Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Избори за ЕП и НС-09.06.2024

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XVII издание 2024 >>>

Преброяване 2021

- Информация >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Решения

 

19.12.2019
18.12.2019

РЕШЕНИЕ № 022 ОТНОСНО: Актуализиране на индикативните годишни разчети за сметките за средства от Европейския съюз за 2019г. – Актуализация №10
РЕШЕНИЕ № 023 ОТНОСНО: Промени в бюджета на Община Борово за 2019г.
РЕШЕНИЕ № 024 ОТНОСНО: Приемане на план-сметка в дейност „Чистота“ за 2020г. и определяне на такса битови отпадъци за 2020г.
РЕШЕНИЕ № 025 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете – Венцислав Венциславов Валентинов
РЕШЕНИЕ № 026 ОТНОСНО: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за реда и условията за отпускане на еднократна финансова помощ при раждане на дете от бюджета на Община Борово /ПРУОЕФПРДБОБ/.
РЕШЕНИЕ № 027 ОТНОСНО: Одобряване на проект за Подробен устройствен план-Парцеларен план /ПУП-ПП/ на подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД на територията на Община Борово.
РЕШЕНИЕ № 028 ОТНОСНО: Приемане на краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива в Община Борово 2020-2022
РЕШЕНИЕ № 029 ОТНОСНО: Провеждане на извънредно Общи събрание на съдружниците на „ВиК“ ООД – Русе на 20.12.2019г. от 10.30ч в гр. Русе, ул. „Добруджа“ № 6
РЕШЕНИЕ № 030 ОТНОСНО: Определяне представител на общинския съвет в Областния съвет за развитие на област Русе
РЕШЕНИЕ № 031 ОТНОСНО: Определяне представител на Общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ)
РЕШЕНИЕ № 032 ОТНОСНО: Членство на председателя на Общински съвет Борово в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България
РЕШЕНИЕ № 033 ОТНОСНО: Определяне представител на общинския съвет в Асоциация общински гори
РЕШЕНИЕ № 034 ОТНОСНО: Приемане на План за провеждане на заседания на ОбС и Програма за работата на ОбС Борово за първото полугодие на 2020 г.

03.12.2019
27.11.2019

РЕШЕНИЕ № 004 ОТНОСНО: Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Борово, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.
РЕШЕНИЕ № 005 ОТНОСНО: Избор на постоянни комисии на Общински съвет Борово.
РЕШЕНИЕ № 006 ОТНОСНО: Определяне броя и избор на зам.-председатели на Общински съвет – Борово.
РЕШЕНИЕ № 007 ОТНОСНО: Промени в структурата на Общинската администрация.
РЕШЕНИЕ № 008 ОТНОСНО: Определяне на пълномощията на кметските наместници.
РЕШЕНИЕ № 009 ОТНОСНО: Определяне на размера на основните месечни заплати на кметовете в община Борово.
РЕШЕНИЕ № 010 ОТНОСНО: Определяне възнаграждението на председателя на Общински съвет – Борово.
РЕШЕНИЕ № 011 ОТНОСНО: Определяне възнаграждението на общинските съветници на Общински съвет – Борово.
РЕШЕНИЕ № 012 ОТНОСНО: Промени в бюджета на Община Борово за 2019г.
РЕШЕНИЕ № 013 ОТНОСНО: Информация за извършените промени в бюджета на Община Борово за 2019г. за периода от 01.07.2019 г. до 30.09.2019 г.
РЕШЕНИЕ № 014 ОТНОСНО: Актуализиране на индикативните годишни разчети за сметките за средства от Европейския съюз за 2019г. – Актуализация №9.
РЕШЕНИЕ № 015 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете – Красимир Бистров Боянов.
РЕШЕНИЕ № 016 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете – Валентина Красимирова Валентинова.
РЕШЕНИЕ № 017 ОТНОСНО: Информация за подготовката на Община Борово за работа при екстремални зимни условия и създаването на организация за снегопочистване на общинската пътна мрежа през оперативен сезон 2019г.-2020 г.
РЕШЕНИЕ № 018 ОТНОСНО: Приемане на «Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Борово за 2020г.»
РЕШЕНИЕ № 019 ОТНОСНО: Приемане на План за провеждане на заседания на ОбС и Програма за работата на ОбС Борово за декември 2019 г
РЕШЕНИЕ № 020 ОТНОСНО: Промени в Инвестиционната програма за 2019 г. на Община Борово с източник на финансиране - средства от Целевата субсидия за капиталови разходи през 2019 г. - актуализация № 6
РЕШЕНИЕ № 021 ОТНОСНО: Промени в бюджета на Община Борово за 2019 г. в делегирани от държавата дейности

11.11.2019
06.11.2019

РЕШЕНИЕ № 003 ОТНОСНО: Избор на временна комисия за изработване на проект за
Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

РЕШЕНИЕ № 002 ОТНОСНО: Избор на Председател на Общински съвет Борово
РЕШЕНИЕ № 001 ОТНОСНО: Избор на комисия за избор на Председател на Общински съвет, съгласно процедурни правила, от Правилника за организацията и дейнстта на Общински съвет, за избиране на председател на общински съвет с тайно гласуване.

 1. 23.10.2019
  21.10.2019
  РЕШЕНИЕ
  № 600 ОТНОСНО: Актуализиране на индикативните годишни разчети за сметките за средства от Европейския съюз за 2019г.-актуализация №8.
  РЕШЕНИЕ № 601 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете – Велислав Светославов Валентинов.
  РЕШЕНИЕ № 602 ОТНОСНО: Отчет за получените от  кмета на Община Борово  средства за командировки за периода  от 01.07.2019 г. до 30.09.2019 г./вкл./
  РЕШЕНИЕ № 603 ОТНОСНО: Отчет за получените от Председателя на Общински съвет – Борово командировъчни пари за периода от 01.07.2019 г. до 30.09.2019 г./вкл./
  РЕШЕНИЕ № 604 ОТНОСНО: Промяна на цени по Приложение № 2 от Решение №519/27.02.2019г. на ОбС – Борово.
  РЕШЕНИЕ № 605 ОТНОСНО: Допълнение на списък на служителите, имащи право на заплащане на част от транспортните разходи в дейност образование – Приложение № 13 към Решение № 494 по Протокол № 37/30.01.2019 г, на Общински съвет – гр. Борово.
  РЕШЕНИЕ № 606 ОТНОСНО: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Борово през 2019 г.
  РЕШЕНИЕ № 607 ОТНОСНО: Продажба на ПИ №449 в кв.71 по регулационния план на с.Екзарх Йосиф с площ от 1 880 кв.м., представляващ Застроено дворно място.
  РЕШЕНИЕ № 608 ОТНОСНО: Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ 700 кв.м. от УПИ III - 282 с обща площ от 840 кв.м. в кв.14 по регулационния план на с.Екзарх Йосиф с НТП Дворно място.

 

26.09.2019
25.09.2019

РЕШЕНИЕ № 588 ОТНОСНО: Приемане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Борово за 2018г., отчета за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз към 31.12.2018г. и годишния отчет за състоянието на общинския дълг на Община Борово за периода 01.01.2018г.-31.12.2018г.“
РЕШЕНИЕ № 589 ОТНОСНО: Актуализиране на индикативните годишни разчети за сметките за средства от Европейския съюз на 2019 г. – Актуализация №7.
РЕШЕНИЕ № 590 ОТНОСНО: Промени в бюджета на Община Борово за 2019г
РЕШЕНИЕ № 591 ОТНОСНО: Изменение в Решение №585 по Протокол № 45 от 28.08.2019г. на Общински съвет гр. Борово за разрешаване формирането и дофинансирането на маломерни самостоятелни и слети паралелки с пълняемост под задължителния минимум,в общинските училища на територията, за учебната 2019/2020г.
РЕШЕНИЕ № 592 ОТНОСНО: Допълнение на списък на служителите, имащи право на заплащане на част от транспортните разходи в дейност образование – Приложение № 13 към Решение № 494 по Протокол № 37/30.01.2019 г, на Общински съвет – гр. Борово.
РЕШЕНИЕ № 593 ОТНОСНО: Даване на съгласие за предоставяне на безплатен обяд на учениците от VIII клас, IX и X клас на Обединено училище „Св.Климент Охридски“ гр.Борово за учебната 2019/2020 година.
РЕШЕНИЕ № 594 ОТНОСНО: Предложение за съдебни заседатели за Окръжен съд – Русе.
РЕШЕНИЕ № 595 ОТНОСНО: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Борово през 2019 г.
РЕШЕНИЕ № 596 ОТНОСНО: Продажба на ПИ с идентификатор 05611.1.1230 по КК на гр.Борово с площ от 1144 кв.м. (номер по предходен план 1230, парцел XIII в кв.112), представляващ Дворно място.
РЕШЕНИЕ № 597 ОТНОСНО: Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ 700 кв.м. от УПИ III - 282 с обща площ от 840 кв.м. в кв.14 по регулационния план на с.Екзарх Йосиф с НТП Незастроено дворно място, чрез прекратяване на съсобственост.
РЕШЕНИЕ № 598 ОТНОСНО: Избиране на временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство с. Екзарх Йосиф.
РЕШЕНИЕ № 599 ОТНОСНО: Избиране на временно изпълняващи длъжността Кмет на община и кмет на кметство.

 

04.09.2019
28.08.2019

РЕШЕНИЕ № 581 ОТНОСНО: Заявка на безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им от Държавен фонд “Земеделие” по Договор № 18/07/2/0/00016 от 10.11.2017г. по подмярка 7.2 за Проект „Реконструкция и рехабилитация на участъци от общински пътища RSE 1001 и RSE 2002 в община Борово”
РЕШЕНИЕ № 582 ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на община Борово и сметките за средства от Европейския съюз към 30.06.2019 г.
РЕШЕНИЕ № 583 ОТНОСНО: Промени в Инвестиционната програма за 2019 г. на Община Борово -Актуализация № 5.
РЕШЕНИЕ № 584 ОТНОСНО: Актуализиране на индикативните годишни разчети за сметките за средства от Европейския съюз на 2019 г. – Актуализация №6.
РЕШЕНИЕ № 585 ОТНОСНО: Разрешаване формирането и дофинансирането на маломерни самостоятелни и слети паралелки с пълняемост под задължителния минимум, в общинските училища на територията на Община Борово, за учебната 2019/2020 г.
РЕШЕНИЕ № 586 ОТНОСНО: Предложение за включване на Обединено училище “Св.Климент Охридски” - гр. Борово и Детска градина “Славейче” - гр.Борово в Списъка на средищните детски градини и училища за 2019/2020 учебна година.
РЕШЕНИЕ № 587 ОТНОСНО: Допълнение на списък на служителите, имащи право на заплащане на част от транспортните разходи в Общинска администрация – Приложение № 12 към Решение № 494 по Протокол № 37/30.01.2019 г, на Общински съвет – гр. Борово.

 

06.08.2019
31.07.2019

РЕШЕНИЕ № 564 ОТНОСНО: Информация за извършените промени в бюджета на Община Борово за 2019 г. за периода от 01.04.2019г. до 30.06.2019
РЕШЕНИЕ № 565 ОТНОСНО: Промени в Инвестиционната програма за 2019 г. с източник на финансиране средства от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ - Актуализация № 3
РЕШЕНИЕ № 566 ОТНОСНО: Промени в бюджета на Община Борово за 2019 г
РЕШЕНИЕ № 567 ОТНОСНО: Актуализиране на индикативните годишни разчети за сметките за средства от Европейския съюз на 2019 г. – Актуализация №5
РЕШЕНИЕ № 568 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна помощ на Тотка Великова Тодорова от с. Екзарх Йосиф, общ. Борово, обл. Русе
РЕШЕНИЕ № 569 ОТНОСНО: Отчет за получените от кмета на Община Борово средства за командировки за периода от 01.04.2019 г. до 30.06.2019 г./вкл./
РЕШЕНИЕ № 570 ОТНОСНО: Отчет за получените от председателя на Общински съвет Борово средства за командировки за периода от 01.04.2019 г. до 30.06.2019 г./вкл./
РЕШЕНИЕ № 571 ОТНОСНО: Допълнение на списък на служителите, имащи право на заплащане на част от транспортните разходи в дейност общинска администрация – Приложение № 12 към Решение № 494 по Протокол № 37/30.01.2019 г, на Общински съвет – гр. Борово.
РЕШЕНИЕ № 572 ОТНОСНО: Промени в Инвестиционната програма за 2019 г. на Община Борово – Актуализация № 4
РЕШЕНИЕ № 573 ОТНОСНО: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на правилника за устройството и дейността на общинско социално предприятие за озеленяване и благоустройство.
РЕШЕНИЕ № 574 ОТНОСНО: Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели и създаване на Временна комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели за Окръжен съд – Русе.
РЕШЕНИЕ № 575 ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Борово, касаещи дейността на общинската администрация през първото полугодие на 2019.
РЕШЕНИЕ № 576 ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Борово в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.001-0068-C01/07.05.2019г. от 07.05.2019г. по подмярка 7.2 на мярка 7 и Издаване на запис на заповед от община Борово в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ финансиране на разходи за ДДС към заявка за авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.001-0068-C01/07.05.2019г. от 07.05.2019г. по подмярка 7.2 на мярка 7 за реализиране на Проект „Реконструкция на улици в Община Борово“ сключен между Община Борово и ДФ „Земеделие” във връзка с изпълнение на проект „Реконструкция на улици в Община Борово“, финансиран по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г.
РЕШЕНИЕ № 577 ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Борово в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.001-0068-C01/07.05.2019г. от 07.05.2019г. по подмярка 7.2 на мярка 7 и Издаване на запис на заповед от община Борово в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ финансиране на разходи за ДДС към заявка за авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.001-0068-C01/07.05.2019г. от 07.05.2019г. по подмярка 7.2 на мярка 7 за реализиране на Проект „Реконструкция на улици в Община Борово“ сключен между Община Борово и ДФ „Земеделие” във връзка с изпълнение на проект „Реконструкция на улици в Община Борово“, финансиран по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г.
РЕШЕНИЕ № 578 ОТНОСНО: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Борово през 2019 г
РЕШЕНИЕ № 579 ОТНОСНО: Промяна характера на собствеността на ПИ с идентификатор 05611.1.2165 по КК на гр.Борово с АПОС № 2014/28.08.2018 г. и ПИ с идентификатор 05611.1.2165.1 по КК на гр.Борово с АПОС №2137/12.07.2019г. от публична в частна общинска собственост и даване на съгласие за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост, чрез дарение на Русенска митрополия, представлявана от Негово Високопреосвещенство Русенският митрополит Наум
РЕШЕНИЕ № 580 ОТНОСНО: Продажба на Съоръжения с площ от 1800 кв.м., представляващи бетонови стени с асфалтово дъно – бивши силажни ями, построени в ПИ №408036 – собственост на МЗХГ, в землището на с.Обретеник

 

01.07.2019
26.06.2019

РЕШЕНИЕ № 551 ОТНОСНО: Промени в Инвестиционната програма за 2019 г. на Община Борово – актуализация № 2.
РЕШЕНИЕ № 552 ОТНОСНО: Актуализиране на индикативните годишни разчети за сметките за средства от Европейския съюз за 2019г.-актуализация №4.
РЕШЕНИЕ № 553 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете – Кристиян Радославов Иванов.
РЕШЕНИЕ № 554 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна помощ на Митко Иванов Йорданов от гр. Борово, общ. Борово, обл. Русе.
РЕШЕНИЕ № 555 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна помощ на Крум Георгиев Матеев от гр. Борово, общ. Борово, обл. Русе.
РЕШЕНИЕ № 556 ОТНОСНО: Приемане на План за провеждане на заседания на ОбС и Програма за работата на ОбС Борово за второто полугодие на 2019 г.
РЕШЕНИЕ № 557 ОТНОСНО: Приемане на „Програма за развитие на социално предприятие за озеленяване и благоустройство в община Борово 2018г. - 2023г.“ по Проект „Създаване на социално предприятие за озеленяване и благоустройство в община Борово“ и Договор за БФП - BG05M9OP001-2.010-0188-C01, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M90P001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
РЕШЕНИЕ № 558 ОТНОСНО: Допълнение на списък на служителите, имащи право на заплащане на част от транспортните разходи в дейност образование – Приложение № 13 към Решение № 494 по Протокол № 13 към Решение № 494 по Протокол № 37/30.01.2019 г. на Общински съвет – гр.Борово.
РЕШЕНИЕ № 559 ОТНОСНО: Информация за подготовката на община Борово за пожароопасен сезон 2019 г.
РЕШЕНИЕ № 560 ОТНОСНО: Принципно съгласие за безвъзмезно прехвърляне на собствеността върху имот с идентификационен № 05611.1.2165 по к.к. на гр. Борово.
РЕШЕНИЕ № 561 ОТНОСНО: Допълнение на Приложение №1 към Годишен план за паша на Община Борово за 2019/2020 стопанска година.
РЕШЕНИЕ № 562 ОТНОСНО: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в Борово през 2019 г.
РЕШЕНИЕ № 563 ОТНОСНО: Удостояване на Красимир Йорданов Костадинов, със званието „Почетен гражданин на Община Борово“

 

30.05.2019
29.05.2019

Решение №547 Относно: Актуализиране на индикативните годишни разчети за сметките за средства от Европейския съюз за 2019 г. – актуализация 3
Решение №548 Относно: Промени в бюджета на Община Борово за 2019 г.
Решение №549 Относно: Промени в бюджета на Община Борово за 2019 г. във връзка с постъпления от продажба на общински нефинансови активи.
Решение №550 Относно: Предприемане на действия за възмездно придобиване на имот – частна собственост.

 

08.05.2019
30.04.2019

РЕШЕНИЕ № 535 ОТНОСНО: Информация за извършените промени в бюджета на Община Борово за 2019 г. за периода от 01.01.2019 г. до 31.03.2019 г.
РЕШЕНИЕ № 536 ОТНОСНО: Актуализиране на индикативните годишни разчети за сметките за средства от Европейския съюз за 2019г.-актуализация №2.
РЕШЕНИЕ № 537 ОТНОСНО: Отчет за получените от кмета на Община Борово средства за командировки за периода от 01.01.2019 г. до 31.03.2019 г./вкл./
РЕШЕНИЕ № 538 ОТНОСНО: Отчет за получените от Председателя на Общински съвет – Борово командировъчни пари за периода от 01.04.2019 г. до 30.06.2019 г.
РЕШЕНИЕ № 539 ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от Община Борово в полза на ДФ “Земеделие, обезпечаваща авансово плащане по Договор №18/07/2/0/00326 от 03.07.2018г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ по мярка 7. „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014-2020г., сключен между Община Борово и ДФ „Земеделие“.
РЕШЕНИЕ № 540 ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от Община Борово в полза на ДФ “Земеделие, обезпечаваща авансово плащане по Договор №18/07/2/0/00326 от 03.07.2018г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ по мярка 7. „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014-2020г., сключен между Община Борово и ДФ „Земеделие“.
РЕШЕНИЕ № 541 ОТНОСНО: Приемане на активи, финансирани от „ВиК“ ООД – град Русе през 2018 год. и даване на съгласие за преминаването им в управление на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от същия оператор.
РЕШЕНИЕ № 542 ОТНОСНО: Даване на съгласие за изграждане на два детски центъра „Книжки и играчки – хайде елате и вие с нас“ в гр. Борово, с адрес: бул. „Шести септември“ № 35 и с.Горно Абланово с адрес: пл. „България“ №2.
РЕШЕНИЕ № 543 ОТНОСНО: Осигуряване на съфинансиране за изпълнение на проект „Well connected nodes Giurgiu - Borovo to TEN-T transport network“, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България INTERREG VA 2014-2020г., приоритетна ос 1: PA1 - A well connected region.
РЕШЕНИЕ № 544 ОТНОСНО: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2019 г.
РЕШЕНИЕ № 545 ОТНОСНО: Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Борово за 2019г.
РЕШЕНИЕ № 546 ОТНОСНО: Приемане на Годишен отчет за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета средства през 2018 г. на читалищата в Oбщина Борово.

 

29.03.2019
27.03.2019

РЕШЕНИЕ № 525 ОТНОСНО: Информация за извършените промени в бюджета на Община Борово за 2018 г. за периода от 01.10.2018 г. до 31.12.2018 г.
РЕШЕНИЕ № 526 ОТНОСНО: Актуализация на индикативните годишни разчети за сметките за средства от Европейския съюз за 2019г.-актуализация №1.
РЕШЕНИЕ № 527 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна помощ на Мария Панайотова Станчева от с.Обретеник, общ. Борово, обл. Русе.
РЕШЕНИЕ № 528 ОТНОСНО: Приемане на Годишен отчет на Плана за действие по изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Борово – 2018 година и Приемане на Годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Борово – 2020 година.
РЕШЕНИЕ № 529 ОТНОСНО: Одобряване на задание и разрешаване изготвяне на проект на Подробен устройствен план-Парцеларен план /ПУП-ПП/ на подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД на територията на Община Борово.
РЕШЕНИЕ № 530 ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 501 по Протокол № 37/30.01.2019г.
РЕШЕНИЕ № 531 ОТНОСНО: Определяне на застроени имоти – частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане.
РЕШЕНИЕ № 532 ОТНОСНО: Издаване на Запис на заповед от Община Борово в полза на Министерство на труда и социалната политика (МТСП), обезпечаващ авансово плащане по Административен договор № BG05M9OP001-2.018-0012-C01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Приоритетна ос 2: „намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ и Административен договор № BG05M9OP001-2.018-0012-2014BG05M2OP001-C01 по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, Приоритетна ос 3:“Образователна среда за активно социално приобщаване“ по процедура BG05M9OP001-2.018 – „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 1.
РЕШЕНИЕ № 533 ОТНОСНО: Издаване на Запис на заповед от Община Борово в полза на Министерство на труда и социалната политика (МТСП), обезпечаващ авансово плащане по Административен договор № BG05M9OP001-2.018-0012-C01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Приоритетна ос 2: „намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ и Административен договор № BG05M9OP001-2.018-0012-2014BG05M2OP001-C01 по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, Приоритетна ос 3:“Образователна среда за активно социално приобщаване“ по процедура BG05M9OP001-2.018 – „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 1.
РЕШЕНИЕ № 534 ОТНОСНО: Одобряване на Споразумение за съвместни дейности в изпълнение на Препоръка на Европейския съюз относно интеграция на дълготрайно безработни лица на пазара на труда.

 

12.03.2019
11.03.2019

РЕШЕНИЕ № 524 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ на Димитър Колев Русанов.

 

08.03.2019
27.02.2019

РЕШЕНИЕ № 507 ОТНОСНО: Годишен отчет за 2018 година по изпълнение на Програмата за управление на Община Борово за мандат 2015-2019 година.
РЕШЕНИЕ № 508 ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Борово, касаещи дейността на общинска администрация през второто полугодие на 2018г.
РЕШЕНИЕ № 509 ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общински съвет – Борово и на неговите комисии за периода от 01.07.2018 г. до 31.12.2018 година.
РЕШЕНИЕ № 510 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете – Радост Радослав Величкова.
РЕШЕНИЕ № 511 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна помощ на Сашо Иванов Димитров от с.Екзарх Йосиф, общ. Борово, обл. Русе.
РЕШЕНИЕ № 512 ОТНОСНО: Създаване на Общинско социално предприятие за благоустройство и озеленяване в Община Борово – „БОР“.
РЕШЕНИЕ № 513 ОТНОСНО: Приемане на Общински план за младежта на Община Борово за 2019г.
РЕШЕНИЕ № 514 ОТНОСНО: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Борово през 2019 г.
РЕШЕНИЕ № 515 ОТНОСНО: Решение за предоставяне на пасища и мери от общинския поземлен фонд, находящи се на територията на община Борово за общо и индивидуално ползване на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни по реда на чл.37и и чл.37о от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за стопанската 2019/2020 година.
РЕШЕНИЕ № 516 ОТНОСНО: Учредяване право на ползване за устройване на постоянен пчелин върху част от общински поземлен имот в землището на с.Батин за срок от 10 години.
РЕШЕНИЕ № 517 ОТНОСНО: Продажба на 6 броя УПИ в кв.88 по регулационния план на с.Горно Абланово.
РЕШЕНИЕ № 518 ОТНОСНО: Преобразуване на общински имоти от частна общинска собственост в публична общинска собственост.
РЕШЕНИЕ № 519 ОТНОСНО: Утвърждаване на годишен план и обем на ползванията на дървесина от горски територии, собственост на община Борово за 2019г. и определяне на цени за продажба на дървесина.
РЕШЕНИЕ № 520 ОТНОСНО: Определяне на конкретен размер на индивидуалните основни месечни работни заплати на кметовете в Община Борово
РЕШЕНИЕ № 521 ОТНОСНО: Промяна на Решение №498, взето с Протокол №37 от 30.01.2019 г. относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 19 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Борово, приета с Решение №24/30.01.2008 г., посл. изменена с Решение № 158/28.09.2016 г. на Общински съвет – Борово, в частта на §5, §6, §7, §8, §10 и §11, върнато от Областния управител на област Русе за ново обсъждане
РЕШЕНИЕ № 522 ОТНОСНО: Продажба на обособени части от Комбинирана сграда в с.Екзарх Йосиф
РЕШЕНИЕ № 523 ОТНОСНО: Промени в Инвестиционната програма за 2019 г. на Община Борово - актуализация № 1.

 

04.02.2019
30.01.2019

РЕШЕНИЕ № 493 ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Борово за 2019 година.
РЕШЕНИЕ № 494 ОТНОСНО: Приемане бюджета на Община Борово за 2019 год.
РЕШЕНИЕ № 495 ОТНОСНО: Отчет за получените от кмета на община Борово средства за командировки за периода 01.10.2018 г. до 31.12.2018 г./вкл./
РЕШЕНИЕ № 496 ОТНОСНО: Отчет за получените от председателя на Общински съвет - Борово командировъчни пари за периода от 01.10.2018 г. до 31.12.2018 г.
РЕШЕНИЕ № 497 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете – Владимир Петров Минев.
РЕШЕНИЕ № 498 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 19 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Борово, Област Русе /Приета с Решение № 24/30.01.2008 год., изм. Решение № 169/29.12.2008 год., изм. Решение №310 /28.12.2009 г., изм. Решение №474 /31.01.2011 г., изм. Решение №343 /18.12.2013 г., изм. Решение № 158 /28.09.2016 г.. на Общински съвет- гр. Борово/
РЕШЕНИЕ № 499 ОТНОСНО: Приемане на Мониторингов доклад за изпълнение на Плана за действие на Община Борово в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2018-2020) за 2018година.
РЕШЕНИЕ № 500 ОТНОСНО: Отчет за работата на общинската Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) за 2018 година.
РЕШЕНИЕ № 501 ОТНОСНО: Приемане на План за действие за общинските концесии за 2019 г.
РЕШЕНИЕ № 502 ОТНОСНО: Преобразуване на част от имот в с.Екзарх Йосиф от публична общинска собственост в частна общинска собственост.
РЕШЕНИЕ № 503 ОТНОСНО: Продажба на ПИ с идентификатор 05611.1.1151 по КК на гр.Борово на лице, притежаващо право на собственост върху законно изградена сграда, построена върху земя – частна общинска собственост
РЕШЕНИЕ № 504 ОТНОСНО: Отдаване под наем на терен №1 разположен в централен парк на гр. Борово
РЕШЕНИЕ № 505 ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещение, разположено на втория етаж в сградата на ЦСРИ - гр.Борово, което да се използва като кабинет за физиотерапевтични и рехабилитационни процедури
РЕШЕНИЕ № 506 ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общинско предприятие „Горски фонд и чистота” за 2018г.