Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Преброяване 2021

- Информация >>>

Избори за Народно събрание
2 октомври 2022

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XV издание 2022 >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Решения

 

02.09.2022
24.08.2022

Решение № 393 ОТНОСНО: Удостояване на Димитър Георгиев Балкански, със званието „ Почетен гражданин на Община Борово
Решение № 394 ОТНОСНО: Информация за извършените промени в бюджета на Община Борово за 2022 г. за периода от 01.01.2022 г. до 30.06.2022 г
Решение № 395 ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на община Борово и сметките за средства от Европейския съюз към 30.06.2022 г
Решение № 396 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна помощ на лицето Снежана Янкова Матеева с постоянен адрес гр. Борово, общ. Борово, област Русе, ул. «Лагера» № 15
Решение № 397 ОТНОСНО: Подадено Искане за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете по чл. 4 от ПРУОЕФПРДБОБ от Лора Емилова Георгиева
Решение № 398 ОТНОСНО: Дава съгласие Община Борово да кандидатства по Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.021 – Вода „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в селските райони“
Решение № 399 ОТНОСНО: Бракуване на товарен автомобил – собственост на Община Борово: “Мицубиши Кантер ” с регистрационен № Р 28-90 ВК, предоставен за нуждите на ОП „ГФЧ
Решение № 400 ОТНОСНО: Разрешаване формирането и дофинансирането на маломерни самостоятелни паралелки с пълняемост под задължителния минимум, в общинските училища на територията на Община Борово, за учебната 2022/2023 г
Решение № 401 ОТНОСНО: Промени в Инвестиционната програма за 2022 г. – Актуализация № 3.

 

03.08.2022
27.07.2022

Решение № 381 ОТНОСНО: Актуализиране на индикативни годишни разчети за сметките за средства от Европейския съюз за 2022г. – актуализация № 4.
Решение № 382 ОТНОСНО: : Промени в Инвестиционната програма за 2022 г. – Актуализация № 2.
Решение № 383 ОТНОСНО: Отчет за получените от кмета на Община Борово средства за командировки за периода от 01.04.2022 г. до 30.06.2022 г./вкл./
Решение № 384 ОТНОСНО: Подадено Искане за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете по чл. 4 от ПРУОЕФПРДБОБ от Ивайло Иванов Цанев.
Решение № 385 ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общински съвет – Борово и на неговите комисии за периода от 01.01.2022 г. до 30.06.2022 година.
Решение № 386 ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Борово, касаещи дейността на общинска администрация през първото полугодие на 2022г.
Решение № 387 ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 377 по Протокол № 32/17.06.2022г. на Общински съвет-Борово относно съгласие за продажба на общински терен от 88 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ ХV 286 в кв. 4, село Волово, община Борово, област Русе.
Решение № 388 ОТНОСНО: Вземане на решение за поправка на очевидни фактически грешки, допуснати в Решение № 340 по Протокол № 28/23.02.2022 година на Общински съвет-Борово.
Решение № 389 ОТНОСНО: Предложение за включване на Основно училище „П. Р. Славейков“- с. Обретеник като средищно училище и филиал „Канев“- село Г. Абланово към Детска градина “Славейче” - гр. Борово като част от средищна детска градина, съгласно Постановление № 128 на МС от 29.06.2017г. в Списъка на средищните детски градини и училища за 2022/2023 учебна година.
Решение № 390 ОТНОСНО: Даване на предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж, на основание чл. 37, ал. 4, т. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 62, ал. 2 от Закона за енергетиката – без търг или конкурс в полза на „Съни Пайн Парк “ ООД с БУЛСТАТ 206910321 за изграждане на обект фотоволтаична електроцентрала върху поземлени имоти публична общинска собственост.
Решение № 391 ОТНОСНО: Отдаване под наем на 900 кв.м., представляващи терен – паркинг, разположен в кв.11 по регулационния план на с. Волово, общ. Борово – публична общинска собственост.
Решение № 392 ОТНОСНО: Отчет за получените от Председателя на Общински съвет – Борово командировъчни пари за периода от 01.04.2022 г. до 30.06.2022 г./вкл./

 

28.06.22
17.06.22

Решение № 370 ОТНОСНО: Актуализиране на индикативни годишни разчети за сметките за средства от Европейския съюз за 2022г. – актуализация № 3.
Решение № 371 ОТНОСНО: Приемане на активи, финансирани от „ВиК“ ООД – град Русе през 2021 год. и даване на съгласие за преминаването им в управление на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от същия оператор.
Решение № 372 ОТНОСНО: : Отмяна на Решение № 367 по Протокол № 31/20.05.2022г. на ОбС Борово относно даване предварително съгласие за учредяване на вещно право на ползване върху части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в землището на с. Горно Абланово, община Борово, във връзка с инвестиционно предложение от дружество „Скални материали“ АД за разработване на кариера за добив на варовици „Батин-канарите 2“.
Решение № 373 ОТНОСНО: Удължаване на изпълнение на дейност „Патронажна грижа“ по процедура BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +”, като услуга от общ икономически интерес (УОИИ) с 6 месеца
Решение № 374 ОТНОСНО: Свикване на Общо събрание на съдружниците на «Водоснабдяване и канализация» ООД-Русе; упълномощаване на лице, което да представлява Община Борово в качеството ѝ на съдружник в дружеството «Водоснабдяване и канализация» ООД-Русе .
Решение № 375 ОТНОСНО: Приемане на План за провеждане на заседания на ОбС и Програма за работата на ОбС Борово за второто полугодие на 2022 г.
Решение № 376 ОТНОСНО: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Борово за 2022 г .
Решение № 377 ОТНОСНО: Съгласие за продажба на общински терен от 88 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ ХV 286 в кв.4, с. Волово, общ. Борово, обл. Русе.
Решение № 378 ОТНОСНО: Подробен устройствен план – парцеларен план за техническа инфраструктура за външно Електро и Водопроводно захранване до ПИ 05611.74.1 в местност „Арпалъка“ по КККР (Кадастралната карта и кадастралния регистър) гр.Борово, общ.Борово, обл.Русе.
Решение № 379 ОТНОСНО: Утвърждаване на годишен план за ползване на дървесина на община Борово за 2022 г. и определяне на цени за продажба на дървесина на корен.
Решение № 380 ОТНОСНО: Получена покана за свикване на редовно общо събрание от Съветът на директорите на Университетска многопрофилна болница за активно лечение «Канев» АД и упълномощаване на представител на Община Борово в общото събрание.

 

27.05.2022
20.05.2022

Решение № 360 ОТНОСНО: Промени в бюджета на Община Борово за 2022 г
Решение № 361 ОТНОСНО: Актуализиране на индикативните годишни разчети за сметките за средства от Европейския съюз за 2022г.- актуализация № 2
Решение № 362 ОТНОСНО: Предложение за удължаване срока на поетия краткосрочен дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг за финансиране на проект: код ROBG-440 „W-TEN Well connected nodes Giurgiu – Borovo to TEN-T transport network”, финансиран чрез Програма „Интеррег V-A Румъния – България“ и национално съфинансиране
Решение № 363 ОТНОСНО: Допълнение на списък на служители, имащи право на заплащане на част от транспортните разходи в Приложение № 12 към Решение № 343 по Протокол № 29/31.03.2022г
Решение № 364 ОТНОСНО: Определяне на представител на Община Борово в комисията за изработване на Областна здравна карта за област Русе
Решение № 365 ОТНОСНО: Определяне на представител на Община Борово в комисията за изработване на Областна аптечна карта
Решение № 366 ОТНОСНО: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Борово за 2022 г
Решение № 367 ОТНОСНО: Даване Предварително съгласие за учредяване на вещно право на ползване върху части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в землището на с.Горно Абланово, община Борово, във връзка с инвестиционно предложение от дружество „Скални материали“ АД за разработване на кариера за добив на варовици „Батин-канарите 2 - Отменено с Решение № 372 по Протокол № 32/17.06.2022 година на Общински съвет-Борово
Решение № 368 ОТНОСНО: Информация за подготовката на община Борово за пожароопасен сезон 2022 година
Решение № 369 ОТНОСНО: Промени в Инвестиционната програма за 2022 г. – Актуализация № 1

 

17.05.2022
27.04.2022

Решение № 349 ОТНОСНО: Актуализиране на индикативните годишни разчети за сметките за средства от Европейския съюз за 2022г.- актуализация № 1
Решение № 350 ОТНОСНО: Отчет за получените от кмета на Община Борово средства за командировки за периода от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г./вкл./
Решение № 351 ОТНОСНО: Отчет за получените от Председателя на Общински съвет – Борово командировъчни пари за периода от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г./вкл./
Решение № 352 ОТНОСНО: Изменение на Наредба № 13 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Борово, приета с Решение на Общински съвет-Борово № 327 по Протокол № 49/04.03.2003 година
Решение № 353 ОТНОСНО: Допълнение на списък на служители, имащи право на заплащане на част от транспортните разходи в Приложение № 12 към Решение № 343 по Протокол №29 /31.03.2022г
Решение № 354 ОТНОСНО: Допълнение на списък на служители, имащи право на заплащане на част от транспортните разходи в Приложение № 12 към Решение № 343 по Протокол №29 /31.03.2022г
Решение № 355 ОТНОСНО: Допълнение на списък на служители, имащи право на заплащане на част от транспортните разходи в Приложение № 13 към Решение № 343 по Протокол №29 /31.03.2022г
Решение № 356 ОТНОСНО: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2022 г.
Решение № 357 ОТНОСНО: Приемане на Годишен план за изпълнение на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Борово за 2022г
Решение № 358 ОТНОСНО: Приемане на Годишни отчети за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета средства през 2021 г. на читалищата в Oбщина Борово
Решение № 359 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна помощ на лицето Рубие Мехмедова Мейминова от гр.Борово, Общ.Борово, област Русе, ул. « Горна Манастирица» № 39

 

08.04.2022
31.03.2022

Решение № 343 ОТНОСНО: Приемане бюджета на Община Борово за 2022 год.
Решение № 344 ОТНОСНО: Определяне на размера на основните месечни заплати на кметовете в Община Борово, считано от 01.01.2022 г.
Решение № 345 ОТНОСНО: Получена Покана от Председателя на Асоциацията по ВиК-Русе за свикване на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията и необходимост от определяне на представител на Община Борово. Съгласуване на проект на коригиран Бизнес план за дейността на „ВиК“ ООД-Русе в регулаторен период 2022-2026 година. Представяне и обсъждане на неотложни проблеми в т. „Други“ от дневния ред на извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията на ВиК-Русе. Втора получена Покана от Председателя на Асоциацията по ВиК-Русе за допълване на проекта за дневен ред за обявеното заседание на Общото събрание на Асоциацията, както и относно преобразуване на извънредното присъствено заседание в присъствено редовно заседание.
Решение № 346 ОТНОСНО: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Борово за 2022 г .
Решение № 347 ОТНОСНО: Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 05611.181.3 по КК на гр. Борово с площ от 40 477 кв.м.
Решение № 348 ОТНОСНО: Определяне на застроени имоти – частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане

 

18.03.2022
23.02.2022

Решение № 328 ОТНОСНО: Отчет за получените от кмета на Община Борово средства за командировки за периода от 01.10.2021 г. до 31.12.2021 г./вкл./
Решение № 329 ОТНОСНО: Отчет за получените от Председателя на Общински съвет – Борово командировъчни пари за периода от 01.10.2021 г. до 31.12.2021 г./вкл./
Решение № 330 ОТНОСНО: Даване на съгласие за придобиване на дълготрайни материални активи от общината
Решение № 331 ОТНОСНО: Отчет за работата на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ за изминалата 2021 година
Решение № 332 ОТНОСНО: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Борово за 2022 г.
Решение № 333 ОТНОСНО: Продажба на ПИ 759 в кв.75 по кадастралния и регулационен план на с. Обретеник на лице, притежаващо право на собственост върху законно изградена сграда, построена върху земя – частна общинска собственост
Решение № 334 ОТНОСНО: Решение за предоставяне на пасища и мери от общинския поземлен фонд, находящи се на територията на община Борово за общо и индивидуално ползване на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни по реда на чл. 37и и чл. 37о от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за стопанската 2022/2023 година.
Решение № 335 ОТНОСНО: Предоставяне под наем на 17 общински имота с НТП Лозе в землището на с. Брестовица без търг или конкурс, когато не са били използвани две или повече стопански години.
Решение № 336 ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на Общинската програма за управление на отпадъците /2017-2020 г./ за 2021 година.
Решение № 337 ОТНОСНО: Утвърждаване обема на ползване на дървесина от горски територии, собственост на Община Борово, за 2022 година.
Решение № 338 ОТНОСНО: Създаване на Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата (ОбщКБДП) за Община Борово
Решение № 339 ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 323 по Протокол № 27/26.01.2022г. на ОбС Борово относно Учредяване на отсъпено право на строеж за изграждане на Фотоволтаичен и Ветроенергиен парк и сервитути за преминаване и прокарване върху имоти – общинска собственост в землището на с. Обретеник общ Борово
Решение № 340 ОТНОСНО: Приемане на решения за Учредяване на отстъпено право на строеж за изграждане на Фотоволтаичен и Ветроенергиен парк и сервитути за преминаване и прокарване върху имоти – общинска собственост в землището на с. Обретеник общ. Борово
Решение № 341 ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Борово, мандат 2019-2023 година
Решение № 342 ОТНОСНО: Промяна характера на собствеността от публична в частна общинска собственост за имот с идентификатор 05611.181.3 по КК на гр. Борово

 

26.01.2022
08.02.2022

Решение № 317 ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на решенията Общински съвет Борово, касаещи дейността на общинската администрация през второто полугодие на 2021г
Решение № 318 ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общински съвет – Борово и на неговите комисии за периода от 01.07.2021 г. до 31.12.2021 година
Решение № 319 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна помощ на лицето Горан Василев Горанов с постоянен адрес с. Обретеник, общ Борово, обл. Русе, ул. „ Баба Тонка“ № 9
Решение № 320 ОТНОСНО: Отчет за състоянието на общинската собственост на Община Борово и резултати от нейното управление през 2021 година
Решение № 321 ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Борово за 2022 година
Решение № 322 ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещение с площ от 22 кв.м., разположено на първия етаж в сградата на ЦСРИ “Детелина” - публична общинска собственост в гр. Борово за кабинет по дентална медицина
Решение № 323 ОТНОСНО: Учредяване на отстъпено право на строеж за изграждане на Фотоволтаичен и Ветроенергиен парк и сервитути за преминаване и прокарване върху имоти – общинска собственост в землището на с. Обретеник общ. Борово (Решението е оспорено от Областния управител на Област Русе на основание чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА. Във връзка с това, изпълнението на решението е спряно.)
Решение № 324 ОТНОСНО: Приемане на Общински план за младежта на Община Борово за 2022 г. и Отчет за изпълнение на Общинския план за младежта на Община Борово за 2021г.
Решение № 325 ОТНОСНО: Мотивирано предложение за разрешаване изработване на Проект за Подробен устройствен план-План за застрояване /ПУП-ПЗ/ на съоръжения на инженерната инфраструктура в ПИ 53117.37.76 и ПИ 53117.37.77 в землището на с.Обретеник, Община Борово за нуждите на „ХЕЛИУС АКТИВ“ООД и „УИНД АКТИВ“ООД
Решение № 326 ОТНОСНО: Приемане на Отчет за дейността на Общинско предприятие „Горски фонд и чистота” за изминалата 2021 година
Решение № 327 ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба № 13 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Борово, приета с Решение на Общински съвет-Борово № 327 по Протокол № 49/04.03.2003 година