Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Избори за ЕП и НС-09.06.2024

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XVII издание 2024 >>>

Преброяване 2021

- Информация >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Проекти на нормативни актове и мотивите към тях

Всички заинтересовани лица могат да отправят предложения и да предоставят становища по проектите на нормативните актове в 30-дневен срок от датата на публикуването им.

 

04.06.2024
Докладна записка с вх. №2644 за изменение и допълнение на Правилника за реда и условията за отпускане на еднократна финансова помощ при раждане на дете от бюджета на община Борово /ПРУОЕФПРДБОБ/

 

23.02.2024
- Съобщение по чл.26, ал.3 от ЗНА за изготвен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 на ОбС - Борово и мотиви за изменението
- Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за базисните наемни цени на обекти общинска собственост със стопанско, търговско и административно предназначение на Общински съвет – Борово

- Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 на Общински съвет - Борово за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и мотиви, които налагат измененията и допълненията.

13.12.2023
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Борово. Мотиви по чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове

 

08.12.2023
Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Мотиви по чл. 28, ал. 2 от ЗНА

 

17.11.2023
Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба 13
Мотиви, които налагат измененията и допълненията на Наредба 13
Справка на постъпилите становища и предложения

 

29.05.2023
ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилник за устройството, организацията и дейността на Общинско предприятие „Обществено хранене и социални услуги“ при Община Борово, Област Русе
  - Мотиви по чл. 28 от ЗНА

 

26.05.2023
Проект на Наредба за изменение и допълнение на наредба 13
  - Мотиви по чл. 28, ал. 2 от ЗНА
  - Финансова обосновка

Проект за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за базисните наемни цени на обекти общинска собственост със стопанско, търговско и административно предназначение на Общински съвет – Борово
  - Съобщение по чл.26, ал.3 от ЗНА за изготвен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 на ОбС - Борово и мотиви за изменението

 

24.03.2023
Доклад и мотиви по чл. 28, ал. 2 от ЗНА
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Боров

      24.04.2023
        Справка на постъпилите становища и предложения

 

17.08.2022
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №4 на ОбС - Борово за базисните наемни цени на обекти общинска собственост със стопанско, търговско и административно предназначение и мотивите за приемането ѝ.

 

17.02.2020
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните  такси и цени на услуги на територията на Община Борово и мотивите за приемането ѝ.

 

22.12.2020
Проект за изменение на НАРЕДБА №29 ЗА РЕГИСТРАЦИЯ, ОТЧЕТ, КОНТРОЛ И ИЗИСКВАНИЯ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА С ЖИВОТИНСКА ТЯГА В ОБЩИНА БОРОВО

 

26.11.2020
Мотиви и Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 28 за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Борово
Мотиви и Проект на Наредба за именение и допълнение на Наредба №13 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуг на територията на Община Борово.

 

19.10.2020
Мотиви и Проект на Наредба за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Борово. 

 

12.10.2020
Мотиви и Проект на Наредба ЖО

 

24.04.2020 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №13 на ОбС - Борово за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Борово.

 

18.11.2019
Проект на правилник за изменение и допълнение на Правилника за реда и условията за отпускане на еднократна финансова помощ при раждане на дете от бюджета на Община Борово

 

07.11.2019
Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Борово
- Съобщение по чл.26, ал.3 от ЗНА за изготвен проект на ПИ на ПОДОС-Борово и мотиви за изменението

 

28.12.2018
Проект за изменение на Наредба 19 но ОбС-Борово

 

16.11.2018
Правилник за устройството и дейността на Общинско социално предприятие за озеленяване и благоустройство в Община Борово

 

26.10.2018
Съобщение-26-ЗНА и проект на правилник за изменение правилника на за помощ при раждане на дете -П2

 

16.10.2018 г.
Съобщение на основание чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове

 

25.09.2018
Съобщение на основание чл.26, ал.3 от закона за нормативните актове

 

