Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Избори за ЕП и НС-09.06.2024

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XVII издание 2024 >>>

Преброяване 2021

- Информация >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Архив на решенията от 2016

 

03.01.2017
28.12.2016

РЕШЕНИЕ № 193 ОТНОСНО: Промени в бюджета на община Борово за 2016 г.
РЕШЕНИЕ № 194 ОТНОСНО: Приемане на план-сметка в дейност „Чистота” за 2017 г. и определяне размера на Такса битови отпадъци за 2017 г.
РЕШЕНИЕ № 195 ОТНОСНО: Промяна в наименованията на социални услуги, предоставяни в общността, в съответствие с чл. 36 от ППЗСП (посл. изм. и доп., обн. ДВ бр.89/2016 г.).
РЕШЕНИЕ № 196 ОТНОСНО: Приемане на план за провеждане на заседания на ОбС – Борово и на неговите постоянни комисии за първото полугодие на 2017 г.
РЕШЕНИЕ № 197 ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Борово за 2017 година.
РЕШЕНИЕ № 198 ОТНОСНО: Отчет за състоянието на общинската собственост на община Борово и резултати от нейното управление през 2016 година.

 

02.12.2016
28.11.2016

РЕШЕНИЕ № 180 ОТНОСНО: Промени в бюджета на община Борово за 2016 г.
РЕШЕНИЕ № 181 ОТНОСНО: Промени в Инвестиционната програма на Община Борово за 2016 г.
РЕШЕНИЕ № 182 ОТНОСНО: Отчет за получените от кмета на Община Борово средства за командировки за периода 01.07.2016 г. – 30.09.2016 г.
РЕШЕНИЕ № 183 ОТНОСНО: Отчет за получените от Председателя на Общински съвет – Борово командировъчни пари за периода от 01.07.2016 г. до 30.09.2016 г.
РЕШЕНИЕ № 184 ОТНОСНО: Подаване на заявление от Община Бяла за кандидатстване пред ПУДООС за отпускане на безлихвен заем за изграждане на сепарираща инсталация и площадка за компостиране - част от РСУО.
РЕШЕНИЕ № 185 ОТНОСНО: Определяне на представител на Община Борово в Учредително събрание на "Местна инициативна група Бяла- Борово 2016” (МИГ Бяла-Борово 2016).
РЕШЕНИЕ № 186 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна помощ на Росица Фердинандова Йорданова от с. Обретеник, общ. Борово, обл. Русе.
РЕШЕНИЕ № 187 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна помощ на Ахмед Хасан Ахмед от с. Батин, общ. Борово, обл. Русе.
РЕШЕНИЕ № 188 ОТНОСНО: Приемане на „Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Борово за 2017 г.”
РЕШЕНИЕ № 189 ОТНОСНО: Отмяна на Решение №176/26.10.2016 г. за продажба на поземлени имоти – частна общинска собственост с идентификатор 05611.1.1586 и идентификатор 05611.1.1587 по КК на гр. Борово и за актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти.
РЕШЕНИЕ № 190 ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещение с площ от 22 кв.м., разположено на първия етаж в сградата на ЦСРИ „Детелина” - публична общинска собственост в гр. Борово, за стоматологичен кабинет.
РЕШЕНИЕ № 191 ОТНОСНО: Безвъзмездно придобиване на държавен имот в собственост на Община Борово.
РЕШЕНИЕ № 192 ОТНОСНО: Промени в бюджета на община Борово за 2016 г. и актуализиране на индикативния годишен разчет за сметките на средства от Европейския съюз за 2016 г. – Национален фонд.

 

07.11.2016
03.11.2016

РЕШЕНИЕ № 179 ОТНОСНО: Промени в Инвестиционната програма на Община Борово за 2016 г.

