Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Избори за ЕП и НС-09.06.2024

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XVII издание 2024 >>>

Преброяване 2021

- Информация >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Архив на решенията от 2021

 

29.12.2021
20.12.2021

Решение № 310 ОТНОСНО: Промени в бюджета на Община Борово за 2021 г.
Решение № 311 ОТНОСНО: Актуализиране на индикативните годишни разчети за сметките за средства от Европейския съюз за 2021г.- актуализация № 10.
Решение № 312 ОТНОСНО: Промени в Инвестиционната програма за 2021г. – Актуализация № 10.
Решение № 313 ОТНОСНО: Допълнение на списък на служители, имащи право на заплащане на част от транспортните разходи в Приложение № 13 към Решение № 179 по Протокол №16/25.02.2021 г.
Решение № 314 ОТНОСНО: Приемане на План за провеждане на заседания на ОбС и Програма за работата на ОбС Борово за първото полугодие на 2022 г .
Решение № 315 ОТНОСНО: Върнато като незаконосъобразно за ново обсъждане Решение № 309 по Протокол № 25/22.11.2021 година на Общински съвет-Борово със Заповед № 4-95-00-728/03.12.2021 г. на Областния управител на Област Русе.
Решение № 316 ОТНОСНО: Даване на съгласие община Борово да участва като партньор на НПО Клуб „Отворено общество“ – Русе в изпълнението на проектното предложение по Процедура BG05SFOP001-2.025 - Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство по Оперативна програма „Добро управление.

 

03.12.2021
22.11.2021

Решение № 292 ОТНОСНО: Промени в бюджета на Община Борово за 2021 г .
Решение № 293 ОТНОСНО: Актуализиране на индикативните годишни разчети за сметките за средства от Европейския съюз за 2021г. – актуализация №9.
Решение № 294 ОТНОСНО: Промени в Инвестиционната програма за 2021 г. – Актуализация №9.
Решение № 295 ОТНОСНО: Информация за извършените промени в бюджета на Община Борово за 2021 г. за периода от 01.07.2021 г. до 30.09.2021 г
Решение № 296 ОТНОСНО: Подадено Искане за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете по чл. 4 от ПРУОЕФПРДБОБ от Виктория Йорданова Йорданова.
Решение № 297 ОТНОСНО: Подадено Искане за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете по чл. 4 от ПРУОЕФПРДБОБ от Габриела Тодорова Касърова
Решение № 298 ОТНОСНО: Подадено Искане за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете по чл. 4 от ПРУОЕФПРДБОБ от Кязим Расимов Кязимов .
Решение № 299 ОТНОСНО: Допълнение на списък на служители, имащи право на заплащане на част от транспортните разходи в Приложение № 13 към Решение № 179 по Протокол №16/25.02.2021г .
Решение № 300 ОТНОСНО: Приемане на решение за членство на Община Борово в Сдружение „Национална асоциация на Доброволците в Република България.
Решение № 301 ОТНОСНО: Предложение за използване на натрупаните месечни обезпечения и отчисления по чл. 60, ал. 2, т. 1 и т. 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за 2020 година за периода 01.03.2020 г.-31.12.2020 г. и за 2021 година .
Решение № 302 ОТНОСНО: Публикуван на интернет страницата на Община Борово Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Борово.
Решение № 303 ОТНОСНО: Приемане на План за контрол и поддържане на площадките за игра на територията на община Борово .
Решение № 304 ОТНОСНО: Приемане на «Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Борово за 2022г.»
Решение № 305 ОТНОСНО: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Борово за 2021г.
Решение № 306 ОТНОСНО: Продажба на ПИ с идентификатор 05611.1.979 по КК на гр. Борово на лице, притежаващо право на собственост върху законно изградена сграда, построена върху земя – частна общинска собственост
Решение № 307 ОТНОСНО: Повторно приемане на върнат за ново обсъждане акт на Решение № 291 по Протокол № 24/27.10.2021 година на Общински съвет-Борово.
Решение № 308 ОТНОСНО: Постъпила Докладна записка от вр. и. д. Директор на Общинско предприятие «Обществено хранене и социални услуги» .
Решение № 309 ОТНОСНО: Инвестиционно предложение от дружество „ Екском инженеринг“ ЕООД, с ЕИК: 175391101 за проектирането, изграждането и експлоатирането на фотоволтаични електроцентрали/ ФтЕЦ/.

 

10.11.2021
27.10.2021

Решение № 282 ОТНОСНО: Промени в Инвестиционната програма за 2021 г. – Актуализация № 8.
Решение № 283 ОТНОСНО: Актуализиране на индикативните годишни разчети за сметките за средства от Европейския съюз за 2021г. – актуализация № 8.
Решение № 284 ОТНОСНО: Отчет за получените от кмета на Община Борово средства за командировки за периода от 01.07.2021 г. до 30.09.2021 г./вкл./
Решение № 285 ОТНОСНО: Отчет за получените от Председателя на Общински съвет – Борово командировъчни пари за периода от 01.07.2021г. до 30.09.2021г. / вкл./
Решение № 286 ОТНОСНО: Подадено Искане за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете по чл. 4 от ПРУОЕФПРДБОБ от Ренета Йорданова Атанасова
Решение № 287 ОТНОСНО: Допълнение на списък на служители, имащи право на заплащане на част от транспортните разходи в Приложение № 13 към Решение № 179 по Протокол №16/25.02.2021г.
Решение № 288 ОТНОСНО: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Борово за 2021г.
Решение № 289 ОТНОСНО: Продажба на ПИ с идентификатор 05611.1.833 по КК на гр. Борово на лице, притежаващо право на собственост върху законно изградена сграда, построена върху земя – частна общинска собственост .
Решение № 290 ОТНОСНО: Продажба на ПИ с идентификатор 05611.1.380 по КК на гр. Борово на лице, притежаващо право на собственост върху законно изградена сграда, построена върху земя – частна общинска собственост.
Решение № 291 ОТНОСНО: Безвъзмездно прехвърляне на правото на собственост върху имоти, намиращи се в с.Бъзовец и с.Острица, частна общинска собственост на Община Борово в полза на Община Две Могили.

 

11.10.2021
29.09.2021

Решение № 273 ОТНОСНО: Промени в бюджета на Община Борово за 2021 г
Решение № 274 ОТНОСНО: Актуализиране на индикативните годишни разчети за сметките за средства от Европейския съюз за 2021г. – актуализация № 7.
Решение № 275 ОТНОСНО: Промени в Инвестиционната програма за 2021 г. на Община Борово–Актуализация № 7
Решение № 276 ОТНОСНО: Приемане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на община Борово за 2020г., отчета за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз към 31.12.2020 г. и годишния отчет за състоянието на общинския дълг на Община Борово за периода 01.01.2020г.-31.12.2020г
Решение № 277 ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на община Борово и сметките за средства от Европейския съюз към 30.06.2021 г
Решение № 278 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на детето Мартин Радославов Петров
Решение № 279 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на детето Виктория Иванова Веселинова
Решение № 280 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна помощ на лицето Мильо Спасов Милев с постоянен адрес гр. Борово, общ. Борово, обл. Русе, ул. «Митю Иванов» №10
Решение № 281 ОТНОСНО: Допълнение на списък на служители, имащи право на заплащане на част от транспортните разходи в Приложение № 13 към Решение № 179 по Протокол №16/25.02.2021г .

 

09.09.2021
31.08.2021

Решение № 263 ОТНОСНО: Информация за извършените промени в бюджета на Община Борово за 2021 г. за периода от 01.04.2021 г. до 30.06.2021 г.
Решение № 264 ОТНОСНО: Актуализиране на индикативните годишни разчети за сметките за средства от Европейския съюз за 2021г.- актуализация № 6.
Решение № 265 ОТНОСНО: Промени в Инвестиционната програма за 2021 г. на Община Борово - Актуализация № 6.
Решение № 266 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на детето Бегюм Йозал Назми.
Решение № 267 ОТНОСНО: Даване на съгласие за предоставяне на безплатен обяд на учениците от X клас на Обединено училище „Св.Климент Охридски“ гр.Борово за учебната 2021/2022 година.
Решение № 268 ОТНОСНО: Разрешаване формирането на маломерни самостоятелни паралелки с пълняемост под задължителния минимум в общинските училища на територията на Община Борово, за учебната 2021/2022 г.
Решение № 269 ОТНОСНО: Приемане на Плана за действие на Община Борово в изпълнение на Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите ( 2021-2030г.)
Решение № 270 ОТНОСНО: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Борово за 2021 г.
Решение № 271 ОТНОСНО: Продажба на общински имот с идентификатор 05611.1.1303 по КК на гр. Борово, представляващ незастроен имот.
Решение № 272 ОТНОСНО: Продажба на общински имот с идентификатор 05611.1.165 по КК на гр. Борово, представляващ празно дворно място.

 

09.08.2021
28.07.2021

Решение № 247 ОТНОСНО: Промени в бюджета на Община Борово за 2021г.
Решение № 248 ОТНОСНО: Актуализиране на индикативните годишни разчети за сметките за средства от Европейския съюз за 2021г. – актуализация № 5.
Решение № 249 ОТНОСНО: Промени в Инвестиционната програма за 2021 г.–Актуализация № 5
Решение № 250 ОТНОСНО: Отчет за получените от Кмета на Община Борово средства за командировки за периода от 01.04.2021 г. до 30.06.2021 г./вкл./
Решение № 251 ОТНОСНО: Отчет за получените от Председателя на Общински съвет – Борово командировъчни пари за периода от 01.04.2021 г. до 30.06.2021 г./вкл./.
Решение № 252 ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общински съвет – Борово и на неговите комисии за периода от 01.01.2021 г. до 30.06.2021 година.“
Решение № 253 ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Борово, касаещи дейността на общинска адмиистрация през първото полугодие на 2021г.
Решение № 254 ОТНОСНО: Върнато като незаконосъобразно за ново обсъждане Решение № 245 по Протокол № 20/30.06.2021 година на Общински съвет-Борово със Заповед № 4-95-00-403/15.07.2021 г. на Областния управител на Област Русе.
Решение № 255 ОТНОСНО: Свикване на Общо събрание на съдружниците на «Водоснабдяване и канализация» ООД-Русе; упълномощаване на лице, което да представлява Община Борово в качеството ѝ на съдружник в дружеството «Водоснабдяване и канализация» ООД-Русе.
Решение № 256 ОТНОСНО: Разрешаване формирането и дофинансирането на маломерни самостоятелни паралелки с пълняемост под задължителния минимум в общинските училища на територията на Община Борово за учебната 2021/2022 г година.
Решение № 257 ОТНОСНО: Предложение за включване на Обединено училище “Св.Климент Охридски” -гр.Борово, Основно училище „П. Р. Славейков“- с. Обретеник и Детска градина “Славейче” - гр.Борово в Списъка на средищните детски градини и училища за 2021/2022 учебна година .
Решение № 258 ОТНОСНО: Получена Покана от Председателя на Асоциацията по ВиК-Русе за свикване на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията на 17.09.2021 година и необходимост от определяне на представител на Община Борово. Промяна на датата на свиканото за 17.09.2021 година извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК-Русе и допълване на дневния ред. Изменение и допълнение на Решение № 240 по Протокол № 20/30.06.2021 г. на Общински съвет-Борово.
Решение № 259 ОТНОСНО: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Борово за 2021г.
Решение № 260 ОТНОСНО: Продажба на Сграда с площ от 928 кв.м. с идентификатор 27173.133.67.1 по КК на с. Екзарх Йосиф с предназначение Селскостопанска сграда.
Решение № 261 ОТНОСНО: Продажба на ПИ с идентификатор 05611.1.856 по КК на гр.Борово на лице, притежаващо право на собственост върху законно изградена сграда, построена върху земя – частна общинска собственост.
Решение № 262 ОТНОСНО: Изразяване на подкрепа и готовност на съдействие за реализиацията на бизнес плана.

 

19.07.2021
30.06.2021

Решение № 236 ОТНОСНО: Промени в бюджета на Община Борово за 2021г.
Решение № 237 ОТНОСНО: Актуализиране на индикативните годишни разчети за сметките за средства от Европейския съюз за 2021г. – актуализация № 4.
Решение № 238 ОТНОСНО: Промени в Инвестиционната програма за 2021 г. – Актуализация № 4.
Решение № 239 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на детето Джунейт Нураев Юсуфов.
Решение № 240 ОТНОСНО: Получена Покана от Председателя на Асоциацията по ВиК-Русе за свикване на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията и необходимост от определяне на представител на Община Борово.
Решение № 241 ОТНОСНО: Приемане на План за провеждане на заседания на ОбС и Програма за работата на ОбС Борово за второто полугодие на 2021 г.
Решение № 242 ОТНОСНО: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Борово за 2021 г.
Решение № 243 ОТНОСНО: Продажба на ПИ с идентификатор 05611.1.1008 по КК на гр.Борово на лице, притежаващо право на собственост върху законно изградена сграда, построена върху земя – частна общинска собственост.
Решение № 244 ОТНОСНО: Провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на 2 броя ПИ в гр.Борово: ПИ с идентификатор 05611.1.1574 по КК на гр. Борово, представляващ празно дворно място с площ от 876 кв.м. – частна общинска собственост с АОС № 1415/26.05.2014г.; ПИ с идентификатор 05611.1.1575 по КК на гр. Борово, представляващ празно дворно място с площ от 998кв.м. – частна общинска собственост с АОС № 1416/26.05.2014 г.
Решение № 245 ОТНОСНО: Промяна в обема на ползваната дървесина за 2021г. и на цени по Приложение № 2 от Решение №042/31.01.2020г. на ОбС – Борово.
Решение № 246 ОТНОСНО: Отдаване под наем на площ от 70 кв.м., представляваща част от административна сграда на община Борово – публична общинска собственост.

 

07.06.2021
25.05.2021

Решение № 222 ОТНОСНО: Информация за извършените промени в бюджета на Община Борово за 2021 г. за периода от 01.01.2021 г. до 31.03.2021 г.
Решение № 223 ОТНОСНО: Актуализиране на индикативните годишни разчети за сметките за средства от Европейския съюз за 2021г.- актуализация № 3.
Решение № 224 ОТНОСНО: Промени в Инвестиционната програма на Община Борово за 2021 г.-Актуализация №3, с източник на финансиране средства от ПУДООС.
Решение № 225 ОТНОСНО: Приемане на активи, финансирани от „ВиК“ ООД – град Русе през 2020 год. и даване на съгласие за преминаването им в управление на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от същия оператор.
Решение № 226 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на детето Виола Иванова Ангелова.
Решение № 227 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на детето Валентин Ивайлов Валентинов.
Решение № 228 ОТНОСНО: Свикване на редовно отчетно Общо събрание на съдружниците във «Водоснабдяване и канализация» ООД-Русе и упълномощаване на лице, което да представлява Община Борово на събранието.
Решение № 229 ОТНОСНО: Годишен доклад за наблюдението и изпълнението на „Общинския план за развитие 2014-2020“ на община Борово за 2020 година.
Решение № 230 ОТНОСНО: Въвеждане на задължителна предучилищна подготовка на 4-годишни деца на територията на община Борово от учебната 2021/2022 година.
Решение № 231 ОТНОСНО: Информация за подготовката на община Борово за пожароопасен сезон 2021 година.
Решение № 232 ОТНОСНО: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Борово за 2021 г.
Решение № 233 ОТНОСНО: Съгласие за продажба на общински терен от 92 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ VII-208 в кв.22, с. Волово, общ. Борово, обл. Русе.
Решение № 234 ОТНОСНО: Отдаване под наем на площ от 1 кв.м. за поставяне на автомат за топли напитки в сградата на ЦСРИ „Детелина” – гр.Борово .
Решение № 235 ОТНОСНО: Предложение относно поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг за финансиране на проект: код ROBG-440 „W-TEN Well connected nodes Giurgiu – Borovo to TEN-T transport network”, финансиран чрез Програма „Интеррег V-A Румъния – България“ и национално съфинансиране.

 

29.04.2021
21.04.2021г.

Решение № 204 ОТНОСНО: Поемането на дългосрочен общински дълг под формата на безлихвен заем за сметка на централния бюджет.
Решение № 205 ОТНОСНО: Информация за извършените промени в бюджета на Община Борово за 2020 г. за периода от 01.10.2020 г. до 31.12.2020 г
Решение № 206 ОТНОСНО: Актуализиране на индикативните годишни разчети за сметките за средства от Европейския съюз за 2021г.- актуализация № 2.
Решение № 207 ОТНОСНО: Промени в Инвестиционната програма за 2021 г. на Община Борово - Актуализация № 2.
Решение № 208 ОТНОСНО: Отчет за получените от Кмета на Община Борово средства за командировки за периода от 01.01.2021 г. до 31.03.2021 г./вкл./
Решение № 209 ОТНОСНО: Отчет за получените от Председателя на Общински съвет – Борово командировъчни пари за периода от 01.01.2021 г. до 31.03.2021 г.
Решение № 210 ОТНОСНО: Подадено Искане за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете по чл. 4 от ПРУОЕФПРДБОБ от Мартина Станчева Георгиева.
Решение № 211 ОТНОСНО: Възлагане изпълнение на дейност „Патронажна грижа“ по процедура BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +”, като услуга от общ икономически интерес (УОИИ).
Решение № 212 ОТНОСНО: Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Борово за 2021г.
Решение № 213 ОТНОСНО: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2021 г.
Решение № 214 ОТНОСНО: Приемане на Годишен отчет за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета средства през 2020 г. на читалищата в Oбщина Борово.
Решение № 215 ОТНОСНО: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Борово за 2021 г.
Решение № 216 ОТНОСНО: Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ № 645 по регулационния план на с. Екзарх Йосиф с площ от 14 760 кв. М.
Решение № 217 ОТНОСНО: Подробен устройствен план – изменение на план за регулация на УПИ IV – 1008, кв 41 и изменение на план за улична регулация от ОТ 148 до ОТ 157 и от ОТ 158 до ОТ 160, гр. Борово, общ. Борово, обл. Русе.
Решение № 218 ОТНОСНО: Подадено Искане за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете по чл. 4 от ПРУОЕФПРДБОБ от Юлвие Рушенова Хасан
Решение № 219 ОТНОСНО: Даване на съгласие за предоставяне на безплатно хранене на децата до 4 годишна възраст на ДГ „Славейче“ гр.Борово за месеците април 2021г. и май 2021г. на учебната 2020/2021 година.
Решение № 220 ОТНОСНО: Заповед № 4-95-00-228/19.04.2021 г. на Областния управител на Област Русе, с която е върната за ново обсъждане т. III от Решение № 200 по Протокол № 17/24.03.2021 г. на Общински съвет-Борово.
Решение № 221 ОТНОСНО: Промяна предназначението на имоти – общинска собственост.

 

 

08.04.2021
24.03.2021г.
Решение № 192 ОТНОСНО: Промени в Инвестиционната програма за 2021 г. на Община Борово - Актуализация № 1, с източник на финансиране – преходен остатък от собствени средства.
Решение № 193 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 на ОбС-Борово за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Борово.
Решение № 194 ОТНОСНО: Актуализиране на индикативните годишни разчети за сметките за средства от Европейския съюз за 2021г.- актуализация № 1.
Решение № 195 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на детето Александър Иванов Иванов.
Решение № 196 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на детето Сами Денисов Лютфиев.77
Решение № 197 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на детето Миран Метин Назмиев.
Решение № 198 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна помощ на лицето Петър Атанасов Петров с постоянен адрес с. Обретеник, общ. Борово, обл. Русе, ул. «Иван Козарев» № 13.
Решение № 199 ОТНОСНО: Допълнение на списък на служители, имащи право на заплащане на част от транспортните разходи в социалните дейности – Приложение №14 към Решение № 179 по Протокол №16/25.02.2021г.
Решение № 200 ОТНОСНО: Определяне на състав на Съвета по въпросите на социалните услуги в Община Борово по чл. 27 от Закона за социалните услуги.
Решение № 201 ОТНОСНО: Покана за свикване на 20.04.2021 година на извънредно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от «ВиК» ООД-Русе7
Решение № 202 ОТНОСНО: Приемане на мерки за защита на бизнеса и справяне с икономическите последици, в Община Борово вследствие на усложнената епидемична обстановка и предприетите здравни и ограничителни мерки засягащи дейността на юридическите лица, пострадали от КОВИД-19 на територията на Община Борово.7
ОБЯВЛЕНИЕ
Решението е отменено с Решение № 33/30.07.2021година на Административен съд – Русе по оспорване на Областния управител  на Област Русе и подлежи на обжалване пред Върховния Административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му ( 04.08.2021 година).
Решение № 203 ОТНОСНО: Определяне на застроени имоти – частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане.

 

10.03.2021
25.02.2021

Решение № 179 ОТНОСНО: Приемане бюджета на Община Борово за 2021 год.
Решение № 180 ОТНОСНО: Определяне на размера на основните месечни заплати на кметовете Община Борово,считано от 01.01.2021г.
Решение № 181 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна помощ на лицето Юлвие Мехмедова Мустафова с адрес с. Батин, общ. Борово, обл. Русе, ул. “Иван Вазов“ № 18
Решение № 182 ОТНОСНО: Приемане на Общински план за младежта на Община Борово за 2021 г
Решение № 183 ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Борово по проект “Патронажна грижа + в община Борово” по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 “ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“, Приоритетна ОС № 6: „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Решение № 184 ОТНОСНО: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Борово за 2021 г
Решение № 185 ОТНОСНО: Съгласие за продажба на общински терен от 22 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ X-151 в кв. 15 и общински терен от 13 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ IX-151 в кв. 15 по регулационния план на гр. Борово
Решение № 186 ОТНОСНО: Решение за предоставяне на пасища и мери от общинския поземлен фонд, находящи се на територията на община Борово за общо и индивидуално ползване на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни по реда на чл. 37и и чл. 37о от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за стопанската 2021/2022 година.
Решение № 187 ОТНОСНО: Безвъзмездно прехвърляне на част от общински имот в собственост на държавата за обект „Рехабилитация на републикански път І-5 /В.Търново – Русе/
Решение № 188 ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на Общинската програма за управление на отпадъците /2017-2020 г./, като неразделна част от нея за 2020 г
Решение № 189 ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбата на чл. 82, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
Решение № 190 ОТНОСНО: Предложение за трансформиране на целевата субсидия за капиталови разходи по Чл.50 от ЗДБРБ за 2020г. в трансфер за финансиране на разходите за неотложен текущ ремонт на улици в община Борово, на основание чл.87 от ЗДБРБ за 2020г.
Решение № 191 ОТНОСНО: Утвърждаване на годишен план и обем на ползванията на дървесина от горски територии, собственост на община Борово за 2021 г. и определяне на цени за продажба на дървесина.

 

10.02.2021
27.01.2021

Решение № 161 ОТНОСНО: Удостояване на Свилен Спасов Рачев, със званието „Почетен гражданин на Община Борово“
Решение № 162 ОТНОСНО: Промени в структурата на Общинска администрация.
Решение № 163 ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет- Борово, касаещи дейността на общинска администрация през второто полугодие на 2020 г.
Решение № 164 ОТНОСНО: Отчет за получените от  кмета на Община Борово  средства за командировки за периода  от 01.10.2020 г. до 31.12.2020 г./вкл./
Решение № 165 ОТНОСНО: Отчет за получените от Председателя на Общински съвет – Борово командировъчни пари за периода от 01.10.2020 г. до 31.12.2020 г./вкл./
Решение № 166 ОТНОСНО: Покана за свикване на 26.02.2021 година на редовно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от «ВиК» ООД-Русе.
Решение № 167 ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 05611.67.4 по КК на гр. Борово с НТП: Рибарник.
Решение № 168 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на детето Михаела Радославова Иванова.
Решение № 169 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна помощ на лицето Цветомира Христова Златева с постоянен адрес: с. Брестовица, общ. Борово, обл. Русе, ул. «Ангел Кънчев» № 6.
Решение № 170 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ на лицето Себиле Джаферова Фаикова с адрес с. Батин, общ. Борово, обл. Русе, ул. „Иван Вазов“ №18.
Решение № 171 ОТНОСНО: Отчет за работата на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ за 2020 г.
Решение № 172 ОТНОСНО: Приемане на Отчет за изпълнение на План за действие на Община Борово в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски  произход и други граждани в уязвимо положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2012-2020) за 2020 г.
Решение № 173 ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба № 28 на Общински съвет-Борово за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански  животни на територията на Община Борово.
Решение № 174 ОТНОСНО: Изменение на Наредба №29 на общински съвет-Борово.
Решение № 175 ОТНОСНО: Отчет за състоянието на общинската собственост на Община Борово и резултати от нейното управление през 2020 г.
Решение № 176 ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Борово за 2021 г.
Решение № 177 ОТНОСНО: Приемане на Отчет за дейността на Общинско предприятие „Горски фонд и чистота“ за изминалата 2020 г.
Решение № 178 ОТНОСНО: Приемане на решение за участие на Община Борово в сдружение на местни власти в страната.