Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Местни избори 29.10.2023

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XVII издание 2024 >>>

Преброяване 2021

- Информация >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Архив на решенията 2010-2011

20.09.2011
РЕШЕНИЕ № 562 ОТНОСНО: Промяна в Решение №556 по Протокол № 45 от 31.08.2011 г. на ОбС – Борово за разрешение за съществуване на паралелки под определения минимум в общинските училища за учебната 2011-2012г.
РЕШЕНИЕ № 563 ОТНОСНО: Избиране на временно изпълняващи длъжността кмет на община и кмет на кметство.
РЕШЕНИЕ № 564 ОТНОСНО: Отпускане на субсидия от общинския бюджет на Народно читалище „Пробуда – 1924” – село Горно Абланово, Община Борово.
РЕШЕНИЕ № 565 ОТНОСНО: Откриване на конкурс за възлагане на превозите за линии от утвърдената общинска и областна транспортна схема.
РЕШЕНИЕ № 566 ОТНОСНО: Утвърждаване на списък на персонала в СОУ „Св.Климент Охридски”, който има право на пътни разноски през учебната 2011-2012г.
РЕШЕНИЕ № 567 ОТНОСНО: Получени средства за командировки от Кмета на Община Борово за периода от 01.07.2011г. до 30.09.2011г.
РЕШЕНИЕ № 568 ОТНОСНО: Получени средства за командировки от Председателя на ОбС Борово за периода от 01.07.2011г. до 30.09.2011г.
РЕШЕНИЕ № 569 ОТНОСНО: Промени в бюджета на община Борово за 2011г., в частта му за делегирани от държавата дейности.

31.08.2011
РЕШЕНИЕ № 545 ОТНОСНО: Информация за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове към 30.06.2011 г.
РЕШЕНИЕ № 546 ОТНОСНО: Вътрешна и компенсирана промяна между обектите в Инвестиционната програма за 2011 г.
РЕШЕНИЕ № 547 ОТНОСНО: Промени в бюджета на община Борово за 2011 г., в частта му за делегирани от държавата дейности.
РЕШЕНИЕ № 548 ОТНОСНО: Промени в бюджета на община Борово, в частта му за дейности с общински характер.
РЕШЕНИЕ № 549 ОТНОСНО: Продажба на Поземлени имоти с №№ 010021, 010022, 010023, 010025 по КВС на землището на с. Горно Абланово – частна общинска собственост.
РЕШЕНИЕ № 550 ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещение в сградата на ЦСРИ „Детелина” – публична общинска собственост, предназначено за стоматологичен кабинет.
РЕШЕНИЕ № 551 ОТНОСНО: Продажба на УПИ ХVІІІ 600 в кв. 20 по регулационния план на с. Горно Абланово – частна общинска собственост.
РЕШЕНИЕ № 552 ОТНОСНО: Изменение на Наредба № 2 на ОбС Борово за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
РЕШЕНИЕ № 553 ОТНОСНО: Обявяване на част от имот – публична общинска собственост в частна общинска собственост, поради промяна на предназначението и образуване на нови имоти.
РЕШЕНИЕ № 554 ОТНОСНО: Прехвърляне на собственост върху придаваема част в с. Горно Абланово.
РЕШЕНИЕ № 555 ОТНОСНО: Промяна в структурата на общинска администрация на община Борово, във връзка със закриване на кметство с. Брестовица и кметство с. Волово.
РЕШЕНИЕ № 556 ОТНОСНО: Разрешение за съществуване на паралелки под определения минимум в общинските училища за учебната 2011-2012 г.
РЕШЕНИЕ № 557 ОТНОСНО: Удостояване на Иван Илиев Иванов, посмъртно, със звание „Почетен гражданин на град Борово и с. Батин.”
РЕШЕНИЕ № 558 ОТНОСНО: Даване разрешение за участие в Програма „Глобални библиотеки” на читалище „Пробуда”, с. Горно Абланово.
РЕШЕНИЕ № 559 ОТНОСНО: Предоставяне на еднократна помощ на Стаматка Костадинова Лазарова от гр. Борово.
РЕШЕНИЕ № 560 ОТНОСНО: Предоставяне на еднократна финансова помощ на Асен Ангелов Манчев от с. Обретеник.
РЕШЕНИЕ № 561 ОТНОСНО: ИИздаване на запис на заповед от община Борово в полза на ДФ „Земеделие”-Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № 18/322/00475 от 22.07.2011 г. по мярка 322 за проект „Реконструкция на улична мрежа в гр. Борово.

 

27.07.2011
РЕШЕНИЕ № 530 ОТНОСНО: Преобразуване на част от имот-публична общинска собственост в частна общинска собственост.
РЕШЕНИЕ № 531 ОТНОСНО: Допълнение на Наредба № 13 на ОбС Борово за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Борово.
РЕШЕНИЕ № 532 ОТНОСНО: Начин на добиване и предоставяне на дърва за огрев за нуждите на населението и общинските структури в община Борово от общинския горски фонд за 2011 г.
РЕШЕНИЕ № 533 ОТНОСНО: Приемане на допълнение към списък на имоти-публична общинска собственост.
РЕШЕНИЕ № 534 ОТНОСНО: Приемане на актуализирана програма за опазване на околната среда в община Борово 2011-2014 г.
РЕШЕНИЕ № 535 ОТНОСНО: Отчет за изпълнението на решенията на ОбС Борово, касаещи дейността на общинска администрация през първото полугодие на 2011 г.
РЕШЕНИЕ № 536 ОТНОСНО: Отчет за получените от кмета на общината средства за командировки за периода 01.04.2011 г.-30.06.2011 г.
РЕШЕНИЕ № 537 ОТНОСНО: Становище на ОбС Борово за опрощаване на държавни вземания.
РЕШЕНИЕ № 538 ОТНОСНО: Становище на ОбС относно необходимите документи, осигуряването на собствен финансов принос и партньорство по проект при кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проекти за „Изграждане на регионални системи за управление на отпадъците” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”
РЕШЕНИЕ № 539 ОТНОСНО: Именуване на дневен център за деца с увреждания - с. Брестовица.
РЕШЕНИЕ № 540 ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на Програмата за работа на ОбС Борово през първото полугодие на 2011 г.
РЕШЕНИЕ № 541 ОТНОСНО: Приемане на Програма за работата на ОбС Борово до края на мандат 2007-2011 г.
РЕШЕНИЕ № 542 ОТНОСНО: Закриване на кметство Брестовица и кметство Волово.
РЕШЕНИЕ № 543 ОТНОСНО: Допълнение на Правилника за отпускане на еднократна финансова помощ на жители на община Борово, с разпоредба за еднократна помощ при раждане на дете.
РЕШЕНИЕ № 544 ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Борово в полза на ДФ „Земеделие”-Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № 18/322/00475 от 22.07.2011 г. по мярка 322 за проект „Реконструкция на улична мрежа в гр. Борово”, сключен между община Борово и Държавен фонд „Земеделие”.

 

29.06.2011 г.
РЕШЕНИЕ № 520 ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост за изграждане и монтиране на съоръжения за измерване.
РЕШЕНИЕ № 521 ОТНОСНО: Приемане на програма за управление на дейностите с отпадъци на територията на община Борово.
РЕШЕНИЕ № 522 ОТНОСНО: Актуализация на раздел „Лечебни растения” към общинската програма за опазване на околната среда в община Борово.
РЕШЕНИЕ № 523 ОТНОСНО: Приемане на програма за развитие на туризма в община Борово 2011-2014 г.
РЕШЕНИЕ № 524 ОТНОСНО: Информация за необходимостта от летни ремонти в общинските училища и ОДЗ „Славейче”.
РЕШЕНИЕ № 525 ОТНОСНО: Информация за подготовката на община Борово за пожароопасен сезон 2011 г.
РЕШЕНИЕ № 526 ОТНОСНО: Промяна в Решение № 518/27.05.2011 г. на ОбС Борово относно заседание на Асоциация по ВиК-Русе.
РЕШЕНИЕ № 527 ОТНОСНО: Предоставяне на еднократна помощ на Марияна Павлова Рашкова от с. Батин.
РЕШЕНИЕ № 528 ОТНОСНО: Промени в бюджета на община Борово за 2011 г., в частта му за делегирани от държавата дейности.
РЕШЕНИЕ № 529 ОТНОСНО: Утвърждаване на списък на персонала в Дневен център за деца с увреждания-Брестовица, който има право на заплащане на част от транспортните разходи.

27.05.2011 г.
РЕШЕНИЕ № 510 ОТНОСНО: Включване на нов обект в Инвестиционната програма за 2011 г., с източник на финансиране – собствени бюджетни средства – вътрешна и компенсирана промяна.
РЕШЕНИЕ № 511 ОТНОСНО: Финансови резултати от дейността на звеното „Приходи в общинския бюджет” по ЗМДТ към 30.04.2011г.
РЕШЕНИЕ № 512 ОТНОСНО: Продажба на общински имот, с идентификатор 05611.1.1247, по кадастралната карта на гр. Борово.
РЕШЕНИЕ № 513 ОТНОСНО: Изменение в Решение № 505/27.04.2011 г. на ОбС Борово за определяне на пасища и мери от общинския поземлен фонд и предоставянето им за общо и индивидуално ползване и промяна в списъка за общо ползване.
РЕШЕНИЕ № 514 ОТНОСНО: Предоставяне на мери и пасища за ползване от ДПФ.
РЕШЕНИЕ № 515 ОТНОСНО: Утвърждаване на актуализиран поименен списък за ремонт на общинската пътна мрежа в община Борово.
РЕШЕНИЕ № 516 ОТНОСНО: Приемане на общинска програма за закрила на детето в община Борово за 2011 г.
РЕШЕНИЕ № 517 ОТНОСНО: Принципно съгласие за бракуване на водопроводни съоръжения на територията на община Борово.
РЕШЕНИЕ № 518 ОТНОСНО: Становище на ОбС Борово относно заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК-Русе.
РЕШЕНИЕ № 519 ОТНОСНО: Обявяване на част от имот – публична общинска собственост в частна общинска собственост, поради промяна на предназначението и образуване на нови имоти.

27.04.2011 г.
РЕШЕНИЕ № 501 ОТНОСНО: Отчет за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства през 2010 г.
РЕШЕНИЕ № 502 ОТНОСНО: Промени в бюджета на община Борово за 2011 г.
РЕШЕНИЕ № 503 ОТНОСНО: Включване на нов обект в Инвестиционната програма за 2011 г. с източник на финансиране – собствени бюджетни средства.
РЕШЕНИЕ № 504 ОТНОСНО: Определяне на нов размер на основните месечни заплати на кметовете в община Борово.
РЕШЕНИЕ № 505 ОТНОСНО: Определяне на пасища и мери от общинския поземлен фонд и предоставянето им за общо и индивидуално ползване.
РЕШЕНИЕ № 506 ОТНОСНО: Продажба на фургон - общинска собственост.
РЕШЕНИЕ № 507 ОТНОСНО: Приемане на годишен план за действие за 2012 г. по изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги (2010-2015 г.)
РЕШЕНИЕ № 508 ОТНОСНО: Кандидатстване на община Борово с проект за реконструкция, подобряване и оборудване на градски стадион-Борово.
РЕШЕНИЕ № 509 ОТНОСНО: Предоставяне на еднократна помощ на Детелина Богомилова Христова от гр. Борово.

 

30.03.2011 г.
РЕШЕНИЕ № 496 ОТНОСНО: Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие през 2011 г.
РЕШЕНИЕ № 497 ОТНОСНО: Продажба на УПИ ХV 567 в кв. 100 по регулационния план на с. Екзарх Йосиф – частна общинска собственост.
РЕШЕНИЕ № 498 ОТНОСНО: Промяна в Тарифата за базисните наемни цени на земеделски земи от ОПФ в съответствие със заповед № РД-46-41/11.02.2011 г. на МЗХ /ДВ-бр. 19/08.03.2011 г.
РЕШЕНИЕ № 499 ОТНОСНО: Утвърждаване на план и годишен обем на ползванията в горския фонд на община Борово.
РЕШЕНИЕ № 500 ОТНОСНО: Промяна в списъка на пътуващите служители.

 

28.02.2011 г.
РЕШЕНИЕ № 488 ОТНОСНО: Отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове към 31.12.2010 г.
РЕШЕНИЕ № 489 ОТНОСНО: Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Борово през 2011 г.
РЕШЕНИЕ № 490 ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещение с площ 16 кв.м., разположено на втория етаж в комбинирана сграда /кметство, поща/ в с. Брестовица, за кабинет.
РЕШЕНИЕ № 491 ОТНОСНО: Допълнение на Наредба № 2 на ОбС Борово за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
РЕШЕНИЕ № 492 ОТНОСНО: Допълнение на Наредба № 13 на ОбС Борово за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Борово.
РЕШЕНИЕ № 493 ОТНОСНО: Информация за състоянието на престъпността и обществения ред на територията на община Борово през 2011 г.
РЕШЕНИЕ № 494 ОТНОСНО: Предоставяне на еднократна финансова помощ на Виолетка Ангелова Тодорова от гр. Борово
РЕШЕНИЕ № 495 ОТНОСНО: Утвърждаване на рамкови споразумения за изграждане на вятърен и фотоволтаичен парк в с. Обретеник

 

31.01.2011
РЕШЕНИЕ № 471 ОТНОСНО: Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Борово през 2011 г.
РЕШЕНИЕ № 472 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 на ОбС Борово за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Борово.
РЕШЕНИЕ № 473 ОТНОСНО: Приемане бюджета на община Борово за 2011 г.
РЕШЕНИЕ № 474 ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба № 19 на ОбС Борово за определяне размера на местните данъци на територията на община Борово.
РЕШЕНИЕ № 475 ОТНОСНО: Допълнение на Наредба № 2 на ОбС Борово за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
РЕШЕНИЕ № 476 ОТНОСНО: Отдаване под наем на площ от 70 кв.м., представляваща част от административната сграда на община Борово – публична общинска собственост.
РЕШЕНИЕ № 477 ОТНОСНО: Промяна предназначението на земеделски земи в с. Обретеник за неземеделски нужди – за изграждане на вятърен и фотоволтаичен парк.
РЕШЕНИЕ № 478 ОТНОСНО: Приемане на Тарифа за базисните наемни цени на земеделски земи от общинския поземлен фонд.
РЕШЕНИЕ № 479 ОТНОСНО: Изпълнение на решенията на ОбС Борово, касаещи дейността на общинска администрация през второто полугодие на 2010 г.
РЕШЕНИЕ № 480 ОТНОСНО: Отчет за получените от кмета на община Борово средства за командировки за периода от 01.10.2010 до 30.12.2010 г.
РЕШЕНИЕ № 481 ОТНОСНО: Информация за дейността на общинско предприятие „Горски фонд и чистота” през 2010 г.
РЕШЕНИЕ № 482 ОТНОСНО: Отчет за работата на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община Борово през 2010 г.
РЕШЕНИЕ № 483 ОТНОСНО: Кандидатстване на община Борово с обект „Ремонт, саниране и изграждане на достъпна архитектурна среда за лица с физически увреждания в ЦСРИ „Детелина”, гр. Борово” по проект „Красива България”.
РЕШЕНИЕ № 484 ОТНОСНО: Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на община Борово през 2010 г.
РЕШЕНИЕ № 485 ОТНОСНО: Възстановяване изплащането на възнаграждение на общински съветник.
РЕШЕНИЕ № 486 ОТНОСНО: Изпълнение на програмата за работа на ОбС Борово през второто полугодие на 2010 г.
РЕШЕНИЕ № 487 ОТНОСНО: Приемане на Програма за работа на ОбС Борово през първото полугодие на 2011 г.

 

27.12.2010 г.
РЕШЕНИЕ № 463 ОТНОСНО: Вътрешна и компенсирана промяна между обектите в Инвестиционната програма на община Борово за 2010 г.
РЕШЕНИЕ № 464 ОТНОСНО: Промяна в бюджета на община Борово за 2010 г.
РЕШЕНИЕ № 465 ОТНОСНО: Приемане на план-сметка в дейност „Чистота” за 2011 г. и определяне на такса битови отпадъци за 2011 г.
РЕШЕНИЕ № 466 ОТНОСНО: Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Борово през 2010 г.
РЕШЕНИЕ № 467 ОТНОСНО: Продажба на общински имоти, намиращи се в с. Волово, община Борово.
РЕШЕНИЕ № 468 ОТНОСНО: Отчет за състоянието на общинската собственост и резултати от нейното управление през 2010 г.
РЕШЕНИЕ № 469 ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 305/25.11.2009 г. на ОбС Борово във връзка с промяна в инвестиционното предложение за изграждане на фотоволтаичен и вятърен парк в с. Обретеник, община Борово.
РЕШЕНИЕ № 470 ОТНОСНО: Прекратяване изплащането на възнаграждение на общински съветник.

08.11.2011
РЕШЕНИЕ № 454 ОТНОСНО: Участие на Община Борово като партньор на Областна администрация - Русе при кандидатстване с проектно предложение по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007 - 2013 г.
РЕШЕНИЕ № 455 ОТНОСНО: Финансови резултати от дейността на звеното „Приходи в общинския бюджет” по ЗМДТ към 31.10.2010 г.
РЕШЕНИЕ № 456 ОТНОСНО: Продажба на УПИ ІХ в кв. 101 по регулационния план на с. Горно Абланово – частна общинска собственост.
РЕШЕНИЕ № 457 ОТНОСНО: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Борово през 2010 г.
РЕШЕНИЕ № 458 ОТНОСНО: Отдаване под наем на терен № 1, разположен в централния парк на гр. Борово.
РЕШЕНИЕ № 459 ОТНОСНО: Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Борово през 2011 г.
РЕШЕНИЕ № 460 ОТНОСНО: Даване на разрешение за участие в Програма „Глобални библиотеки” на читалище „Мъдрост”, с. Брестовица и читалище „Бъднина”, с. Волово.
РЕШЕНИЕ № 461 ОТНОСНО: Предоставяне на еднократна помощ на Георги Стефанов Георгиев от гр. Борово.
РЕШЕНИЕ № 462 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ на Емил Ангелов от гр. Борово.

27.10.2010 г.
РЕШЕНИЕ № 441 ОТНОСНО: Допълнение на Наредба № 4 на ОбС Борово за базисните наемни цени на обекти-общинска собственост със стопанско, търговско и административно предназначение.
РЕШЕНИЕ № 442 ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище, намиращо се в с. Горно Абланово.
РЕШЕНИЕ № 443 ОТНОСНО: Отчет за получените от Кмета на община Борово средства за командировки за периода 01.07.2010-30.09.2010 г.
РЕШЕНИЕ № 444 ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имоти-публична общинска собственост /язовири/, разположени на територията на община Борово.
РЕШЕНИЕ № 445 ОТНОСНО: Допълнение на Правилник за отпускане на еднократна финансова помощ на жители на община Борово.
РЕШЕНИЕ № 446 ОТНОСНО: Определяне на кандидати за съдебни заседатели за РС-Бяла.
РЕШЕНИЕ № 447 ОТНОСНО: Информация за подготовката на общината за работа при екстремални зимни условия и създаване на организация за снегопочистване на общинската пътна мрежа през оперативен сезон 2010-2011 г.
РЕШЕНИЕ № 448 ОТНОСНО: Осигуряване на транспорт на общинските съветници за срещи с избиратели.
РЕШЕНИЕ № 449 ОТНОСНО: Утвърждаване на график за работното време на председателя на ОбС Борово.
РЕШЕНИЕ № 450 ОТНОСНО: Промени в бюджета на община Борово за 2010 г., в частта му за делегирани от държавата дейности.
РЕШЕНИЕ № 451 ОТНОСНО: Утвърждаване на промяна в списъка на учителите, които имат право на транспортни разходи.
РЕШЕНИЕ № 452 ОТНОСНО: Преобразуване на имот – публична общинска собственост в частна общинска собственост.
РЕШЕНИЕ № 453 ОТНОСНО: Преотреждане на терен за обществено ползване – публична общинска собственост, намиращ се на територията на с. Екзарх Йосиф.

29.09.2010 г.
РЕШЕНИЕ № 436 ОТНОСНО: Вътрешна и компенсирана промяна между обектите в Инвестиционната програма за 2010 г.
РЕШЕНИЕ № 437 ОТНОСНО: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на ПОДОбС Борово.
РЕШЕНИЕ № 438 ОТНОСНО: Промяна в размера на възнаграждението на Председателя на ОбС Борово.
РЕШЕНИЕ № 439 ОТНОСНО: Разрешение за съфинансиране на проект към фонд „Социално подпомагане”.
РЕШЕНИЕ № 440 ОТНОСНО: Избор на временна комисия за номиниране на съдебни заседатели за Районен съд – гр. Русе.

16.09.2010 г.
РЕШЕНИЕ № 435 ОТНОСНО: Учредяване на Асоциация по ВиК в област Русе.

23.08.2010 г.
РЕШЕНИЕ № 414 ОТНОСНО: Отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове към 30.06.2010 г.
РЕШЕНИЕ № 415 ОТНОСНО: Приемане на актуализиран бюджет на община Борово за 2010 г.
РЕШЕНИЕ № 416 ОТНОСНО: Актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Борово през 2010 г.
РЕШЕНИЕ № 417 ОТНОСНО: Промяна в предназначението на сграда – частна общинска собственост.
РЕШЕНИЕ № 418 ОТНОСНО: Продажба на ПИ 594 по кадастралния план на с. Обретеник – частна общинска собственост.
РЕШЕНИЕ № 419 ОТНОСНО: Утвърждаване на актуализиран поименен списък за ремонт на общинската пътна мрежа в община Борово.
РЕШЕНИЕ № 420 ОТНОСНО: Допълнение на Наредба № 11 на ОбС Борово за опазване на околната среда на територията на община Борово.
РЕШЕНИЕ № 421 ОТНОСНО: Отчет за получените от Кмета на община Борово средства за командировки за периода от 01.04.2010 г.до 30.06.2010 г.
РЕШЕНИЕ № 422 ОТНОСНО: Отчет за получените от Председателя на ОбС средства за командировки за периода от 01.04.2010 г. до 30.06.2010 г.
РЕШЕНИЕ № 423 ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на Решенията на ОбС, касаещи дейността на общинска администрация през първото полугодие на 2010 г.
РЕШЕНИЕ № 424 ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 396 по Протокол № 32/26.06.2010 г.
РЕШЕНИЕ № 425 ОТНОСНО: Информация за изпълнение на Програмата за работата на ОбС Борово през първото полугодие на 2010 г.
РЕШЕНИЕ № 426 ОТНОСНО: Кандидатстване на читалища с проекти по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.
РЕШЕНИЕ № 427 ОТНОСНО: Подкрепа за Проекти за ремонт и реконструкция на сгради с религиозно значение.
РЕШЕНИЕ № 428 ОТНОСНО: Кандидатстване на община Борово с проект по мярка 322 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.
РЕШЕНИЕ № 429 ОТНОСНО: Предоставяне на еднократна помощ на Янка Великова от с. Батин.
РЕШЕНИЕ № 430 ОТНОСНО: Предоставяне на еднократна помощ на Божана Стоянова от с. Екзарх Йосиф.
РЕШЕНИЕ № 431 ОТНОСНО: Приемане на програма за работата на ОбС Борово през второто полугодие на 2010 г.
РЕШЕНИЕ № 432 ОТНОСНО: Приемане на Програма за честване Дните на община Борово 3 - 5 септември 2010 г.
РЕШЕНИЕ № 433 ОТНОСНО: Даване на съгласие за включване на община Борово в проект за въвеждане на задължителна предучилищна подготовка за децата, навършили петгодишна възраст от учебната 2010-2011 г.
РЕШЕНИЕ № 434 ОТНОСНО: Членство в сдружение „Регионална енергийна агенция - Русе”.

28.07.2010
РЕШЕНИЕ № 413 ОТНОСНО: Допълнение на текста на Общинска стратегия за развитие на социални услуги /2010-2015/

30.06.2010 г.
РЕШЕНИЕ № 391 ОТНОСНО: Промени в бюджета на община Борово за 2010 г., в частта му за делегирани от държавата дейности.
РЕШЕНИЕ № 392 ОТНОСНО: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Борово през 2010 г.
РЕШЕНИЕ № 393 ОТНОСНО: Допълнение на Наредба № 13 на ОбС Борово за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Борово.
РЕШЕНИЕ № 394 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 на ОбС Борово за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
РЕШЕНИЕ № 395 ОТНОСНО: Допълнение на Наредба № 4 на ОбС Борово за базисните наемни цени на обекти – общинска собственост със стопанско, търговско и административно предназначение.
РЕШЕНИЕ № 396 ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, за складиране на инертни материали.
РЕШЕНИЕ № 397 ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, за изграждане и монтиране на съоръжение /мачта/ за измерване на ветровия потенциал.
РЕШЕНИЕ № 398 ОТНОСНО: Отдаване под наем на 800 кв.м., представляващи част от терен – паркинг, разположен в кв. 11 по регулационния план на с. Волово – публична общинска собственост.
РЕШЕНИЕ № 399 ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от общински имот, представляваща помещение с площ 12 кв.м., разположено в сутерена на сграда – публична общинска собственост в с. Батин.
РЕШЕНИЕ № 400 ОТНОСНО: Продажба на УПИ Х 458 в кв. 39 по регулационния план на с. Обретеник – частна общинска собственост.
РЕШЕНИЕ № 401 ОТНОСНО: Безвъзмездно прехвърляне на държавни имоти в собственост на община Борово.
РЕШЕНИЕ № 402 ОТНОСНО: Начин на добиване и предоставяне на дърва за огрев, за нуждите на населението и общинските сруктури в община Борово, от общинския горски фонд за 2010 г.
РЕШЕНИЕ № 403 ОТНОСНО: Актуализация на Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социални услуги 2010-2015 г.
РЕШЕНИЕ № 404 ОТНОСНО: Откриване на делегирана от държавата дейност на услуга „Дневен център за деца и младежи с интелектуални затруднения от 7 до 35 г.” за периода 01.10.2010 г. – 31.12.2010 г., реализирана в периода 01.02.2010 г. – 30.09.2010 г. по проект „Дневен център за децата от ДДЛРГ „Св. Иван Рилски” – с. Брестовица” по схема „За по-добро бъдеще на децата” на ОП „РЧР”.
РЕШЕНИЕ № 405 ОТНОСНО: Приемане на общинска програма за закрила на детето в община Борово за 2010 г.
РЕШЕНИЕ № 406 ОТНОСНО: Разрешение за съществуване на паралелки под определения минимум в общинските училища за учебната 2010-2011 г.
РЕШЕНИЕ № 407 ОТНОСНО: Информация за необходимостта от летни ремонти в общинските училища и ОДЗ „Славейче”.
РЕШЕНИЕ № 408 ОТНОСНО: Информация за подготовката на община Борово за пожароопасен сезон 2010 г.
РЕШЕНИЕ № 409 ОТНОСНО: Предоставяне на еднократна финансова помощ на Иван Иванов от гр. Борово.
РЕШЕНИЕ № 410 ОТНОСНО: Вътрешна и компенсирана промяна между обектите в Инвестиционната програма за 2010 г.
РЕШЕНИЕ № 411 ОТНОСНО: Продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи „Трафопостове”.
РЕШЕНИЕ № 412 ОТНОСНО: Прекратяване участието на община Борово в Проект № 431-2-03-53/18.09.2008 г. по Програма „Лидер” за създаване на местна инициативна група /МИГ/ и прекратяване на Договор № РД 50-200/03.06.2009 г. с МЗХ и ДФЗ за безвъзмездна финансова помощ.

26.05.2010 г.
РЕШЕНИЕ № 371 ОТНОСНО: Отчет за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства през 2009 г. на НЧ „Селски будител”, с. Батин, НЧ „Мъдрост”, с. Брестовица, НЧ „Бъднина”, с. Волово и НЧ „Самообразование”, с. Екзарх Йосиф.
РЕШЕНИЕ № 372 ОТНОСНО: Финансови резултати от дейността на звеното „Приходи в общинския бюджет” по ЗМДТ към 30.04.2010 г.
РЕШЕНИЕ № 373 ОТНОСНО: Промяна в Решение № 286/28.10.2009 г. на ОбС Борово за поемане на дългосрочен дълг по реда на Закона за общинския дълг във връзка с изпълнение на проект „Интегриран проект за управление на водите на територията на община Борово.
РЕШЕНИЕ № 374 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 на ОбС Борово за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет.
РЕШЕНИЕ № 375 ОТНОСНО: Продажба на мачтов трафопост – частна общинска собственост.
РЕШЕНИЕ № 376 ОТНОСНО: Приемане на Програма за управление, ремонт и развитие на общинската пътна мрежа в община Борово.
РЕШЕНИЕ № 377 ОТНОСНО: Утвърждаване на поименен списък за ремонт на общинската пътна мрежа в община Борово, съгласно целева субсидия по чл. 10, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на РБ за 2010 г.
РЕШЕНИЕ № 378 ОТНОСНО: Приемане на годишен план за действие за 2011 г. по изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги на община Борово /2010-2015 г./
РЕШЕНИЕ № 379 ОТНОСНО: Разкриване на нова социална услуга, делегирана от държавата дейност – Дневен център за деца и младежи с интелектуални затруднения от 7 до 35 г.
РЕШЕНИЕ № 380 ОТНОСНО: Разкриване на нова социална услуга, делегирана от държавата дейност – Преходно жилище за лица с интелектуални затруднения.
РЕШЕНИЕ № 381 ОТНОСНО: Промяна на предназначението на обособени части от сгради-общинска собственост, намиращи се в с. Брестовица, община Борово.
РЕШЕНИЕ № 382 ОТНОСНО: Промяна на характера на собствеността на обособена част от имот – частна общинска собственост в публична общинска собственост.
РЕШЕНИЕ № 383 ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Борово в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № 18/321/00515 от 11.05.2010 г. по мярка 321 за проект „Реконструкция на част от водопроводното мрежа на с. Горно Абланово, община Борово”, сключен между община Борово и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
РЕШЕНИЕ № 384 ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Борово в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № 18/321/00516 от 11.05.2010 г. по мярка 321 за проект „Реконструкция на част от водопроводното мрежа на с. Батин, община Борово”, сключен между община Борово и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
РЕШЕНИЕ № 385 ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Борово в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № 18/321/00517 от 11.05.2010 г. по мярка 321 за проект „Реконструкция на част от водопроводното мрежа на с. Екзарх Йосиф, община Борово”, сключен между община Борово и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
РЕШЕНИЕ № 386 ОТНОСНО: Допълнение и поправки в Списъците на животновъдите за заплащане на единица площ по населени места, приети с Решение № 347/31.03.2010 г. на ОбС Борово и Решение № 361/28.04.2010 г. на ОбС Борово.
РЕШЕНИЕ № 387 ОТНОСНО: Продължаване срока на Договор за наем на общинско жилище в гр. Борово.
РЕШЕНИЕ № 388 ОТНОСНО: Предоставяне на еднократна помощ на Ангел Георгиев Ангелов от гр. Борово.

РЕШЕНИЕ № 389 ОТНОСНО: Предоставяне на еднократна помощ на Иван Мишев Асенов от с. Горно Абланово.
РЕШЕНИЕ № 390 ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез доброволна делба на имот № 05611.180.9 в местността „Чаносу” по ККГ гр. Борово.

28.04.2010 г.
РЕШЕНИЕ № 358 ОТНОСНО: Отчет за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства през 2009 г. на НЧ „Искра”, гр. Борово, НЧ „Христо Ботев”, с. Обретеник и НЧ „Пробуда”, с. Горно Абланово.
РЕШЕНИЕ № 359 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 на ОбС Борово за базисните наемни цени на обекти – общинска собственост със стопанско, търговско и административно предназначение.
РЕШЕНИЕ № 360 ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост в административната сграда на община Борово за поставяне на АТМ – терминално устройство /банкомат/.
РЕШЕНИЕ № 361 ОТНОСНО: Допълване списъка на животновъдите за заплащане на единица площ по населени места.
РЕШЕНИЕ № 362 ОТНОСНО: Даване съгласие Кметът на община Борово да води преговори с „Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ” АД за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи „Трафопостове” и за цената на предоставен достъп на разпределителното предприятие.
РЕШЕНИЕ № 363 ОТНОСНО: Закриване на филиал на ОДЗ „Славейче” в с. Батин
РЕШЕНИЕ № 364 ОТНОСНО: Промяна в решение № 345/24.02.2010 г на ОбС Борово.
РЕШЕНИЕ № 365 ОТНОСНО: Отчет за получените от Кмета на община Борово средства за командировки за периода 01.01.2010 г. – 31.03.2010 г.
РЕШЕНИЕ № 366 ОТНОСНО: Отчет за получените от Председателя на ОбС Борово средства за командировки за периода 01.01.2010 г. – 31.03.2010 г.
РЕШЕНИЕ № 367 ОТНОСНО: Прехвърляне на средства от бюджетната в извънбюджетната сметка на СОУ „Св. Климент Охридски”, гр. Борово.
РЕШЕНИЕ № 368 ОТНОСНО: Утвърждаване на годишен план и обем на ползванията в горския фонд на община Борово през 2010 г.
РЕШЕНИЕ № 369 ОТНОСНО: Приемане на Програма за общополезни дейности в община Борово от лица в трудоспособна възраст, подлежащи на месечно подпомагане.
РЕШЕНИЕ № 370 ОТНОСНО: Приемане на декларация във връзка с плана за енергийна ефективност на община Борово.

 

31.03.2010 г.
РЕШЕНИЕ № 347 ОТНОСНО: Определяне на пасища и мери от общинския поземлен фонд и предоставянето им за общо ползване.
РЕШЕНИЕ № 348 ОТНОСНО: Приемане на Правила за реализация на благоустройствени мероприятия върху общински обекти чрез публично-частно партньорство.
РЕШЕНИЕ № 349 ОТНОСНО: Приемане на общинска стратегия за развитие на социални услуги /2010-2015/
РЕШЕНИЕ № 350 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 на ОбС Борово.
РЕШЕНИЕ № 351 ОТНОСНО: Определяне размер на обезщетение за унищожаване на полски пътища.
РЕШЕНИЕ № 352 ОТНОСНО: Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие.
РЕШЕНИЕ № 353 ОТНОСНО: Допълване на утвърден списък на персонала в Дневен център за деца с увреждания, който има право на заплащане на част от транспортните разходи, считано от 01.03.2010 г.
РЕШЕНИЕ № 354 ОТНОСНО: Приемане на Правилник за отпускане на еднократна финансова помощ на жители на община Борово.
РЕШЕНИЕ № 355 ОТНОСНО: Предоставяне на еднократна помощ на Младен Асенов Асенов от гр. Борово.
РЕШЕНИЕ № 356 ОТНОСНО: Подготовка на мерки за управление на отпадъците в региони Левски, Борово, Велико Търново и Варна - България” и подготовка на инвестиционен проект за изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Борово/Бяла с финансовата подкрепа на ОП „Околна среда” 2007-2013 г. по Приоритетна ос 2.
РЕШЕНИЕ № 357 ОТНОСНО: Предоставяне на еднократна помощ на Младен Асенов Асенов от гр. Борово.

 

24.02.2010 г.
РЕШЕНИЕ № 338 ОТНОСНО: Отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки за 2009 г.
РЕШЕНИЕ № 339 ОТНОСНО: Вътрешна и компенсирана промяна в Инвестиционната програма за 2010 г.
РЕШЕНИЕ № 340 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за условията и реда за провеждане на обсъждане на проекти, които ще се финансират чрез поемане на дългосрочен общински дълг.
РЕШЕНИЕ № 341 ОТНОСНО: Отдаване под наем на земеделска земя в землището на с. Обретеник, община Борово.
РЕШЕНИЕ № 342 ОТНОСНО: Продажба на автомобил – общинска собственост.
РЕШЕНИЕ № 343 ОТНОСНО: Промяна в Решение № 317/28.12.2009 г. на ОбС Борово.
РЕШЕНИЕ № 344 ОТНОСНО: Принципно съгласие за бракуване на водопроводни съоръжения на територията на община Борово.
РЕШЕНИЕ № 345 ОТНОСНО: Актуализиране на състава на Обществения съвет за контрол, съдействие и помощ по социално подпомагане и социални услуги.
РЕШЕНИЕ № 346 ОТНОСНО: Определяне на оценки на общински и частни имоти, върху които е било учредено право на ползване, въз основа на актове, посочени в § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

 

29.01.2010 г.
РЕШЕНИЕ № 322 ОТНОСНО: Промяна в Решение № 149/29.10.2009 г.
РЕШЕНИЕ № 323 ОТНОСНО: Приемане на бюджета на община Борово за 2010 г.
РЕШЕНИЕ № 324 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 на ОбС Борово за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Борово.
РЕШЕНИЕ № 325 ОТНОСНО: Приемане на Тарифа за базисните наемни цени на земеделски земи от общинския поземлен фонд за 2010 г.
РЕШЕНИЕ № 326 ОТНОСНО: Приемане на годишен отчет за изпълнение на Програмата за развитие на община Борово.
РЕШЕНИЕ № 327 ОТНОСНО: Информация за дейността на общинско предприятие „Горски фонд и чистота” през 2009 г.
РЕШЕНИЕ № 328 ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на Решенията на ОбС Борово, касаещи дейността на общинската администрация през второто полугодие на 2009 г.
РЕШЕНИЕ № 329 ОТНОСНО: Приемане на отчет, за 2009 г., за работата на общинската Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на територията на община Борово.
РЕШЕНИЕ № 330 ОТНОСНО: Отчет за получените от Кмета на общината средства за командировки за периода от 01.10.2009 г. до 31.12.2009 г.
РЕШЕНИЕ № 331 ОТНОСНО: Изпълнение на Програмата за работа на ОбС Борово през второто полугодие на 2009 г.
РЕШЕНИЕ № 332 ОТНОСНО: Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Борово през 2010 г.
РЕШЕНИЕ № 333 ОТНОСНО: Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност през 2010 г. в община Борово.
РЕШЕНИЕ № 334 ОТНОСНО: Приемане на Програма за работата на ОбС Борово през първото полугодие на 2010 г.
РЕШЕНИЕ № 335 ОТНОСНО: Даване на разрешение за кандидатстване и партниране по проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси.”
РЕШЕНИЕ № 336 ОТНОСНО: Предоставяне на еднократна финансова помощ на Станчо Матеев от гр. Борово.
РЕШЕНИЕ № 337 ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 312 по Протокол № 26/28.12.2009 г.