 

01.11.2016
26.10.2016

РЕШЕНИЕ № 169 ОТНОСНО: Промени в бюджета на община Борово за 2016 г.
РЕШЕНИЕ № 170 ОТНОСНО: Информация за извършените промени в бюджета на община Борово за 2016 г. за периода от 01.07.2016 г. до 30.09.2016 г.
РЕШЕНИЕ № 171 ОТНОСНО: Приемане на Правилник за изменение на Правилника за реда и условията за отпускане на еднократна финансова помощ при раждане на дете от бюджета на община Борово (ПРУОЕФППРДБОБ).
РЕШЕНИЕ № 172 ОТНОСНО: Допълнителен списък на служители, които имат право на заплащане на част от транспортните разходи.
РЕШЕНИЕ № 173 ОТНОСНО: Кандидатстване за финансиране на проект „Изграждане на обществена инфраструктура за планиране и управление на социалното подпомагане на общинско равнище”, финансиран по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
РЕШЕНИЕ № 174 ОТНОСНО: Поемане на задължение за спазване на законодателството в областта на държавните помощи при сключване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за осъществяване на проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа на гр. Борово, с цел подобряване качеството на предоставената услуга и намаляване загубите на вода“ по ПРСР 2014-2020г.
РЕШЕНИЕ № 175 ОТНОСНО: Продажба на автомобил – общинска собственост.
РЕШЕНИЕ № 176 ОТНОСНО: Продажба на поземлени имоти – частна общинска собственост с идентификатор 05611.1.1586 и идентификатор 05611.1.1587 по КК на гр.Борово област Русе и актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в Община Борово през 2016г.
РЕШЕНИЕ № 177 ОТНОСНО: Одобряване на задание и разрешение за изготвяне на проект на ПУП-Парцеларен план на подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на „НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД на територията на Община Борово на поземлени имоти, извън границите на урбанизираните територии.
РЕШЕНИЕ № 178 ОТНОСНО: Именуване на Център за младежки дейности и спорт „Христо Марков”-гр. Борово.

 

04.10.2016
28.09.2016

РЕШЕНИЕ № 154 ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на община Борово и сметките за средства от Европейския съюз към 30.06.2016 г.

РЕШЕНИЕ № 155 ОТНОСНО: Промени в бюджета на община Борово за 2016 г. във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – делегирани от държавата дейности.
РЕШЕНИЕ № 156 ОТНОСНО: Изменение в Решение № 43 по Протокол № 4 от 27.01.2016 г. на Общински съвет гр.Борово за приемане на бюджета на общината за 2016 г.
РЕШЕНИЕ № 157 ОТНОСНО: Промени в Инвестиционната програма на Община Борово за 2016 г.
РЕШЕНИЕ № 158 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за допълнение на Наредба № 19 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Борово.
РЕШЕНИЕ № 159 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини в Община Борово.
РЕШЕНИЕ № 160 ОТНОСНО: Допълнителен списък на служители, които имат право на заплащане на част от транспортните разходи.
РЕШЕНИЕ № 161 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за тежко здравословно състояние на Митко Иванов Йорданов.
РЕШЕНИЕ № 162 ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещение с площ 12 кв.м., което да се използва за офис, находящо се в сутерена на сграда в с.Батин – публична общинска собственост.
РЕШЕНИЕ № 163 ОТНОСНО: Отдаване под наем на 40,835 кв.м. от помещение с обща площ 81,670 кв.м., находящо се в Сграда с обществено-обслужващи функции – културен център в гр.Борово, което да се използва за клуб.
РЕШЕНИЕ № 164 ОТНОСНО: Бракуване на леки автомобили – собственост на Община Борово: „Фолксваген Транспортер” с регистрационен № Р 1588 АХ, „Фолксваген Голф” с регистрационен № Р 8045 РА, „Фолксваген Голф” с регистрационен № Р 4698 РМ, „ВАЗ 2107” с регистрационен № Р 8659 РС.
РЕШЕНИЕ № 165 ОТНОСНО: Изменение в Решение № 141 по Протокол № 10 от 27.07.2016 г. на Общински съвет гр.Борово за даване на разрешение за съществуване на слети и маломерни паралелки в общинските училища на територията на Община Борово за учебната 2016 – 2017г.
РЕШЕНИЕ № 166 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете – Сияна Димитрова Дончева.
РЕШЕНИЕ № 167 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна помощ на Ариф Амишев Акифов от с. Обретеник, общ. Борово, обл. Русе.
РЕШЕНИЕ № 168 ОТНОСНО: Предоставяне за безвъзмездно управление на лек автомобил марка /модел/ „Дачия Логан“, регистрационен № Р 0603 ВХ, рама № UU1LSDAEH39891759, двигател № K7JA710UE69279, цвят червен.

