Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Избори за ЕП и НС-09.06.2024

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XVII издание 2024 >>>

Преброяване 2021

- Информация >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Архив на решенията 2012-2013

 

30.12.2013
18.12.2013 г.

РЕШЕНИЕ № 339 ОТНОСНО: Промени в бюджета на община Борово за 2013 г., в частта делегирани от държавата дейности, във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”.
РЕШЕНИЕ № 340 ОТНОСНО: Промени в бюджета на община Борово за 2013 г., в частта местни дейности.
РЕШЕНИЕ № 341 ОТНОСНО: Актуализация на Инвестиционната програма на община Борово за 2013 г.
РЕШЕНИЕ № 342 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 на ОбС Борово за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на община Борово.
РЕШЕНИЕ № 343 ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба № 19 на ОбС Борово за определяне размера на местните данъци на територията на община Борово.
РЕШЕНИЕ № 344 ОТНОСНО: Отчет за състоянието на общинската собственост и резултати от нейното стопанисване.
РЕШЕНИЕ № 345 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете – Никол Ивайлова Ангелова.
РЕШЕНИЕ № 346 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете – Мария-Магдалена Георгиева Георгиева.
РЕШЕНИЕ № 347 ОТНОСНО: Утвърждаване списък на персонала в общинска администрация и социалните услуги, който има право на пътни разноски, считано от 01.11.2013 г.

 

03.12.2013
27.11.2013
РЕШЕНИЕ № 324 ОТНОСНО: Промени в бюджета на община Борово за 2013 г., в делегирана от държавата дейност „Общинска администрация”, във функция „Общи държавни служби”.
РЕШЕНИЕ № 325 ОТНОСНО: Промени в бюджета на община Борово за 2013 г. в делегирани от държавата дейности във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”.
РЕШЕНИЕ № 326 ОТНОСНО: Промени в бюджета на община Борово за 2013 г. в делегирани от държавата дейности във функция „Здравеопазване”.
РЕШЕНИЕ № 327 ОТНОСНО: Вътрешна и компенсирана промяна между обектите в Инвестиционната програма за 2013 г.
РЕШЕНИЕ № 328 ОТНОСНО: Актуализация на Инвестиционната програма за 2013 г.
РЕШЕНИЕ № 329 ОТНОСНО: Приемане на план-сметка в дейност „Чистота” за 2014 г. и определяне на такса битови отпадъци за 2014 г.
РЕШЕНИЕ № 330 ОТНОСНО: Информация относно финансовите резултати от дейността по администриране на местни приходи по ЗМДТ към 31.10.2013 г.
РЕШЕНИЕ № 331 ОТНОСНО: Продажба на масивна, двуетажна сграда, със застроена площ от 230 кв.м., с прилежащ терен с площ 1,443 дка, в с. Брестовица, община Борово.
РЕШЕНИЕ № 332 ОТНОСНО: Отдаване под наем на терен № 1, разположен в централен парк на гр. Борово.
РЕШЕНИЕ № 333 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете на Нели Димитрова Пенева.
РЕШЕНИЕ № 334 ОТНОСНО: Изменение на Решение № 313 по протокол № 24 от 30.10.2013 г. на ОбС Борово.
РЕШЕНИЕ № 335 ОТНОСНО: Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Борово през 2014 г.
РЕШЕНИЕ № 336 ОТНОСНО: Утвърждаване на поименен списък за ремонт на общинската пътна мрежа в община Борово.
РЕШЕНИЕ № 337 ОТНОСНО: Информация за подготовката на общината за работа при екстремални зимни условия и създаване на организация за снегопочистване на общинската пътна мрежа през оперативен сезон 2013-2014 г.
РЕШЕНИЕ № 338 ОТНОСНО: Безвъзмездно отпускане на дърва за огрев на доброволците от доброволно формирование „ДФИС-Борово”, регистрирано в регистъра на доброволните формирования към ГД ПБЗН-МВР, с пореден номер за страната Р-171-01.

 

27.09.2013 г.
РЕШЕНИЕ № 308 ОТНОСНО: Участие в Общо събрание на Асоциация по ВиК-Русе на 01.10.2013 г.

30.10.2013 г.
РЕШЕНИЕ № 309 ОТНОСНО: Промени в бюджета на община Борово за 2013 г.
РЕШЕНИЕ № 310 ОТНОСНО: Изменение на лимити за разходи за храна в училищата и социалните функции.
РЕШЕНИЕ № 311 ОТНОСНО: Одобрение на планово задание за изработване на проект на Общ устройствен план на община Борово.
РЕШЕНИЕ № 312 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет.
РЕШЕНИЕ № 313 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за управлението на горските територии, собственост на община Борово, област Русе.
РЕШЕНИЕ № 314 ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, в община Борово, през 2014 г.
РЕШЕНИЕ № 315 ОТНОСНО: Изменения в Правилника за устройството, организацията и дейността на Общинското предприятие „Обществено хранене и социални услуги”, приет с Решение № 222/27.03.2013 г. на ОбС Борово.
РЕШЕНИЕ № 316 ОТНОСНО: Отчет за получените от кмета на община Борово средства за командировки, за периода 01.06.2013 г.-30.09.2013 г.
РЕШЕНИЕ № 317 ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 290 по Протокол № 22/16.08.2013 г. на ОбС Борово, за определяне на цени за продажба на дървесина от ОГФ.
РЕШЕНИЕ № 318 ОТНОСНО: Участие в заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК-Русе, насрочено на 01.10.2013 г., отложено за 31.10.2013 г., от 10.30 ч., в зала 1 на Областна администрация-Русе.
РЕШЕНИЕ № 319 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на Рубие Мехмедова Мейминова.
РЕШЕНИЕ № 320 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на Русан Сашев Данаилов.
РЕШЕНИЕ № 321 ОТНОСНО: Утвърждаване на списък на персонала в образованието, който има право на заплащане на част от пътните разходи, считано от 01.09.2013 г.
РЕШЕНИЕ № 322 ОТНОСНО: Изменение в броя на учениците в слетите паралелки в ОУ „Христо Ботев”, с. Горно Абланово, община Борово.
РЕШЕНИЕ № 323 ОТНОСНО: Преобразуване на общински имот, представляващ дворно място, с построена в него училищна сграда, в с. Батин, общ. Борово, от публична общинска собственост, в частна общинска собственост.

27.09.2013
РЕШЕНИЕ № 308 ОТНОСНО: Участие в Общо събрание на Асоциация по ВиК-Русе на 01.10.2013 г.