21.05.2018
Съобщение Наредба № 2 на ОбС-Борово
Съобщение Наредба № 16 на ОбС-Борово

 

17.05.2018
Съобщение по чл. 26, ал. 3 от ЗНА - правилник за изменение на ПОДОПГФЧ

 

28.03.2018
Съобщение по чл.26, ал.3 от ЗНА за изготвен проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Горски фонд и чистота”

 

22.01.2018
Съобщение по чл.26, ал.3 от ЗНА за изготвен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №13 на ОбС - Борово за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Борово и мотиви за необходимостта от приемането на наредбата

 

***

 

08.09.2017
- Проект на Наредба за допълнение на Наредба №13 на ОбС - Борово за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Борово;
- Съобщение по чл.26, ал.3 от ЗНА за изготвен проект за допълнение на Наредба №13 на ОбС - Борово за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Борово и мотиви за необходимостта от приемането на наредбата.

 

26.06.2017
- Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №21 за управление на общинските пътища на Общински съвет Борово и Мотиви за измененията.
- Предложение от РОП за актуализиране на Наредба №21

 

26.05.2017

1. Проект за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Борово, приета с Решение №179/30.03.2005г.

-Съобщение по чл.26, ал.3 от ЗНА за изготвен проект за изменение и допълнение на Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Борово. 

2. Проект за приемане на Наредба за изменение на Наредба №4 за базисните наемни цени на обекти, общинска собственост със стопанско, търговско и административно предназначение на ОбС-Борово.

-Съобщение по чл.26, ал.3 от ЗНА за изготвен проект за изменение на Наредба №4 за базисните наемни цени на обекти, общинска собственост със стопанско, търговско и административно предназначение на ОбС-Борово.


 

16.05.2017
Проект на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Борово 

   - Съобщение по чл.26, ал.3 от ЗНА за изготвен проект на ПИ на ПОДОС-Борово и мотиви за изменението 

 

15.05.2017
Проект на Наредба №27 за обстоятелствата и реда за вписване в Регистър на общинските детски градини и центровете за подкрепа за личностно развитие на територията на Община Борово

 

28.04.2017
Проект на нов Правилник за устройството, дейността и организацията на ОП “ОХСУ” и мотиви за приемането му

 

16.03.2017
Проект на Наредба за изменение на Наредба №26 на Общински съвет Борово, касаеща отмяна на разпоредбите на чл.28, ал.3 и чл.29, т.4 от същата, във връзка с Протест на Русенска окръжна прокуратура

- Мотиви за приемане на Наредба за изменение на Наредба № 26

 

27.02.2017
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №13/ОбС, за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Борово

 

***

10.02.2017
Проект на Програма за управление на отпадъците 2017 - 2020г. на Община Борово

 

***

07.10.2016
Проект на Правилник за изменение на Правилника за реда и условията за отпускане на еднократна финансова помощ при раждане на дете от бюджета на община Борово (ПРУОЕФППРДБОБ) 

 

14.09.2016
Съобщение за изготвен проект на Наредба за допълнение на Наредба № 19 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Борово, приета с Решение № 24/30.01.2008 г., посл. изм. с Решение №343/18.12.2013 г. на ОбС- гр. Борово - проект и мотиви
Съобщение за изготвен Коригиран проект на Наредба №26 за условията и редът за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини в Община Борово и мотиви към проекта

 

14.06.2016
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 на ОбС Борово за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и мотивите към нея

 

13.06.2016
Проект на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Борово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

11.05.2016
Съобщение на основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове

Проект на Н а р е д б а за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Борово

Проект за приемане на Наредба за изменение на Наредба № 2/ОбС, за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Борово, приета с Решение № 179/30.03.2005 г.

 

14.03.2016
Проект на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2016-2020 г.) 

 

11.03.2016
Проект на Наредба за изменение на Наредба   № 13/ОбС, за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Борово  

 

09.02.2016
- Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 16
- Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4
- Проект правилник помощи за деца 2016

 

02.12.2015
Проект на Правилник за реда и условията за отпускане на помощ на жителите на Община Борово >>

 

13.11.2015
Проект на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет 2015 >>

 

 

02.09.2015
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 >>

01.09.2015
Приемане на Наредба за отмяна на Наредба № 23 за притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Борово, приета с Решение № 105 по Протокол № 9 от 30.05.2012г. на ОбС-Борово >>

 

20.08.2015г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за осигуряване на обществения ред, спокойствието на гражданите и защита на общественото имущество на територията на община Борово на ОбС- Борово >>

 

16.07.2015
Проект на Наредба №25 за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях и на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на община Борово >>

 

03.04.2015
Проект за промяна на Общинската стратегия във връзка със закриването на ДДЛРГ >>

 

 

20.02.2015

ПРОЕКТ
Н А Р Е Д Б А

За изменение и допълнение на наредба №13 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Борово, приета с Решение № 327 по Протокол №49 от 04.03.2003г.  на ОбС гр.Борово.

§1. В Раздел ІІІ Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги отпада в т.1 от ал.7, от чл.23 следния текст:  «удостоверение за семейно положение»;
§2. В Раздел ІІІ Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги отпада т.2 « удостоверение за семейно положение» от ал.7, от чл.23;
§3. В Раздел ІІІ Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги отпада  в т.3 от ал.7, от чл.23, отпадат следните текстове: «или удостоверение за семейно положение» и «или удостоверение за настойник»;
§4. В Раздел VІ Такси за технически услуги в т.3 от т.2, от чл.35, отпада следния текст: «и удостоверение за наследницици»;
§5. В Раздел VІ Такси за технически услуги отпада т.4 «виза за проектиране в случаите по чл.144, ал.1, т.2 от ЗУТ (оригинал)» от т.8 от чл.35;
§6. В Раздел VІ Такси за технически услуги отпада т.5 «разрешение за строеж» от т.9 от чл.35;
§7. В Раздел VІ Такси за технически услуги отпада т.4 «виза за проектиране в случаите по чл.144, ал.1, т.2 от ЗУТ (оригинал)» от т.11, от чл.35;
§8. В Раздел VІ Такси за технически услуги в т.3 от т.12 от чл.35 отпада следния текст «при необходимост и удостоверение за наследници»;
§9. В Раздел VІ Такси за технически услуги отпада т.4 «разрешение за строеж ако има издадено» от т.12, от чл.35;
§10. В Раздел VІ Такси за технически услуги отпада  т.5 «копие от разрешение за строеж» от т.14, от чл.35;
§11. В Раздел VІ Такси за технически услуги в т.3 от т.15, отчл.35 отпада следния тект:  «при необходимост и удостоверение за наследници»;
§12. В Раздел VІ Такси за технически услуги отпада т.4 «скица» от т.20 от чл.35;
§13.В Раздел VІ Такси за технически услуги отпада т.2 «разрешение за строеж»  от т.28, от чл.35;
§14. В Раздел VІІ Такси за административни услуги отпада  т.3   «документ удостоверяващ родството» от т.8, от чл.37;
§15. В Раздел VІІ Такси за административни услуги отпадат т.4 «удостоверение за раждане на лицето», т.5 «удостоверение за сключен граждански брак или решение за развод» и  т.6 «препис – извлечение от акт за смърт-вдовец/вдовица» от т.11, от чл.37;
§16. В Раздел VІІ Такси за административни услуги в т.6, от т.22, от чл.37 отпада следния текст: «препис –извлечение от акт за смърт на родител и/или»;
§17. В Раздел VІІ Такси за административни услуги отпадат  т.3 «удостоверение за раждане» и т.4 «удостоверение за сключен граждански брак-ако има такъв» от т.25, от чл.37;
§18. В Раздел VІІ Такси за административни услуги отпада т.2 «удостоверение за раждане» от т.30, от чл.37;
§19. В Раздел VІІ Такси за административни услуги отпада т.2 «удостоверение за раждане на децата» от т.31, от чл.37;
§20. За извършени други административни услуги се заплащат следните такси: в т.2  3а удостоверение за данъчна оценка на зем. земя-5,00 лв. отпада от необходими документи « удостоверение за наследници /ако е приложимо/»

 

06.11.2014
Проект на Наредба за изменение на Наредба №2/ОбС за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както следва:
§1. В т.ІІ от Тарифа за базисни наемни цени за земеделски земи от ОПФ за 2014г., Приложение №1  по чл.48, ал.1 от Наредба №2/ОбС-Борово за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, т.1 се изменя така:
"1.За отглеждане на едногодишни полски култури-40,00 лева/дка"

 

15.07.2014

          Проект


Наредба за изменение и допълнение на Наредба №14
за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет

§1. Чл.35, ал.3, изречение последно, от Наредба №14 се изменя така:
“Публичното обсъждане се провежда по реда на Правилата за провеждане на публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета съгласно Приложение № 2.”
§2. Създава се Приложение №2 към чл.35, ал.3 от Наредба № 14 със следното заглавие и със следното съдържание:

“ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА”

“1.Срокът за приемане от Общинския съвет на Годишния отчет за изпълнението на бюджета за съответната година е 31 декември на следващата година.
2.Кметът на общината след публикуване на Годишния отчет за изпълнението на бюджета за съответната година във формата и сроковете, определени от Министъра на финансите на интернет страницата на общината внася отчета за разглеждане в общинския съвет.
3.След внасяне в Общинския съвет на Годишния отчет за изпълнението на бюджета, председателят на общинския съвет организира публичното обсъждане , като публикува на интернет страницата на общината, в местните средства за масово осведомяване обява, съдържаща:
♦ Дата, начален час и място на провеждане на обсъждането;
♦ Дневният ред на обсъждането;
♦ Реда за публичното обсъждане на отчета, определен в т.10 от настоящите правила.
4.Обявата се поставя и на информационните табла в сградата на общината, общинските институции и кметства.
5.Обявата за публичното обсъждане се публикува най-малко седем дни преди провеждането му.
6.Годишният отчет за изпълнението на бюджета за съответната година в пълен обем се публикува на интернет страницата на общината и се предоставя за ползване на хартиен носител в Центъра за административно обслужване на гражданите в сградата на община Борово.
7.Кметът на общината организира изготвянето на материал, представящ основните показатели на годишния отчет, в достъпен за гражданите формат и вид, който се представя на участниците в обсъждането.
8.Становища по годишния отчет за изпълнението на бюджета могат да се представят в деловодството на общината не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.
9.За постъпилите становища по годишния отчет за изпълнението на бюджета се съставя протокол.
10 .Публичното обсъждане се провежда по следния ред:
10.1.Докладва се по основните показатели на Годишния отчет за изпълнението на бюджета на общината по приходите и разходите, по функции и дейности.
10.2.На участниците в обсъждането се дава възможност за предложения и изказвания.
10.3.Докладват се постъпилите по реда на т. 7 становища и предложения.
10.4.За провеждането на публичното обсъждане се съставя протокол, в който се отразяват:
10.4.1.Датата, мястото и часа на провеждане на обсъждането
10.4.2.Докладваните показатели  на Годишния отчет за изпълнението на бюджета на общината по приходите и разходите, по функции и дейности.
10.4.3.Направените предложения и становища.
11.Съставеният протокол от публичното обсъждане се разглежда от постоянните комисии на общинския съвет заедно с разглеждането на отчета.”

§3. Наредба за изменение и допълнение влиза в сила от деня на приемането й.

Валентин Панайотов
Председател на ОбС Борово

Проект


Наредба за допълнение на Наредба №13
на ОбС Борово за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Борово

§1. Създава се нов параграф 16 в ПЗР на Наредба №13 със следния текст:
“§16. Освобождава се Община Борово от заплащане на ТБО за всички недвижими имоти – публична общинска собственост.”

§2. Наредбата за допълнение на Наредба №13 влиза в сила от датата на решението за приемането й.

Валентин Панайотов
Председател на ОбС Борово

04.07.2014

Проект
Правилник за изменение и допълнение
на Правилник за устройството, организацията и дейността на Общинско предприятие „Обществено хранене и социални услуги”

§ 1. В чл.1, ал.7 отпада текстът „с изключение на приходите от такси за услугата „домашен помощник – домашен санитар”, които са част от бюджета на проекта и се приспадат от безвъзмездната финансова помощ.“
§ 2. В чл.1, ал.8 отпада текстът „с изключение на разходите, свързани с реализацията на проект „Подкрепи ме!”, които се осъществяват съгласно подписания договор между Община Борово и АСП и съгласно Ръководството за бенефициенти по изпълнение на договори по схема „Помощ в дома”.“
§ 3. В чл.3, ал.4, т.2, текстът „като общинска дейност в периода 01.04.2014 – 31.03.2015 г.“ се заменя с „като общинска дейност в периода от 01.04.2014 г. до изтичане на една година от датата на одобрение на окончателния технически доклад по проекта“.
§ 4. В чл.3, ал.5, т.3 след думите „Помощ в дома“ се добавя следният текст:“За периода след 01.04.2014 г.  се заплащат такси съгласно чл.24, ал.3 от Наредба № 13 за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на Община Борово (приета с решение на ОбС № 327 по Протокол № 49/04.03.2003 г.)“
§ 5. В чл.11, ал.1 се добавя т.5 със следното съдържание:
„5.Домашен помощник/домашен санитар – 10 щатни бройки.“
§ 6. В чл.12, ал.1, т.8 се добавят:
8.5. Пежо Партнер, рег.№ Р 9268 ВМ
8.6. Ситроен Берлинго, рег.№ Р 9267 ВМ.

В.Панайотов
Председател на ОбС Борово

 

 

Проект
Наредба за изменение и допълнение на 
Н А Р Е Д Б А № 13
за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Борово

§ 1. Член 2, ал.1, т.3 се изменя така: „за ползване на детски ясли, детски градини, домашен социален патронаж и домашен помощник/домашен санитар;“
§ 2. В член 24 се създава нова алинея 4 със следното съдържание:
(4) Лицата, ползващи услугите домашен помощник и домашен санитар, заплащат такса в зависимост от броя часове за ползване на услугата и размера на личния доход, както следва:
1. доход до 65 лв. – 0.17 лв. На час
2. доход от 65.01 до 130.00 лв. – 0.19 лв. на час
3. доход от 130.01 до 195.00 лв. – 0.22 лв. на час
4. доход от 195.01 до 260.00 лв. – 0.26 лв. на час
5. доход от 260.01 до 325.00 лв. – 0.31 лв. на час
6. доход от 325.01 до 390.00 лв. – 0.34 лв. на час
7. доход над 390.00 лв. – 1.70 лв. на час.

В.Панайотов
Председател на ОбС Борово

12.06.2014
Проект на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Борово

14.05.2014

          Проект
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ  И ДОПЪЛНЕНИЕ
НА НАРЕДБА № 4 НА
Общински съвет Борово за базисните наемни цени на обекти, общинска собственост със стопанско, търговско и административно предназначение

§ 1. В чл. 2, т. Б „ТЕРЕНИ” се добавя т. ХІІ със следния текст: „Годишен наем за предоставяне на общински рибарници под наем – 30 лв./дка без ДДС.”

Валентин Панайотов
Председател на ОбС Борово