Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Избори за ЕП и НС-09.06.2024

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XVII издание 2024 >>>

Преброяване 2021

- Информация >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Правилници, планове, програми

 

ПРАВИЛНИЦИ

- Правилник за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация >>

- Правилник за устройството и дейността на Общинско социално предприятие за озеленяване и благоустройство в Община Борово

- Правилник за реда и условията за отпускане на еднократна финансова помощ при раждане на дете от бюджета на Община Борово

- Правилник за реда и условията за отпускане на помощи на жителите на Община Борово (ПРУОПЖОБ)

- Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Горски фонд и чистота” за управление на общински горски територии и дейност „Чистота”

- Правилник за устройството, организацията  и дейността на Общинско предприятие
“Обществено хранене и социални услуги”

Правилник за организацията и дейността на общинско предприятие  „Горски фонд и чистота”

Заповед № 009/06.11.2019г. на кмета на Община Борово и Устройствен правилник на общинска администрация на Община Борово, Област Русе

 

 

ПЛАНОВЕ

Годишен план за паша на Община Борово за 2024/2025 стопанска година.

План за действие 2021-2030

Годишен план за личностното развитие на децата и учениците в община Борово за 2022г

Общински план за младежта 2022 г

Отчет на плана на младежта за 2021г

План за контрол и поддържане на площадките за игра на територията на Община Борово

План за интегрирано развитие на Община Борово за периода  2021-2023

Годишен план и обем на ползванията на дървесина от горски територии, собственост на Община Борово за 2021 година.

Годишен план и обем на ползванията на дървесина от горски територии, собственост на Община Борово за 2020 година.

Годишен план за паша на Община Борово за 2019/2020 стопанска година.
- Приложение № 1 към Годишен план за паша на Община Борово за 2019/2020 стопанска година;
- Приложение № 2 Декларация_площ.

- Общински план за младежта на Община Борово за 2018

- План за действие на община Борово в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация

- Общински план за младежта за 2018 г.

- Годишен план за паша в Община Борово за стопанската 2018/2019 година. (приет с Решение №375 взето на заседание на Общински съвет – Борово с Протокол №28/28.02.2018г.)

- Общински план за младежта 2017 г.

- Общ устройствен план на Община Борово (приет с Решение №211 по
Протокол №15/25.01.2017 г. на Общински съвет град Борово)

         - Становище по екологична оценка № РУ 3-6 / 2016 г. на Директора на РИОСВ-Русе
         - Обобщена справка по чл.29 от Наредбата за ЕО за ОУП на Община Борово

- Общински план за развитие 2014-2020 Община Борово

- Програма за реализация на общински план за развитие на Община Борово 2014–2020 г.

- Предварителна оценка на общински план за развитие на Община Борово 2014-2020 г.

- План за енергийна ефективност на община Борово

- План за действие на община Борово в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация

- План за защита при бедствия

 

 

ПРОГРАМИ

КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА НА ОБЩИНА БОРОВО 2023-2026 Г.
- Информация за изпълнение на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Борово.

Общинска програма за закрила на детето 2022 г

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за 2021 г. за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ

Общинска програма за закрила на детето в Община Борово за 2021г.

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ НА ОБЩИНА БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ ЗА ПЕРИОДА 2021-2025 г.

ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА БОРОВО (2020-2022)

- Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Борово за 2020 г.

- Стратегия за управление на общинската собственост на Община Борово за мандат 2019 – 2023 година.

- Програма за управление на отпадъците на община Борово 2017-2020
       - Становище по екологична оценка № РУ 6-ЕО/2017 г. на Директора на РИОСВ-Русе

- ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОРОВО и План за действие 2020-2023 г.

- Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива в община Борово 2013 – 2015 година

- ПРОГРАМА за организиране на общополезни дейности в Община Борово, от лица в трудоспособна възраст, подлежащи на месечно социално подпомагане

- Програма за управление на Община Борово за мандат 2015-2019 година

- Общинска програма за закрила на детето в Община Борово за 2017 г.

 

Архив Програми

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2019 г. на Община Борово.

- Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2018 г. в Община Борово

- Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в Община Борово през 2017 г.