Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Избори за ЕП и НС-09.06.2024

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XVII издание 2024 >>>

Преброяване 2021

- Информация >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Архив на решенията от 2017

 

02.01.2018
22.12.2017

РЕШЕНИЕ № 336 ОТНОСНО: Междинна оценка на Общинския план за развитие на Община Борово 2014-2020 г.
РЕШЕНИЕ № 337 ОТНОСНО: Приемане на План за провеждане на заседания на ОбС и Програма за работата на ОбС Борово за първото полугодие на 2018 г.
РЕШЕНИЕ № 338 ОТНОСНО: Преобразуване на общински имот в гр. Борово от частна общинска собственост в публична общинска собственост.
РЕШЕНИЕ № 339 ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване по Мярка М01 по Проект „Красива България” (ПКБ) на МТСП за финансиране на инвестиционен проект „Подобряване на обществената среда в населените места”, за финансиране на проект „Основен ремонт на покривната конструкция над сцена на зрителна зала към НЧ „Искра 1898” – гр. Борово, обновяване на залата и адаптиране на санитарен възел за хора с увреждания”.
РЕШЕНИЕ № 340 ОТНОСНО: Определяне на представител на Община Борово в комисията за изработване на Областна здравна карта за област Русе.
РЕШЕНИЕ № 341 ОТНОСНО: Допълнение на списък на служители, имащи право на заплащане на част от транспортните разходи в общинска администрация – Приложение №12 към Решение №199 по Протокол №15/25.01.2017 г.
РЕШЕНИЕ № 342 ОТНОСНО: Изменение на списък на служителите, имащи право на заплащане на част от транспортните разходи в дейност образование – Приложение №13 към Решение №199 по Протокол №15/25.01.2017 г.
РЕШЕНИЕ № 343 ОТНОСНО: Допълнение на списък на служители, имащи право на заплащане на част от транспортните разходи в социалните дейности – Приложение №14 към Решение №199 по Протокол №15/25.01.2017 г.
РЕШЕНИЕ № 344 ОТНОСНО: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Борово през 2017 г.
РЕШЕНИЕ № 345 ОТНОСНО: Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ №010025 с площ от 2,404 дка с НТП Полска култура по КВС на с. Горно Абланово.
РЕШЕНИЕ № 346 ОТНОСНО: Предоставяне под аренда на 39 общински имота с НТП Лозе в землището на с. Волово без търг или конкурс, когато не са били използвани две или повече стопански години.
РЕШЕНИЕ № 347 ОТНОСНО: Отчет за състоянието на общинската собственост на община Борово и резултати от нейното управление през 2017 г.
     - Приложение
РЕШЕНИЕ № 348 ОТНОСНО: Предварително съгласие за право на прокарване и преминаване на подземен оптичен кабел с цел реализиране на инвестиционно предложение на „Кабелнет” ООД за разширяване на електронната съобщителна мрежа на фирмата.
     - Приложение
РЕШЕНИЕ № 349 ОТНОСНО: Актуализиране на индикативните годишни разчети за сметките за средства от Европейския съюз за 2017 г.-актуализация №5.
     - Приложение
РЕШЕНИЕ № 350 ОТНОСНО: Даване на съгласие за преминаване в управление на Асоциацията по ВиК, на инвестиции, финансира от ВиК оператора през 2016г., като задължителни, поети като ангажимент при сключване на договора от 17.12.2015 г. между Асоциацията по ВиК-Русе (чиито член е Община Борово) и оператора “ВиК” ООД- гр.Русе.

 

06.12.2017
29.11.2017 г.
РЕШЕНИЕ № 328 ОТНОСНО: Промени в бюджета на община Борово за 2017 г. и промени в Инвестиционната програма за 2017 г.
     - Приложение
РЕШЕНИЕ № 329 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете – Елиф Ерханова Саидова.
РЕШЕНИЕ № 330 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете – Даниел Стелев Станчев.
РЕШЕНИЕ № 331 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ във връзка с тежко здравословно състояние на Фатме Велиева Асанова.
РЕШЕНИЕ № 332 ОТНОСНО: Приемане на „Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Борово за 2018 г.”
    - Приложение
РЕШЕНИЕ № 333 ОТНОСНО: Допълнение на списък на служители, имащи право на заплащане на част от транспортните разходи в общинска администрация – Приложение №12 към Решение № 199 по Протокол №15/25.01.2017 г.
РЕШЕНИЕ № 334 ОТНОСНО: Даване на съгласие за участие на Община Борово, като партньор на Сдружение с нестопанска цел „Развитие на социалния капитал” в проектно предложение при кандидатстване за получаване на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-2.009 „Открий ме” по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020” с проектно предложение „Стъпка напред и нагоре”.
РЕШЕНИЕ № 335 ОТНОСНО: Предварително съгласие за право на прокарване и преминаване на подземен оптичен кабел с цел реализиране на инвестиционно предложение на фирма „Нетуоркс-България” ЕООД за разширяване обхвата на електронната съобщителна мрежа на фирмата.
     - Приложение

 

31.10.2017
25.10.2017

РЕШЕНИЕ № 318 ОТНОСНО: Информация за извършените промени в бюджета на община Борово за 2017 г. за периода от 01.07.2017 г. до 30.09.2017 г.
         - Приложение
РЕШЕНИЕ № 319 ОТНОСНО: Актуализиране на индикативните годишни разчети за сметките за средства от Европейския съюз за 2017 г. – актуализация №4.
         - Приложение
РЕШЕНИЕ № 320 ОТНОСНО: Промени в бюджета на община Борово за 2017 г. и промени в Инвестиционната програма за 2017 г.
        - Приложение
РЕШЕНИЕ № 321 ОТНОСНО: Издаване на Запис на заповед от Община Борово в полза на Министерство на труда и социалната политика (МТСП), обезпечаващ авансово плащане по Административен договор № BG05M9OP001-4.001-0002-С01 по проект „Иновативни подходи за предприемачество и стартиране на самостоятелна заетост в Община Борово“ по процедура BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП “РЧР” 2014-2020г., сключен на 06.10.2017г. между Община Борово и МТСП.
РЕШЕНИЕ № 322 ОТНОСНО: Отчет за получените от Кмета на Община Борово средства за командировки за периода от 01.07.2017 г. до 30.09.2017 г.
         - Приложение
РЕШЕНИЕ № 323 ОТНОСНО: Отчет за получените от Председателя на Общински съвет – Борово командировъчни пари за периода от 01.07.2017 г. до 30.09.2017 г.
         - Приложение
РЕШЕНИЕ № 324 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете – Джан Шенгюлов Алиев.
РЕШЕНИЕ № 325 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за допълнение на Наредба №13 на ОбС-Борово за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Борово.
РЕШЕНИЕ № 326 ОТНОСНО: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в Община Борово през 2017 г.
РЕШЕНИЕ № 327 ОТНОСНО: Продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ ПИ №000316 с площ от 5,000 дка с НТП Изоставена нива по КВС на с. Екзарх Йосиф.

 

03.10.2017
27.09.2017 г

РЕШЕНИЕ № 305 ОТНОСНО: Приемане на Годишния отчет за изпълнението на бюджета за 2016 г., отчета за изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз към 31.12.2016 г. и Годишния отчет за състоянието на общинския дълг на Община Борово за периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.
 - Приложение
РЕШЕНИЕ № 306 ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на община Борово и сметките за средства от Европейския съюз към 30.06.2017 г.
 - Приложение
РЕШЕНИЕ № 307 ОТНОСНО: Промени в бюджета на община Борово за 2017 г.
РЕШЕНИЕ № 308 ОТНОСНО: Даване на съгласие за побратимяване на Община Борово, Република България с Община Дая, Окръг Гюргево, Република Румъния
РЕШЕНИЕ № 309 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете – Илия Иванов Димитров.
РЕШЕНИЕ № 310 ОТНОСНО: Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Борово 2017-2019 г. (по чл.197, ал.1 и ал.2 на Закона за предучилищното и училищното образование).
 - Приложение
РЕШЕНИЕ № 311 ОТНОСНО: Допълнение на списък на служители, имащи право на заплащане на част от транспортните разходи в общинска администрация – Приложение №12 към Решение № 199 по Протокол №15/25.01.2017 г.
РЕШЕНИЕ № 312 ОТНОСНО: Допълнение на списък на служителите, имащи право на заплащане на част от транспортните разходи в дейност образование – Приложение №13 към Решение № 199 по Протокол №15/25.01.2017 г.
РЕШЕНИЕ № 313 ОТНОСНО: Допълнение на списък на служители, имащи право на заплащане на част от транспортните разходи в социалните дейности – Приложение №14 към Решение № 199 по Протокол №15/25.01.2017 г.
РЕШЕНИЕ № 314 ОТНОСНО: Изменение в Решение №291 по Протокол №21 от 26.07.2017 г. на Общински съвет гр. Борово за даване на разрешение за съществуване на слети и маломерни паралелки в общинските училища на територията на Община Борово за учебната 2017-2018 г
РЕШЕНИЕ № 315 ОТНОСНО: Безвъзмездно предоставяне на помещения, намиращи се в сграда-частна общинска собственост, на юридически лица на бюджетна издръжка.
РЕШЕНИЕ № 316 ОТНОСНО: Продажба на Колесен фургон с инвентарен №011592 – общинска собственост.
РЕШЕНИЕ № 317 ОТНОСНО: Отпускане безвъзмездно дърва за огрев на доброволците от доброволно формирование „ДФИС-Борово” регистрирано в регистъра на доброволните формирования към ГД ПБЗН-МВР с пореден номер за страната Р-171-01.

 

05.09.2017
30.08.2017

РЕШЕНИЕ № 298 ОТНОСНО: Промени в бюджета на община Борово за 2017 г. и промени в Инвестиционната програма за 2017 г. с източник на финансиране собствени средства и целевата субсидия за капиталови разходи.
     - Приложение
РЕШЕНИЕ № 299 ОТНОСНО: Промени в бюджета на община Борово за 2017 г., актуализиране на индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз за 2017 г. – Национален фонд и предоставяне на временен безлихвен заем от временно свободните средства по бюджета на община Борово за 2017 г. в размер на
5467 лв.

     - Приложение
РЕШЕНИЕ № 300 ОТНОСНО: Даване на съгласие за предоставяне на безплатен обяд на учениците от VIII клас на Обединено училище „Св.Кл.Охридски“ гр.Борово.
РЕШЕНИЕ № 301 ОТНОСНО: Даване на съгласие за поставяне на паметна плоча в с. Горно Абланово във връзка със 140 години от Руско-Турската освободителна война.
     - Приложение
РЕШЕНИЕ № 302 ОТНОСНО: Одобряване на задание и разрешаване изготвяне на проект на ПУП-Парцеларен план на подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на „НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ” ЕООД на територията на Община Борово – 4 част, на поземлени имоти, извън границите на урбанизираните територии.
РЕШЕНИЕ № 303 ОТНОСНО: Даване на съгласие Община Борово да бъде включена като трети партньор в изпълнението на проект по „Програма за трансгранично обучение между окръжен съвет Гюргево и областна администрация Русе”, акроним СВА, с регистрационен номер 16.5.2.010 по програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България INTERREG VA 2014-2020 г.
РЕШЕНИЕ № 304 ОТНОСНО: Промени в бюджета на община Борово за 2017 г.

 

01.08.2017
26.07.2017

РЕШЕНИЕ № 281 ОТНОСНО: Информация за извършените промени в бюджета на община Борово за 2017 г. за периода от 01.04.2017 г. до 30.06.2017 г.
     - Приложение
РЕШЕНИЕ № 282 ОТНОСНО: Промени в бюджета на община Борово за 2017 г. и промени в Инвестиционната програма за 2017 г. с източник на финансиране собствени средства.
     - Приложение 1
     - Приложение 2
РЕШЕНИЕ № 283 ОТНОСНО: Изменение в Решение №199 по Протокол №15 от 25.01.2017 г. на Общински съвет гр. Борово за приемане на бюджета на общината за 2017 г.
РЕШЕНИЕ № 284 ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Борово, касаещи дейността на общинска администрация през първото полугодие на 2017г.
     - Приложение
РЕШЕНИЕ № 285 ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общински съвет – Борово и на неговите комисии за периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 година.
     - Приложение
РЕШЕНИЕ № 286 ОТНОСНО: Отчет за получените от Председателя на Общински съвет – Борово командировъчни пари за периода от 01.04.2017 г. до 30.06.2017 г.
     - Приложение
РЕШЕНИЕ № 287 ОТНОСНО: Отчет за получените от Кмета на Община Борово средства за командировки за периода 01.04.2017 г. – 30.06.2017 г.
     - Приложение
РЕШЕНИЕ № 288 ОТНОСНО: Предложение за включване на Обединено училище „Св.Климент Охридски” - гр.Борово и Детска градина „Славейче” - гр.Борово в Списъка на средищните детски градини и училища за 2017/2018 учебна година.
РЕШЕНИЕ № 289 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна помощ на Росица Фердинандова Йорданова от с. Обретеник, общ. Борово, обл. Русе.
РЕШЕНИЕ № 290 ОТНОСНО: Допълнение на списък на служители, имащи право на заплащане на част от транспортните разходи в общинска администрация – Приложение №12 към Решение № 199 по Протокол №15/25.01.2017 г.
РЕШЕНИЕ № 291 ОТНОСНО: Даване на разрешение за съществуване на слети и маломерни паралелки в общинските училища на територията на Община Борово за учебната 2017/2018 г.
РЕШЕНИЕ № 292 ОТНОСНО: Предложение до Министерството на образованието и науката за включване на ДГ „Славейче”, филиал „Канев” – с. Горно Абланово в Списъка на защитените детски градини в Република България за учебната 2017/2018 г.
РЕШЕНИЕ № 293 ОТНОСНО: Участие в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК-Русе, насрочено за 31.08.2017 г. от 11:00 часа в Зала №1 в Областна администрация-Русе, за приемане на решение за препоръчителната вноска на държавата в АВиК-Русе за 2018 г.
РЕШЕНИЕ № 294 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №21 за управление на общинските пътища на Общински съвет Борово.
    - Приложение
РЕШЕНИЕ № 295 ОТНОСНО: Промяна характера на собственост и разделяне на ПИ №000301 в землището на с. Екзарх Йосиф, община Борово на два отделни обособени имота.
РЕШЕНИЕ № 296 ОТНОСНО: Продажба на лек автомобил – общинска собственост.
РЕШЕНИЕ № 297 ОТНОСНО: Продажба на Специализиран автомобил – общинска собственост.

 

17.07.2017
12.07.2017
Решение №280, взето чрез писмен вот на 12.07.2017 г. ОТНОСНО: Даване на съгласие за съществуване на паралелка в осми клас на гимназиален етап на образование с брой ученици под минималния в ОУ „Св. Кл. Охридски“, гр. Борово за учебната 2017/2018 година.

 

04.07.2017
28.06.2017
РЕШЕНИЕ № 269 ОТНОСНО: Приемане на План за провеждане на заседания на ОбС и Програма за работата на ОбС Борово за второто полугодие на 2017 г.
РЕШЕНИЕ № 270 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на детето Валентина Дилянова Дончева.
РЕШЕНИЕ № 271 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна помощ на Анка Стефанова Стоянова от с. Обретеник, общ. Борово, обл. Русе.
РЕШЕНИЕ № 272 ОТНОСНО: Приемане на Наредба № 27 за обстоятелствата и реда за вписване в Регистър на общинските детски градини и центровете за подкрепа за личностно развитие на територията на Община Борово.
    - Приложение
РЕШЕНИЕ № 273 ОТНОСНО: Предложение до Министерството на образованието и науката за включване на Основно училище „Христо Ботев“ - с. Горно Абланово в Списъка на защитените училища в Република България за учебната 2017/2018 година.
РЕШЕНИЕ № 274 ОТНОСНО: Изменение на списък на служителите, имащи право на заплащане на част от транспортните разходи в дейност образование – Приложение №13 към Решение № 199 по Протокол №15/25.01.2017г.
РЕШЕНИЕ № 275 ОТНОСНО: Допълнение на списък на служители, имащи право на заплащане на част от транспортните разходи в социалните дейности – Приложение №14 към Решение №199 по Протокол №15/25.01.2017 г.
РЕШЕНИЕ № 276 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение на Наредба №4 на ОбС-Борово за базисните наемни цени на обекти, общинска собственост със стопанско, търговско и административно предназначение.
РЕШЕНИЕ № 277 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Борово.
РЕШЕНИЕ № 278 ОТНОСНО: Информация за подготовката на Община Борово за пожароопасен сезон 2017 г.
РЕШЕНИЕ № 279 ОТНОСНО: Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ 600 кв.м. от УПИ VII 441,442 с обща площ от 850 кв.м. в кв.70 по регулационния план на с.Екзарх Йосиф с НТП Незастроено дворно място.

 

05.06.2017
31.05.2017

РЕШЕНИЕ № 259 ОТНОСНО: Избор на нов Заместник-председател на Общински съвет – Борово.
РЕШЕНИЕ № 260 ОТНОСНО: Промени в бюджета на община Борово за 2017 г. в частта за местни дейности.
РЕШЕНИЕ № 261 ОТНОСНО: Промени в Инвестиционната програма на Община Борово за 2017 г.
  Приложение 1
  Приложение 2
РЕШЕНИЕ № 262 ОТНОСНО: Изменение на Решение № 216 по Протокол № 16 от 22.02.2017г. на Общински съвет Борово за даване на съгласие на Община Борово да кандидатства с партньорски проект по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж” по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 -2020г.
РЕШЕНИЕ № 263 ОТНОСНО: Определяне на нови представители на Общински съвет Борово в Общото събрание на НСОРБ и в Областния съвет за развитие на област Русе.
РЕШЕНИЕ № 264 ОТНОСНО: Приемане на нов Правилник за устройството, дейността и организацията на Общинско предприятие „Обществено хранене и социални услуги” при Община Борово.
   Приложение 1
РЕШЕНИЕ № 265 ОТНОСНО: Допълнение на списък на служителите, имащи право на заплащане на част от транспортните разходи в дейност образование – Приложение №13 към Решение № 199 по Протокол №15/25.01.2017 г.
РЕШЕНИЕ № 266 ОТНОСНО: Допълнение на списък на служителите, имащи право на заплащане на част от транспортните разходи в дейност Общинска администрация – Приложение №12 към Решение № 199 по Протокол №15/25.01.2017 г.
РЕШЕНИЕ № 267 ОТНОСНО: Даване на съгласие за промяна начина на трайно ползване на имот публична общинска собственост с НТП „Изградено торище” в землището на с. Екзарх Йосиф, община Борово.
РЕШЕНИЕ № 268 ОТНОСНО: Даване на съгласие за изграждане на кухня в общинска сграда с идентиф. 05611.1.1301.1, намираща се в гр.Борово на ул. „Шести септември” №35”.

 

30.05.2017
25.05.2017

РЕШЕНИЕ № 257 ОТНОСНО: Участие в заседание на Общото събрание на „ВиК” ООД – гр.Русе, насрочено за 30.05.2017г. от 10:00ч. в сградата на „ВиК” ООД в гр.Русе, ул.„Добруджа” №6.
РЕШЕНИЕ № 258 ОТНОСНО: Участие в редовно Общо събрание на „УМБАЛ-Русе” АД, насрочено за 29.05.2017г. от 13:00ч. в заседателната зала на „УМБАЛ-Русе” АД в град Русе, ул. „Независимост” №2.

 

02.05.2017
26.04.2017

РЕШЕНИЕ № 240 ОТНОСНО: Избор на нов Председател на Общински съвет – Борово.
РЕШЕНИЕ № 241 ОТНОСНО: Информация за извършените промени в бюджета на община Борово за 2017 г. за периода от 01.01.2017 г. до 31.03.2017 г.
    Приложение
РЕШЕНИЕ № 242 ОТНОСНО: Промени в бюджета на община Борово за 2017 г., промени в Инвестиционната програма за 2017 г. и актуализиране на индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз за 2017 г. – Национален фонд.
    Приложение 1
    Приложение 2
РЕШЕНИЕ № 243 ОТНОСНО: Отчет за получените от кмета на Община Борово средства за командировки за периода 01.01.2017 г. - 31.03.2017 г.
    Приложение
РЕШЕНИЕ № 244 ОТНОСНО: Отчет за получените от Председателя на Общински съвет – Борово командировъчни пари за периода от 01.01.2017 г. до 31.03.2017 г.
    Приложение
РЕШЕНИЕ № 245 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение на Наредба №26 на Общински съвет Борово, касаеща отмяна на разпоредбите на чл.28, ал.3 и чл.29, т.4 от същата във връзка с Протест на Русенска окръжна прокуратура.
РЕШЕНИЕ № 246 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна помощ на Красимир Тонев Великов от с. Горно Абланово, общ. Борово, обл. Русе.
РЕШЕНИЕ № 247 ОТНОСНО: Изменение на списък на служителите, имащи право на заплащане на част от транспортните разходи в дейност образование – Приложение №13 към Решение №199 по Протокол №15/25.01.2017г.
РЕШЕНИЕ № 248 ОТНОСНО: Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Борово (по чл.196, ал.1 на Закона за предучилищно и училищно образование).
    Приложение
РЕШЕНИЕ № 249 ОТНОСНО: Приемане на отчетите за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета средства през 2016 година на читалищата в Община Борово.
РЕШЕНИЕ № 250 ОТНОСНО: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2017 г.
    Приложение
РЕШЕНИЕ № 251 ОТНОСНО: Изменение на Решение №132 по Протокол №9 от 29.06.2016г. на ОбС Борово за безвъзмездно прехвърляне в собственост на Община Борово на държавни имоти, представляващи 13 бр. сгради в ПИ с ид. 05611.172.1 в местността „Бежене” в гр. Борово.
РЕШЕНИЕ № 252 ОТНОСНО: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Борово през 2017 г.
РЕШЕНИЕ № 253 ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост между Община Борово и наследниците на Йоско Цанев Сяров върху УПИ VІI 441, 442 в кв.70 по рег.план на с.Екзарх Йосиф, чрез продажба частта на общината, представляваща 600/850 ид. части.
РЕШЕНИЕ № 254 ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещение и част от покривното пространство в сградата на ОУ „Христо Ботев” в с.Горно Абланово, общ.Борово.
РЕШЕНИЕ № 255 ОТНОСНО: Даване на съгласие за промяна Начина на трайно ползване на имот публична общинска собственост с НТП „Язовир“ на територията на гр.Борово.
РЕШЕНИЕ № 256 ОТНОСНО: Разработване на концепция, във връзка с трета покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България INTERREG VA 2014-2020 г.

 

31.03.2017
29.03.2017

РЕШЕНИЕ № 227 ОТНОСНО: Промени в бюджета на община Борово за 2017 г. и актуализиране на индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз за 2017 г. – Национален фонд.
- Приложение
РЕШЕНИЕ № 228 ОТНОСНО: Годишен доклад за наблюдението и изпълнението на „Общинския план за развитие 2014-2020 г.” на Община Борово за 2016 г.
- Приложение
РЕШЕНИЕ № 229 ОТНОСНО: Годишен отчет за 2016 година по изпълнение на Програмата за управление на Община Борово за мандат 2015-2019 година.
- Приложение
РЕШЕНИЕ № 230 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №13 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Борово.
РЕШЕНИЕ № 231 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете – Любослав Цветанов Петров.
РЕШЕНИЕ № 232 ОТНОСНО: Приемане на решение от Общински съвет Борово за внасяне на предложение до Министерски съвет на РБ за отпускане на персонални пенсии.
РЕШЕНИЕ № 233 ОТНОСНО: Допълнителен списък на служители, имащи право на заплащане на част от транспортните разходи в социалните дейности – Приложение №14 към Решение №199 по Протокол №15/25.01.2017 г.
РЕШЕНИЕ № 234 ОТНОСНО: Приемане на Годишен отчет на Плана за действие по изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Борово – 2016 година и приемане на Годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Борово – 2018 година.
- Приложение 1
- Приложение 2
РЕШЕНИЕ № 235 ОТНОСНО: Преобразуване чрез промяна на вида по чл.38, ал.1, т.4 от Закона за предучилищното и училищното образование на Основно училище „Св. Климент Охридски”, гр. Борово в Обединено училище „Св. Климент Охридски” гр. Борово.
РЕШЕНИЕ № 236 ОТНОСНО: Предоставяне на помещения с обща площ от 22,44 кв.м. в сграда с идентификатор 05611.1.1301.1 в гр. Борово, бул. „Шести септември” №35 – частна общинска собственост, без търг или конкурс.
РЕШЕНИЕ № 237 ОТНОСНО: Определяне на застроени имоти – частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане.
- Приложение
РЕШЕНИЕ № 238 ОТНОСНО: Предварително съгласие за право на прокарване и преминаване на подземен оптичен кабел с цел реализиране на инвестиционно предложение на фирма „Нетуоркс-България” ЕООД за разширяване обхвата на електронната съобщителна мрежа на фирмата.
- Приложение
РЕШЕНИЕ № 239 ОТНОСНО: Одобряване на Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии.

 

28.02.2017
22.02.2017

РЕШЕНИЕ № 212 ОТНОСНО: Информация за извършените промени в бюджета на община Борово за 2016 г. за периода от 01.10.2016 г. до 31.12.2016 г.
     Приложение
РЕШЕНИЕ № 213 ОТНОСНО: Информация за резултатите от участието на Община Борово през 2016 г. в проекти по различните оперативни програми.

     Приложение
РЕШЕНИЕ № 214 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете - Калина Йорданова Василева.
РЕШЕНИЕ № 215 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна помощ на Джевдин Арифов Рамчев от гр. Борово, обл. Русе.
РЕШЕНИЕ № 216 ОТНОСНО: Даване на съгласие на Община Борово да кандидатства с партньорски проект в процедура чрез подбор на проектни предложения по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж” по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.
РЕШЕНИЕ № 217 ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Борово по проект „Създаване на социално предприятие за благоустройство и озеленяване в Община Борово - „БОР” по процедурата за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.007 „Развитие на социалното предприемачество”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
РЕШЕНИЕ № 218 ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Борово към Фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика.
РЕШЕНИЕ № 219 ОТНОСНО: Приемане на Общински план за младежта – 2017 г.
     Приложение
РЕШЕНИЕ № 220 ОТНОСНО: Допълнение на Решение № 195 по Протокол № 14 от 28.12.2016 г. на Общински съвет гр.Борово за промяна в наименованията на социални услуги, предоставяни в общността, в съответствие с чл.36 от ППЗСП (посл. изм. и доп.,обн.ДВ бр.89/2016).
РЕШЕНИЕ № 221 ОТНОСНО: Изменение и допълнение на списък на служителите, имащи право на заплащане на част от транспортните разходи в дейност образование – Приложение №13 към Решение № 199 по Протокол №15/25.01.2017 г.
РЕШЕНИЕ № 222 ОТНОСНО: Приемане на Програма за управление на отпадъците на Община Борово 2017-2020 г.
     Приложение
РЕШЕНИЕ № 223 ОТНОСНО: Участие в редовно Общо събрание на Асоциацията по ВиК – Русе насрочено за 28.02.2017 г. от 11:00 ч. в Зала №1 в Областна администрация – Русе.
РЕШЕНИЕ № 224 ОТНОСНО: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Борово през 2017 г.
РЕШЕНИЕ № 225 ОТНОСНО: Решение за предоставяне на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, находящи се на територията на община Борово за общо и индивидуално ползване на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни по реда на чл.37и и чл.37о от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за стопанската 2017/2018 година.
     Приложение
РЕШЕНИЕ № 226 ОТНОСНО: Промяна на решение № 81 от 12.03.2016 г. на Общински съвет – гр. Борово относно състава на Обществен съвет за контрол, съдействие и помощ при извършване на дейностите по социално подпомагане на територията на Община Борово.

 

30.01.2017
25.01.2017

РЕШЕНИЕ № 199 ОТНОСНО: Приемане на бюджета на община Борово за 2017 г.  
      Приложение
РЕШЕНИЕ № 200 ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Борово, касаещи дейността на общинска администрация през второто полугодие на 2016 г.
      Приложение
РЕШЕНИЕ № 201 ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общински съвет – Борово и на неговите комисии за периода от 01.07.2016 г. до 31.12.2016 г.
      Приложение
РЕШЕНИЕ № 202 ОТНОСНО: Отчет за получените от кмета на Община Борово средства за командировки за периода 01.10.2016 г. – 31.12.2016 г.
      Приложение
РЕШЕНИЕ № 203 ОТНОСНО: Отчет за получените от Председателя на Общински съвет – Борово командировъчни пари за периода от 01.10.2016 г. до 31.12.2016 г.
      Приложение
РЕШЕНИЕ № 204 ОТНОСНО: Приемане на Програма за работата на ОбС Борово през първото полугодие на 2017 г.
      Приложение
РЕШЕНИЕ № 205 ОТНОСНО: Отчет за работата на общинската Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) за 2016г.
      Приложение
РЕШЕНИЕ № 206 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете – Кристиан Миленов Радославов.
РЕШЕНИЕ № 207 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна помощ за тежко здравословно състояние на Ибраим Асанов Ашимов от с. Обретеник, общ. Борово, обл. Русе.
РЕШЕНИЕ № 208 ОТНОСНО: Утвърждаване на Годишен план и обем на ползванията на дървесина от горски територии, собственост на община Борово за 2017 г. и определяне на цени за продажба на дървесина.
      Приложение
РЕШЕНИЕ № 209 ОТНОСНО: Бракуване на лек автомобил Рено Рапид с регистрационен номер Р 1491 РХ, ползван за разнос на храна в ОП „ОХСУ” – град Борово.
РЕШЕНИЕ № 210 ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общинско предприятие „Горски фонд и чистота” за 2016 година.
      Приложение
РЕШЕНИЕ № 211 ОТНОСНО: Приемане на окончателния проект на ОУП на Община Борово.