 

18.08.2016
17.08.2016

РЕШЕНИЕ № 151 ОТНОСНО: Определяне на представители на Общински съвет Борово в Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия.
РЕШЕНИЕ № 152 ОТНОСНО: Промени в Инвестиционната програма на Община Борово за 2016 г.
РЕШЕНИЕ № 153 ОТНОСНО: Кандидатстване за финансиране на проект „Реконструкция, основен ремонт, обзавеждане, оборудване и благоустрояване на ОДЗ “Славейче” - гр.Борово“ по Мярка 7 от ПРСР 2014-2020г.

 

01.08.2016
27.07.2016 г.

РЕШЕНИЕ № 133 ОТНОСНО: Информация за извършените промени в бюджета на община Борово за 2016 г. за периода от 01.04.2016 г. до 30.06.2016 г.
РЕШЕНИЕ № 134 ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на решенията на ОбС Борово, касаещи дейността на общинска администрация през първото полугодие на 2016 год.
РЕШЕНИЕ № 135 ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общински съвет – Борово за периода от 01.01.2016 г. до 30.06.2016 година
РЕШЕНИЕ № 136 ОТНОСНО: Отчет за получените от Кмета на община Борово средства за командировки за периода 01.04.2016 г. – 30.06.2016 г.
РЕШЕНИЕ № 137 ОТНОСНО: Отчет за получените от Председателя на Общински съвет - Борово командировъчни пари за периода 01.04.2016 г. – 30.06.2016 г.
РЕШЕНИЕ № 138 ОТНОСНО: Приемане Програма за работата на ОбС Борово през второто полугодие на 2016 година
РЕШЕНИЕ № 139 ОТНОСНО: Приемане на план за провеждане на заседания на ОбС – Борово и на неговите постоянни комисии за второто полугодие на 2016 г.
РЕШЕНИЕ № 140 ОТНОСНО: Определяне на средищните училища на територията на Община Борово за учебната 2016/2017 година
РЕШЕНИЕ № 141 ОТНОСНО: Даване на разрешение за съществуване на слети и маломерни паралелки в общинските училища на територията на Община Борово за учебната 2016 – 2017 г.
РЕШЕНИЕ № 142 ОТНОСНО: Промяна в наименованието на обединено детско заведение „Славейче“
РЕШЕНИЕ № 143 ОТНОСНО: Участие на община Борово в Сдружение с нестопанска цел „Асоциация за регионално развитие на област Русе“.
РЕШЕНИЕ № 144 ОТНОСНО: Участие в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Русе насрочено за 05.08.2016г. 11:00ч. в Зала №1 в Областна администрация – Русе.
РЕШЕНИЕ № 145 ОТНОСНО: Кандидатстване за финансиране по проект „Основен ремонт и реконструкция на съществуваща сграда за социални услуги, изграждане на асансьор за инвалиди и благоустрояване на терена около сградата в с.Брестовица“ по ПРСР 2014-2020г.
РЕШЕНИЕ № 146 ОТНОСНО: Кандидатстване за финансиране по проект „Благоустрояване на централен парк в с.Обретеник, изграждане на детска площадка, кът за отдих и сцена за културни събития“ по ПРСР 2014-2020 г.
РЕШЕНИЕ № 147 ОТНОСНО: Кандидатстване за финансиране по проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа на гр. Борово, с цел подобряване качеството на предоставената услуга и намаляване загубите на вода“ по ПРСР 2014-2020 г.
РЕШЕНИЕ № 148 ОТНОСНО: Промени в бюджета на община Борово за 2016 г. във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – делегирани от държавата дейности.
РЕШЕНИЕ № 149 ОТНОСНО: Промяна в бюджета на община Борово за 2016 г. в делегирани от държавата дейности, функция „Соц.осигуряване, подпомагане и грижи“ във връзка с открита нова социална услуга в общността – резидентен тип.
РЕШЕНИЕ № 150 ОТНОСНО: Отмяна на Решение №548 по Протокол № 44/27.05.2015 г. на ОбС Борово и приемане на ново решение за даване на съгласие за кандидатстване с проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/, за периода 2014-2020г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/.

