Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Избори за ЕП и НС-09.06.2024

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XVII издание 2024 >>>

Преброяване 2021

- Информация >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Архив на решенията 2014

20.01.2015
09.12.2014 г.
РЕШЕНИЕ № 483 ОТНОСНО: Участие в редовно заседание на Общо събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от Водоснабдяване и канализация ООД – Русе, за обсъждане и приемане на бюджета до края на 2014 г. и проекта за бюджет за 2015 г.

19.12.2014
РЕШЕНИЕ № 484 ОТНОСНО: Информация за извършените промени в бюджета на община Борово за 2014 г., за периода 01.07.2014-30.09.2014 г.
РЕШЕНИЕ № 485 ОТНОСНО: Актуализация на Инвестиционната програма на община Борово за 2014 г.
РЕШЕНИЕ № 486 ОТНОСНО: Промяна на базисната наемна цена за предоставяне под наем или аренда на земеделски земи от общинския поземлен фонд, чрез търг или конкурс за отглеждане на едногодишни полски култури в Тарифа за базисните наемни цени на земеделски земи от ОПФ за 2014 г. – Приложение № 1 по чл. 48, ал. 1 от Наредба № 2 на ОбС Борово.
РЕШЕНИЕ № 487 ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 477 по Протокол № 37/29.10.2014 г.
РЕШЕНИЕ № 488 ОТНОСНО: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Борово за 2014 г.
РЕШЕНИЕ № 489 ОТНОСНО: Отчет за състоянието на общинската собственост и резултати от нейното стопанисване.
РЕШЕНИЕ № 490 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за лечението на Рами Ферадов Ахмедов.
РЕШЕНИЕ № 491 ОТНОСНО: Разрешение за заплащане на част от транспортните разходи на работещите в социалните услуги и образованието.
РЕШЕНИЕ № 492 ОТНОСНО: Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Борово през 2015 г.
РЕШЕНИЕ № 493 ОТНОСНО: Одобряване на задание и възлагане изготвяне на ПУП-Парцеларен план на подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на „НЕТУЪРКС-БЪЛГАРИЯ” ООД на територията на община Борово.
РЕШЕНИЕ № 494 ОТНОСНО: Предоставяне за обработване под аренда на земи от общинския поземлен фонд без търг и конкурс, когато не са били използвани две или повече стопански години.

05.11.2014
29.10.2014

РЕШЕНИЕ № 461 ОТНОСНО: Актуализация в Инвестиционната програма на община Борово за 2014 г.
РЕШЕНИЕ № 462 ОТНОСНО: Промени в бюджета на община Борово за 2014 г.
РЕШЕНИЕ № 463 ОТНОСНО: Изменение на лимити за разходи за храна в социалните услуги
РЕШЕНИЕ № 464 ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 457 по Протокол № 36/19.09.2014 г. на ОбС Борово.
РЕШЕНИЕ № 465 ОТНОСНО: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Борово за 2014 г.
РЕШЕНИЕ № 466 ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Борово през 2015 г.
РЕШЕНИЕ № 467 ОТНОСНО: Отчет за получените от кмета на община Борово средства за командировки в периода 01.07.2014 г.-30.09.2014 г.
РЕШЕНИЕ № 468 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете – Никол Даниелова Костадинова.
РЕШЕНИЕ № 469 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете – Берин Ибрахим Бахри.
РЕШЕНИЕ № 470 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на Милен Янков Ангелов
РЕШЕНИЕ № 471 ОТНОСНО: Промяна на вида на социалната услуга от резидентен тип „Защитено жилище”, гр. Борово в „Защитено жилище за хора с умствена изостаналост”, гр. Борово.
РЕШЕНИЕ № 472 ОТНОСНО: Разрешение за заплащане на част от транспортните разходи на работещите в социалните услуги и в образованието.
РЕШЕНИЕ № 473 ОТНОСНО: Определяне на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд, гр. Русе.
РЕШЕНИЕ № 474 ОТНОСНО: Отпускане безвъзмездно на дърва за огрев на доброволците от доброволно формирование „ДФИС-Борово”, регистрино в регистъра на доброволните формирования към ГД ПБЗН – МВР, с пореден номер за страната Р-171-01.
РЕШЕНИЕ № 475 ОТНОСНО: Продажба на ПИ с идентификатор 05611.1.103 по кадастралната карта на гр. Борово, с площ 3 181 кв.м., с построени в него сгради.
РЕШЕНИЕ № 476 ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещение с площ 22 кв.м., разположено на първия етаж в сграда на ЦСРИ в гр. Борово, което да се използва за стоматологичен кабинет.
РЕШЕНИЕ № 477 ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот-публична общинска собственост, за изграждане на обект на техническата инфраструктура.
РЕШЕНИЕ № 478 ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, в землището на с. Батин, за поставяне на кошери с пчелни семейства.
РЕШЕНИЕ № 479 ОТНОСНО: Информация за подготовката на общината за работа при екстремални зимни условия и създаване на организация за снегопочистване на общинската пътна мрежа през оперативен сезон 2014-2015 г.
РЕШЕНИЕ № 480 ОТНОСНО: Съгласие за преобразуване на имот – общинска собственост от пасище, мера на изоставена нива за създаване на трайни насаждения в землището на с. Брестовица, община Борово
РЕШЕНИЕ № 481 ОТНОСНО: Съгласие за преобразуване на имоти-общинска собственост от пасища, мери на изоставени ниви за създаване на трайни насаждения в землището на с. Горно Абланово, община Борово.
РЕШЕНИЕ № 482 ОТНОСНО: Предоставяне на временен безлихвен заем от временно свободните средства по бюджета на община Борово за 2014 г., в размер на 6 383.20 лв., към сметката за средства от Европейския съюз – Държавен фонд „Земеделие”-Разплащателна агенция

 

08.10.2014
30.09.2014

РЕШЕНИЕ № 459 ОТНОСНО: Промени в бюджета на община Борово за 2014 г.
РЕШЕНИЕ № 460 ОТНОСНО: Промени в бюджета на община Борово за 2014 г. в делегирани от държавата дейности във функция „Соц.осигуряване, подпомагане и грижи” във връзка с промени в стойностните и натуралните показатели на социалните услуги.

 

29.09.2014
19.09.2014

РЕШЕНИЕ № 433 ОТНОСНО: Вътрешна и компенсирана промяна в Инвестиционната програма на община Борово за 2014 г.
РЕШЕНИЕ № 434 ОТНОСНО: Поемане на краткосрочен общински дълг, формиран от безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им от Държавен фонд “Земеделие” по Договор №18/321/00516 от 11.05.2010г. по мярка 321 за Проект „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Батин, община Борово”
РЕШЕНИЕ № 435 ОТНОСНО: Поемане на краткосрочен общински дълг, формиран от безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им от Държавен фонд “Земеделие” по Договор №18/321/00517 от 11.05.2010г. по мярка 321 за Проект „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с.Екзарх Йосиф, община Борово”.
РЕШЕНИЕ № 436 ОТНОСНО: Поемане на краткосрочен общински дълг, формиран от безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им от Държавен фонд “Земеделие” по Договор №18/321/00515 от 11.05.2010г. по мярка 321 за Проект „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с.Горно Абланово, община Борово”
РЕШЕНИЕ № 437 ОТНОСНО: Промени в бюджета на община Борово за 2014 г.
РЕШЕНИЕ № 438 ОТНОСНО: Годишен отчет за изпълнението на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове към 31.12.2013 г. и годишен отчет за състоянието на общинския дълг на община Борово.
РЕШЕНИЕ № 439 ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на община Борово и сметките за средства от Европейския съюз към 30.06.2014 г.
РЕШЕНИЕ № 440 ОТНОСНО: Информация за извършените промени в бюджета на община Борово за 2014 г., за периода от 01.01.2014 г. до 30.06.2014 г.
РЕШЕНИЕ № 441 ОТНОСНО: Поправка на решение № 418/30.07.2014 г. на ОбС Борово.
РЕШЕНИЕ № 442 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете – Галена Николаева Плачкова.
РЕШЕНИЕ № 443 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете – Сияна Данкова Блажева.
РЕШЕНИЕ № 444 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете – Алекс и Анатоли Бонкови Радеви.
РЕШЕНИЕ № 445 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете – Сидрана Феимова Асанова.
РЕШЕНИЕ № 446 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете – Преслав Пламенов Илиев.
РЕШЕНИЕ № 447 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете – Даниела Любенова Емилова.
РЕШЕНИЕ № 448 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете – Биляна Георгиева Георгиева.
РЕШЕНИЕ № 449 ОТНОСНО: Разрешение за съществуване на паралелка за деца с множествени увреждания, с брой ученици под минималния, в ОУ „Св. Климент Охридски”, гр. Борово, за учебната 2014/2015 г.
РЕШЕНИЕ № 450 ОТНОСНО: Разрешение за съществуване на маломерни и слети паралелки в училищата в община Борово.
РЕШЕНИЕ № 451 ОТНОСНО: Определяне на средищни училища в община Борово.
РЕШЕНИЕ № 452 ОТНОСНО: Разрешение за съществуване на групи със свръхпълняемост в ОДЗ „Славейче”, община Борово.
РЕШЕНИЕ № 453 ОТНОСНО: Избор на временна комисия за номиниране на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд, гр. Русе.
РЕШЕНИЕ № 454 ОТНОСНО: Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Борово, през 2014 г.
РЕШЕНИЕ № 455 ОТНОСНО: Предоставяне за обработване под аренда на земи от общинския подемлен фонд, без търг или конкурс, които не са били използвани две или повече стопански години.
РЕШЕНИЕ № 456 ОТНОСНО: Съгласие за отдаване под аренда на изоставени земеделски земи в землището на гр. Борово.
РЕШЕНИЕ № 457 ОТНОСНО: Предоставяне за временно ползване под аренда на орехови насаждения, находящи се в отдели 190/е и 190/з, разположени в ПИ с идентификатор 05611.172.1, по кадастралната карта на гр. Борово.
РЕШЕНИЕ № 458 ОТНОСНО: Подкрапа за кандидатстване с проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/, за периода 2014-20120 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/.

 

30.07.2014
06.08.2014

РЕШЕНИЕ № 415 ОТНОСНО: Промяна в Инвестиционната програма на община Борово за 2014 г.
РЕШЕНИЕ № 416 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности, за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет.
РЕШЕНИЕ № 417 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за допълнение на Наредба № 13 на ОбС Борово за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Борово.
РЕШЕНИЕ № 418 ОТНОСНО: Промяна в Правилника за устройството, организацията и дейността на общинско предприятие „Обществено хранене и социални услуги”, приет с Решение № 222/27.03.2013 г. на ОбС Борово.
РЕШЕНИЕ № 419 ОТНОСНО: Отчет за получените от Кмета на община Борово средства за командировки, за периода 01.04.2014 г.-30.06.2014 г.
РЕШЕНИЕ № 420 ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на решенията на ОбС Борово, касаещи дейността на общинска администрация през първото полугодие на 2014 г.
РЕШЕНИЕ № 421 ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на Програмата за работата на ОбС Борово през първото полугодие на 2014 г.
РЕШЕНИЕ № 422 ОТНОСНО: Приемане на Програма за работата на ОбС Борово през второто полугодие на 2014 г.
РЕШЕНИЕ № 423 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете – Биляна Георгиева Георгиева.
РЕШЕНИЕ № 424 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете – Айгюн Нураев Юсуфов.
РЕШЕНИЕ № 425 ОТНОСНО: Разрешение за съществуване на маломерни и слети паралелки в училищата в община Борово.
РЕШЕНИЕ № 426 ОТНОСНО: Определяне на средищни училища в община Борово.
РЕШЕНИЕ № 427 ОТНОСНО: Информация за необходимостта от летни ремонти в училищата и детските градини за 2014 г.
РЕШЕНИЕ № 428 ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 409 на ОбС Борово по Протокол № 34/25.06.2014 г.
РЕШЕНИЕ № 429 ОТНОСНО: Предоставяне на временен безлихвен заем от временно свободните средства по бюджета на община Борово за 2014 г., в размер на 6 517.40 лв. към сметката за средства от Европейския съюз
РЕШЕНИЕ № 430 ОТНОСНО: Поемане на кратскосрочен общински дълг, формиран от безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им от Държавен фонд „Земеделие” по договор № 18/313/00139/21.11.2012 г. за безвъзмездна финансова помощ по мярка 313 „Насърчаване на туристически те дейности” от ПРСР 2007-2013, за проект „Изграждане на туристическа пътека – съоръжения и места за отдих в община Борово, област Русе”
РЕШЕНИЕ № 431 ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване по Мярка 226 "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" по ПРСР 2007-2013г. за финансиране на проект „Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез създаване на система за откриване на горските пожари в ранен стадий и мониторинг на околната среда” на Община Борово пред ДФЗ-РА.
РЕШЕНИЕ № 432 ОТНОСНО: Удостояване на Тодор Билчев Билчев и Илия Димитров Калинов със звание „Почетен гражданин на община Борово”.

 

02.07.2014
25.06.2014

РЕШЕНИЕ № 407 ОТНОСНО: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Борово през 2014 г.
РЕШЕНИЕ № 408 ОТНОСНО: Отдаване под наем на ПИ № 000004 по КВС на с. Батин, община Борово, с начин на трайно ползване – рибарник, публична общинска собственост с АОС № 1405/10.05.2014 г.
РЕШЕНИЕ № 409 ОТНОСНО: Продажба на УПИ І 245 в кв. 47, с площ 9 300 кв.м., с построени в него училищна сграда в с. Батин, община Борово.
РЕШЕНИЕ № 410 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Борово.
РЕШЕНИЕ № 411 ОТНОСНО: Актуализация на Годишен план за 2014 г. и за 2015 г. за действие по изпълнението на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги /2010-2015/.
РЕШЕНИЕ № 412 ОТНОСНО: Приемане на актуализиран списък за ремонт на общинската пътна мрежа в община Борово.
РЕШЕНИЕ № 413 ОТНОСНО: Вътрешна и компенсирана промяна между обектите от поименния списък за ремонт на общинската пътна мрежа през 2014 г., финансирани със средства от целевата субсидия за капиталови разходи за изграждане и основен ремонт на общински пътища, включени в Инвестиционната програма на община Борово за 2014 г.
РЕШЕНИЕ № 414 ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 293/28.10.2009 г., във връзка с проект „Рехабилитация и модернизация на достъпната инфраструктура в трансграничната зона Гюргево-Русе (R.O.A.D) – съвместен проект с Окръжен съвет Гюргево по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г.

 

04.06.2014
28.05.2014
РЕШЕНИЕ № 398 ОТНОСНО: Вътрешна и компенсирана промяна в Инвестиционната програма на община Борово за 2014 г.
РЕШЕНИЕ № 399 ОТНОСНО: Информация за извършените през първото тримесечие промени в бюджета на община Борово за 2014 г.
РЕШЕНИЕ № 400 ОТНОСНО: Информация за финансовите резултати от дейността по администриране на местни приходи по ЗМДТ към 30.04.2014 г.
РЕШЕНИЕ № 401 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете – Стефани Красимирова Панайотова.
РЕШЕНИЕ № 402 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете – Даниел Теодоров Кънев.
РЕШЕНИЕ № 403 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 на ОбС Борово за базисните наемни цени на обекти, общинска собственост, със стопанско, търговско и административно предназначение.
РЕШЕНИЕ № 404 ОТНОСНО: Разрешение за заплащане на част от транспортните разходи на работещите в общинска администрация и системата на социалните услуги.
РЕШЕНИЕ № 405 ОТНОСНО: Информация за подготовката на община Борово за пожароопасен сезон 2014
РЕШЕНИЕ № 406 ОТНОСНО: Продажба на урегулиран поземлен имот – частна общинска собственост, в с. Обретеник, община Борово, на собственици на законно построена в него жилищна сграда.

 

10.05.2014
30.04.2014
РЕШЕНИЕ № 385 ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на 500/1080 кв.м.ид.ч. от УПИ V 380 в кв. 58 по регулационния план на с. Горно Абланово, общ. Борово.
РЕШЕНИЕ № 386 ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 381/26.03.2014 г., на ОбС Борово, за определяне на пасища и мери от общинския поземлен фонд и предоставянето им за общо и индивидуално ползване.
РЕШЕНИЕ № 387 ОТНОСНО: Отчет за получените от кмета на община Борово средства за командировки за периода 01.01.2014 г.-31.03.2014 г.
РЕШЕНИЕ № 388 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете – Даниел Илиянов Иванов.
РЕШЕНИЕ № 389 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете – Веселин Ивелинов Великов.
РЕШЕНИЕ № 390 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на Георги Кръстев Иванов.
РЕШЕНИЕ № 391 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на Феим Алиев Салимов.
РЕШЕНИЕ № 392 ОТНОСНО: Приемане на общинска програма за закрила на детето за 2014 г.
РЕШЕНИЕ № 393 ОТНОСНО: Приемане на годишен план за действие, за 2015 г., по изпълнение на общинската стратегия за развитие на социалните услуги, на територията на община Борово-2010-2015 г.
РЕШЕНИЕ № 394 ОТНОСНО: Приемане на годишен отчет на читалищата в община Борово.
РЕШЕНИЕ № 395 ОТНОСНО: Безвъзмездно прехвърляне на правото на собственост върху сграда /читалище/ - частна общинска собственост, на община Борово, по т. 2 от АОС № 1184/12.06.2012 г., в полза на СНЦ НЧ „Пробуда 1924”, с. Горно Абланово.
РЕШЕНИЕ № 396 ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно, безсрочно право на строеж, в полза на СНЦ НЧ „Пробуда 1924”, с. Горно Абланово, за изграждане на „Културен център /читалище/ „Игнат Канев”, с. Горно Абланово – реконструкция и пристройка.”
РЕШЕНИЕ № 397 ОТНОСНО: Придобиване на УПИ VІ-565 в кв. 23 по регулационния план на с. Горно Абланово, във връзка с изграждането на „Културен център /читалище/ „Игнат Канев”, с. Горно Абланово – реконструкция и пристройка.

 

14.04.2014
07.04.2014
РЕШЕНИЕ № 383 ОТНОСНО: Промени в бюджета на община Борово за 2014 г. в делегирани от държавата дейности във функция „Соц.осигуряване, подпомагане и грижи” във връзка с промени в стойностните и натуралните показатели на социалните услуги
РЕШЕНИЕ № 384 Продажба на бордюри – бетонни, втора употреба – частна общинска собственост.

 

02.04.2014
26.03.2014 г.
РЕШЕНИЕ № 374 ОТНОСНО: Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие на община Борово, за 2013 г.
РЕШЕНИЕ № 375 ОТНОСНО: Предложение относно размера на основните месечни заплати на кметовете в община Борово.
РЕШЕНИЕ № 376 ОТНОСНО: Бракуване на автомобили, собственост на община Борово, приети от закритото помощно училище в с. Брестовица.
РЕШЕНИЕ № 377 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете – Александра Цветанова Петрова.
РЕШЕНИЕ № 378 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете – Денислав Иванов Марчев.
РЕШЕНИЕ № 379 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за тежко здравословно състояние на Амиш Салимов Салимов.
РЕШЕНИЕ № 380 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за тежко здравословно състояние на Снежана Митева Асенова.
РЕШЕНИЕ № 381 ОТНОСНО: Определяне на пасища и мери от ОПФ за общо и индивидуално ползване.
27.03.2014 г.
РЕШЕНИЕ № 382 ОТНОСНО: Съгласуване на позиция на Община Борово по дневния ред от заседанието на Асоциацията по В и К- Русе, което ще се проведе на 31.03.2014

 

 

05.03.2014
26.02.2014 г.
РЕШЕНИЕ № 364 ОТНОСНО: Актуализация на Инвестиционната програма на община Борово за 2014 г.
РЕШЕНИЕ № 365 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 за условията и реда за провеждане на обсъждане на проекти, които ще се финансират чрез поемане на дългосрочен общински дълг.
РЕШЕНИЕ № 366 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 на ОбС Борово за базисните наемни цени на обекти, общинска собственост със стопанско, търговско и административно предназначение.
РЕШЕНИЕ № 367 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете – Мерт Нурханов Исметов.
РЕШЕНИЕ № 368 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете – Елвин Александров Пенчев.
РЕШЕНИЕ № 369 ОТНОСНО: Приемане на общински план за младежта – 2014 г. и приемане на отчета по дейностите за 2013 г.
РЕШЕНИЕ № 370 ОТНОСНО: Годишен отчет на плана за действие по изпълнението на Общинската стратегия за социални услуги в община Борово през 2013 г.
РЕШЕНИЕ № 371 ОТНОСНО: Преобразуване на СОУ „Св. Климент Охридски” - гр. Борово в ОУ.
РЕШЕНИЕ № 372 ОТНОСНО: Информация за дейността на Общинско предприятие „Обществено хранене и социални услуги” през 2013 г.
РЕШЕНИЕ № 373 ОТНОСНО: Преобразуване на общински имоти в гр. Борово от частна общинска собственост в публична общинска собстеност.

 

07.02.2014
03.02.2014

РЕШЕНИЕ № 363 ОТНОСНО: Приемане на бюджета на община Борово за 2014 г.

- Приложения към решението за приемане на бюджета >>

 

03.02.2014
29.01.2014

РЕШЕНИЕ № 348 ОТНОСНО: Приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 на ОбС Борово за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
РЕШЕНИЕ № 349 ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещение, разположено на втория етаж в сградата на ЦСРИ в гр. Борово, което да се използва за кабинет за физиотерапевтични и рехабилитационни процедури.
РЕШЕНИЕ № 350 ОТНОСНО: По т. 3 от дневния ред - Годишен отчет на програмата за управление на община Борово 2011-2015.
РЕШЕНИЕ № 351 ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на решенията на ОбС Борово, касаещи дейността на общинска администрация, през второто полугодие на 2013 г.
РЕШЕНИЕ № 352 ОТНОСНО: Информация за изразходвани средства по решение № 309/2014 г. на ОбС Борово.
РЕШЕНИЕ № 353 ОТНОСНО: Утвърждаване на годишен план и обем на ползванията на дървесина от горски територии, собственост на община Борово, за 2014 г. и определяне на цени за продажба на дървесина.
РЕШЕНИЕ № 354 ОТНОСНО: Приемане на нов Правилник за организацията и дейността на общинско предприятие „Горски фонд и чистота”.
РЕШЕНИЕ № 355 ОТНОСНО: Отчет за получените от кмета на община Борово средства за командировки, за периода 01.10.2013 г.-31.12.2013 г.
РЕШЕНИЕ № 356 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете – Емре Юсеин Юсеинов.
РЕШЕНИЕ № 357 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за тежко здравословно състояние на Емил Валентинов Ангелов.
РЕШЕНИЕ № 358 ОТНОСНО: Отчет за работата на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни през 2013 г.
РЕШЕНИЕ № 359 ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на програмата за работа на ОбС Борово през второто полугодие на 2013 г.
РЕШЕНИЕ № 360 ОТНОСНО: Приемане на Програма за работата на ОбС Борово през първото полугодие на 2014 г.
РЕШЕНИЕ № 361 ОТНОСНО: Отчет за дейността на общинско предприятие „Горски фонд и чистота” през 2013 г.
РЕШЕНИЕ № 362 ОТНОСНО: Определяне на застроени имоти – частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане.