Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Избори за ЕП и НС-09.06.2024

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XVII издание 2024 >>>

Преброяване 2021

- Информация >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Архив на решенията от 2020

 

05.01.2021
29.12.2020

РЕШЕНИЕ № 151 ОТНОСНО: Актуализиране на индикативните годишни разчети за сметките за средства от Европейския съюз за 2020 г. – актуализация № 9
РЕШЕНИЕ № 152 ОТНОСНО: Продажба на автомобил – общинска собственост.
РЕШЕНИЕ № 153 ОТНОСНО: Публикуван на интернет страницата на Община Борово Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Борово.
РЕШЕНИЕ № 154 ОТНОСНО: Приемане на План за провеждане на заседания на ОбС и Програма за работата на ОбС Борово за първото полугодие на 2021 г.
РЕШЕНИЕ № 155 ОТНОСНО: Допълнение на списък на служителите, имащи право на заплащане на част от транспортните разходи в дейност образование – Приложение № 13 към Решение № 43 по Протокол № 4/31.01.2020 г, на Общински съвет – гр. Борово.
РЕШЕНИЕ № 156 ОТНОСНО: Допълнение на списък на служители, имащи право на заплащане на част от транспортните разходи в общинска администрация – Приложение №12 към Решение №43 по Протокол №4/31.01.2020г.
РЕШЕНИЕ № 157 ОТНОСНО: Промени в бюджета на община Борово за 2020 г. и актуализиране на индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз за 2020 г. – Национален фонд и Държавен фонд „Земеделие“- Разплащателна агенция
РЕШЕНИЕ № 158 ОТНОСНО: Общинска програма за намаляване на риска от бедствия на Община Борово, обл. Русе, за периода 2021 – 2025 г.
РЕШЕНИЕ № 159 ОТНОСНО: Годишен доклад за състоянието на защитата при бедствия на територията на община Борово и готовността за зимен експлоатационен сезон 2020-2021 г.
РЕШЕНИЕ № 160 ОТНОСНО: Създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, държавно –делегирана дейност

 

27.11.2020
25.11.2020

РЕШЕНИЕ № 143 ОТНОСНО: Информация за извършените промени в бюджета на Община Борово за 2020 г. за периода от 01.07.2020 г. до 30.09.2020 г.
РЕШЕНИЕ № 144 ОТНОСНО: Актуализиране на индикативните годишни разчети за сметките за средства от Европейския съюз за 2020 г. – актуализация № 8
РЕШЕНИЕ № 145 ОТНОСНО: Промени в Инвестиционнната програма за 2020г. на Община Борово – Актуализация №8, с източник на финансиране преходен остатък от 2019 г. от трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища и собствени приходи.
РЕШЕНИЕ № 146 ОТНОСНО: Промени в бюджета на Община Борово за 2020 г..
РЕШЕНИЕ № 147 ОТНОСНО: Приемане на „План за интегрирано развитие на Община Борово 2021-2027г.““
РЕШЕНИЕ № 148 ОТНОСНО: Свикване на Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе; упълномощаване на лице, което да представлява Община Борово в качеството й на съдружник в дружеството „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе
РЕШЕНИЕ № 149 ОТНОСНО: Приемане на ”Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Борово за 2021г.“
РЕШЕНИЕ № 150 ОТНОСНО: Приемане Наредба № 29 за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътинте превозни средства с животинска тяга в Община Борово, област Русе.

 

29.10.2020
28.10.2020

РЕШЕНИЕ № 136 ОТНОСНО: Актуализиране на индикативните годишни разчети за сметките за средства от Европейския съюз за 2020 г. – актуализация № 7
РЕШЕНИЕ № 137 ОТНОСНО: Отчет за получените от кмета на Община Борово средства за командировки за периода от 01.07.2020 г. до 30.09.2020г. /вкл./.
РЕШЕНИЕ № 138 ОТНОСНО: Очет за получените от Председателя на Общински съвет – Борово командировъчни пари за периода от 01.07.2020 г. до 30.09.2020г. /вкл./.
РЕШЕНИЕ № 139 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на детето Никола Атанасов Илиев
РЕШЕНИЕ № 140 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на детето Никол Красимирова Панайотова
РЕШЕНИЕ № 141 ОТНОСНО: Отменени със съдебно решение разпоредби от Правилника за реда и условията за отпускане на еднократна финансова помощ при раждане на дете от бюджета на Община Борово
РЕШЕНИЕ № 142 ОТНОСНО: Приемане на Наредба № 28 за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Борово

 

02.10.2020
30.09.2020

РЕШЕНИЕ № 120 ОТНОСНО: Приемане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на община Борово за 2019г., отчета за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз към 31.12.2019 г. и годишния отчет за състоянието на общинския дълг на Община Борово за периода 01.01.2019г.-31.12.2019г
РЕШЕНИЕ № 121 ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на община Борово и сметките за средства от Европейския съюз към 30.06.2020 г.
РЕШЕНИЕ № 122 ОТНОСНО: Промени в Инвестиционната програма за 2020 г. – Актуализация № 5, с източник на финансиране – средства от ПУДООС
РЕШЕНИЕ № 123 ОТНОСНО: Промени в Инвестиционната програма за 2020 г. на Община Борово - Актуализация № 6, с източник на финансиране – собствени средства
РЕШЕНИЕ № 124 ОТНОСНО: Актуализиране на индикативните годишни разчети за сметките за средства от Европейския съюз за 2020г.- актуализация № 6.
РЕШЕНИЕ № 125 ОТНОСНО: Промени в бюджета на Община Борово за 2020 г.
РЕШЕНИЕ № 126 ОТНОСНО: Информация за извършените промени в бюджета на Община Борово за 2020 г. за периода от 01.04.2020 г. до 30.06.2020 г.“
РЕШЕНИЕ № 127 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на детето Юнай Айнур Юсеин.
РЕШЕНИЕ № 128 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на детето Цвета Бориславова Димова
РЕШЕНИЕ № 129 ОТНОСНО: Разрешаване формирането и дофинансирането на маломерни самостоятелни паралелки с пълняемост под задължителния минимум, в общинските училища на територията на Община Борово, за учебната 2020/2021 г.
РЕШЕНИЕ № 130 ОТНОСНО: Даване на съгласие за предоставяне на безплатен обяд на учениците от IX и X клас на Обединено училище „Св.Климент Охридски“ гр.Борово за учебната 2020/2021 година.
РЕШЕНИЕ № 131 ОТНОСНО: Допълнение на списък на служителите, имащи право на заплащане на част от транспортните разходи в дейност образование – Приложение № 13 към Решение № 43 по Протокол № 4/31.01.2020 г, на Общински съвет – гр. Борово
РЕШЕНИЕ № 132 ОТНОСНО: Приемане на „Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Борово 2020-2023 година
РЕШЕНИЕ № 133 ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот - публична общинска собственост, представляващ Язовир, разположен в местността „ФОТУЛА” по КК на с. Обретеник
РЕШЕНИЕ № 134 ОТНОСНО: Предложение за отмяна на решение № 118 по Протокол № 10 от 29.07.2020 г., на Общински съвет, гр. Борово, с което е решено да се извърши бракуване на автомобил марка „Нисан“, модел „Кингкаб“, с ДК № Р 6001 АК и предложение за приемане на ново решение на Общински съвет, гр. Борово, за продажба на автомобил марка „Нисан“, модел „Кингкаб“, с ДК № Р 6001 АК
РЕШЕНИЕ № 135 ОТНОСНО: Допълнение на Решение на Общински съвет-гр.Борово № 42 по Протокол № 4/31.01.2020 година

 

31.07.2020
29.07.2020

РЕШЕНИЕ № 105 ОТНОСНО: Промени в Инвестиционната програма за 2020г. на Община Борово - актуализация № 4, с източник на финансиране собствени приходи.“
РЕШЕНИЕ № 106 ОТНОСНО: Промени в бюджета на Община Борово за 2020 г.
РЕШЕНИЕ № 107 ОТНОСНО: Актуализиране на индикативните годишни разчети за сметките за средства от Европейския съюз за 2020 г. – актуализация № 5
РЕШЕНИЕ № 108 ОТНОСНО: Предложение за трансформиране на целевата субсидия за капиталови разходи по Чл.50 от ЗДБРБ за 2020г. в трансфер за финансиране на разходите за неотложен текущ ремонт на улици в община Борово, на основание чл.87 от ЗДБРБ за 2020 г.
РЕШЕНИЕ № 109 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на детето Азра Валентинова Красимирова
РЕШЕНИЕ № 110 ОТНОСНО: Отчет за получените от кмета на Община Борово средства за командировки за периода от 01.04.2020 г. до 30.06.2020 г./вкл.
РЕШЕНИЕ № 111 ОТНОСНО: Очет за получените от Председателя на Общински съвет – Борово командировъчни пари за периода от 01.04.2020 г. до 30.06.2020 г./вкл./
РЕШЕНИЕ № 112 ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Борово, касаещи дейността на общинска администрация през първото полугодие на 2020 г.
РЕШЕНИЕ № 113 ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общински съвет – Борово и на неговите комисии за периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 година.
РЕШЕНИЕ № 114 ОТНОСНО: Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Борово 2020-2022 г.
РЕШЕНИЕ № 115 ОТНОСНО: Предложение за включване на Обединено училище “Св.Климент Охридски” -гр.Борово, Основно училище „П. Р. Славейков“- с. Обретеник и Детска градина “Славейче” - гр.Борово в Списъка на средищните детски градини и училища за 2020/2021учебна година
РЕШЕНИЕ № 116 ОТНОСНО: Допълнение на Решение на Общински съвет – гр.Борово № 97 по Протокол № 9 /30.06.2020 г.
РЕШЕНИЕ № 117 ОТНОСНО: Отмяна на Наредба № 6 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите на територията на Община Борово, приета с Решение № 104/ 30.05.2012 година.
РЕШЕНИЕ № 118 ОТНОСНО: Бракуване на автомобил Нисан Кингкаб с рег.№ Р 60-01 АК
РЕШЕНИЕ № 119 ОТНОСНО: Заявка на безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им от Държавен фонд “Земеделие” по Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ № 18/07/2/0/00326 от 03.07.2018г. с бенефициент Община Борово по проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа на гр. Борово с цел подобряване на предоставената услуга и намаляване на загубите на вода

 

01.07.2020
30.06.2020

РЕШЕНИЕ № 093 ОТНОСНО: Актуализация на индикативните годишни разчети за сметките за средства от Европейския съюз за 2020г. – актуализация №4
РЕШЕНИЕ № 094 ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот публична собственост в административната сграда на Община Борово за поставяне на АТМ – терминално устройство (банкомат)
РЕШЕНИЕ № 095 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на детето Златимира Радослав Величкова
РЕШЕНИЕ № 096 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на детето Ахмед Ашкън Чаушев
РЕШЕНИЕ № 097 ОТНОСНО: Определяне на представител за участие в Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Русе
РЕШЕНИЕ № 098 ОТНОСНО: Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели и създаване на Временна комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели за Районен съд – Бяла
РЕШЕНИЕ № 099 ОТНОСНО: Приемане на План за провеждане на заседания на ОбС и Програма за работата на ОбС Борово за второто полугодие на 2020 г.
РЕШЕНИЕ № 100 ОТНОСНО: Приемане на дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Борово 2020-2030 г.
РЕШЕНИЕ № 101 ОТНОСНО: Информация за подготовката на община Борово за пожароопосен сезон 2020 година
РЕШЕНИЕ № 102 ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на Общинската програма за управление на отпадъците / 2017-2020 г./, като неразделна част от нея за 2019 г.
РЕШЕНИЕ № 103 ОТНОСНО: Промени в Инвестиционната програма за 2020 г. на Община Борово - Актуализация № 3
РЕШЕНИЕ № 104 ОТНОСНО: Упълномощаване на лице, което да представлява Община Борово в качеството ѝ на съдружник в дружеството «Водоснабдяване и канализация» ООД-Русе

 

01.06.2020
27.05.2020

РЕШЕНИЕ № 087 ОТНОСНО: Информация за извършените промени в бюджета на Община Борово за 2020 г. за периода от 01.01.2020 г. до 31.03.2020 г
РЕШЕНИЕ № 088 ОТНОСНО: Промени в бюджета на Община Борово за 2020 г.
РЕШЕНИЕ № 089 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 на ОбС-Борово за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Борово.
РЕШЕНИЕ № 090 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на близнаците Стефания Мигленова Илиянова и Габриела Мигленова Илиянова
РЕШЕНИЕ № 091 ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Борово по проект “Предоставяне на услуга по патронажна грижа в община Борово” по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.101“Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3
РЕШЕНИЕ № 092 ОТНОСНО: Годишен доклад за наблюдението и изпълнението на „Общинския план за развитие 2014-2020“ на община Борово за 2019 година.

 

30.04.2020
20.04.2020

РЕШЕНИЕ № 072 ОТНОСНО: Актуализиране на индикативните годишни разчети за сметките за средствата от Европейския съюз за 2020 г. – актуализация №3
РЕШЕНИЕ № 073 ОТНОСНО: Информация за извършените промени в бюджета на Община Борово за 2019г. за периода от 01.10.2019 г. до 31.12.2019 г.
РЕШЕНИЕ № 074 ОТНОСНО: Промени в бюджета на Община Борово за 2020г.
РЕШЕНИЕ № 075 ОТНОСНО: Отчет за получените от кмета на Община Борово средства за командировки за периода от 01.01.2020 г. до 31.03.2020 г./вкл./
РЕШЕНИЕ № 076 ОТНОСНО: Очет за получените от Председателя на Общински съвет – Борово командировъчни пари за периода от 01.01.2020 г. до 31.03.2020г. /вкл./.
РЕШЕНИЕ № 077 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на детето Дани Венциславова Ганчева
РЕШЕНИЕ № 078 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на детето Рая Павлова
РЕШЕНИЕ № 079 ОТНОСНО: Допълнение на списък на служители, имащи право на заплащане на част от транспортните разходи в общинска администрация – Приложение №12 към Решение №43 по Протокол №4/31.01.2020г.
РЕШЕНИЕ № 080 ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Борово, касаещи дейността на общинска администрация през второто полугодие на 2019 г.
РЕШЕНИЕ № 081 ОТНОСНО: Приемане на активи, финансирани от „ВИК“ ООД- град Русе през 2019 год. И даване на съгласие за преминаването им в управление на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от същия оператор.
РЕШЕНИЕ № 082 ОТНОСНО: Приемане на Годишен отчет за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета средства през 2019 г. на читалищата в Oбщина Борово.
РЕШЕНИЕ № 083 ОТНОСНО: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2020 г.
РЕШЕНИЕ № 084 ОТНОСНО: Приемане на програма за енергийна ефективност в Община Борово - (2020-2030).
РЕШЕНИЕ № 085 ОТНОСНО: Бракуване на специален автомобил Мерцедес ЛП 608
РЕШЕНИЕ № 086 ОТНОСНО: Бракуване на автомобил Лада Нива с рег. № Р 23-25 РР и самоходно шаси с рег. № 13-90 АЕ

 

24.03.2020
11.03.2020

РЕШЕНИЕ № 067 ОТНОСНО: Промени в бюджета на община Борово за 2020 г
РЕШЕНИЕ № 068 ОТНОСНО: Промени в Инвестиционната програма за 2020 г. на Община Борово - актуализация № 2.
РЕШЕНИЕ № 069 ОТНОСНО: Актуализиране на индикативните годишни разчети за сметките за средствата от Европейския съюз за 2020 г. – актуализация №2.
РЕШЕНИЕ № 070 ОТНОСНО: Определяне на застроени имоти – частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане.
РЕШЕНИЕ № 071 ОТНОСНО: Приемане на годишен отчет на Плана за действие по изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Борово-2019 година и Приемане на годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги – 2021 година.

 

04.03.2020
27.02.2020

РЕШЕНИЕ № 054 ОТНОСНО: Актуализиране на индикативните годишни разчети за сметките за средства от Европейския съюз за 2020г.- актуализация № 1.
РЕШЕНИЕ № 055 ОТНОСНО: Промени в Инвестиционната програма за 2020 г. на Община Борово -Актуализация № 1
РЕШЕНИЕ № 056 ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общински съвет – Борово и на неговите комисии за периода от 01.01.2019 г. до 30.06.2019 година
РЕШЕНИЕ № 057 ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общински съвет – Борово и на неговите комисии за периода от 01.07.2019 г. до 31.12.2019 година.
РЕШЕНИЕ № 058 ОТНОСНО: Промени в структурата на Общинската администрация
РЕШЕНИЕ № 059 ОТНОСНО: Докладна записка от Директора на Общинско предприятие „Горски фонд и чистота” за намаляване числения състав на предприятието.и предложение за промяна в числеността на общинската администрация.
РЕШЕНИЕ № 060 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на детето Стефани Иванова Йорданова
РЕШЕНИЕ № 061 ОТНОСНО: Изменение на списък на служителите, имащи право на заплащане на част от транспортните разходи в социалните дейности – Приложение №14 към Решение № 43 по Протокол №4/31.01.2020г.
РЕШЕНИЕ № 062 ОТНОСНО: Информация за дейността на Общинско предприятие „Обществено хранене и социални услуги” - Община Борово за 2019 година
РЕШЕНИЕ № 063 ОТНОСНО: Отчет за работата на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ за 2019 година.
РЕШЕНИЕ № 064 ОТНОСНО: Изразяване на предварително съгласие за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: Автомагистрала „Русе-Велико Търново“, участъци „Русе-Бяла“ и обход на гр.Бяла от км.0+400 до км.76+200, в землищата на селата Екзарх Йосиф и Обретеник, общ.Борово, с който се засягат поземлени имоти собственост на община Борово и провеждане на процедури по ЗОЗЗ /Закон за опазване на земеделските земи/ и ЗСПЗЗ /Закон за собствеността и ползването на земеделски земи/
РЕШЕНИЕ № 065 ОТНОСНО: Решение за предоставяне на пасища и мери от общинския поземлен фонд, находящи се на територията на община Борово за общо и индивидуално ползване на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни по реда на чл. 37и и чл. 37о от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за стопанската 2020/2021 година.
РЕШЕНИЕ № 066 ОТНОСНО: Частично изменение на Решение на Общински съвет-Борово №51 по Протокол № 4/31.01.2020 г.“

11.02.2020
31.01.2020

РЕШЕНИЕ № 035 ОТНОСНО: Отчет за състоянието на общинската собственост на Община Борово и резултати от нейното управление през 2019 година
РЕШЕНИЕ № 036 ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общинско предприятие „Горски фонд и чистота“ за 2019 г.
РЕШЕНИЕ № 037 ОТНОСНО: Отчет за получените от кмета на Община Борово средства за командировки за периода от 01.10.2019 г. до 31.12.2019г. /вкл./
РЕШЕНИЕ № 038 ОТНОСНО: Отчет за получените от Председателя на Общински съвет- Борово командировъчни пари за периода от 01.10.2019 г. до 31.12.2019г. /вкл./
РЕШЕНИЕ № 039 ОТНОСНО: Участие в Общо събрание на Асоциация по ВиК – Русе.
РЕШЕНИЕ № 040 ОТНОСНО: Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за мандат 2019-2023 г
РЕШЕНИЕ № 041 ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Борово за 2020 година.
РЕШЕНИЕ № 042 ОТНОСНО: Утвърждаване на годишен план и обем на ползванията на дървесина от горски територии, собственост на община Борово за 2020 г. и определяне на цени за продажба на дървесина
РЕШЕНИЕ № 043 ОТНОСНО: Приемане на бюджета на Община Борово за 2020 г.
РЕШЕНИЕ № 044 ОТНОСНО: Определяне на размера на основните месечни заплати на кметовете в община Борово.
РЕШЕНИЕ № 045 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна помощ на Димчо Димитров Димитров от гр. Борово, обл. Русе, ул. „Йордан Йовков“ № 1
РЕШЕНИЕ № 046 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете – Велислав Светославов Валентинов.
РЕШЕНИЕ № 047 ОТНОСНО: Приемане на Отчет за изпълнение на Плана за действие на Община Борово в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2012-2020) за 2019 година.
РЕШЕНИЕ № 048 ОТНОСНО: Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Борово (по чл.196, ал.3 на Закона за предучилищно и училищно образование).
РЕШЕНИЕ № 049 ОТНОСНО: Приемане на общински план за младежта на Община Борово за 2020 г.
РЕШЕНИЕ № 050 ОТНОСНО: Подробен устройствен план – изменение на план за улична регулация за кв.13 и кв.14 в участъка от ОТ 47 до ОТ 60 и изменение на план за регулация (делба) за УПИ Х (ПИ 05611.1.1549), ул. „Рила“, кв.13, гр. Борово, общ. Борово, обл. Русе.
РЕШЕНИЕ № 051 ОТНОСНО: Закриване на ОУ „Христо Ботев“ с. Горно Абланово
РЕШЕНИЕ № 052 ОТНОСНО: Бракуване на верижен трактор ДТ 75, собственост на ОП „ГФЧ“ при Община Борово.
РЕШЕНИЕ № 053 ОТНОСНО: Определяне представител на общинския съвет в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия на област Русе.