 

01.07.2016
29.06.2016

РЕШЕНИЕ № 121 ОТНОСНО: Промени в инвестиционната програма на Община Борово за 2016 г.
РЕШЕНИЕ № 122 ОТНОСНО: Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Борово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
РЕШЕНИЕ № 123 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете – Мелис Инджихан Бахри.
РЕШЕНИЕ № 124 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете – Сейран Руждиева Ибрямова.
РЕШЕНИЕ № 125 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна помощ на Феим Алиев Салимов от с. Обретеник, общ. Борово, обл. Русе.
РЕШЕНИЕ № 126 ОТНОСНО: Приемане на решение от Общински съвет Борово за внасяне на предложение до Министерски съвет на РБ за отпускане на персонални пенсии.
РЕШЕНИЕ № 127 ОТНОСНО: Информация за необходимостта от летни ремонти на общинските училища и ОДЗ „Славейче”.
РЕШЕНИЕ № 128 ОТНОСНО: Допълнение в т. 2 от Приложение №13 към Решение №43/27.01.2016 г. на ОбС Борово.
РЕШЕНИЕ № 129 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 на ОбС Борово за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
РЕШЕНИЕ № 130 ОТНОСНО: Поправка на Решение №118/26.05.2016 г. на Общински съвет – гр. Борово.
РЕШЕНИЕ № 131 ОТНОСНО: Предварително съгласие за промяна на предназначението на имоти и предварително съгласие за включване на същите общински имоти, в границите на проект за специализиран Подробен устройствен план (ПУП) за Кариера за добив на строителни материали от находище „БОРОВО”.
РЕШЕНИЕ № 132 ОТНОСНО: Безвъзмездно прехвърляне на държавни имоти в собственост на Община Борово.

 

01.06.2016
26.05.2016 г.

РЕШЕНИЕ № 113 ОТНОСНО: Промени в бюджета на Община Борово за 2016 г. в частта за местни дейности.
РЕШЕНИЕ № 114 ОТНОСНО: Промени в Инвестиционната програма на Община Борово за 2016 г.
РЕШЕНИЕ № 115 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете – Саваш Илияз Гюрсел.
РЕШЕНИЕ № 116 ОТНОСНО: Участие в заседание на Общото събрание на „ВиК” ООД – гр. Русе, насрочено за 31.05.2016 г. от 10:00 часа в сградата на „ВиК” ООД в гр. Русе, ул. „Добруджа” № 6.
РЕШЕНИЕ № 117 ОТНОСНО: Информация за подготовката на Община Борово за пожароопасен сезон 2016 г.
РЕШЕНИЕ № 118 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение на Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Борово.
РЕШЕНИЕ № 119 ОТНОСНО: Предложение за извеждане от експлоатация и ликвидация на язовир с имотен № 000129 в землището на село Брестовица – публична общинска собственост.
РЕШЕНИЕ № 120 ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот – публична общинска собственост – язовир, разположен в местността „АРПАЛЪКА” по КВС на град Борово.

 

09.05.2016
27.04.2016 г.

РЕШЕНИЕ № 94 ОТНОСНО: Информация за извършените промени в бюджета на община Борово за 2016 г. за периода 01.01.2016 г. – 31.03.2016 г.
РЕШЕНИЕ № 95 ОТНОСНО: Отчет за получените от Кмета на Община Борово средства за командировки за периода 01.01.2016 г. – 31.03.2016 г.
РЕШЕНИЕ № 96 ОТНОСНО: Отчет за получените от Председателя на Общински съвет – Борово средства за командировки за периода от 01.01.2016 г. до 31.03.2016 г.
РЕШЕНИЕ № 97 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете – Максим Каменов Петков.
РЕШЕНИЕ № 98 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете – Хелия Ашкън Чаушева.
РЕШЕНИЕ № 99 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете – Румина Анетова Руменова.
РЕШЕНИЕ № 100 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете – Георги Владиславов Йорданов.
РЕШЕНИЕ № 101 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете – Гергана Десиславова Младенова.
РЕШЕНИЕ № 102 ОТНОСНО: Безвъзмездно предоставяне на дърва за огрев на бюджетни организации.
РЕШЕНИЕ № 103 ОТНОСНО: Приемане на Годишен отчет за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета средства през 2015 г. на читалищата в община Борово.
РЕШЕНИЕ № 104 ОТНОСНО: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2016 г.
РЕШЕНИЕ № 105 ОТНОСНО: Даване на съгласие за закриване на ПЖ „Патиланци” с. Брестовица и откриване на ЦНСТ за възрастни хора с психични разстройства или деменция в с. Брестовица, община Борово, област Русе, чрез компенсирана промяна.
РЕШЕНИЕ № 106 ОТНОСНО: Допълнителен списък на служители, които имат право на заплащане на част от транспортните разходи.
РЕШЕНИЕ № 107 ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на строеж за срок от 10 (десет) години в полза на СНЦ НЧ „Искра 1898”, гр. Борово.
РЕШЕНИЕ № 108 ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на строеж за срок от 10 (десет) години в полза на СНЦ НЧ „ Самообразование 1919”, с. Екзарх Йосиф.
РЕШЕНИЕ № 109 ОТНОСНО: Отдаване под наем на площ от 1 кв.м. за поставяне на автомат за топли напитки в сградата на ЦСРИ „Детелина” – гр. Борово.
РЕШЕНИЕ № 110 ОТНОСНО: Одобряване на Парцеларен план за външно електрозахранване и План за застрояване на ПИ № 05611.28.6 по кадастрална карта на гр. Борово.
РЕШЕНИЕ № 111 ОТНОСНО: Участие в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Русе насрочено за 11.05.2016 г. 11:00 ч. в зала №1 в Областна администрация – Русе.
РЕШЕНИЕ № 112 ОТНОСНО: Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за специализиран подробен устройствен план (ПУП) за Кариера добив на строителни материали от находище „БОРОВО”, разположено в землището на гр. Борово.

 

05.04.2016
30.03.2016

РЕШЕНИЕ № 82 ОТНОСНО: Приемане на Годишен отчет за изпълнението на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на чуждите средства към 31.12.2015 год. и Годишния отчет за състоянието на общинския дълг на Община Борово за периода 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г.
РЕШЕНИЕ № 83 ОТНОСНО: Промени в бюджета на Община Борово за 2016 г. в частта за местни дейности.
РЕШЕНИЕ № 84 ОТНОСНО: Приемане на Програма за управление на Община Борово през мандат 2015-2019 г.
РЕШЕНИЕ № 85 ОТНОСНО: Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие за 2015 г.
РЕШЕНИЕ № 86 ОТНОСНО: Допълнителен списък на служители, които имат право на заплащане на част от транспортните разходи.
РЕШЕНИЕ № 87 ОТНОСНО: Приемане на Общинска стратегия за развитие на социални услуги в Община Борово през периода 2016-2020 г.
РЕШЕНИЕ № 88 ОТНОСНО: Даване на съгласие на Народно читалище „Искра-1898” – гр. Борово да кандидатства за финансиране на проект за ремонт на сградата на читалището по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от ПРСР 2014-2020 г.”, Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура”.
РЕШЕНИЕ № 89 ОТНОСНО: Даване на съгласие на Народно читалище „Самообразование- 1919”- с.Екзарх Йосиф, община Борово да кандидатства за финансиране на проект за ремонт на сградата на читалището по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от ПРСР 2014-2020г.”, Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура”.
РЕШЕНИЕ № 90 ОТНОСНО: Съответствие на дейностите по проект за „Ремонт, реконструкция и консервация на храм и реконструкция на сграда за провеждане на църковни тържества и църковно-просветна дейност при храм „Света Троица”, ПИ – I-356, кв. 29, с. Обретеник” с приоритетите на Общинския план за развитие за периода 2014-2020 г.
РЕШЕНИЕ № 91 ОТНОСНО: Промяна на Решение № 213 по Протокол №17/ 27.02.2013 г. на Общински съвет – Борово.
РЕШЕНИЕ № 92 ОТНОСНО: Отдаване под наем на площ от 70 кв.м., представляваща част от административна сграда на община Борово – публична общинска собственост.
РЕШЕНИЕ № 93 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 13 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Борово.

 

15.03.2016
12.03.2016

РЕШЕНИЕ № 81 ОТНОСНО: Промяна на решение № 211 от 27.02.2013 г. на ОбС Борово относно състава на Обществен съвет за контрол, съдействие и помощ при извършване на дейностите по социално подпомагане на територията на община Борово

 

08.03.2016
26.02.2016

РЕШЕНИЕ № 63 ОТНОСНО: Информация за извършените промени в бюджета на община Борово за 2015 г. за периода от 01.10.2015 г. до 31.12.2015 г.
РЕШЕНИЕ № 64 ОТНОСНО: Промени в Инвестиционната програма на Община Борово за
2016 г.

РЕШЕНИЕ № 65 ОТНОСНО: Приемане на нов Правилник за реда и условията за отпускане на еднократна финансова помощ при раждане на дете от бюджета на Община Борово (ПРУОЕФПРДБОБ).
РЕШЕНИЕ № 66 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за базисните наемни цени на обекти, общинска собственост със стопанско, търговско и административно предназначение
РЕШЕНИЕ № 67 ОТНОСНО: Поправка на Решение № 53/ 27.01.2016 г. на Общински съвет – Борово.
РЕШЕНИЕ № 68 ОТНОСНО: Докладна записка за финансов отчет на ОДЗ „Славейче” гр.Борово за 2015г.
РЕШЕНИЕ № 69 ОТНОСНО: Определяне на застроени имоти - частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане.
РЕШЕНИЕ № 70 ОТНОСНО: Годишен отчет на Плана за действие по изпълнението на Общинската стратегия за социални услуги в община Борово през 2015 г.
РЕШЕНИЕ № 71 ОТНОСНО: Информация за дейността на Общинско предприятие „Обществено хранене и социални услуги” за второто шестмесечие на 2015 г.
РЕШЕНИЕ № 72 ОТНОСНО: Приемане на Общински план за младежта – 2016 г.
РЕШЕНИЕ № 73 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за допълнение на Наредба № 16 за общинските жилища на Общински съвет – гр. Борово.
РЕШЕНИЕ № 74 ОТНОСНО: Допълнение на Решение № 61 / 27.01.2016 г. на ОбС Борово
РЕШЕНИЕ № 75 ОТНОСНО: Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост в Община Борово през 2016 г.
РЕШЕНИЕ № 76 ОТНОСНО: Продажба на дворно място – представляващо урегулиран поземлен имот ХІІІ – 419 в кв.37 по плана на с.Обретеник, община Борово, на собственика на законно построена в него сграда.
РЕШЕНИЕ № 77 ОТНОСНО: Одобряване на Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии.
РЕШЕНИЕ № 78 ОТНОСНО: Решение за предоставяне на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, находящи се на територията на община Борово за общо и индивидуално ползване на земеделски стопани, отглеждащи животни по реда на чл.37 и чл.37о от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).
РЕШЕНИЕ № 79 ОТНОСНО: Даване съгласие за кандидатстване като партньор в проект с работно заглавие „Разработване на технически условия за повишаване на капацитета на сътрудничеството за обществени институции в Букшани и Борово, в контекста на ТГС”, по Програма трансгранично сътрудничество Румъния – България INTERREG VA 2014-2020 г., подкрепена от Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР).
РЕШЕНИЕ № 80 ОТНОСНО: Приемане на „План за противодействие на тероризма в Община Борово”, като съставна част на „План за защита при бедствия на Община Борово”.


24.02.2016
17.02.2016
РЕШЕНИЕ №62 ОТНОСНО: Участие в редовно отчетно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Русе насрочено за 25.02.2016 г. 11:00 ч. в Областна администрация – Русе.

 

02.02.2016
27.01.2016

РЕШЕНИЕ № 43 ОТНОСНО: Приемане на бюджета на община Борово за 2016 г.
РЕШЕНИЕ № 44 ОТНОСНО: Информация за изпълнение на Решенията на ОбС Борово, касаещи дейността на общинската администрация през второто полугодие на 2015 г.
РЕШЕНИЕ № 45 ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общински съвет – Борово за периода от 01.07.2015 г. до 31.12.2015 г.
РЕШЕНИЕ № 46 ОТНОСНО: Отчет за получените от кмета на община Борово средства за командировки за периода 06.11.2015 г.- 31.12.2015 г.
РЕШЕНИЕ № 47 ОТНОСНО: Отчет за получените от председателя на Общински съвет - Борово средства за командировки за периода: 06.11.2015г.- 31.12.2015 г.
РЕШЕНИЕ № 48 ОТНОСНО: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Борово през 2016 г.
РЕШЕНИЕ № 49 ОТНОСНО: Съгласие за използване на натрупаните отчисления по чл.64 от ЗУО за доизграждане на Регионалната система за управление на отпадъците.
РЕШЕНИЕ № 50 ОТНОСНО: Съгласие за използване на целевите средства, внасяни от общините за обезпечаване на разходите за държавни такси и адвокатски хонорари.
РЕШЕНИЕ № 51 ОТНОСНО: Подаване на заявление от Община Бяла за кандидатстване пред ПУДООС за отпускане на БФП за доизграждане на РСУО.
РЕШЕНИЕ № 52 ОТНОСНО: Предоставяне на безвъзмездно управление на помещения, намиращи се в сграда – частна общинска собственост в гр.Борово, ул. „Климент Охридски” №1 на юридическо лице на бюджетна издръжка.
РЕШЕНИЕ № 53 ОТНОСНО: Предоставяне на помещение, намиращо се в сграда с идентификатор 05611.1.1301.1 в гр. Борово, бул. „Шести септември” № 35 – частна общинска собственост, без търг или конкурс.
РЕШЕНИЕ № 54 ОТНОСНО: Поемане на краткосрочен общински дълг, формиран от безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им от Държавен фонд „Земеделие” по Договор за отпускане на финансова помощ №18/223/00281 от 15.04.2013 г. по мярка 223 от ПРСР 2007-2013 г. за Проект „Създаване и поддържане на горски култури”.
РЕШЕНИЕ № 55 ОТНОСНО: Отчет за работата на общинската Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2015 г.
РЕШЕНИЕ № 56 ОТНОСНО: Приемане Програма за работата на ОбС Борово за първото полугодие на 2016 г.
РЕШЕНИЕ № 57 ОТНОСНО: Разрешение за заплащане на част от транспортните разходи на работещите в образованието.
РЕШЕНИЕ № 58 ОТНОСНО: Необходимост от превантивни мерки за недопускане на инциденти, застрашаващи живота и здравето на децата и учениците от общинските училища, ОДЗ и филиалите в община Борово.
РЕШЕНИЕ № 59 ОТНОСНО: Определяне на членове на общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците „Янтра – Лом 2008”.
РЕШЕНИЕ № 60 ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общинско предприятие „Горски фонд и чистота” за 2015 г.
РЕШЕНИЕ № 61 ОТНОСНО: Утвърждаване на Годишен план и обем на ползванията на дървесина от горски територии, собственост на община Борово за 2016 г. и определяне на цени за продажба на дървесина.

 

23.12.2015
17.12.2015 г.

РЕШЕНИЕ № 27 ОТНОСНО: Приемане на Правилник за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.
РЕШЕНИЕ № 28 ОТНОСНО: Приемане на график за провеждане на заседания на ОбС - Борово и на неговите постоянни комисии за първото полугодие на 2016 г.
РЕШЕНИЕ № 29 ОТНОСНО: Промени в бюджета на община Борово за 2015 г. в частта местни дейности.
РЕШЕНИЕ № 30 ОТНОСНО: Промени в бюджета на община Борово за 2015 г. във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – делегирани от държавата дейности.
РЕШЕНИЕ № 31 ОТНОСНО: Одобряване на общата численост и структурата на общинска администрация в общината.
РЕШЕНИЕ № 32 ОТНОСНО: Приемане на нов Правилник за реда и условията за отпускане на помощи на жителите на Община Борово (ПРУОПЖОБ).
РЕШЕНИЕ № 33 ОТНОСНО: Допълнение на Общински план за развитие на Община Борово 2014-2020г.
РЕШЕНИЕ № 34 ОТНОСНО: Отчет за състоянието на общинската собственост и резултати от нейното стопанисване.
РЕШЕНИЕ № 35 ОТНОСНО: Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за мандат 2015-2019 г.
РЕШЕНИЕ № 36 ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Борово през 2016 година.
РЕШЕНИЕ № 37 ОТНОСНО: Определяне на средна месечна посещаемост в групите на ОДЗ „Славейче” в гр. Борово и във филиалите в с. Обретеник и с. Горно Абланово за учебната 2015/2016г.
РЕШЕНИЕ № 38 ОТНОСНО: Предложение за лица, които да бъдат определени за съдебни заседатели в Районен съд - гр.Бяла.
РЕШЕНИЕ № 39 ОТНОСНО: Приемане на „Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Борово за 2016 г.”
РЕШЕНИЕ № 40 ОТНОСНО: Одобряване на Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии.
РЕШЕНИЕ № 41 ОТНОСНО: Предварително съгласие за право на прокарване и преминаване на подземен оптичен кабел с цел реализиране на инвестиционно предложение на фирма „Кабелнет” ООД за разширяване обхвата на електронната съобщителна мрежа на фирмата.
РЕШЕНИЕ № 42 ОТНОСНО: Предварително съгласие за право на прокарване и преминаване на подземен оптичен кабел с цел реализиране на инвестиционно предложение на фирма „Нетуоркс-България” ЕООД за разширяване обхвата на електронната съобщителна мрежа на фирмата.

 

21.12.2015
10.12.2015
РЕШЕНИЕ № 25 ОТНОСНО: Прекратяване на членството на Община Борово в Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – общини Борово, Две могили, Иваново” (СНЦ „МИГ-общини Борово, Две могили, Иваново”).
РЕШЕНИЕ № 26 ОТНОСНО: Даване на съгласие за създаване на местна инициативна група с участието на общините Бяла и Борово и представители на стопанския и нестопанския сектор за кандидатстване и реализиране на проект по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

30.11.2015
24.11.2015

РЕШЕНИЕ № 3 ОТНОСНО: Приемане на Правилник за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.
РЕШЕНИЕ № 4 ОТНОСНО: Избор на постоянни комисии на ОбС Борово.
РЕШЕНИЕ № 5 ОТНОСНО: Определяне броя и избор на заместник-председатели на Общински съвет – Борово.
РЕШЕНИЕ № 6 ОТНОСНО: Промяна на общата численост и структура на общинска администрация по Решение №102 от Протокол №9 от 30.05.2012 г. на Общински съвет Борово.
РЕШЕНИЕ № 7 ОТНОСНО: Определяне размера на основните месечни заплати на кметовете в община Борово.
РЕШЕНИЕ № 8 ОТНОСНО: Определяне на възнаграждението на Председателя на ОбС.
РЕШЕНИЕ № 9 ОТНОСНО: Определяне на възнаграждението на общинските съветници.
РЕШЕНИЕ № 10 ОТНОСНО: Информация за извършените промени в бюджета на Община Борово за периода от 01.07.2015 г. до 30.09.2015 г.
РЕШЕНИЕ № 11 ОТНОСНО: Поемане на краткосрочен общински дълг, формиран от безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им от Държавен фонд “Земеделие” по Договор за отпускане на финансова помощ №18/223/00281 от 15.04.2013г. по мярка 223 от ПРСР 2007-2013г. за Проект „Създаване и поддържане на горски култури”.
РЕШЕНИЕ № 12 ОТНОСНО: Информация за подготовката на общината за работа при екстремални зимни условия и създаване на организация за снегопочистване на общинската пътна мрежа през оперативен сезон 2015-2016 г.
РЕШЕНИЕ № 13 ОТНОСНО: Участие в предстоящо заседание на Общо събрание на Асоциация по ВиК – Русе по повод подписване на Договор с оператора „ВиК” ООД - Русе и съгласуване на допълнителен Бизнес план за развитие дейността на „ВиК” ООД до 31.12.2016 г.
РЕШЕНИЕ № 14 ОТНОСНО: Разрешение за заплащане на част от транспортните разходи на работещите в образованието.
РЕШЕНИЕ № 15 ОТНОСНО: Определяне на представители на община Борово в сдружения на местните власти.
РЕШЕНИЕ № 16 ОТНОСНО: Определяне на представител на ОбС Борово в Общото събрание на НСОРБ.
РЕШЕНИЕ № 17 ОТНОСНО: Членство на председателя на ОбС Борово в Националната асоциация на председателите на ОбС в Република България.
РЕШЕНИЕ № 18 ОТНОСНО: Определяне на представител на ОбС Борово в Областния съвет за развитие на област Русе.
РЕШЕНИЕ № 19 ОТНОСНО: Определяне на представител на Общинския съвет в Асоциация общински гори /АОГ/.
РЕШЕНИЕ № 20 ОТНОСНО: Избор на комисия, изготвяща предложения за лицата, които отговарят на изискванията на чл.67 от Закона за съдебната власт.
РЕШЕНИЕ № 21 ОТНОСНО: Приемане на план за провеждане на заседания на ОбС – Борово за декември 2015 г.
РЕШЕНИЕ № 22 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на деца (близнаци) – Стефан Тодоров Тотев и Момчил Тодоров Тотев.
РЕШЕНИЕ № 23 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за социално-битови потребности на Бонка Янкова Радева от гр.Борово.
РЕШЕНИЕ № 24 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за тежко здравословно състояние на Ибрям Асанов Ибрямов.

11.11.2015
06.11.2015

РЕШЕНИЕ № 1 ОТНОСНО: Избор на Председател на Общински съвет Борово.
РЕШЕНИЕ № 2 ОТНОСНО: Избор на временна комисия за изработване на проект за
Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация.