Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Избори за ЕП и НС-09.06.2024

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XVII издание 2024 >>>

Преброяване 2021

- Информация >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Архив на решенията 2007-2008

29.12.2008 г.
РЕШЕНИЕ № 166 ОТНОСНО: Промени в бюджета на община Борово за 2008 г.
РЕШЕНИЕ № 167 ОТНОСНО: Вътрешна и компенсирана промяна между обектите в Инвестиционната програма на община Борово за 2008 г.
РЕШЕНИЕ № 168 ОТНОСНО: Приемане на план-сметка в дейност “Чистота” за 2009 г. и определяне на такса за битови отпадъци за 2009 г.
РЕШЕНИЕ № 169 ОТНОСНО: Промени в Наредба № 19 на ОбС Борово за определяне на размера на местните данъци.
РЕШЕНИЕ № 170 ОТНОСНО: Допълнение на Наредба № 11 на ОбС Борово за опазване на околната среда.
РЕШЕНИЕ № 171 ОТНОСНО: Промяна в Наредба № 15 на ОбС Борово за рекламната дейност.
РЕШЕНИЕ № 172 ОТНОСНО: Промяна в предназначението на УПИ І-1589 в кв. 34 а – публична общинска собственост, намиращ се в гр. Борово.
РЕШЕНИЕ № 173 ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещение в сградата на ЦСРИХУ в гр. Борово за кабинет за физиотерапевтични и рехабилитационни процедури.
РЕШЕНИЕ № 174 ОТНОСНО: Отчет за състоянието на общинската собственост и резултати от нейното управление.
РЕШЕНИЕ № 175 ОТНОСНО: Създаване на комисия по проверка за конфликт на интереси.
РЕШЕНИЕ № 176 ОТНОСНО: Членство на община Борово, като юридическо лице в Асоциацията на българските градове и региони.
РЕШЕНИЕ № 177 ОТНОСНО: Кандидатстване на община Борово с проект по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 година.
РЕШЕНИЕ № 178 ОТНОСНО: Ползване на общински автомобил.
РЕШЕНИЕ № 179 ОТНОСНО: Допълване на Решение № 160/26.11.2008 г. на Общински съвет Борово.

29.10.2008 г.

РЕШЕНИЕ № 146 ОТНОСНО: Вътрешна и компенсирана промяна между обектите в Инвестиционната програма на община Борово за 2008 г.
РЕШЕНИЕ № 147 ОТНОСНО: Приемане на годишен счетоводен баланс на общинска фирма „Борово” ЕООД за 2008 г. и отчет за дейността на ликвидатора й.
РЕШЕНИЕ № 148 ОТНОСНО: Определяне на средна месечна брутна заплата на едно лице от персонала в делегираната от държавата дейност „Общинска администрация” в сила от 01.11.2008 г.
РЕШЕНИЕ № 149 ОТНОСНО: Определяне размера на основните месечни заплати на кметовете в община Борово.
РЕШЕНИЕ № 150 ОТНОСНО: Разкриване на дейност „Други дейности по образованието” във функция „Образование”.
РЕШЕНИЕ № 151 ОТНОСНО: Утвърждаване на списъка на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи от местоживеенето до местоработата в системата на образованието и социалните услуги.
РЕШЕНИЕ № 152 ОТНОСНО: Промени в бюджета на община Борово за 2008 г. за дейности-общинска отговорност, във връзка с предоставени средства от МРРБ, в изпълнение на ПМС № 179/22.07.2008 г.
РЕШЕНИЕ № 153 ОТНОСНО: Промени в бюджета на община Борово за 2008 г., в частта му за делегирани от държавата дейности.
РЕШЕНИЕ № 154 ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещение-училищен бюфет, разположено на приземния етаж в сградата на ОУ „П.Р. славейков” в с. Обретеник.
РЕШЕНИЕ № 155 ОТНОСНО: Определяне на директора на ОДЗ „Славейче” за второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, който прилага системата на делегираните бюджети.
РЕШЕНИЕ № 156 ОТНОСНО: Разрешение за съществуване на слети паралелки с брой ученици над минималния, определен в Наредба № 7/29.12.2000 г. за определяне на броя на паралелките и групите и броя на учениците и децата в паралелките и групите на училищата, детските градини и обслужващите звена.
РЕШЕНИЕ № 157 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 на ОбС Борово.

19.09.2008 г.

РЕШЕНИЕ № 132 ОТНОСНО: Вътрешна и компенсирана промяна между обектите в Инвестиционната програма на община Борово за 2008 г.
РЕШЕНИЕ № 133 ОТНОСНО: Промени в бюджета на община Борово за 2008 г. в частта дейности-общинска отговорност.
РЕШЕНИЕ № 134 ОТНОСНО: Определяне на средна месечна брутна заплата на едно лице от персонала в местните и делегираните от държавата дейности.
РЕШЕНИЕ № 135 ОТНОСНО: Определяне размера на основните месечни заплати на кметовете в община Борово.
РЕШЕНИЕ № 136 ОТНОСНО: Промяна в Решение № 39/27.02.2008 г., на ОбС Борово, в частта „цена на купон в ученическите столове”.
РЕШЕНИЕ № 137 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 на ОбС Борово за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги.
РЕШЕНИЕ № 138 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 на ОбС Борово.
РЕШЕНИЕ № 139 ОТНОСНО: Приемане на Стратегия за управлението на общинската собственост през мандат 2007-2011 г.
РЕШЕНИЕ № 140 ОТНОСНО: Продажба на УПИ V-477 в кв. 43 в с. Обретеник.
РЕШЕНИЕ № 141 ОТНОСНО: Прекратяване на договор за концесия на обект „Терен за физкултурен салон и сграда” в гр. Борово.
РЕШЕНИЕ № 142 ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси.”
РЕШЕНИЕ № 143 ОТНОСНО: Участие на община Борово в сдружение с нестопанска цел за регионално управление на отпадъците.
РЕШЕНИЕ № 144 ОТНОСНО: Решение за съществуване на паралелки с брой ученици под минималния брой в общинските училища.
РЕШЕНИЕ № 145 ОТНОСНО: Приемане на общинска програма за работа с етническите малцинства в община Борово.

25.08.2008 г.
РЕШЕНИЕ № 127 ОТНОСНО: Кандидатстване на община Борово с проекти по програмата за развитие на селските райони 2007-2011 г.
РЕШЕНИЕ № 128 ОТНОСНО: Кандидатстване на община Борово с проектно предложение по схема за безвъзмездна финансова помощ BG2006/018-343.01.01 Деинституализация посредством предоставяне на услуги в общността на рискови групи, реализирана с подкрепата на Програма ФАР на Европейския съюз и Правителството на Република България.
РЕШЕНИЕ № 129 ОТНОСНО: Подготовка на проект по под-мярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на територията на потенциални местни инициативни групи в селските райони”, ос 4 Лидер на Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.”
РЕШЕНИЕ № 130 ОТНОСНО: Преобразуване на общински детски градини
РЕШЕНИЕ № 131 ОТНОСНО: Приемане на общинска програма за осъществяване на образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 2008-2009 г.

30.07.2008 г.

РЕШЕНИЕ № 109 ОТНОСНО: Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Борово към 30.06.2008 г.
РЕШЕНИЕ № 110 ОТНОСО: Вътрешна и компенсирана промяна между обектите в Инвестиционната програма за 2008 г.
РЕШЕНИЕ № 111 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за условията и реда за извършване на търговска дейност на територията на община Борово.
РЕШЕНИЕ № 112 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 на ОбС Борово за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
РЕШЕНИЕ № 113 ОТНОСНО: Продажба на бивше училище в с. Волово.
РЕШЕНИЕ № 114 ОТНОСНО: Продажба на ПИ № 175 в кв. 21 в с. Екзарх Йосиф.
РЕШЕНИЕ № 115 ОТНОСНО: Отдаване под наем на терени с №№ 8 и 9, разположени в централния парк на с. Обретеник.
РЕШЕНИЕ № 116 ОТНОСНО: Определяне на оценки на общински и частни имоти, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актове, посочени в § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
РЕШЕНИЕ № 117 ОТНОСНО: Определяне начина на добиване и предоставяне на дърва за огрев и реализация на високостойностна дървесина от общинския горски фонда за 2008 г.
РЕШЕНИЕ № 118 ОТНОСНО: Продажба на МПС – общинска собственост.
РЕШЕНИЕ № 119 ОТНОСНО: Отчет за получените командировъчни пари от кмета на община Борово за периода 01.01.2008-30.06.2008
РЕШЕНИЕ № 120 ОТНОСНО: Отчет за получените командировъчни пари от председателя на ОбС Борово за периода 01.01.2008-30.06.08 г.
РЕШЕНИЕ № 121 ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на решенията на ОбС Борово, касаещи дейността на общинска администрация през първото полугодие на 2008 г.
РЕШЕНИЕ № 122 ОТНОСНО: Информация относно готовността на общинските детски градини и училища за учебната 2008-2009 г.
РЕШЕНИЕ № 123 ОТНОСНО: Определяне на общински училища за средищни.
РЕШЕНИЕ № 124 ОТНОСО: Финансиране на интегриран воден проект по Оперативна програма „Околна среда”.
РЕШЕНИЕ № 125 ОТНОСНО: Кандидатстване на община Борово с проект по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.
РЕШЕНИЕ № 126 ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 290/15.02.2006 г.

08.07.2008 г.
РЕШЕНИЕ № 106 ОТНОСНО: Даване на съгласие за партньорство на община Борово по проект „Интегрирана информационна система за прозрачна и почтена държавна администрация в област Русе”, разработван от областна администрация Русе.
РЕШЕНИЕ № 107 ОТНОСО: Участие в търг и придобиване на ДМА – Кантон Борово, собственост на „Напоителни системи” ЕАД.
РЕШЕНИЕ № 108 ОТНОСНО: Корекции в обект „Ремонт на общинска пътна мрежа”.

25.06.2008 г.
РЕШЕНИЕ № 92 ОТНОСНО: Вътрешна и компенсирана промяна между обектите в Инвестиционната програма за 2008 г.
РЕШЕНИЕ № 93 ОТНОСО: Информация за ефективността от Наредба № 1 на ОбС за осигуряване на обществения ред, спокойствието на гражданите и защита на общественото имущество на територията на община Борово.
РЕШЕНИЕ № 94 ОТНОСНО: Разкриване на щатна бройка за хранене и полагане грижи за животните в зоокът в с. Екзарх Йосиф.
РЕШЕНИЕ № 95 ОТНОСНО: Одобряване на общата численост на общинска администрация към 01.07.2008 г.
РЕШЕНИЕ № 96 ОТНОСНО: Безвъзмездно прехвърляне на собственост върху имот-държавна собственост.
РЕШЕНИЕ № 97 ОТНОСНО: Информация за изпълнение на Програмата за работа на ОбС през първото полугодие на 2008 г.
РЕШЕНИЕ № 98 ОТНОСНО: Приемане на програма за работата на ОбС Борово през второто полугодие на 2008 г.
РЕШЕНИЕ № 99 ОТНОСНО: Приемане на общинска стратегия за развитие на социалните услуги за възрастни 2008-2011 г. и общинска стратегия за развитие на социални услуги за децата и семействата 2008-2011 г.
РЕШЕНИЕ № 100 ОТНОСНО: Актуализация на програмата за оптимизиране и преструктуриране на образователната мрежа в община Борово.
РЕШЕНИЕ № 101 ОТНОСНО: Откриване на процедура за изграждане на „Историко-етнографски комплекс” в гр. Борово.
РЕШЕНИЕ № 102 ОТНОСНО: Информация относно състоянието на автомобилите-общинска собственост в община Борово.
РЕШЕНИЕ № 103 ОТНОСНО: Продажба и бракуване на автомобили – общинска собственост.
РЕШЕНИЕ № 104 ОТНОСНО: Приемане на общинска програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета 2008-2011 г.
РЕШЕНИЕ № 105 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 на ОбС Борово за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Борово.

04.06.2008 г.
РЕШЕНИЕ № 90 ОТНОСНО: Финансиране на проект за управление на отпадъците по Оперативна програма «Околна среда».
РЕШЕНИЕ № 91 ОТНОСНО: Финансиране на проект за ремонт на ОУ „П.Р.Славейков”-с.Обретеник по Оперативна програма «Регионално развитие».

28.05.2008 г.
РЕШЕНИЕ № 82 ОТНОСНО: Финансови резултати от дейността на звеното „Приходи в общинския бюджет” за първото тримесечие на 2008 г.
РЕШЕНИЕ № 83 ОТНОСНО: Допълнение в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи от местоживеенето до местоработата, в системата на образованието в община Борово.
РЕШЕНИЕ № 84 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 на ОбС Борово за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Борово.
РЕШЕНИЕ № 85 ОТНОСНО: Приемане на общинска стратегия за детето за периода 2008-2011 г.
РЕШЕНИЕ № 86 ОТНОСНО: Информация за изпълнение на Наредба № 6 на ОбС Борово за пожарната и аварийна безопасност на територията на община Борово.
РЕШЕНИЕ № 87 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 на ОбС Борово за пожарната и аварийна безопасност на територията на община Борово.
РЕШЕНИЕ № 88 ОТНОСНО: Подготовка на инвестиционен проект за реконструкция и рехабилитация на общински пътища.
РЕШЕНИЕ № 89 ОТНОСНО: Подобряване на енергийната ефективност на ДДЛРГ „Св. Иван Рилски”, с. Брестовица.

30.04.2008 г.
РЕШЕНИЕ № 67 ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 65/26.03.2008 г. и приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 на ОбС Борово.
РЕШЕНИЕ № 68 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на общинските пътища в ОбС Борово.
РЕШЕНИЕ № 69 ОТНОСНО: Утвърждаване на план и годишен обем на ползванията в горския фонд на община Борово.
РЕШЕНИЕ № 70 ОТНОСНО:Изготвяне на общински план за защита при бедствия и създаване на доброволни формирования.
РЕШЕНИЕ № 71 ОТНОСНО: Определяне на средната месечна брутна заплата на едно лице от персонала в местните и делегираните от държавата дейности, в сила от 01.01.2008 г.
РЕШЕНИЕ № 72 ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план – изменение план за регулация и сключване на предварителен и окончателен договор по реда на чл. 15 от ЗУТ.
РЕШЕНИЕ № 73 ОТНОСНО: Преобразуване на обособена част от имот – частна общинска собственост в публична общинска собственост.
РЕШЕНИЕ № 74 ОТНОСНО: Приемане на общинска програма за закрила на детето в община Борово за 2008 г.
РЕШЕНИЕ № 75 ОТНОСНО: Откриване на социални услуги в общността „Дневен център за деца с увреждания” и „Защитени жилища за младежи и девойки с увреждания, навършили 18 години” в гр. Борово.
РЕШЕНИЕ № 76 ОТНОСНО:Информация за необходимостта от ремонти в общинските училища и детски градини за началото на учебната 2008-2009 г .
РЕШЕНИЕ № 77 ОТНОСНО: Допълнение и изменение на списъка на животновъдите за заплащане на единица площ по населени места.
РЕШЕНИЕ № 78 ОТНОСНО: Подкрепа на инициативата за въвеждане на система за електронно гласуване ViSlmgr® за общински съвети.
РЕШЕНИЕ № 79 ОТНОСНО: Кандидатстване на община Борово с проекти по Оперативните програми.
РЕШЕНИЕ № 80 ОТНОСНО: Финансиране на проект за интегрирано управление на водите по Оперативна програма “Околна среда”.
РЕШЕНИЕ № 81 ОТНОСНО: Избор на Петко Николаев Николов в състава на постоянните комисии в ОбС.

26.03.2008 г.
РЕШЕНИЕ № 50 ОТНОСНО: Избор на председател на постоянната комисия по устройство на територията, пътната и селищна мрежа, благоустрояване, земеделие и околна среда.
РЕШЕНИЕ № 51 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Борово.
РЕШЕНИЕ № 52 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за управление на общинските пътища.
РЕШЕНИЕ № 53 ОТНОСНО: Промяна в Наредба № 4 на ОбС Борово за базисните наемни цени на обекти-общинска собственост със стопанско, търговско и административно предназначение.
РЕШЕНИЕ № 54 ОТНОСНО:Приемане на Програма за управление на кмета на общината за мандат 2007-2011 г.
РЕШЕНИЕ № 55 ОТНОСНО: Информация за състоянието на престъпността на територията на община Борово и мерки за предотвратяването й.
РЕШЕНИЕ № 56 ОТНОСНО: Актуализация на раздел „Лечебни растения” към Общинската програма за опазване на околната среда.
РЕШЕНИЕ № 57 ОТНОСНО: Допълване списъка на лицата в общинска администрация, които имат право на възстановяване на транспортни разходи.
РЕШЕНИЕ № 58 ОТНОСНО: Приемане на годишния финансов отчет на общинска фирма „Борово ЕООД” за 2007 г. и отписване на дълготрайни активи на фирмата.
РЕШЕНИЕ № 59 ОТНОСНО:Преобразуване на част от имот-публична общинска собственост в частна общинска собственост.
РЕШЕНИЕ № 60 ОТНОСНО: Искане за финансова помощ от Сабиха Юсеин от с. Батин.
РЕШЕНИЕ № 61 ОТНОСНО: Определяне на мери и пасища от общинския поземлен фонд и предоставянето им за общо ползване.
РЕШЕНИЕ № 62 ОТНОСНО: Доклад за изпълнение на концесиите на територията на община Борово през 2007 г.

РЕШЕНИЕ № 63 ОТНОСНО: Утвърждаване на поименен списък за изграждане и основен ремонт на местната общинска пътна мрежа, съгласно целева субсидия по чл. 10, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на РБ за 2008 г.
РЕШЕНИЕ № 64 ОТНОСНО:Утвърждаване на правила за определяне на показателите за ценообразуване в строителството на общински обекти – Приложение 1.
РЕШЕНИЕ № 65 ОТНОСНО: Даване съгласие за безплатно използване на услугите на общинския радиоцентър от пенсионерските клубове на територията на община Борово.
РЕШЕНИЕ № 66 ОТНОСНО: Участие на община Борово в организация с нестопанска цел „Регионално сдружение на общини”.

27.02.2008 г.
РЕШЕНИЕ № 38 ОТНОСНО: Отчет за годишното касово изпълнение на бюджета на община Борово за 2007 г.
РЕШЕНИЕ № 39 ОТНОСНО: Приемане на бюджета на община Борово за 2008г.
РЕШЕНИЕ № 40 ОТНОСНО: Промяна в Решение № 31/30.01.2008 г. на ОбС Борово.
РЕШЕНИЕ № 41 ОТНОСНО: Даване на съгласие за участие на община Борово в учредяване на „Асоциация общински гори”.
РЕШЕНИЕ № 42 ОТНОСНО: Промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Борово.
РЕШЕНИЕ № 43 ОТНОСНО: Възстановяване на изплащането на възнаграждение на общински съветник.
РЕШЕНИЕ № 44 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба на лек автомобил – линейка ГАЗ, марка „Волга” 31023.
РЕШЕНИЕ № 45 ОТНОСНО: Вземане на решение за безвъзмездно предоставяне на помещение, намиращо се в сграда – общинска собственост в гр. Борово, на юридически лица на бюджетна издръжка.
РЕШЕНИЕ № 46 ОТНОСНО: Вземане на решение за безвъзмездно предоставяне на помещение, намиращо се в сграда – общинска собственост в с. Обретеник, на юридически лица на бюджетна издръжка.
РЕШЕНИЕ № 47 ОТНОСНО:Определяне на състав на Наблюдателна комисия по чл. 94 от Закона за изпълнение на наказанията.
РЕШЕНИЕ № 48 ОТНОСНО: Приемане на програма за оптимизиране и структуриране на образователната мрежа в община Борово.
РЕШЕНИЕ № 49 ОТНОСНО: Предложение за закриване на ОУ „Любен Каравелов”, с. Батин.

30.01.2008 г.
РЕШЕНИЕ № 24 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за определяне на размера на местните данъци за 2008 г.
РЕШЕНИЕ № 25 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на община Борово.
РЕШЕНИЕ № 26 ОТНОСНО:Изменение и допълнение на Наредба № 13 за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на община Борово.
РЕШЕНИЕ № 27 ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
РЕШЕНИЕ № 28 ОТНОСНО: Промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Борово.
РЕШЕНИЕ № 29 ОТНОСНО: Приемане на Тарифа за базисните наемни цени на земеделски земи от общинския поземлен фонд.
РЕШЕНИЕ № 30 ОТНОСНО: Одобряване общата численост и структура на общинска администрация на община Борово.
РЕШЕНИЕ № 31 ОТНОСНО: Вземане на решение за погасяване на задължения на общинска фирма „Борово” ЕООД със средства на общинския бюджет и продалжаване срока на ликвидация.
РЕШЕНИЕ № 32 ОТНОСНО: Определяне на възнаграждението на председателя на ОбС Борово.
РЕШЕНИЕ № 33 ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на решенията на ОбС Борово, касаещи дейността на общинска администрация през второто полугодие на 2007 г.
РЕШЕНИЕ № 34 ОТНОСНО: Отчет за работата на МКБППМН за 2007 г.
РЕШЕНИЕ № 35 ОТНОСНО: Прекратяване изплащането на възнаграждението на общински съветник.

РЕШЕНИЕ № 36 ОТНОСНО: Информация за инфраструктурните обекти, реализирани и в процес на реализация в периода 2007-2008 г.
РЕШЕНИЕ № 37 ОТНОСНО: Отчет за дейността на ОП „Горски фонд и чистота” през 2007 г.

19.12.2007 г.
РЕШЕНИЕ № 11 ОТНОСНО: Промяна в бюджета на община Борово за 2007 г.
РЕШЕНИЕ № 12 ОТНОСНО: Вътрешна и компенсирана промяна между обектите в Инвестиционната програма за 2007 г.
РЕШЕНИЕ № 13 ОТНОСНО:Определяне на средни месечни брутни заплати на персонала във функция „Образование”.
РЕШЕНИЕ № 14 ОТНОСНО: Приемане на план-сметка в дейност „Чистота” за 2008 г. и определяне на такса за битови отпадъци.
РЕШЕНИЕ № 15 ОТНОСНО:Кандидатстване за отпускане на безлихвени заеми от Централния бюджет за покриване на разходите по изпълнение на одобрени проекти на общината по програма САПАРД.
РЕШЕНИЕ № 16 ОТНОСНО: Определяне на възнаграждението на председателя на ОбС Борово.
РЕШЕНИЕ № 17 ОТНОСНО:Промяна на вида специализирана институция от „Дом за деца, лишени от родителска грижа”, с. Брестовица, община Борово в „Дом за деца с умствена изостаналост”, с. Брестовица, община Борово.
РЕШЕНИЕ № 18 ОТНОСНО: Определяне състава на Местната комисия за обществен ред и сигурност.
РЕШЕНИЕ № 19 ОТНОСНО: Избиране на представител на община Борово в Акционерно дружество „Многопрофилна болница за активно лечение – Русе” и в Общото събрание на „ВиК” – Русе.
РЕШЕНИЕ № 20 ОТНОСНО:Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление.
РЕШЕНИЕ № 21 ОТНОСНО: Отдаване под наем на терени №№ 1, 2 и 7, разположени в Централен парк, с. Обретеник.
РЕШЕНИЕ № 22 ОТНОСНО:Определяне на представител на община Борово в сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност с наименование „МИГ в общините Борово, Две могили и Иваново".
РЕШЕНИЕ № 23 ОТНОСНО: Приемане на програма за работата на ОбС през първото полугодие на 2008 г.

28.11.2007 г.
РЕШЕНИЕ № 4 ОТНОСНО: Приемане на Правилник за организацията и дейността на общински съвет Борово. Избор на постоянни комисии и заместник-председатели на ОбС.
РЕШЕНИЕ № 5 ОТНОСНО: Избор на представител на ОбС Борово в Областния съвет за развитие на област Русе.
РЕШЕНИЕ № 6 ОТНОСНО: Даване на съгласие за членство на Председателя на ОбС Борово в Националната асоциация на действащите председатели на общински съвети.
РЕШЕНИЕ № 7 ОТНОСНО: Определяне на представители от общината в сдружения на местните власти.
РЕШЕНИЕ № 8 ОТНОСНО: Определяне на възнаграждението на общинските съветници до края на 2007 г.
РЕШЕНИЕ № 9 ОТНОСНО: Определяне размера на основните месечни заплати на кметовете в община Борово.
РЕШЕНИЕ № 10 ОТНОСНО:Даване на съгласие за закупуване на дървесина от общинския горски фонд