25.09.2013
РЕШЕНИЕ № 297 ОТНОСНО: Информация за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове към 30.06.2013 г. на община Борово.
РЕШЕНИЕ № 298 ОТНОСНО: Приемане на Общинския план за развитие на община Борово 2014-2020 г.
РЕШЕНИЕ № 299 ОТНОСНО: Бракуване на лек автомобил „Рено Експрес”, регистрационен номер Р 52 01 РХ.
РЕШЕНИЕ № 300 ОТНОСНО: Утвърждаване на списък на персонала в общинска администрация, който има право на възстановяване на част от транспортните разходи.
РЕШЕНИЕ № 301 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете – Радина Емилиян Илиева.
РЕШЕНИЕ № 302 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на Пламен Иванов Иванов.
РЕШЕНИЕ № 303 ОТНОСНО: Сформиране на слята паралелка за ученици с множествени увреждания в СОУ „Св. Климент Охридски” в гр. Борово.
РЕШЕНИЕ № 304 ОТНОСНО: Подкрепа на кандидатурата на гр. Русе за „Европейска столица на културата 2019 г.”
РЕШЕНИЕ № 305 ОТНОСНО: Безвъзмездно прехвърляне на собственост върху имот-държавна собственост.
РЕШЕНИЕ № 306 ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 179/05.12.2012 г. на Обс Борово и издаване на Запис на заповед от община Борово, в полза на ДФ „Земеделие”-Разпалащателна агенция, обезпечаваща плащане на Данък върху добавената стойност /ДДС/, след извършено авансово плащане по Договор № 18/313/00139/21.11.2012 г. по Мярка 313 за проект „Туристическа пътека с места за отдих и атракции, в поземлен имот 200, местност „Умището”, землище на с. Батин, ЕКАТТЕ 02854, община Борово”, сключен между община Борово и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
РЕШЕНИЕ № 307 ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 132/25.07.2012 г. на ОбС Борово и издаване на Запис на заповед от община Борово, в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на Данък върху добавената стойност /ДДС/, след извършено авансово плащане по Договор № 18/313/00099/06.07.2012 г. по Мярка 313, за проект „Експониране на местното етнографско, историческо и природно наследство”, сключен между община Борово и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

 

16.08.2013

РЕШЕНИЕ № 278 ОТНОСНО: Промяна в Инвестиционната програма на община Борово за 2013 г., касаеща обектите от Поименния списък за ремонт на общинската пътна мрежа.
РЕШЕНИЕ № 279 ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба № 13 на ОбС Борово за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Борово.
РЕШЕНИЕ № 280 ОТНОСНО: Отчет за получените от Кмета на община Борово средства за командировки за периода 01.04.2013 г.-30.06.2013 г.
РЕШЕНИЕ № 281 ОТНОСНО: Допълване на Общинския план за защита при бедствия на територията на община Борово, с разчети за евакуация и разсредоточаване.
РЕШЕНИЕ № 282 ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на решенията на ОбС Борово, касаещи дейността на общинска администрация през първото полугодие на 2013 г.
РЕШЕНИЕ № 283 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на Гюлбие Кямилова Велиева.
РЕШЕНИЕ № 284 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на Есмералда Людмилова Михайлова.
РЕШЕНИЕ № 285 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финасова помощ за лечение на Йордан Иванов Йорданов.
РЕШЕНИЕ № 286 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за тежко здравословно състояние на Пламен Фердинандов Йорданов.
РЕШЕНИЕ № 287 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете – Борислав Георгиев Петров.
РЕШЕНИЕ № 288 ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на Програмата за работа на ОбС Борово през първото полугодие на 2013 г.
РЕШЕНИЕ № 289 ОТНОСНО: Приемане на Програма за работата на ОбС Борово през второто полугодие на 2013 г.
РЕШЕНИЕ № 290 ОТНОСНО: Определяне на цени за продажба на дървесина от ОГФ.
РЕШЕНИЕ № 291 ОТНОСНО: Даване на предварително съгласие за промяна предназначението на земеделски земи в с. Обретеник за неземеделски нужди, за изграждане на Ветроенергиен и Фотоволтаичен парк и отмяна на Решение № 271/26.06.2013 г.
РЕШЕНИЕ № 292 ОТНОСНО: Отдаване под наем на терени с №№ 8 и 9, с обща площ 30 кв.м., за монтиране на преместваем обект, който да се използва за обществено хранене, разположени в централния парк на с. Обретеник.
РЕШЕНИЕ № 293 ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 134 от 25.07.2012 г. на ОбС Борово и издаване на Запис на заповед от Община Борово в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на Данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по Договор № 18/321/00517 от 11.05.2010г. по Мярка 321 за Проект „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Екзарх Йосиф, община Борово”, сключен между община Борово и ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция.
РЕШЕНИЕ № 294 ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 136 от 25.07.2012г. на ОбС Борово и издаване на Запис на заповед от Община Борово в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на Данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по Договор № 18/321/00516 от 11.05.2010г. по Мярка 321 за Проект „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Батин, община Борово”, сключен между община Борово и ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция.
РЕШЕНИЕ № 295 ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 138 от 25.07.2012г. на ОбС Борово и издаване на Запис на заповед от Община Борово в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на Данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по Договор № 18/321/00515 от 11.05.2010г. по Мярка 321 за Проект „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Горно Абланово, община Борово”, сключен между община Борово и ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция.
РЕШЕНИЕ № 296 ОТНОСНО: Допълнение към Докладна записка с изх. № 08-01-111/22.07.2013г. от Кмета на община Борово за определяне на цени на дървесина по ценоразпис.

26.06.2013
РЕШЕНИЕ № 268 ОТНОСНО: Актуализация в Инвестиционната програма на община Борово за 2013 г.
РЕШЕНИЕ № 269 ОТНОСНО: Промени в бюджета на община Борово за 2013 г., в частта за делегирани от държавата дейности, във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”.
РЕШЕНИЕ № 270 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 на ОбС Борово за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
РЕШЕНИЕ № 271 ОТНОСНО: Удължаване срока на валидност на Решение № 477/31.01.2011 г. на ОбС Борово за предварително съгласие за промяна предназначението на земеделски земи за изграждане на Фотоволтаичен и Вятърен парк в с. Обретеник.
РЕШЕНИЕ № 272 ОТНОСНО: Продажба на тротоарни бетонови плочки, втора употреба – частна общинска собственост.
РЕШЕНИЕ № 273 ОТНОСНО: Разрешение за съществуване на паралелки, с брой ученици под определен минимум и слети паралелки, в общинските училища за учебната 2013-2014 г.
РЕШЕНИЕ № 274 ОТНОСНО: Определяне на средищни училища в община Борово.
РЕШЕНИЕ № 275 ОТНОСНО: Информация за необходимостта от летни ремонти в училищата и детските градини за 2013 г.
РЕШЕНИЕ № 276 ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещение, с площ 12 кв.м., което да се използва за офис, находящо се в сутерена на сграда – бивша детска ясла – публична общинска собственост, в с. Батин.
РЕШЕНИЕ № 277 ОТНОСНО: Информация за подготовката на община Борово за пожароопасен сезон 2013 г.

 

29.05.2013
РЕШЕНИЕ № 257 ОТНОСНО: Актуализация в Инвестиционната програма на община Борово за 2013 г.
РЕШЕНИЕ № 258 ОТНОСНО: Промени в бюджета на община Борово за 2013 г., в частта за делегирани от държавата дейности.
РЕШЕНИЕ № 259 ОТНОСНО: Финансови резултати от дейността по администриране на местни приходи по ЗМДТ към 30.04.2013 г.
РЕШЕНИЕ № 260 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете – Валентин Сергеев Валентинов.
РЕШЕНИЕ № 261 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за тежко здравословно състояние на Ангел Асенов Митев.
РЕШЕНИЕ № 262 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за тежко здравословно състояние на Феим Алиев Салимов.
РЕШЕНИЕ № 263 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за тежко здравословно състояние на Фатме Юсеинова Ашимова.
РЕШЕНИЕ № 264 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за тежко здравословно състояние на Янка Валентинова Митева.
РЕШЕНИЕ № 265 ОТНОСНО: Приемане на общинска програма за закрила на детето за 2013 г.
РЕШЕНИЕ № 266 ОТНОСНО: Промяна на базисната наемна цена за предоставяне под наем или аренда на земеделски земи от общинския поземлен фонд /ОПФ/, чрез търг или конкурс, за отглеждане на едногодишни полски култури, в Тарифа за базисните наемни цени на земеделски земи от ОПФ за 2013 г. – Приложение № 1 по чл. 48, ал. 1 от Наредба № 2 на ОбС Борово.
РЕШЕНИЕ № 267 ОТНОСНО: Решение за участие на община Борово в регионално сдружение за управление на отпадъците между община Борово, община Две могили, община Ценово, община Полски Тръмбеш и община Опака.

 

30.04.2013 г.
РЕШЕНИЕ № 242 ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещение с площ 20 кв.м., което ще се използва за аптека, находящо се в сградата на кметство Горно Абланово – публична общинска собственост.
РЕШЕНИЕ № 243 ОТНОСНО: Отчет за получените от кмета на община Борово средства за командировки, за периода 01.01.2013 г.-31.03.2013 г.
РЕШЕНИЕ № 244 ОТНОСНО: Промяна във възнаграждението на председателя на ОбС Борово.
РЕШЕНИЕ № 245 ОТНОСНО: Издаване на Запис на заповед от община Борово в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ Авансово плащане по Договор № 18/223/00281 от 15.04.2013г. по мярка 223 за Проект „Създаване и поддържане на горски култури”, сключен между Община Борово и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
РЕШЕНИЕ № 246 ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Борово в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на Данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по договор по Договор № 18/223/00281 от 15.04.2013г. по мярка 223 за Проект „Създаване и поддържане на горски култури”, сключен между Община Борово и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
РЕШЕНИЕ № 247 ОТНОСНО: Утвърждаване на списък на персонала в системата на социалните дейности, които имат право на възстановяване на част от транспортните разходи.
РЕШЕНИЕ № 248 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за социално-битови потребности на Галя Илиева Илиева от гр. Борово.
РЕШЕНИЕ № 249 ОТНОСНО: Отпускане на енократна финансова помощ за възникнали социално-битови потребности на Илия Георгиев Енчев от с. Обретеник.
РЕШЕНИЕ № 250 ОТНОСНО: Приемане на годишен отчет за дейността на читалищата в община Борово за 2012 г.
РЕШЕНИЕ № 251 ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 225/27.03.2013 г. на ОбС Борово за определяне на пасища и мери от общинския поземлен фонд и предоставянето им за общо и индивидуално ползване.
РЕШЕНИЕ № 252 ОТНОСНО: Одобряване на анекси към рамкови споразумения за сътрудничество от 29.03.2011 г. за изграждане на вятърен и фотоволтаичен парк Обретеник.
РЕШЕНИЕ № 253 ОТНОСНО: Приемане на решение за изработване на проект за общ устройствен план на община Борово.
РЕШЕНИЕ № 254 ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 202 по Протокол № 16/30.01.2013 г. на Общински съвет – гр. Борово, относно кандидатстване на община Борово с проект „Реконструкция и благоустрояване на уличната мрежа и тротоари по улици „Христо Ботев”, „Кънчо Бакалов” и „Първи май” в село Обретеник” по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програма за развитие на селските райони /2007-2013/ г.
РЕШЕНИЕ № 255 ОТНОСНО: Намерение на община Борово за участие в конкурс за финансиране на проекти по Програмата за развитие на селските райони, Мярка 226 – „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности.
РЕШЕНИЕ № 256 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за тежко здравословно състояние на Митко Иванов Йорданов.

02.04.2013
РЕШЕНИЕ № 241 ОТНОСНО: Промени в бюджета на община Борово за 2013 г., в частта местни дейности.

 

27.03.2013
РЕШЕНИЕ № 219 ОТНОСНО: Промяна в бюджета на община Борово за 2013 г.
РЕШЕНИЕ № 220 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 на ОбС Борово за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет.
РЕШЕНИЕ № 221 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за допълнение на Наредба № 13 на ОбС Борово за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Борово.
РЕШЕНИЕ № 222 ОТНОСНО: Създаване на общинско предприятие „Обществено хранене и социални услуги”, действащо на територията на община Борово.
РЕШЕНИЕ № 223 ОТНОСНО: Изменение и допълнение на текста на общинската стратегия за развитие на социалните услуги на територията на община Борово 2010-2015 и годишен план за действие по общинската стратегия за развитие на социалните услуги за 2013 г.
РЕШЕНИЕ № 224 ОТНОСНО: Приемане на годишен план за действие за 2014 г. по изпълнение на общинската стратегия за развитие на социалните услуги на територията на община Борово 2010-2015 г.
РЕШЕНИЕ № 225 ОТНОСНО: Предоставяне на мери и пасища от ОПФ за общо и индивидуално ползване.
РЕШЕНИЕ № 226 ОТНОСНО: Учредяване, в полза на община Борово, на безвъзмездно безсрочно право на строеж върху част от имот – частна държавна собственост.
РЕШЕНИЕ № 227 ОТНОСНО: Даване на разрешение за изработване на проект за ПУП – План за застрояване /ПЗ/ за изграждане на обект „Изграждане на лодкостоянка на река Дунав, в село Батин, на територията на община Борово” – инвестиционен проект на общината.
РЕШЕНИЕ № 228 ОТНОСНО: Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие за 2012 г.
РЕШЕНИЕ № 229 ОТНОСНО: Утвърждаване на поименен списък за ремонт на общинската пътна мрежа в община Борово.
РЕШЕНИЕ № 230 ОТНОСНО: Утвърждаване на годишен план и обем на ползванията на дървесина от горски територии, собственост на община Борово за 2013 г.
РЕШЕНИЕ № 231 ОТНОСНО: Изготвяне на пазарна оценка за вещни права за терените, засегнати от ПУП на инвестиционно предложение „Фотоволтаичен парк Обретеник”.
РЕШЕНИЕ № 232 ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещение с площ 16 кв.м., находящо се в сграда – бивша детска ясла – публична общинска собственост, в с. Батин, община Борово.
РЕШЕНИЕ № 233 ОТНОСНО: Актуализиране на списък на персонала в системата на образованието и общинска администрация, който има право на възстановяване на част от транспортните разходи, считано от 01.01.2013 г.
РЕШЕНИЕ № 234 ОТНОСНО: Приемане на общински план за младежта в община Борово за 2013 г.
РЕШЕНИЕ № 235 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете – Калоян Евгени Игнатов.
РЕШЕНИЕ № 236 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете – Виктория Венциславова Ганчева.
РЕШЕНИЕ № 237 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждането на дете – Юнер Юкселов Кемалов.
РЕШЕНИЕ № 238 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за тежко здравословно състояние на Айсел Таир Асан от с. Батин.
РЕШЕНИЕ № 239 ОТНОСНО: Промени в бюджета на община Борово за 2013 г. в дейност „Дом за деца Св. Иван Рилски”, с. Брестовица.
РЕШЕНИЕ № 240 ОТНОСНО: Одобряване на ПУП-План за застрояване /ПЗ/ и Парцеларен план /ПП/ за инвестиционен проект „Ветроенергиен парк Обретеник”.

 

20.03.2013
РЕШЕНИЕ № 218 ОТНОСНО: Закриване на Помощно училище-полуинтернат „Св.св. Кирил и Методий”, с. Брестовица, община Борово.

 

27.02.2013 г.
РЕШЕНИЕ № 208 ОТНОСНО: Приемане на годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на община Борово за 2012 г. и годишен отчет за общинския дълг за 2012 г.
РЕШЕНИЕ № 209 ОТНОСНО: Приемане на бюджета на община Борово за 2013 г.
РЕШЕНИЕ № 210 ОТНОСНО: Приемане на План за енергийна ефективност на община Борово за 2013-2014 г. и Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива в община Борово 2013-2014 г.
РЕШЕНИЕ № 211 ОТНОСНО: Промяна в Решение № 364/28.04.2010 г., на ОбС Борово, относно състава на Обществен съвет за контрол, съдействие и помощ при извършване на дейностите по социално подпомагане на територията на община Борово.
РЕШЕНИЕ № 212 ОТНОСНО: Информация за състоянието на престъпността и обществения ред на територията на община Борово през 2012 г.
РЕШЕНИЕ № 213 ОТНОСНО: Отреждане на терен за изграждане на Паметна плоча на загиналите във войните жители на село Батин.
РЕШЕНИЕ № 214 ОТНОСНО: Становище по искане за опрощаване на публично вземане от Нели Димитрова Пенева от с. Брестовица.
РЕШЕНИЕ № 215 ОТНОСНО: Бракуване на МПС – собственост на ОП „Горски фонд и чистота”.
РЕШЕНИЕ № 216 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за тежко здравословно състояние на Емил Славов Стойчев от с. Обретеник.
РЕШЕНИЕ № 217 ОТНОСНО: Приемане на план за действие на община Борово, в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация

 

06.02.2013
РЕШЕНИЕ № 207 ОТНОСНО: Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците регион Борово ( Бяла, обл. Русе) във връзка с изпълнението на сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5112122-С010“14.12.2012.

17.01.2013
РЕШЕНИЕ № 192 ОТНОСНО: Поемане на краткосрочен общински дълг, формиран от безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им от Държавен фонд “Земеделие” по одобрен проект №18/322/00475– “Реконструкция на улична мрежа в гр.Борово” по Мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.

30.01.2013
РЕШЕНИЕ № 193 ОТНОСНО: Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост.
РЕШЕНИЕ № 194 ОТНОСНО: Приемане на отчет по годишен план за действие 2012 г. на общинската стратегия за развитие на социалните услуги 2010-2015 г.
РЕШЕНИЕ № 195 ОТНОСНО: Годишен отчет за изпълнение на програмата за управление.
РЕШЕНИЕ № 196 ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на решенията на ОбС Борово, касаещи дейността на общинска администрация през второто полугодие на 2012 г.
РЕШЕНИЕ № 197 ОТНОСНО: Отчет за работата на общинската местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2012 г.
РЕШЕНИЕ № 198 ОТНОСНО: Информация за дейността на общинското предприятие „Горски фонд и чистота” през 2012 г.
РЕШЕНИЕ № 199 ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на програмата за работа на ОбС Борово през второто полугодие на 2012 г.
РЕШЕНИЕ № 200 ОТНОСНО: Приемане на програма за работата на ОбС Борово през първото полугодие на 2013 г.
РЕШЕНИЕ № 201 ОТНОСНО: Отчет за получените от кмета на община Борово средства за командировки за периода 01.10.2012 г.-31.12.2012 г.
РЕШЕНИЕ № 202 ОТНОСНО: Кандидастване на община Борово с проект „Реконструкция и благоустрояване на уличната мрежа и тротоари по улици „Христо Ботев”, „Кънчо Бакалов” и „Първи май” в село Обретеник” по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.
РЕШЕНИЕ № 203 ОТНОСНО: Кандидатстване на община Борово с проекти за велопътеки, велоалеи, екопътеки, информационен център, туристически център на територията на община Борово – град Борово, с. Обретеник, с. Екзарх Йосиф, с. Горно Абланово, с. Батин, с. Брестовица, с. Волово по мярка 313 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.
РЕШЕНИЕ № 204 ОТНОСНО: Кандидатстване на община Борово с проект „Изграждане на лодкостоянка на река Дунав в село Батин, на територията на община Борово” по мярка 3.3 „Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарските пристанища, места за разтоварване и закрити лодкостоянки” по ОП за развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013 г.
РЕШЕНИЕ № 205 ОТНОСНО: Промяна в Инвестиционната програма за 2012 г., касаеща включване на три нови обекта, финансирани със средства от резерва за непредвидени и неотложни разходи по чл. 1, ал. 2, т. 4.2 на Закона за държавния бюджет на РБ за 2012 г., по Решение № 4/19.04.2012 г. на МКВП към МС.
РЕШЕНИЕ № 206 ОТНОСНО: Даване на съгласие за разкриване на дейност „Столове” в гр. Борово, считано от 01.02.2013 г.

 

20.12.2012
РЕШЕНИЕ № 180 ОТНОСНО: Промени в бюджета на община Борово за 2012 г.
РЕШЕНИЕ № 181 ОТНОСНО: Актуализация на Инвестиционната програма за 2012 г.
РЕШЕНИЕ № 182 ОТНОСНО: Приемане на план-сметка в дейност „Чистота” за 2013 г. и определяне на такса за битови отпадъци за 2013 г.
РЕШЕНИЕ № 183 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 на ОбС Борово за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Борово.
РЕШЕНИЕ № 184 ОТНОСНО: Покриване на временен недостиг на средства по извънбюджетната сметка за финансиране на разходи по Оперативни програми с временен безлихвен заем от бюджетната сметка на община Борово.
РЕШЕНИЕ № 185 ОТНОСНО: Одобряване на ПУП – Парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура – „Сградно водопроводно отклонение Ф 40 мм., за кравеферма до 50 крави в ПИ 408031, местност „В село”, землище с. Обретеник, ЕКАТТЕ 53117, община Борово, обл. Русе.
РЕШЕНИЕ № 186 ОТНОСНО: Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Борово през 2012 г.
РЕШЕНИЕ № 187 ОТНОСНО: Продажба на УПИ V214 в кв. 19, с площ 2900 кв.м., с построена в него едноетажна полумасивна сграда „Мандра”, със застроена площ 270 кв.м. в с. Екзарх Йосиф, общ. Борово.
РЕШЕНИЕ № 188 ОТНОСНО: Продажба на 3 броя незастроени поземлени имота в гр. Борово – частна общинска собственост.
РЕШЕНИЕ № 189 ОТНОСНО: Отчет за състоянието на общинската собственост и резултати от нейното стопанисване.
РЕШЕНИЕ № 190 ОТНОСНО: Присъединяване към Декларация за достъп до спорт във връзка с Национална кампания „Достъп до спорт в общините”.
РЕШЕНИЕ № 191 ОТНОСНО: Приемане на актуализиран поименен списък за ремонт на общинската пътна мрежа в община Борово.

 

28.11.2012
РЕШЕНИЕ № 168 ОТНОСНО: Промени в бюджета на община Борово за 2012 г.
РЕШЕНИЕ № 169 ОТНОСНО: Информация за финансовите резултати от дейността по администриране на местни приходи по ЗМДТ към 31.10.2012 г.
РЕШЕНИЕ № 170 ОТНОСНО: Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Борово през 2012
РЕШЕНИЕ № 171 ОТНОСНО: Продажба на сграда /туристическа хижа/, със застроена площ от 230 кв.м., с прилежащ терен с площ 1,443 дка в с. Брестовица, общ. Борово.
РЕШЕНИЕ № 172 ОТНОСНО: Продажба на УПИ V214 в кв. 19, с площ 2900 кв.м., с построена в него едноетажна полумасивна сграда „Мандра”, със застроена площ 270 кв.м. в с. Екзарх Йосиф, общ. Борово.
РЕШЕНИЕ № 173 ОТНОСНО: Продажба на 3 броя незастроени поземлени имота в гр. Борово – частна общинска собственост.
РЕШЕНИЕ № 174 ОТНОСНО: Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Борово през 2013 г.
РЕШЕНИЕ № 175 ОТНОСНО: Утвърждаване на списък на персонала в системата на образованието, който има право на заплащане на част от транспортните разходи.
РЕШЕНИЕ № 176 ОТНОСНО: Отреждане на терен за изграждане на паметник на загиналите във войните жители на село Балабанли /Горазд/, сега част от гр. Борово.
РЕШЕНИЕ № 177 ОТНОСНО: Безлихвен заем от бюджетната към извънбюджетната сметка/фонд на общината

 

31.10.2012 г.
РЕШЕНИЕ № 163 ОТНОСНО: Промяна в Инвестиционната програма за 2012 г., касаеща разпределението на капиталовите разходи по разходни параграфи от Единната бюджетна класификация.
РЕШЕНИЕ № 164 ОТНОСНО: Отчет за получените от кмета на община Борово средства за командировки за периода 01.07.2012 г.-30.09.2012 г.
РЕШЕНИЕ № 165 ОТНОСНО: Утвърждаване на списък на персонала в общинска администрация и общинските социални услуги, които имат право на заплащане на част от пътните разходи, считано от 01.09.2012 г.
РЕШЕНИЕ № 166 ОТНОСНО: Информация за подготовката на общината за работа при екстремални зимни условия и създаване на организация за снегопочистване на общинската пътна мрежа през оперативен сезон 2012-2013 г.
РЕШЕНИЕ № 167 ОТНОСНО: Избиране на представител на община Борово в Акционерно дружество „Многопрофилна болница за активно лечение”-гр. Русе и в Общото събрание на „ВиК” ООД, гр. Русе.

 

26.09.2012 г.
РЕШЕНИЕ № 146 ОТНОСНО: Вътрешна и компенсирана промяна между обектите в Инвестиционната програма за 2012 г.
РЕШЕНИЕ № 147 ОТНОСНО: Информация за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове към 30.06.2012 г.
РЕШЕНИЕ № 148 ОТНОСНО: Одобряване на ПУП-Парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура - разширение на подземна тръбна мрежа за оптична свързаност на „Мобилтел” ЕАД, с изтегляне на оптичен кабел до базова станция „Галопер” в ПИ 50075 от КВС на с. Обретеник, общ. Борово.
РЕШЕНИЕ № 149 ОТНОСНО: Одобряване на ПУП-Парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура - външно ел. захранване на обект „Базова станция на „Глобул” № 4581 Волово”, в ПИ 27011, местност „Курт чаир” по КВС на с. Волово, общ. Борово.
РЕШЕНИЕ № 150 ОТНОСНО: Отдаване под аренда на изоставени земеделски земи в землището на с. Горно Абланово, община Борово, за създаване на трайни насаждения.
РЕШЕНИЕ № 151 ОТНОСНО: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост, в община Борово, през 2012 г.
РЕШЕНИЕ № 152 ОТНОСНО: Отдаване под наем на язовири-публична общинска собственост, разположени в землищата на община Борово.
РЕШЕНИЕ № 153 ОТНОСНО: Отдаване под наем на площ от 1,00 кв.м., за поставяне на автомат за топли напитки, в открита използваема площ /тераса/ в сградата на община Борово.
РЕШЕНИЕ № 154 ОТНОСНО: Продажба на сграда-туристическа хижа, със застроена площ от 230 кв.м., с прилежащ терен с площ 1, 433 дка, в с. Брестовица, общ. Борово.
РЕШЕНИЕ № 155 ОТНОСНО: Продажба на лек автомобил, марка „Нисан”, модел „Патфайндер” 2,5 D, рег. № Р 9596 РН-общинска собственост.
РЕШЕНИЕ № 156 ОТНОСНО: Отказ от изкупуване на частта от ПК „Единство”, гр. Борово от две съсобствени с община Борово сгради в с. Брестовица, общ. Борово.
РЕШЕНИЕ № 157 ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Борово в полза на ДФ „Земеделие”-Разплащателна агенция, обезпечаваща финансиране на разходи за ДДС към авансово плащане по Договор № 18/322/00475 от 22.07.2011 г., по мярка 322, за проект „Реконструкция и благоустрояване на уличната мрежа и тротоари по бул. „Шести септември” от ОК 100 до ОК 259 в гр. Борово”, сключен между община Борово и ДФ „Земеделие”-Разплащателна агенция.
РЕШЕНИЕ № 158 ОТНОСНО: Продажба на дървесина по ценоразпис от общински горски територии, собственост на община Борово.
РЕШЕНИЕ № 159 ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 128/25.07.2012 г.
РЕШЕНИЕ № 160 ОТНОСНО: Утвърждаване на списък на персонала в общинска администрация и общинските социални услуги, които имат право на пътни раходи, считано от 01.09.2012 г.
РЕШЕНИЕ № 161 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждането на дете – Даниел Йорданов Вълчев.
РЕШЕНИЕ № 162 ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 46/15.02.2012 г. на ОбС Борово относно приемане на бюджета на община Борово за 2012 г.

16.08.2012 г.
РЕШЕНИЕ № 143 ОТНОСНО: Определяне на средищни училища в община Борово.
РЕШЕНИЕ № 144 ОТНОСНО: Актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Борово през 2012 г.
РЕШЕНИЕ № 145 ОТНОСНО: Отдаване под наем на кухня с площ 29.7 кв.м., разположена на приземния етаж в триетажния корпус на СОУ „Св. Климент Охридски.

 

25.07.2012 г.
РЕШЕНИЕ № 119 ОТНОСНО: Актуализация в Инвестиционната програма за 2012 г.
РЕШЕНИЕ № 120 ОТНОСНО: Промени в бюджета на община Борово за 2012 г., в частта за делегирани от държавата дейности, във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”.
РЕШЕНИЕ № 121 ОТНОСНО: Промени в бюджета на община Борово за 2012 г., в частта за делегирани от държавата дейности, във функция „Отбрана и сигурност”.
РЕШЕНИЕ № 122 ОТНОСНО: Промяна в Наредба 13 на ОбС Борово за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Борово.
РЕШЕНИЕ № 123 ОТНОСНО: Провеждане на тръжна процедура за продажба на дървесина от общински горски територии, собственост на община Борово и утвърждаване на начални тръжни цени.
РЕШЕНИЕ № 124 ОТНОСНО: Продажба на дървесина по ценоразпис от общински горски територии, собственост на община Борово.
РЕШЕНИЕ № 125 ОТНОСНО: Приемане на общински план за защита при бедствия в община Борово.
РЕШЕНИЕ № 126 ОТНОСНО: Отчет за получените от кмета на община Борово средства за командировки, за периода 01.04.2012 г.-30.06.2012 г.
РЕШЕНИЕ № 127 ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване с проект по ПРСР 2007-2013 г., по мярка 223 – „Първоначално залесяване на неземеделски земи.”
РЕШЕНИЕ № 128 ОТНОСНО: Разрешение за съществуване на паралелки, с брой ученици под определения минимум, в общинските училища, за учебната 2012-2013 г.
РЕШЕНИЕ № 129 ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на решенията на ОбС Борово, касаещи дейността на общинската администрация, през първото полугодие на 2012 г.
РЕШЕНИЕ № 130 ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване с проект по ПРСР 2007-2013 г., по мярка 313 – „Туризъм и атракции край река Дунав, землище на с. Батин, община Борово.”
РЕШЕНИЕ № 131 ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Борово в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № 18/313/00099 от 06.07.2012 г., по мярка 313, за проект „Експониране на местното етнографско, историческо и природно наследство”, сключен между община Борово и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
РЕШЕНИЕ № 132 ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Борово в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща финансиране на разходи за ДДС към авансово плащане по договор № 18/313/00099 от 06.07.2012 г., по мярка 313, за проект „Експониране на местното етнографско, историческо и природно наследство”, сключен между община Борово и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
РЕШЕНИЕ № 133 ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Борово в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № 18/321/00517 от 11.05.2010 г., по мярка 321, за проект „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Екзарх Йосиф, община Борово”, сключен между община Борово и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
РЕШЕНИЕ № 134 ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Борово в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща финансиране на разходи за ДДС към авансово плащане по договор № 18/321/00517 от 11.05.2010 г., по мярка 321, за проект „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Екзарх Йосиф, община Борово”, сключен между община Борово и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
РЕШЕНИЕ № 135 ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Борово в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № 18/321/00516 от 11.05.2010 г., по мярка 321, за проект „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Батин, община Борово”, сключен между община Борово и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
РЕШЕНИЕ № 136 ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Борово в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща финансиране на разходи за ДДС към авансово плащане по договор № 18/321/00516 от 11.05.2010 г., по мярка 321, за проект „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Батин, община Борово”, сключен между община Борово и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
РЕШЕНИЕ № 137 ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Борово в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № 18/321/00515 от 11.05.2010 г., по мярка 321, за проект „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Горно Абланово, община Борово”, сключен между община Борово и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
РЕШЕНИЕ № 138 ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Борово в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща финансиране на разходи за ДДС към авансово плащане по договор № 18/321/00515 от 11.05.2010 г., по мярка 321, за проект „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Горно Абалново, община Борово”, сключен между община Борово и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
РЕШЕНИЕ № 139 ОТНОСНО: Отчет за изпълнението на програмата за работа на ОбС Борово през първото полугодие на 2012 г.
РЕШЕНИЕ № 140 ОТНОСНО: Приемане на Програма за работата на ОбС Борово през второто полугодие на 2012 г.
РЕШЕНИЕ № 141 ОТНОСНО: Участие в Общо събрание на Асоциация по ВиК-Русе
РЕШЕНИЕ № 142 ОТНОСНО: Промяна в Приложение № 1 към Решение № 102/30.05.2012 г.

 

27.06.2012
РЕШЕНИЕ № 111 ОТНОСНО: Приемане на Междинна оценка за изпълнение на Общинския план за развитие /ОПР/ на община Борово 2007-2013 г. и одобряване на актуализиран документ за изпълнение на ОПР за остатъка от периода на неговото действие до 2013 г.
РЕШЕНИЕ № 112 ОТНОСНО: Изразяване на предварително съгласие за учредяване на трасе за изграждане на линеен обект на техническата инфраструктура, по смисъла на ЗУТ, през имоти-публична общинска собственост – полски път, пасище, мера, намиращи се в землището на с. Обретеник.
РЕШЕНИЕ № 113 ОТНОСНО: Приемане на тарифа за таксите за социални услуги за лична помощ и комунално-битови дейности, предоставяни от община Борово по проект „Помощ в дома”, финансиран от ОП „РЧР”.
РЕШЕНИЕ № 114 ОТНОСНО: Приемане на общинска програма за закрила на детето в община Борово за 2012 г.
РЕШЕНИЕ № 115 ОТНОСНО: Определяне на възнаграждението на общинските съветници.
РЕШЕНИЕ № 116 ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 68/28.03.2012 г. и даване на съгласие за промяна на статута на финансиращия орган на Помощно училище-полуинтернат в с. Брестовица.
РЕШЕНИЕ № 117 ОТНОСНО: Продажба на МПС-общинска собственост.
РЕШЕНИЕ № 118 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна помощ за раждане на дете - Нели Гюнайдинова от гр. Борово.

 

30.05.2012
РЕШЕНИЕ № 101 ОТНОСНО: Актуализация на Инвестиционната програма за 2012 г.
РЕШЕНИЕ № 102 ОТНОСНО: Одобряване на общата численост и структура на общинска администрация в община Борово.
РЕШЕНИЕ № 103 ОТНОСНО: Финансови резултати от дейността на звеното „Приходи в общинския бюджет” към 30.04.2012 г.
РЕШЕНИЕ № 104 ОТНОСНО: Приемане на Наредба № 6 за пожарната безопасност и защита на населението на територията на община Борово.
РЕШЕНИЕ № 105 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Борово.
РЕШЕНИЕ № 106 ОТНОСНО: Провеждане на тръжна процедура за продажба на дървесина от общински горски територии, собственост на община Борово и утвърждаване на начални тръжни цени.
РЕШЕНИЕ № 107 ОТНОСНО: Отдаване под наем на терен № 3 , разположен на площад в центъра на гр. Борово.
РЕШЕНИЕ № 108 ОТНОСНО: Подкрепа за кандидатстване с проект по схема „Помощ в дома”, ОП „Развитие на човешките ресурси”.
РЕШЕНИЕ № 109 ОТНОСНО: Информация за подготовката на община Борово за пожароопасен сезон 2012 г.
РЕШЕНИЕ № 110 ОТНОСНО: Предоставяне на еднократна финансова помощ за раждането на Акан Ахмедов от гр. Борово.

22.05.2012
РЕШЕНИЕ № 100 ОТНОСНО: Необходими документи за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проекти за „Изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в региони Борово, (Бяла, област Русе), Варна, В.Търново, Габрово, Добрич, Костенец (Самоков), Левски (Никопол), Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, Стара Загора и Ямбол” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”

 

16.05.2012
РЕШЕНИЕ № 90 ОТНОСНО: Приемане на общинска програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на община Борово 2012-2015 г.
РЕШЕНИЕ № 91 ОТНОСНО: Създаване на Обществен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси в община Борово.
РЕШЕНИЕ № 92 ОТНОСНО: Допълнение на Решение № 54/24.02.2012 г. на ОбС Борово.
РЕШЕНИЕ № 93 ОТНОСНО: Кандидатстване на НЧ „Искра 1898”, гр. Борово с проект по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.
РЕШЕНИЕ № 94 ОТНОСНО: Кандидатстване на НЧ „Христо Ботев 1928”, с. Обретеник с проект по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.
РЕШЕНИЕ № 95 ОТНОСНО: Кандидатстване на НЧ „Пробуда 1924”, с. Горно Абланово с проект по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.
РЕШЕНИЕ № 96 ОТНОСНО: Кандидатстване на НЧ „Самообразование 1919”, с. Екзарх Йосиф с проект по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.
РЕШЕНИЕ № 97 ОТНОСНО: Кандидатстване на НЧ „Мъдрост 1920”, с. Брестовица с проект по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.
РЕШЕНИЕ № 98 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждането на Александър Иванов от гр. Борово.
РЕШЕНИЕ № 99 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за лечението на Пенка Кънчева от гр. Борово.

25.04.2012
РЕШЕНИЕ № 76 ОТНОСНО: Отчет за осъществените читалищни дейности и изразходваните средства от читалищата на територията на община Борово през 2011 г.
РЕШЕНИЕ № 77 ОТНОСНО: Актуализация на Инвестиционната програма на община Борово за 2012 г.
РЕШЕНИЕ № 78 ОТНОСНО: Промени в бюджета на община Борово за 2012 г., в частта му за делегирани от държавата дейности.
РЕШЕНИЕ № 79 ОТНОСНО: Промяна в Решение № 59/28.03.2012 г. на ОбС Борово за предоставяне на пасища и мери от ОПФ за общо и индивидуално ползване и допълнение и изменение на списъка за общо ползване по Приложение 1.
РЕШЕНИЕ № 80 ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 60/28.03.2012 г. на ОбС Борово.
РЕШЕНИЕ № 81 ОТНОСНО: Преобразуване на общински имоти в с. Бъзовец, община Две могили от публична общинска собственост в частна общинска собственост.
РЕШЕНИЕ № 82 ОТНОСНО: Преобразуване на общински имот, представляващ „Социално-педагогически интернат” в с. Острица, община Две могили, от публична общинска собственост в частна общинска собственост.
РЕШЕНИЕ № 83 ОТНОСНО: Промяна в начина на трайно ползване на част от поземлен имот № 000229, пасище, мера, в землището на с. Обретеник за други земеделски нужди – полски път.
РЕШЕНИЕ № 84 ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещение и част от покривното пространство на ОУ „Христо Ботев”, с. Горно Абланово.
РЕШЕНИЕ № 85 ОТНОСНО: Приемане на годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Борово-2010-2015 г.
РЕШЕНИЕ № 86 ОТНОСНО: Отчет за получените от кмета на община Борово средства за командировки, за периода 1.01.2012 г.-31.03.2012г.
РЕШЕНИЕ № 87 ОТНОСНО: Отчет за получените от председателя на ОбС Борово средства за командировки, за периода 1.01.2012 г.-31.03.2012г.
РЕШЕНИЕ № 88 ОТНОСНО: Промяна в Решение № 64/28.03.2012 г. на ОбС Борово.
РЕШЕНИЕ № 89 ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 60/28.03.2012 г. на Обс Борово.

28.03.2012 г.
РЕШЕНИЕ № 57 ОТНОСНО: Отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове към 31.12.2011 г. и годишен отчет за общинския дълг.
РЕШЕНИЕ № 58 ОТНОСНО: Актуализация на Инвестиционната програма на община Борово за 2012 г.
РЕШЕНИЕ № 59 ОТНОСНО: Предоставяне на мери и пасища от ОПФ за общо и индивидуално ползване.
РЕШЕНИЕ № 60 ОТНОСНО: Одобряване на общата численост и структура на общинска администрация в община Борово.
РЕШЕНИЕ № 61 ОТНОСНО: Одобряване на ПУП – План за застрояване /ПЗ/ и Парцеларен план /ПП/ за инвестиционен проект „Фотоволтаичен парк Обретеник”.
РЕШЕНИЕ № 62 ОТНОСНО: Отдаване под аренда на изоставени земеделски земи за създаване на трайни насъждения.
РЕШЕНИЕ № 63 ОТНОСНО: Изразяване на предварително съгласие за учредяване на трасе за изграждане на линеен обект на техническата инфраструктура по смисъла на ЗУТ през публична общинска собственост – полски път, намиращ се в землището на с. Волово.
РЕШЕНИЕ № 64 ОТНОСНО: Утвърждаване на поименен списък за ремонт на общинската пътна мрежа в община Борово.
РЕШЕНИЕ № 65 ОТНОСНО: Изменение на Наредба № 2 на ОбС Борово за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
РЕШЕНИЕ № 66 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 на ОбС Борово за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Борово.
РЕШЕНИЕ № 67 ОТНОСНО: Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие.
РЕШЕНИЕ № 68 ОТНОСНО: Преобразуване на помощно училище-полуинтернат „Св.св. Кирил и Методий”, с. Брестовица, от държавно в общинско.
РЕШЕНИЕ № 69 ОТНОСНО: Поправка на Решение № 49/15.02.2012 г.
РЕШЕНИЕ № 70 ОТНОСНО: Информация за състоянието на престъпността и обществения ред на територията на община Борово през 2011 г.
РЕШЕНИЕ № 71 ОТНОСНО: Допълнение и изменение в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи от местоживеенето до местоработата в община Борово през 2012 г.
РЕШЕНИЕ № 72 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждането на Станислава Стефанова Колева.
РЕШЕНИЕ № 73 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждането на Силвия Дианова Минчева.
РЕШЕНИЕ № 74 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждането на Данаил и Алекс Ивелинови Ибрямови.
РЕШЕНИЕ № 75 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждането на Джанер Караниев Дервишев.

 

01.03.2012
РЕШЕНИЕ № 56 ОТНОСНО: Отреждане на част от терен-публична общинска собственост, представляващ тротоарна площ към улична мрежа в с. Батин, за обект на техническата инфраструктура.

 

24.02.2012
РЕШЕНИЕ № 54 ОТНОСНО: Даване на съгласие за партниране по проект на община Русе по програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.
РЕШЕНИЕ № 55 ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване с проект по Програма за хуманитарна подкрепа на Министерството на отбраната на САЩ.

 

15.02.2012 г.
РЕШЕНИЕ № 46 ОТНОСНО: Приемане на бюджета на община Борово за 2012 г.
РЕШЕНИЕ № 47 ОТНОСНО: Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост 2012-2015 г.
РЕШЕНИЕ № 48 ОТНОСНО: Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Борово през 2012 г.
РЕШЕНИЕ № 49 ОТНОСНО: Утвърждаване на план и годишен обем на ползванията в горския фонд на община Борово.
РЕШЕНИЕ № 50 ОТНОСНО: Отчет за получените от кмета на община Борово средства за командировки за периода октомври-декември 2011 г.
РЕШЕНИЕ № 51 ОТНОСНО: Определяне състава на Комисията за обществен ред и сигурност на територията на община Борово.
РЕШЕНИЕ № 52 ОТНОСНО: Изменение и допълнение в Решение № 553/31.08.2011 г. на ОбС Борово.
РЕШЕНИЕ № 53 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ на жител на община Борово.

 

25.01.2012
РЕШЕНИЕ № 32 ОТНОСНО: Приемане на Програма за управление на община Борово през мандат 2011-2015 г.
РЕШЕНИЕ № 33 ОТНОСНО: Приемане на отчет по Годишен план за действие през 2011 г. на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2010-2015 г.
РЕШЕНИЕ № 34 ОТНОСНО: Отдаване под наем на площ за поставяне на автомат за топли напитки в открита използваема площ /тераса/ от 1 кв.м. в сградата на община Борово.
РЕШЕНИЕ № 35 ОТНОСНО: Определяне на пълномощията на кметските наместници в община Борово.
РЕШЕНИЕ № 36 ОТНОСНО: Отчет за работата на общинската Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 2011 г.
РЕШЕНИЕ № 37 ОТНОСНО: Отчет за дейността на общинското предприятие „Горски фонд и чистота” през 2011 г.
РЕШЕНИЕ № 38 ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на решенията на ОбС Борово, касаещи дейността на общинската администрация през второто полугодие на 2011 г.
РЕШЕНИЕ № 39 ОТНОСНО: Приемане на Тарифа за базисните наемни цени на земеделски земи от Общинския поземлен фонд.
РЕШЕНИЕ № 40 ОТНОСНО: Определяне на представител на община Борово в СНЦ за общественополезна дейност „МИГ в общините Борово, Две могили и Иваново.”
РЕШЕНИЕ № 41 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете.
РЕШЕНИЕ № 42 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на тежко здравословно състояние.
РЕШЕНИЕ № 43 ОТНОСНО: Приемане на Програма за работата на ОбС Борово през първото полугодие на 2012 г.
РЕШЕНИЕ № 44 ОТНОСНО: Отлагане на ползването на платен годишен отпуск от председателя на ОбС Борово
РЕШЕНИЕ № 45 ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване с проект и съфинансирането му с 50.8 %, по мярка 02 „Подобряване на социалната инфраструктура” по програма на МТСП „Красива България”.

 

28.12.2011 г
РЕШЕНИЕ № 25 ОТНОСНО: Промени в бюджета на община Борово за 2011 г., в частта му за дейности с общински характер.
РЕШЕНИЕ № 26 ОТНОСНО: Промени в бюджета на община Борово за 2011 г., в частта му за делегирани от държавата дейности.
РЕШЕНИЕ № 27 ОТНОСНО: Определяне на числеността в Общинска администрация за 2012 г.
РЕШЕНИЕ № 28 ОТНОСНО: Приемане на план-сметка в дейност „Чистота” за 2012 г. и определяне на такса за битови отпадъци за 2012 г.
РЕШЕНИЕ № 29 ОТНОСНО: Промяна в Правилника за организацията и дейността на ОбС Борово.
РЕШЕНИЕ № 30 ОТНОСНО: Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление.
РЕШЕНИЕ № 31 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждането на дете.

30.11.2011
РЕШЕНИЕ № 3 ОТНОСНО: Приемане на Правилник за организацията и дейността на ОбС Борово.
РЕШЕНИЕ № 4 ОТНОСНО: Избор на постоянни комисии на ОбС Борово.
РЕШЕНИЕ № 5 ОТНОСНО: Определяне размера на основните месечни работни заплати на кметовете в община Борово.
РЕШЕНИЕ № 6 ОТНОСНО: Определяне на възнаграждението на председателя на ОбС Борово.
РЕШЕНИЕ № 7 ОТНОСНО: Определяне на възнаграждението на общинските съветници.
РЕШЕНИЕ № 8 ОТНОСНО: Вътрешна и компенсирана промяна между обектите в Инвестиционната програма на община Борово за 2011 г.
РЕШЕНИЕ № 9 ОТНОСНО: Промени в бюджета на община Борово за 2011 г., в частта му за делегирани от държавата дейности.
РЕШЕНИЕ № 10 ОТНОСНО: Промени в бюджета на община Борово за 2011 г., в частта му за дейности с общински характер.
РЕШЕНИЕ № 11 ОТНОСНО: Финансови резултати от дейността на звеното „Приходи по общинския бюджет” по ЗМДТ към 31.10.2011 г.
РЕШЕНИЕ № 12 ОТНОСНО: Определяне на представители на община Борово в сдружения на местните власти.
РЕШЕНИЕ № 13 ОТНОСНО: Определяне на представител на ОбС Борово в Общото събрание на НСОРБ.
РЕШЕНИЕ № 14 ОТНОСНО: Членство на председателя на ОбС Борово в Националната асоциация на председателите на ОбС в Република България.
РЕШЕНИЕ № 15 ОТНОСНО: Избор на представител на ОбС Борово в Областния съвет за развитие на област Русе
РЕШЕНИЕ № 16 ОТНОСНО: Промяна в Решение № 562/20.09.2011 г. на ОбС Борово за разрешение за съществуване на паралелки под определения минимум в общинските училища за учебната 2011-2012 г.
РЕШЕНИЕ № 17 ОТНОСНО: Становище по Искане за опрощаване на публично вземане по преписка № 94-00-1429/29.07.2011 г. на Администрацията на Президента на РБългария.
РЕШЕНИЕ № 18 ОТНОСНО: Утвърждаване на поименни списъци на специалисти, които имат право на заплащане на част от транспортните разходи.
РЕШЕНИЕ № 19 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждането на Ангел Ангелов.
РЕШЕНИЕ № 20 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждането на Ивайло Неделчев.
РЕШЕНИЕ № 21 ОТНОСНО: Предоставяне на еднократна помощ за лечение на Джевдин Арифов Рамчев от гр. Борово.
РЕШЕНИЕ № 22 ОТНОСНО: Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Борово за 2012 г.
РЕШЕНИЕ № 23 ОТНОСНО: Кандидатстване на община Борово с проект „Експониране на местното етнографско, историческо и природно наследство” по мярка 313 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.

15.11.2010 г.
РЕШЕНИЕ № 1 ОТНОСНО: Избор на председател на ОбС Борово.
РЕШЕНИЕ № 2 ОТНОСНО: Избор на временна комисия за изработване на проект за Правилник за организацията и дейността на общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация.