Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Избори за ЕП и НС-09.06.2024

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XVII издание 2024 >>>

Преброяване 2021

- Информация >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Архив на решенията от 2022

 

06.02.2023
21.12.2022

Решение № 447 ОТНОСНО: Промени в разходната част на бюджета на Община Борово за 2022 г. във връзка с разходи за местна дейност - Общинско предприятие „Горски фонд и чистота
Решение № 448 ОТНОСНО: Приемане на някои показатели, които да са в сила от 01.01.2023 г. до приемане бюджета на Община Борово за 2023 г.
Решение № 449 ОТНОСНО: Промени в Инвестиционната програма за 2022 г. – Актуализация № 7
Решение № 450 ОТНОСНО: Промени в бюджета на Община Борово за 2022 г
Решение № 451 ОТНОСНО: Подадено Искане за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете по чл. 4 от ПРУОЕФПРДБОБ от Виктор Маринов Маринов
Решение № 452 ОТНОСНО: Подадено Искане за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете по чл. 4 от ПРУОЕФПРДБОБ от Галя Антонова Илиева
Решение № 453 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна помощ по реда на Правилника за реда и условията за отпускане на помощи на жители на Община Борово
Решение № 454 ОТНОСНО: Избор на Съвет по въпросите на социалните услуги в община Борово
Решение № 455 ОТНОСНО: Мотивирано предложение за разрешаване изработване на Проект за Подробен устройствен план-Парцеларен план /ПУП-ПП/ на трасе за довеждащ електропровод за „Фотоволтаична електрическа централа 600kW в ПИ с идентификатор 27173.115.307, местност „До село“, с.Екзарх Йосиф, Община Борово за нуждите на „Солар Екзарх“ООД

 

19.12.2022
09.12.2022

Решение № 444 ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 441 по Протокол № 37/23.11.2022 година на Общински съвет- Борово
Решение № 445 ОТНОСНО: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Борово за 2022г
Решение № 446 ОТНОСНО: Приемане на решение за Учредяване на отстъпено право на строеж за изграждане на Фотоволтаични електроцентрали /ФтЕЦ/ и прилежащите й съоръжения с инсталирана мощност 5MWp, върху имоти – общинска собственост, находящи се в гр. Борово, общ. Борово.

 

05.12.2022
23.11.2022

Решение № 426 ОТНОСНО: Свикване на Общо събрание на съдружниците на «Водоснабдяване и канализация» ООД-Русе; упълномощаване на лице, което да представлява Община Борово в качеството ѝ на съдружник в дружеството «Водоснабдяване и канализация» ООД-Русе .
Решение № 427 ОТНОСНО: Промени в Инвестиционната програма за 2022 г. – Актуализация № 6.
Решение № 428 ОТНОСНО: Подадено Искане за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете по чл. 4 от ПРУОЕФПРДБОБ от Яница Николаева Ангелова
Решение № 429 ОТНОСНО: Промени в бюджета на Община Борово за 2022 г.
Решение № 430 ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Борово с проектно предложение по процедура BG05SFPR002-2.001 – „Грижа в дома“, приоритет 2: „Социално включване и равни възможности“, Специфична цел 3: „Подобряване на равния и навременен достъп до качествени и устойчиви услуги на достъпна цена, включително услуги, които стимулират достъпа до жилищно настаняване и ориентирани към индивида грижи, включително здравеопазване; модернизиране на системите за социална закрила, включително насърчаване на достъпа до социална закрила, като се обръща особено внимание на децата и групите в неравностойно положение; подобряване на достъпността, включително за хората с увреждания, ефективността и устойчивостта на системите за здравеопазване и на услугите за полагане на дългосрочни грижи, на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2021-2027 година.
Решение № 431 ОТНОСНО: Допълнение на списък на служители, имащи право на заплащане на транспортните разходи в Приложение № 12 към Решение № 343 по Протокол №29 /31.03.2022г
Решение № 432 ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 390 по Протокол № 33/27.07.2022г. на Общински съвет-Борово относно даване на предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж на основание чл. 37, ал. 4, т. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 62, ал. 2 от Закона за енергетиката – без търг или конкурс в полза на „Съни Пайн Парк“ ООД за изграждане на обект „фотоволтаична електроцентрала“ върху поземлени имоти – публична общинска собственост
Решение № 433 ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 340 по Протокол № 28/23.02.2022 година на Общински съвет-Борово
Решение № 434 ОТНОСНО: Приемане на «Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Борово за 2023г.»
Решение № 435 ОТНОСНО: Приемане на Програма за опазване на околната среда на Община Борово (2021-2028г.) и неразделните към нея Програма за управление на отпадъците на Община Борово (2021-2028г.) и Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите на Община Борово (2021-2028г.)
Решение № 436 ОТНОСНО: “Предложение за използване на натрупаните месечни обезпечения и отчисления по чл. 60, ал. 2, т. 1 и т. 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за 2022 година за периода 01.01.2022 година-31.12.2022 година
Решение № 437 ОТНОСНО: Промени в бюджета на Община Борово за 2022 г. във връзка с дофинансиране на делегирана държавна дейност – Детска градина „Славейче“ гр. Борово.
Решение № 438 ОТНОСНО: Получена Покана от Председателя на Асоциацията по ВиК-Русе за свикване на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията и необходимост от определяне на представител на Община Борово
Решение № 439 ОТНОСНО: Вземане на решение за поправка на очевидни фактически грешки, допуснати в Решение № 340 по Протокол № 28/23.02.2022 година на Общински съвет-Борово
Решение № 440 ОТНОСНО: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Борово за 2022 г
Решение № 441 ОТНОСНО: Продажба на УПИ І 245 в кв.47 с площ 9300 кв.м. с построени в него училищна сграда със застроена площ 1012 кв.м., помощна работилница със застроена площ 80 кв.м. и сграда – тоалетна със застроена площ 48 кв.м. в с. Батин, общ. Борово
Решение № 442 ОТНОСНО: Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 06519.58.129 по КК на с. Брестовица с площ от 17 171 кв.м.
Решение № 443 ОТНОСНО: Кандидатстване за финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 год., с проект „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА ОБЩИНА БОРОВО“ по процедура № BG06RDNP001-7.020 – енергийна ефективност „реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

 

31.10.2022
26.10.2022

Решение № 414 ОТНОСНО: Информация за извършените промени в бюджета на Община Борово за 2022 г. за периода от 01.07.2022 г. до 30.09.2022 г.
Решение № 415 ОТНОСНО: Промени в бюджета на Община Борово за 2022 г.
Решение № 416 ОТНОСНО: Промени в Инвестиционната програма за 2022 г. – Актуализация № 5.
Решение № 417 ОТНОСНО: Отчет за получените от кмета на Община Борово средства за командировки за периода от 01.07.2022 г. до 30.09.2022 г.
Решение № 418 ОТНОСНО: Отчет за получените от Председателя на Общински съвет – Борово командировъчни пари за периода от 01.07.2022 г. до 30.09.2022 г./вкл./
Решение № 419 ОТНОСНО: Определяне на дейността по предоставяне на топъл обяд като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси и даване на съгласие Община Борово да кандидатства с проектно предложение по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г. от Европейски социален фонд плюс Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“
Решение № 420 ОТНОСНО: Подадено Искане за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете по чл. 4 от ПРУОЕФПРДБОБ от Веселин Йорданов Петров
Решение № 421 ОТНОСНО: Допълнение на списък на служители, имащи право на заплащане на транспортните разходи в Приложение № 13 към Решение № 343 по Протокол №29 /31.03.2022г.
Решение № 422 ОТНОСНО: Допълнение на списък на служители, имащи право на заплащане на транспортните разходи в Приложение № 12 към Решение № 343 по Протокол №29 /31.03.2022г.
Решение № 423 ОТНОСНО: Преобразуване на ОбУ “Св. Климент Охридски“ – гр. Борово в основно училище за учебната 2023/2024г.
Решение № 424 ОТНОСНО: Промяна характера на собствеността от публична в частна общинска собственост за имот с идентификатор 06519.58.129 по КК на с. Брестовица.
Решение № 425 ОТНОСНО: Съгласие за разходване на средства през 2022 г., съгласно разпоредбите на чл. 89 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. (Изм. – ДВ, бр. 52 от 2022 г., в сила от 1.07.2022 г.)

 

06.10.2022
28.09.2022

Решение № 402 ОТНОСНО: Приемане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на община Борово за 2021г., отчета за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз към 31.12.2021г. и годишния отчет за състоянието на общинския дълг на община Борово за периода 01.01.2021-31.12.2021г
Решение № 403 ОТНОСНО: Актуализиране на индикативните годишни разчети за сметките за средства от Европейския съюз за 2022г. – актуализация № 4
Решение № 404 ОТНОСНО: Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Борово (по чл.196, ал.1 на Закона за предучилищно и училищно образование.)
Решение № 405 ОТНОСНО: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Борово за 2022 г
Решение № 406 ОТНОСНО: Продажба на ПИ с идентификатор 05611.1.748 по КК и КР на гр. Борово на лице, притежаващо право на собственост върху законно изградена сграда, построена върху земя – частна общинска собственост
Решение № 407 ОТНОСНО: Продажба на ПИ с идентификатор 05611.1.103 по КК и КР на гр. Борово с площ 3 181 кв.м. с построени в него сгради
Решение № 408 ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост, чрез продажба на 600 кв.м. ид.ч. от УПИ XIII 147 в кв.9 по регулационния план на с. Обретеник
Решение № 409 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 на ОбС-Борово за базисните наемни цени на обекти, общинска собственост със стопанско, търговско и административно предназначение
Решение № 410 ОТНОСНО: Предоставяне под наем на помещение и част от покривното пространство в сграда на бивше ОУ „Христо Ботев“ в с. Горно Абланово, община Борово
Решение № 411 ОТНОСНО: Отдаване под наем на площ от 70 кв.м., представляваща част от административна сграда на община Борово – публична общинска собственост без търг и конкурс
Решение № 412 ОТНОСНО: Изменение на Решение № 379 по Протокол № 32/17.06.2022 година на Общински съвет-Борово
Решение № 413 ОТНОСНО: Промени в Инвестиционната програма за 2022г. – Актуализация № 4.

 

02.09.2022
24.08.2022

Решение № 393 ОТНОСНО: Удостояване на Димитър Георгиев Балкански, със званието „ Почетен гражданин на Община Борово
Решение № 394 ОТНОСНО: Информация за извършените промени в бюджета на Община Борово за 2022 г. за периода от 01.01.2022 г. до 30.06.2022 г
Решение № 395 ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на община Борово и сметките за средства от Европейския съюз към 30.06.2022 г
Решение № 396 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна помощ на лицето Снежана Янкова Матеева с постоянен адрес гр. Борово, общ. Борово, област Русе, ул. «Лагера» № 15
Решение № 397 ОТНОСНО: Подадено Искане за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете по чл. 4 от ПРУОЕФПРДБОБ от Лора Емилова Георгиева
Решение № 398 ОТНОСНО: Дава съгласие Община Борово да кандидатства по Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.021 – Вода „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в селските райони“
Решение № 399 ОТНОСНО: Бракуване на товарен автомобил – собственост на Община Борово: “Мицубиши Кантер ” с регистрационен № Р 28-90 ВК, предоставен за нуждите на ОП „ГФЧ
Решение № 400 ОТНОСНО: Разрешаване формирането и дофинансирането на маломерни самостоятелни паралелки с пълняемост под задължителния минимум, в общинските училища на територията на Община Борово, за учебната 2022/2023 г
Решение № 401 ОТНОСНО: Промени в Инвестиционната програма за 2022 г. – Актуализация № 3.

 

03.08.2022
27.07.2022

Решение № 381 ОТНОСНО: Актуализиране на индикативни годишни разчети за сметките за средства от Европейския съюз за 2022г. – актуализация № 4.
Решение № 382 ОТНОСНО: : Промени в Инвестиционната програма за 2022 г. – Актуализация № 2.
Решение № 383 ОТНОСНО: Отчет за получените от кмета на Община Борово средства за командировки за периода от 01.04.2022 г. до 30.06.2022 г./вкл./
Решение № 384 ОТНОСНО: Подадено Искане за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете по чл. 4 от ПРУОЕФПРДБОБ от Ивайло Иванов Цанев.
Решение № 385 ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общински съвет – Борово и на неговите комисии за периода от 01.01.2022 г. до 30.06.2022 година.
Решение № 386 ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Борово, касаещи дейността на общинска администрация през първото полугодие на 2022г.
Решение № 387 ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 377 по Протокол № 32/17.06.2022г. на Общински съвет-Борово относно съгласие за продажба на общински терен от 88 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ ХV 286 в кв. 4, село Волово, община Борово, област Русе.
Решение № 388 ОТНОСНО: Вземане на решение за поправка на очевидни фактически грешки, допуснати в Решение № 340 по Протокол № 28/23.02.2022 година на Общински съвет-Борово.
Решение № 389 ОТНОСНО: Предложение за включване на Основно училище „П. Р. Славейков“- с. Обретеник като средищно училище и филиал „Канев“- село Г. Абланово към Детска градина “Славейче” - гр. Борово като част от средищна детска градина, съгласно Постановление № 128 на МС от 29.06.2017г. в Списъка на средищните детски градини и училища за 2022/2023 учебна година.
Решение № 390 ОТНОСНО: Даване на предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж, на основание чл. 37, ал. 4, т. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 62, ал. 2 от Закона за енергетиката – без търг или конкурс в полза на „Съни Пайн Парк “ ООД с БУЛСТАТ 206910321 за изграждане на обект фотоволтаична електроцентрала върху поземлени имоти публична общинска собственост.
Решение № 391 ОТНОСНО: Отдаване под наем на 900 кв.м., представляващи терен – паркинг, разположен в кв.11 по регулационния план на с. Волово, общ. Борово – публична общинска собственост.
Решение № 392 ОТНОСНО: Отчет за получените от Председателя на Общински съвет – Борово командировъчни пари за периода от 01.04.2022 г. до 30.06.2022 г./вкл./

 

28.06.22
17.06.22

Решение № 370 ОТНОСНО: Актуализиране на индикативни годишни разчети за сметките за средства от Европейския съюз за 2022г. – актуализация № 3.
Решение № 371 ОТНОСНО: Приемане на активи, финансирани от „ВиК“ ООД – град Русе през 2021 год. и даване на съгласие за преминаването им в управление на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от същия оператор.
Решение № 372 ОТНОСНО: : Отмяна на Решение № 367 по Протокол № 31/20.05.2022г. на ОбС Борово относно даване предварително съгласие за учредяване на вещно право на ползване върху части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в землището на с. Горно Абланово, община Борово, във връзка с инвестиционно предложение от дружество „Скални материали“ АД за разработване на кариера за добив на варовици „Батин-канарите 2“.
Решение № 373 ОТНОСНО: Удължаване на изпълнение на дейност „Патронажна грижа“ по процедура BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +”, като услуга от общ икономически интерес (УОИИ) с 6 месеца
Решение № 374 ОТНОСНО: Свикване на Общо събрание на съдружниците на «Водоснабдяване и канализация» ООД-Русе; упълномощаване на лице, което да представлява Община Борово в качеството ѝ на съдружник в дружеството «Водоснабдяване и канализация» ООД-Русе .
Решение № 375 ОТНОСНО: Приемане на План за провеждане на заседания на ОбС и Програма за работата на ОбС Борово за второто полугодие на 2022 г.
Решение № 376 ОТНОСНО: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Борово за 2022 г .
Решение № 377 ОТНОСНО: Съгласие за продажба на общински терен от 88 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ ХV 286 в кв.4, с. Волово, общ. Борово, обл. Русе.
Решение № 378 ОТНОСНО: Подробен устройствен план – парцеларен план за техническа инфраструктура за външно Електро и Водопроводно захранване до ПИ 05611.74.1 в местност „Арпалъка“ по КККР (Кадастралната карта и кадастралния регистър) гр.Борово, общ.Борово, обл.Русе.
Решение № 379 ОТНОСНО: Утвърждаване на годишен план за ползване на дървесина на община Борово за 2022 г. и определяне на цени за продажба на дървесина на корен.
Решение № 380 ОТНОСНО: Получена покана за свикване на редовно общо събрание от Съветът на директорите на Университетска многопрофилна болница за активно лечение «Канев» АД и упълномощаване на представител на Община Борово в общото събрание.

 

27.05.2022
20.05.2022

Решение № 360 ОТНОСНО: Промени в бюджета на Община Борово за 2022 г
Решение № 361 ОТНОСНО: Актуализиране на индикативните годишни разчети за сметките за средства от Европейския съюз за 2022г.- актуализация № 2
Решение № 362 ОТНОСНО: Предложение за удължаване срока на поетия краткосрочен дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг за финансиране на проект: код ROBG-440 „W-TEN Well connected nodes Giurgiu – Borovo to TEN-T transport network”, финансиран чрез Програма „Интеррег V-A Румъния – България“ и национално съфинансиране
Решение № 363 ОТНОСНО: Допълнение на списък на служители, имащи право на заплащане на част от транспортните разходи в Приложение № 12 към Решение № 343 по Протокол № 29/31.03.2022г
Решение № 364 ОТНОСНО: Определяне на представител на Община Борово в комисията за изработване на Областна здравна карта за област Русе
Решение № 365 ОТНОСНО: Определяне на представител на Община Борово в комисията за изработване на Областна аптечна карта
Решение № 366 ОТНОСНО: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Борово за 2022 г
Решение № 367 ОТНОСНО: Даване Предварително съгласие за учредяване на вещно право на ползване върху части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в землището на с.Горно Абланово, община Борово, във връзка с инвестиционно предложение от дружество „Скални материали“ АД за разработване на кариера за добив на варовици „Батин-канарите 2 - Отменено с Решение № 372 по Протокол № 32/17.06.2022 година на Общински съвет-Борово
Решение № 368 ОТНОСНО: Информация за подготовката на община Борово за пожароопасен сезон 2022 година
Решение № 369 ОТНОСНО: Промени в Инвестиционната програма за 2022 г. – Актуализация № 1

 

17.05.2022
27.04.2022

Решение № 349 ОТНОСНО: Актуализиране на индикативните годишни разчети за сметките за средства от Европейския съюз за 2022г.- актуализация № 1
Решение № 350 ОТНОСНО: Отчет за получените от кмета на Община Борово средства за командировки за периода от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г./вкл./
Решение № 351 ОТНОСНО: Отчет за получените от Председателя на Общински съвет – Борово командировъчни пари за периода от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г./вкл./
Решение № 352 ОТНОСНО: Изменение на Наредба № 13 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Борово, приета с Решение на Общински съвет-Борово № 327 по Протокол № 49/04.03.2003 година
Решение № 353 ОТНОСНО: Допълнение на списък на служители, имащи право на заплащане на част от транспортните разходи в Приложение № 12 към Решение № 343 по Протокол №29 /31.03.2022г
Решение № 354 ОТНОСНО: Допълнение на списък на служители, имащи право на заплащане на част от транспортните разходи в Приложение № 12 към Решение № 343 по Протокол №29 /31.03.2022г
Решение № 355 ОТНОСНО: Допълнение на списък на служители, имащи право на заплащане на част от транспортните разходи в Приложение № 13 към Решение № 343 по Протокол №29 /31.03.2022г
Решение № 356 ОТНОСНО: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2022 г.
Решение № 357 ОТНОСНО: Приемане на Годишен план за изпълнение на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Борово за 2022г
Решение № 358 ОТНОСНО: Приемане на Годишни отчети за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета средства през 2021 г. на читалищата в Oбщина Борово
Решение № 359 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна помощ на лицето Рубие Мехмедова Мейминова от гр.Борово, Общ.Борово, област Русе, ул. « Горна Манастирица» № 39

 

08.04.2022
31.03.2022

Решение № 343 ОТНОСНО: Приемане бюджета на Община Борово за 2022 год.
Решение № 344 ОТНОСНО: Определяне на размера на основните месечни заплати на кметовете в Община Борово, считано от 01.01.2022 г.
Решение № 345 ОТНОСНО: Получена Покана от Председателя на Асоциацията по ВиК-Русе за свикване на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията и необходимост от определяне на представител на Община Борово. Съгласуване на проект на коригиран Бизнес план за дейността на „ВиК“ ООД-Русе в регулаторен период 2022-2026 година. Представяне и обсъждане на неотложни проблеми в т. „Други“ от дневния ред на извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията на ВиК-Русе. Втора получена Покана от Председателя на Асоциацията по ВиК-Русе за допълване на проекта за дневен ред за обявеното заседание на Общото събрание на Асоциацията, както и относно преобразуване на извънредното присъствено заседание в присъствено редовно заседание.
Решение № 346 ОТНОСНО: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Борово за 2022 г .
Решение № 347 ОТНОСНО: Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 05611.181.3 по КК на гр. Борово с площ от 40 477 кв.м.
Решение № 348 ОТНОСНО: Определяне на застроени имоти – частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане

 

18.03.2022
23.02.2022

Решение № 328 ОТНОСНО: Отчет за получените от кмета на Община Борово средства за командировки за периода от 01.10.2021 г. до 31.12.2021 г./вкл./
Решение № 329 ОТНОСНО: Отчет за получените от Председателя на Общински съвет – Борово командировъчни пари за периода от 01.10.2021 г. до 31.12.2021 г./вкл./
Решение № 330 ОТНОСНО: Даване на съгласие за придобиване на дълготрайни материални активи от общината
Решение № 331 ОТНОСНО: Отчет за работата на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ за изминалата 2021 година
Решение № 332 ОТНОСНО: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Борово за 2022 г.
Решение № 333 ОТНОСНО: Продажба на ПИ 759 в кв.75 по кадастралния и регулационен план на с. Обретеник на лице, притежаващо право на собственост върху законно изградена сграда, построена върху земя – частна общинска собственост
Решение № 334 ОТНОСНО: Решение за предоставяне на пасища и мери от общинския поземлен фонд, находящи се на територията на община Борово за общо и индивидуално ползване на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни по реда на чл. 37и и чл. 37о от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за стопанската 2022/2023 година.
Решение № 335 ОТНОСНО: Предоставяне под наем на 17 общински имота с НТП Лозе в землището на с. Брестовица без търг или конкурс, когато не са били използвани две или повече стопански години.
Решение № 336 ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на Общинската програма за управление на отпадъците /2017-2020 г./ за 2021 година.
Решение № 337 ОТНОСНО: Утвърждаване обема на ползване на дървесина от горски територии, собственост на Община Борово, за 2022 година.
Решение № 338 ОТНОСНО: Създаване на Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата (ОбщКБДП) за Община Борово
Решение № 339 ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 323 по Протокол № 27/26.01.2022г. на ОбС Борово относно Учредяване на отсъпено право на строеж за изграждане на Фотоволтаичен и Ветроенергиен парк и сервитути за преминаване и прокарване върху имоти – общинска собственост в землището на с. Обретеник общ Борово
Решение № 340 ОТНОСНО: Приемане на решения за Учредяване на отстъпено право на строеж за изграждане на Фотоволтаичен и Ветроенергиен парк и сервитути за преминаване и прокарване върху имоти – общинска собственост в землището на с. Обретеник общ. Борово
Решение № 341 ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Борово, мандат 2019-2023 година
Решение № 342 ОТНОСНО: Промяна характера на собствеността от публична в частна общинска собственост за имот с идентификатор 05611.181.3 по КК на гр. Борово

 

26.01.2022
08.02.2022

Решение № 317 ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на решенията Общински съвет Борово, касаещи дейността на общинската администрация през второто полугодие на 2021г
Решение № 318 ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общински съвет – Борово и на неговите комисии за периода от 01.07.2021 г. до 31.12.2021 година
Решение № 319 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна помощ на лицето Горан Василев Горанов с постоянен адрес с. Обретеник, общ Борово, обл. Русе, ул. „ Баба Тонка“ № 9
Решение № 320 ОТНОСНО: Отчет за състоянието на общинската собственост на Община Борово и резултати от нейното управление през 2021 година
Решение № 321 ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Борово за 2022 година
Решение № 322 ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещение с площ от 22 кв.м., разположено на първия етаж в сградата на ЦСРИ “Детелина” - публична общинска собственост в гр. Борово за кабинет по дентална медицина
Решение № 323 ОТНОСНО: Учредяване на отстъпено право на строеж за изграждане на Фотоволтаичен и Ветроенергиен парк и сервитути за преминаване и прокарване върху имоти – общинска собственост в землището на с. Обретеник общ. Борово (Решението е оспорено от Областния управител на Област Русе на основание чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА. Във връзка с това, изпълнението на решението е спряно.)
Решение № 324 ОТНОСНО: Приемане на Общински план за младежта на Община Борово за 2022 г. и Отчет за изпълнение на Общинския план за младежта на Община Борово за 2021г.
Решение № 325 ОТНОСНО: Мотивирано предложение за разрешаване изработване на Проект за Подробен устройствен план-План за застрояване /ПУП-ПЗ/ на съоръжения на инженерната инфраструктура в ПИ 53117.37.76 и ПИ 53117.37.77 в землището на с.Обретеник, Община Борово за нуждите на „ХЕЛИУС АКТИВ“ООД и „УИНД АКТИВ“ООД
Решение № 326 ОТНОСНО: Приемане на Отчет за дейността на Общинско предприятие „Горски фонд и чистота” за изминалата 2021 година
Решение № 327 ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба № 13 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Борово, приета с Решение на Общински съвет-Борово № 327 по Протокол № 49/04.03.2003 година