Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Избори за ЕП и НС-09.06.2024

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XVII издание 2024 >>>

Преброяване 2021

- Информация >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Архив на решенията от 2018

 

27.12.2018
27.12.2018

РЕШЕНИЕ № 482 ОТНОСНО: Промени в бюджета на Община Борово за 2018г.
РЕШЕНИЕ № 483 ОТНОСНО: Промени в Инвестиционната програма за 2018г. на Община Борово с източник на финансиране – средства от приходния остатък от 2017 г. – актуализация № 8.
РЕШЕНИЕ № 484 ОТНОСНО: Промени в Инвестиционната програма за 2018г. на Община Борово с източник на финансиране – средства от Целевата субсидия за капиталови разходи през 2018 г. – актуализация № 9.
РЕШЕНИЕ № 485 ОТНОСНО: Актуализиране на индикативните разчети за сметките и средства от Европейския съюз за 2018г. – актуализация №7
РЕШЕНИЕ № 486 ОТНОСНО: Приемане на Правилник за устройството и дейността на Общинско социално предприятие за озеленяване и благоустройство в Община Борово.
РЕШЕНИЕ № 487 ОТНОСНО: Издаване на Запис на заповед от Община Борово в полза на Министерство та труда и социалната политика (МТСП), обезпечаващ авансово плащане по Административен договор № BG05M9OP001-2.010-0188-C01 по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“, финансиране на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., за създаване на Социално предприятие за озеленяване и благоустройство в Община Борово, по договор, сключен на 08.11.2018г. между Община Борово и МТСП.
РЕШЕНИЕ № 488 ОТНОСНО: Приемане на План за провеждане на заседания на ОбС и Програма за работата на ОбС Борово за първото полугодие на 2019 г.
РЕШЕНИЕ № 489 ОТНОСНО: Участие в извънредно Общо събрание на Асоциацията по ВиК – Русе.
РЕШЕНИЕ № 490 ОТНОСНО: Допълнение на списък на служители, имащи право на заплащане на част от транспортните разходи в общинска администрация – Приложение №12 към Решение №352 по Протокол №27/31.01.2018г.
РЕШЕНИЕ № 491 ОТНОСНО: Отчет за състоянието на общинската собственост на община Борово и резултати от нейното управление през 2018 година.
РЕШЕНИЕ № 492 ОТНОСНО: Промени в Инвестиционната програма за 2018 г. на Община Борово с източник на финансиране „други източници на финансиране – заеми, ПУДООС и други– средства от Целеви трансфер от Централния бюджет

 

10.12.2018
07.12.2018

Решение №480, взето чрез писмен вот на 07.12.2018г. ОТНОСНО: Подаване на заявление за отпускане на безлихвен заем от ПУДООС в размер на 252 000,00 лв. за финансиране на превозно средство за транспортиране на контейнери, част от мобилното оборудване по проект: „Доизграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Борово /Бяла, област Русе/ и довеждаща инфраструктура за външни връзки на площадката с републиканската пътна мрежа и мрежите на техническата инфраструктура“ със срок от 5 години с 2 години гратисен период
Решение №481, взето чрез писмен вот на 07.12.2018г. ОТНОСНО: Промени в бюджета на Община Борово за 2018 г.

 

28.11.2018
30.11.2018

РЕШЕНИЕ № 464 ОТНОСНО: Промени в бюджета на Община Борово за 2018г.
РЕШЕНИЕ № 465 ОТНОСНО: Промени в бюджета на Община Борово за 2018г. и промени в Инвестиционната програма за 2018г.
РЕШЕНИЕ № 466 ОТНОСНО: Актуализиране на индикативните разчети за сметките и средства от Европейския съюз за 2018г. – актуализация №6.
РЕШЕНИЕ № 467 ОТНОСНО: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за реда и условията за отпускане на еднократна финансова помощ при раждане на дете от бюджета на Община Борово (ПРУОЕФПРДБОБ).
РЕШЕНИЕ № 468 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете – Кристиян Рамаданов Асенов
РЕШЕНИЕ № 469 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете – Калоян Северинов Асенов.
РЕШЕНИЕ № 470 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ във връзка с тежко здравословно състояние на Садие Османова Бекирова
РЕШЕНИЕ № 471 ОТНОСНО: Одобряване на общата численост и структура на Общинска администрация – Борово
РЕШЕНИЕ № 472 ОТНОСНО: Допълнение на списък на служители, имащи право на заплащане на част от транспортните разходи в общинска администрация – Приложение №12 към Решение №352 по Протокол №27/31.01.2018г.
РЕШЕНИЕ № 473 ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Борово за 2019г.
РЕШЕНИЕ № 474 ОТНОСНО: Приемане на решение от Общински съвет Борово за внасяне на предложение до Министерски съвет на РБ за отпускане на персонални пенсии.
РЕШЕНИЕ № 475 ОТНОСНО: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Борово през 2018г.
РЕШЕНИЕ № 476 ОТНОСНО: Продажба на ПИ с идентификатор 05611.1.1304 по КК на гр.Борово – частна общинска собственост
РЕШЕНИЕ № 477 ОТНОСНО: Продажба на ПИ с идентификатор 05611.1.1030 по КК на гр.Борово на лице, притежаващо право на собственост върху законно изградена сграда, построена върху земя – частна общинска собственост
РЕШЕНИЕ № 478 ОТНОСНО: Продажба на ПИ с идентификатор 05611.1.1549 по КК на гр.Борово на лица, притежаващи право на собственост върху законно изградени сгради, построени върху земя – частна общинска собственост.
РЕШЕНИЕ № 479 ОТНОСНО: Предоставяне под аренда на общински имот с НТП Изоставена нива в землището на с.Волово без търг или конкурс, когато не е бил използван две или повече стопански години.

 

31.10.2018
02.11.2018

РЕШЕНИЕ № 450 ОТНОСНО: Информация за извършените промени в бюджета на Община Борово за 2018 г. за периода от 01.07.2018 г. до 30.09.2018 г.
РЕШЕНИЕ № 451 ОТНОСНО: Промени в бюджета на Община Борово за 2018г.
РЕШЕНИЕ № 452 ОТНОСНО: Промени в Инвестиционната програма за 2018 г. на Община Борово.
РЕШЕНИЕ № 453 ОТНОСНО: Отчет за получените от кмета на Община Борово средства за командировки за периода от 01.07.2018 г. до 30.09.2018 г./вкл./
РЕШЕНИЕ № 454 ОТНОСНО: Отчет за получените от Председателя на Общински съвет – Борово командировъчни пари за периода от 01.07.2018 г. до 30.09.2018 г.
РЕШЕНИЕ № 455 ОТНОСНО: Допълнение на списък на служители, имащи право на заплащане на част от транспортните разходи в общинска администрация – Приложение №12 към Решение №352 по Протокол №27/31.01.2018 г.
РЕШЕНИЕ № 456 ОТНОСНО: Допълнение на списък на служители, имащи право на заплащане на част от транспортните разходи в общинска администрация – Приложение №12 към Решение №352 по Протокол №27/31.01.2018 г.
РЕШЕНИЕ № 457 ОТНОСНО: Допълнение на списък на служителите, имащи право на заплащане на част от транспортните разходи в дейност образование – Приложение №13 към Решение №352 по Протокол №27/31.01.2018 г.
РЕШЕНИЕ № 458 ОТНОСНО: Приемане на Правилник за изменение на Правилника за реда и условията за отпускане на еднократна финансова помощ при раждане на дете от бюджета на Община Борово (ПРУОЕФПРДБОБ)
РЕШЕНИЕ № 459 ОТНОСНО: Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Борово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
РЕШЕНИЕ № 460 ОТНОСНО: Приемане на вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет - Борово, област Русе.
РЕШЕНИЕ № 461 ОТНОСНО: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Борово през 2018г
РЕШЕНИЕ № 462 ОТНОСНО: Отдаване под наем на площ от 1 кв.м. за поставяне на автомат за топли напитки в сградата на Община Борово – гр.Борово.
РЕШЕНИЕ № 463 ОТНОСНО: Бракуване на лек автомобил „Рено Рапид“ с регистрационен номер Р 1250 РХ, собственост на Община Борово.

 

28.09.2018
26.09.2018

РЕШЕНИЕ № 438 ОТНОСНО: Приемане на годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Борово за 2017., отчета за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз към 31.12.2017 г. и годишния отчет за състоянието на общинския дълг на Община Борово за периода 01.01.2017 г.-31.12.2017г.
РЕШЕНИЕ № 439 ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на община Борово и сметките за средства от Европейския съюз към 30.06.2018 г.
РЕШЕНИЕ № 440 ОТНОСНО: Промени в бюджета на община Борово за 2018г.
РЕШЕНИЕ № 441 ОТНОСНО: Промени в бюджета на община Борово за 2018г. и промени в инвестиционната програма за 2018г.
РЕШЕНИЕ № 442 ОТНОСНО: Актуализиране на индикативните годишни разчети за сметките за средства от Европейския съюз за 2018г. – актуализация № 5.
РЕШЕНИЕ № 443 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете – Габриела Светославова Кирилова.
РЕШЕНИЕ № 444 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ на Надежда Атанасова Добрева от гр. Борово, общ. Борово, обл. Русе.
РЕШЕНИЕ № 445 ОТНОСНО: Допълнение на списък на служители, имащи право на заплащане на част от транспортните разходи в дейност образование- Приложение №13 към Решение №352 по Протокол №27/31.01.2018г.
РЕШЕНИЕ № 446 ОТНОСНО: Даване на съгласие за предоставяне на безплатен обяд на учениците от VIII и IX клас на Обединено училище „Св.Кл.Охридски“ гр.Борово.
РЕШЕНИЕ № 447 ОТНОСНО: Изменение в Решение №431 по Протокол № 32 от 31.07.2018 г. на Общински съвет гр. Борово за даване на разрешение за съществуване на слети и маломерни паралелки в общинските училища на територията на Община Борово за учебната 2018/2019г.
РЕШЕНИЕ № 448 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение на Наредба №16 за общинските жилища на ОбС- Борово.
РЕШЕНИЕ № 449 ОТНОСНО: Одобряване на Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии.

 

11.09.2018
Решение №437, взето чрез писмен вот на 10.09.2018г.
ОТНОСНО: Продажба на дърва за огрев за населението добити извън горски територии за отоплителен сезон 2018-2019 г. и определяне на продажна цена на дърва за огрев за населението на Община Борово.

 

02.08.2018
31.07.2018

РЕШЕНИЕ № 420 ОТНОСНО: Информация за извършените промени в бюджета на Община Борово за 2018г. за периода от 01.04.2018г. до 30.06.2018г.
РЕШЕНИЕ № 421 ОТНОСНО: Промени в бюджета на община Борово за 2018г. и промени в Инвестиционната програма за 2018г.
РЕШЕНИЕ № 422 ОТНОСНО: Актуализиране на индикативните годишни разчети за сметките за средства от Европейския съюз за 2018г. – актуализация № 4.
РЕШЕНИЕ № 423 ОТНОСНО: Отчет за получените от кмета на Община Борово средства за командировачни за периода от 01.04.2018 г . до 30.06.2018 г.
РЕШЕНИЕ № 424 ОТНОСНО: Отчет за получените от Председателя на Общински съвет – Борово командировачни пари за периода от 01.04.2018г. до 30.06.2018г.
РЕШЕНИЕ № 425 ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Борово, касаещи дейността на общинска администрация през първото полугодие на 2018 г.
РЕШЕНИЕ № 426 ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общински съвет – Борово и на неговите комисии за периода от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 година.
РЕШЕНИЕ № 427 ОТНОСНО: Участие в извънредно Общо събрание на Асоциацията по ВиК – Русе.
РЕШЕНИЕ № 428 ОТНОСНО: Допълнение на списък на служители, имащи право на заплащане на част от транспортните разходи в общинска администрация - Приложение №12 към Решение №352 по Протокол №27/31.01.2018г
РЕШЕНИЕ № 429 ОТНОСНО: Информация за дейността на Обществен консултативен съвет по ромските въпроси към Община Борово.
РЕШЕНИЕ № 430 ОТНОСНО: Предложение за включване на Обединено училище “Св.Климент Охридски” -гр.Борово и Детска градина “Славейче” - гр.Борово в Списъка на средищните детски градини и училища за 2018/2019 учебна година.
РЕШЕНИЕ № 431 ОТНОСНО: Даване на разрешение за съществуване на слети и маломерни паралелки в общинските училища на територията на Община Борово за учебната 2018/2019 г.
РЕШЕНИЕ № 432 ОТНОСНО: Безвъзмездно предоставяне на помещения, намиращи се в сграда - публична общинска собственост в с.Горно Абланово, на юридически лица на бюджетна издръжка.
РЕШЕНИЕ № 433 ОТНОСНО: Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ №000385 с площ от 1,222 дка с НТП Друг промишлен терен по КВС на с.Батин.
РЕШЕНИЕ № 434 ОТНОСНО: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Борово през 2018г.
РЕШЕНИЕ № 435 ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от Община Борово в полза на ДФ “Земеделие, обезпечаваща авансово плащане по Договор №18/07/2/0/00016 от 10.11.2017г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ по мярка 7. „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014-2020г., сключен между Община Борово и ДФ „Земеделие“.
РЕШЕНИЕ № 436 ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от Община Борово в полза на ДФ “Земеделие, обезпечаваща авансово плащане по Договор №18/07/2/0/00016 от 10.11.2017г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ по мярка 7. „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014-2020г., сключен между Община Борово и ДФ „Земеделие“.

 

27.06.2018
28.06.2018

РЕШЕНИЕ № 410 ОТНОСНО: Промени в бюджета на община Борово за 2018г.
РЕШЕНИЕ № 411 ОТНОСНО: Промени в Инвестиционната програма за 2018г.
РЕШЕНИЕ № 412 ОТНОСНО: Актуализиране на индикативните годишни разчети за сметките за средства от Европейския съюз за 2018г. – актуализация №3.
РЕШЕНИЕ № 413 ОТНОСНО: Приемане на План за провеждане на заседания на ОбС и Програма за работата на ОбС Борово за второто полугодие на 2018 г.
РЕШЕНИЕ № 414 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете – Ерол Гюнай Мейсудов.
РЕШЕНИЕ № 415 ОТНОСНО: Участие на община Борово като член на сдружение с нестопанска цел в обществена полза с наименование „Бизнес център” – гр. Борово.
РЕШЕНИЕ № 416 ОТНОСНО: Удостояване на Иванка Василева Новакаво, със званието „Почетен гражданин на Община Борово”.
РЕШЕНИЕ № 417 ОТНОСНО: Кандидатстване с проект „Реконструкция на улици в Община Борово” по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., по процедура чрез подбор №BG06RDNP001-7.001 – УЛИЦИ „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоражения и принадлежностите към тях” по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”.
РЕШЕНИЕ № 418 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение на Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Борово.
РЕШЕНИЕ № 419 ОТНОСНО: Информация за подготовката на община Борово за пожароопосен сезон 2018г.

 

06.06.2018
30.05.2018

РЕШЕНИЕ № 400 ОТНОСНО: Промени в бюджета на община Борово за 2018г. и промени в Инвестиционната програма за 2018г.
РЕШЕНИЕ № 401 ОТНОСНО: Актуализиране на индикативните годишни разчети за сметките за средства от Европейския съюз за 2018г. – актуализация №2.
РЕШЕНИЕ № 402 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ на Юсеин Алиев Ашимов от с.Обретеник, общ. Борово, обл. Русе.
РЕШЕНИЕ № 403 ОТНОСНО: Изменение на списък на служителите, имащи право на заплащане на част от транспортните разходи в дейност образование – Приложение №13 към Решение № 352 по Протокол №27/31.01.2018г.
РЕШЕНИЕ № 404 ОТНОСНО: Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Борово за 2018г.
РЕШЕНИЕ № 405 ОТНОСНО: Актуализиране на План за действие на Община Борово в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2018 – 2020г.
РЕШЕНИЕ № 406 ОТНОСНО: Утвърждаване на състав на „Обществено консултативен съвет по ромските въпроси към Община Борово”
РЕШЕНИЕ № 407 ОТНОСНО: Преобразуване на общински имот в с.Батин от публична в частна общинска собственост.
РЕШЕНИЕ № 408 ОТНОСНО: Преобразуване на общински имот в с.Батин от публична в частна общинска собственост.
РЕШЕНИЕ № 409 ОТНОСНО: Приемане на Решение за изменение на Решиние №388 прието с Протокол №29/30.04.2018г.” с вх. №892/30.05.2018г.

 

23.05.2018
22.05.2018

Решение №399, взето чрез писмен вот на 22.05.2018г. ОТНОСНО: Участие в заседание на Общото събрание на „ВиК” ООД – гр. Русе, насрочено за 23.05.2018г. от 10:00ч. в сградата на „ВиК” ООД в гр. Русе, ул.”Добруджа” № 6.

 

04.05.2018
30.04.2018

РЕШЕНИЕ № 378 ОТНОСНО: Удостояване на Илия Иванов Данев, със званието „Почетен гражданин на Община Борово“.
РЕШЕНИЕ № 379 ОТНОСНО: Информация за извършените промени в бюджета на Община Борово за 2018г. за периода от 01.01.2018г. до 31.03.2018г.
РЕШЕНИЕ № 380 ОТНОСНО: Актуализиране на индикативните годишни разчети за сметките за средства от Европейския съюз за 2018г. – актуализация № 1.
РЕШЕНИЕ № 381 ОТНОСНО: Промени в Инвестиционната програма на Община Борово за 2018 г.
РЕШЕНИЕ № 382 ОТНОСНО: Отчет за получените от кмета на Община Борово средства за командировки за периода от 01.01.2018г. до 12.02.2018г./вкл./ и от 22.03.2018г. до 31.03.2018г. /вкл./
РЕШЕНИЕ № 383 ОТНОСНО: Отчет за получените от Зам. Кмет на Община Борово / За кмет – Валерия Борисова, съгл. Заповед № 038/12.02.2018г. за изпълняване на функциите на кмет/ средства за командировки за периода от 13.02.2018г. до 21.03.2018г. /вкл./
РЕШЕНИЕ № 384 ОТНОСНО: Отчет за получените от Председателя на Общински съвет – Борово командировачни пари за периода от 01.01.2018г. до 31.03.2018г.
РЕШЕНИЕ № 385 ОТНОСНО: Приемане на докладни за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета средства през 2017г. на читалищата в Община Борово
РЕШЕНИЕ № 386 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете – Рами Ашкън Чаушев.
РЕШЕНИЕ № 387 ОТНОСНО: Участие в извънредно Общо събрание на Асоциацията по ВиК – Русе.
РЕШЕНИЕ № 388 ОТНОСНО: Даване на съгласие на Община Борово да кандидатства с партньорски проект в процедура, чрез подбор на проектни предложения по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001 – 2.018 „Социално икономическа интеграция на уязвими групи. „Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1 по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020.
РЕШЕНИЕ № 389 ОТНОСНО: Допълнение на списък на служители, имащи право на заплащане на част от транспортните разходи в общинска администрация – Приложение №12 към Решение №352 по Протокол №27/31.01.2018г.
РЕШЕНИЕ № 390 ОТНОСНО: Изменение на списък на служителите, имащи право на заплащане на част от транспортните разходи в дейност образование - Приложение № 13 към Решение № 352 по Протокол №27/31.01.2018
РЕШЕНИЕ № 391 ОТНОСНО: Приемане на Годишен отчет на Плана за действие по изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Борово – 2017 година и Приемане на Годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Борово – 2019 година.
РЕШЕНИЕ № 392 ОТНОСНО: Актуализация на Годишния план за действие по изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Борово – 2018 година.
РЕШЕНИЕ № 393 ОТНОСНО: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2018г.
РЕШЕНИЕ № 394 ОТНОСНО: Одобряване на Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии.
РЕШЕНИЕ № 395 ОТНОСНО: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Борово през 2018г.
РЕШЕНИЕ № 396 ОТНОСНО: Даване на съгласие за изграждане на бизнес център в общинска сграда с идентификатор 05611.1.1301.1, с адрес: гр. Борово на ул. „Шести септември“ № 35.
РЕШЕНИЕ № 397 ОТНОСНО: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „ Горски фонд и чистота“ /приет с Решение № 354 по Протокол № 27/29.01.2014г. на Общински съвет Борово/
РЕШЕНИЕ № 398 ОТНОСНО: Промени в бюджета на община Борово за 2018 г.

 

06.03.2018
28.02.2018

РЕШЕНИЕ № 365 ОТНОСНО: Поемане на краткосрочен общински дълг, формиран от безлихвен заем от централният бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им от Държавен фонд земеделие по Договор за отпускане на финансова помощ №18/223/00281 от 15.04.2013 г. по Мярка 223 от ПРСР 2017-2013 г. за Проект „Създаване и поддържане на горски култури“.
РЕШЕНИЕ № 366 ОТНОСНО: Информация за извършените промени в бюджета на община Борово за 2017 г. за периода от 01.10.2017 г. до 31.12.2017 г.
РЕШЕНИЕ № 367 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете – Пламен Стелов Пламенов.
РЕШЕНИЕ № 368 ОТНОСНО: Утвърждаване на годишен план и обем на ползванията на дървесина от горски територии, собственост на община Борово за 2018 г. и определяне на цени за продажба на дървесина
    - Приложение 1
    - Приложение 2
РЕШЕНИЕ № 369 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №13 на ОбС Борово, касаеща определяне на цена за предоставяне ползването на контейнер 4 м³ за строителни отпадъци.
РЕШЕНИЕ № 370 ОТНОСНО: Даване на съгласие за преминаване в управление на Асоциацията по ВиК, на инвестиции, финансирани от ВиК оператора през 2017г., като задължителни, поети като ангажимент при сключване на договора от 17.12.2015 г. между Асоциацията по ВиК-Русе (чиито член е Община Борово) и оператора “ВиК” ООД- гр.Русе.
РЕШЕНИЕ № 371 ОТНОСНО: Изменение на списък на служителите, имащи право на заплащане на част от транспортните разходи в дейност образование – Приложение №13 към Решение №352 по Протокол №27/31.01.2018 г.
РЕШЕНИЕ № 372 ОТНОСНО: Допълнение на списък на служители, имащи право на заплащане на част от транспортните разходи в общинска администрация – Приложение №12 към Решение №352 по Протокол №27/31.01.2018 г.
РЕШЕНИЕ № 373 ОТНОСНО: Приемане на Общински план за младежта на Община Борово за 2018 г.
РЕШЕНИЕ № 374 ОТНОСНО: Информация за дейността на Общинско предприятие „Обществено хранене и социални услуги“ за 2017 г.
РЕШЕНИЕ № 375 ОТНОСНО: Решение за предоставяне на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, находящи се на територията на община Борово за общо и индивидуално ползване на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни по реда на чл. 37и и чл. 37о от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за стопанската 2018/2019 година.
РЕШЕНИЕ № 376 ОТНОСНО: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Борово през 2018 г.
РЕШЕНИЕ № 377 ОТНОСНО: Определяне на застроени имоти – частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане.
    - Приложение

 

07.02.2018
31.01.2018

РЕШЕНИЕ № 351 ОТНОСНО: Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Борово за 2018 г.
РЕШЕНИЕ № 352 ОТНОСНО: Приемане бюджета на Община Борово за 2018 г.
РЕШЕНИЕ № 353 ОТНОСНО: Отчет за получените от Председателя на общински съвет-Борово командировъчни пари за периода от 01.10.2017 г. до 31.12.2017 г.
РЕШЕНИЕ № 354 ОТНОСНО: Отчет за получените от Кмета на Община Борово средства за командировки за периода от 01.10.2017 г. до 31.12.2017 г.
РЕШЕНИЕ № 355 ОТНОСНО: Годишен отчет за 2017 г. по изпълнение на Програмата за управление на Община Борово за мандат 2015-2019 г.
РЕШЕНИЕ № 356 ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Борово, касаещи дейността на общинска администрация през второто полугодие на 2017 година.
РЕШЕНИЕ № 357 ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общински съвет – Борово и на неговите комисии за периода от 01.07.2017 г. до 31.12.2017 г.
РЕШЕНИЕ № 358 ОТНОСНО: Приемане на план за противодействие на тероризма в Община Борово.
РЕШЕНИЕ № 359 ОТНОСНО: Приемане на Отчет за изпълнение на Плана за действие на Община Борово в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за 2017 год. И План за действие на Община Борово в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2018-2020 год.
РЕШЕНИЕ № 360 ОТНОСНО: Отчет за работата на общинската Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) за 2017 година.
РЕШЕНИЕ № 361 ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 345 по Протокол №26/22.12.2017 г. на Обс Борово относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ №010025 с площ от 2.404 дка. с НТП Полска култура по КВС на с. Горно Абланово.
РЕШЕНИЕ № 362 ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общинско предприятие „Горски фонд и чистота“ за 2017 година.
РЕШЕНИЕ № 363 ОТНОСНО: ЗДаване на съгласие за кандидатстване с проект „Реконструкция на водопроводна мрежа по ул. „Кънчо Бакалов“ и ул. „Христо Ботев“ /общински път RSE 1001/ в с. Обретеник, Община Борово, за финансиране от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/“
РЕШЕНИЕ № 364 ОТНОСНО: Отчет за получените от Зам.-кмета на Община Борово /За кмет-Валерия Борисова, съгл. Заповед №439/29.09.2017 г. за изпълняване на функциите на кмет/ средства за командировки за периода от 01.10.2017 г. до 15.12.2017 г.