Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Избори за ЕП и НС-09.06.2024

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XVII издание 2024 >>>

Преброяване 2021

- Информация >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Решения

 

31.05.2024
29.05.2024

Решение №80: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Борово за 2024г.
Решение №81: Продажба на ПИ с идентификатор 05611.1.1221 по КК на гр. Борово на лице, притежаващо право на собственост върху законно изградена сграда, построена върху земя – частна общинска собственост.
Решение №82: Промени в Инвестиционната програма за 2024 г. – Актуализация №2.
Решение №83: Информация за извършените промени в бюджета на Община Борово за 2024г. за периода от 01.01.2024г. до 31.03.2024г.
Решение №84: Подадена Молба-декларация с вх. 94Г-57-2/23.04.2024 г. за отпускане на еднократна помощ по реда на ПРУОПЖОБ.
Решение №85: Допълнение и изменение на списък на служители, имащи право на заплащане на транспортните разходи към Решение № 32 по Протокол №6 /19.02.2024 г.
Решение №86: Утвърждаване на цена за дървесина за лица съгласно чл. 111 от ЗГ, максимална цена за добив и транспорт на един пространствен куб. м. дървесина за 2024г. и определяне на цени за продажба на стояща дървесина на корен на предвидените за добив дървесни видове през 2024г.
Решение №87: Свикване на Общо събрание на съдружниците на “Водоснабдяване и канализация” ООД-Русе; упълномощаване на лице, което да представлява Община Борово в качеството ѝ на съдружник в дружеството «Водоснабдяване и канализация» ООД-Русе.

 

09.05.2024
30.04.2024

Решение №65: Отчет за получените от Кмета на Община Борово средства за командировки за периода от 01.01.20 2 4 г. до 31.03.20 2 4 г./вкл./ .
Решение №66: Отчет за получените от  Председателя на Общински съвет - Борово  средства за командировки за периода  от 01.01.20 2 4 г. до 31.03.20 2 4 г./вкл./
Решение №67: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Борово за 2024г.
Решение №68: Продажба на ПИ с идентификатор 05611.1.1023 по КК и КР на гр. Борово, община Борово, чрез публичен търг с явно наддаване.
Решение №69: Подадено Искане за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете по чл. 4 от ПРУОЕФПРДБОБ с вх. № 94Т-155-1/04.04.2024 година
Решение №70: Използване на средства от месечните отчисления за 2024г. по чл. 60, ал.2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от ЗУО, съгласно §21 в ПЗР на ЗУО.
Решение №71: Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в Община Борово за периода от 2024-2025 г.
Решение №72: Приемане на Годишен план за изпълнение на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Борово за 202 4 г.
Решение №73: Приемане на Годишни отчети за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета средства през 202 3 г. на читалищата в Община Борово.
Решение №74: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2024 г.
Решение №75: Допълнение и изменение на списък на служители, имащи право на заплащане на  транспортните разходи към Решение № 32 по Протокол №6 /19.02.2024 г.
Решение №76: Определяне на застроени имоти – частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане .
Решение №77: Определяне на застроени имоти – частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане .
Решение №78: Промени в структурата на Общинската администрация .
Решение №79: Промени в Инвестиционната програма за 2024 г. – Актуализация № 1

 

03.04.2024
27.03.2024
Решение №46
: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Борово за 2024г.
Решение №47: Продажба на МПС – Автобус „ИСУЗУ“, модел „ЕВРО ТЮРКОАЗ“ – собственост на Община Борово.
Решение №48: Продажба на МПС – Автобус „ХЮНДАЙ“, модел „КАУНТИ“ – собственост на Община Борово.
Решение №49: Продажба на 3 броя УПИ в кв.31 по регулационния план на с. Горно Абланово, община Борово, област Русе.
Решение №50: Продажба на ПИ с идентификатор 05611.1.169 по КК и КР на гр. Борово, община Борово, чрез публичен търг с явно наддаване.
Решение №51: Отдаване под наем на помещение, разположено на втория етаж в сградата на ЦСРИ-гр. Борово, което да се използва като кабинет за физиотерапевтични и рехабилитационни процедури.
Решение №52: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 на ОбС-Борово за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
Решение №53: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 на ОбС-Борово за базисните наемни цени на обекти, общинска собственост със стопанско, търговско и административно предназначение.
Решение №54: Информация за дейността на Общинско предприятие „Обществено хранене и социални услуги”-Община Борово за 2023 година.
Решение №55: Актуализация на Индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз за 2024 г. – Национален фонд, актуализация № 1.
Решение №56: Подадено Искане за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете по чл. 4 от ПРУОЕФПРДБОБ с вх. № 94Р-26-1/06.03.2024 година
Решение №57: Подадена Молба-декларация с вх. № 94А-363-1/15.02.2024 г. за отпускане на еднократна финансова помощ по реда на ПРУОПЖОБ.
Решение №58: Подадена Молба-декларация с вх. 94И-278-1/12.03.2024 г. за отпускане на еднократна финансова помощ по реда на ПРУОПЖОБ.
Решение №59: Отмяна на Решение № 407 по Протокол № 35/28.09.2022 г. на Общински съвет-Борово относно продажба на ПИ с идентификатор 05611.1.103 по КК и КР на град Борово с площ от 3 181 кв.м. с построени в него сгради.
Решение №60: Свикване на Общо събрание на съдружниците на «Водоснабдяване и канализация» ООД-Русе; упълномощаване на лице, което да представлява Община Борово в качеството ѝ на съдружник в дружеството «Водоснабдяване и канализация» ООД-Русе.
Решение №61: Допълнение на списък на служители, имащи право на заплащане на транспортните разходи към Решение № 32 по Протокол №6 /19.02.2024 г.
Решение №62: Приемане на ,,Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Борово и План за действие 2024-2027 година‘‘.
Решение №63: Отчет за изпълнение на Програма за управление на отпадъците на Община Борово.
Решение №64: Закриване на маршрутни разписания от Общинската транспортна схема при Община Борово.

 

19.02.2024
26.02.2024

Решение 32 Приемане на Бюджета на Община Борово
Решение 33 Информация за извършените промени в бюджета на Община Борово за 2023 г. за периода от 01.10.2023 г. до 31.12.2023 г.
Решение 34 Кандидатстване на Община Борово към Фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика, с проект за закупуване на нов неупотребяван пътнически автомобил за нуждите на социална услуга ДЦПЛУ „Св. Иван Рилски“ в с. Брестовица.
Решение 35 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Борово, касаещи дейността на общинска администрация през второто полугодие на 2023г.
Решение 36 Отчет за дейността на Общински съвет – Борово и на неговите комисии за периода от 01.07.2023 г. до 31.12.2023 година.
Решение 37 Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за мандат 2023-2027г.
Решение 38 Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Борово за 2024г.
Решение 39 Процедура чрез подбор на проекти BG14MFPR001-3.001 „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие”.
Решение 40  Решение за предоставяне на пасища и мери от общинския поземлен фонд, находящи се на територията на община Борово за общо и индивидуално ползване на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни по реда на чл. 37и и чл. 37о от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за стопанската 2024/2025 година.
Решение 41 Получена Покана от Председателя на Асоциацията по ВиК-Русе за свикване на редовно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията и необходимост от определяне на представител на Община Борово.
Решение 42 Приемане на Общински план за младежта на Община Борово за 2024 г. и Отчет за изпълнение на Общинския план за младежта на Община Борово за 2023г.
Решение 43 Допълнение на списък на служители, имащи право на заплащане на част от транспортните разходи.
Решение 44 Отчет за работата на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ за изминалата 2023 година.
Решение 45 Приемане на Отчет за изпълнение на Плана за действие на Община Борово в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2021-2030) за 2023 година.

 

04.01.2024
31.01.2024
Решени
е № 23 Относно: Публикуван на интернет страницата на Община Борово Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общински съвет-Борово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
Решение № 24 Относно: Приемане на План за провеждане на заседания на ОбС и Програма за работата на ОбС Борово за първото полугодие на 2024 г.
Решение № 25 Относно: Отчет за получените от Председателя на Общински съвет – Борово командировъчни пари за периода 01.10.2023 г. до 31.12.2023 г./вкл./.
Решение № 26 Относно: Отчет за получените от Кмета на Община Борово средства за командировки за периода от 01.10.2023 г. до 31.12.2023 г./вкл./.
Решение № 27 ОТНОСНО: Подадена Молба-декларация с вх. № 94С-427-1/17.01.2024 г. и отпускане на еднократна финансова помощ.
Решение № 28 Относно: Подадено Искане с вх. № 94Е-157-1/21.12.2023 г. за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете по чл. 4 от ПРУОЕФПРДБОБ.
Решение № 29 Относно: Приемане на Общински план за младежта на Община Борово за 2024 г. и Отчет за изпълнение на Общинския план за младежта на Община Борово за 2023г.
Решение № 30 Относно: Приемане на Отчет за дейността на Общинско предприятие „Горски фонд и чистота” за изминалата 2023 година.
Решение № 31 Относно: Отчет за състоянието на общинската собственост на Община Борово и резултати от нейното управление през 2023 година.

 

05.01.2024
28.12.2023

Решение № 14 Относно: Промени в Бюджета на Община Борово за 2023 г.
Решение № 15 Относно: Промени в Инвестиционната програма за 2023 г. – Актуализация № 2
Решение № 16 Относно: Актуализация на Индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз за 2023 г. – Национален фонд, актуализация № 1.
Решение № 17 Относно: Подадено Искане с вх. № 94Ж-02-1/27.11.2023 г. за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете по чл. 4 от ПРУОЕФПРДБОБ.
Решение № 18 Относно: Отпускане на еднократна помощ по реда на Правилника за  реда  и условията за отпускане на помощи на жители на Община Борово
Решение № 19 Относно: Публикуван на интернет страницата на Община Борово Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Борово.
Решение № 20 Относно: Изменение на Решение № 4 по Протокол № 2/27.11.2023 година на Общински съвет-Борово
Решение № 21 Относно: Определяне представител на общинския съвет в Областния съвет за развитие на област Русе.
Решение № 22 Относно: Определяне представител на Общинския съвет в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия на област Русе.

 

05.12.2023
29.11.2023

Решение № 6 Относно: Промени в структурата на Общинската администрация.
Решение № 7 Относно: Определяне на размера на основните месечни заплати на кметовете в Община Борово, считано от 09.11.2023 г.
Решение № 8 Относно: Определяне възнаграждението на председателя на Общински съвет – Борово.
Решение № 9 Относно: Определяне възнаграждението на общинските съветници на Общински съвет – Борово.
Решение № 10 Относно: Определяне представител на Общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).
Решение № 11 Относно: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Борово за 2023 г.
Решение № 12 Относно: Продажба на ПИ с идентификатор 05611.1.168 по КК на гр. Борово на лице, притежаващо право на собственост върху законно изградена сграда, построена върху земя – частна общинска собственост.
Решение № 13 Относно: Приемане на „Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Борово за 2024г.”

 

30.11.2023
27.11.2023

Решение № 4 Относно: Промяна в поименния състав на постоянните комисии на Общински съвет Борово.
Решение № 5 Относно: Определяне броя и избор на заместник-председатели на Общински съвет – Борово.

 

09.11.2023
17.11.23
Решени
е № 1 Относно: Избор на комисия за избор на Председател на Общински съвет, съгласно процедурни правила, от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, за избиране на председател на общински съвет с тайно гласуване.
Решение № 2 Относно: Избор на Председател на Общински съвет Борово
Решение № 3 Относно: Избор на временна комисия за изработване на проект за Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

 

25.10.2023
20.10.2023
Решение
№ 551 Относно: Отчет за получените от Председателя на Общински съвет – Борово командировъчни пари за периода от 01.07.2023г. до 30.09.2023г./вкл./
Решение  № 552 Относно: Отчет за получените от Кмета на Община Борово средства за командировки за периода 01.07.2023 г. - 30.09.2023г.
Решение № 553 Относно: Промени в структурата на Общинската администрация.
Решение № 554 Относно: Подадено Искане за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете по чл. 4 от ПРУОЕФПРДБОБ с вх. № 94Т-06-1/19.09.2023г.
Решение № 555 Относно: Промени в Инвестиционната програма за 2023 г. – Актуализация № 1
Решение № 556 Относно: Подадена Молба-декларация с вх. № 94М-167-1/21.09.2023 г. и отпускане на еднократна финансова помощ
Решение № 557 Относно: Информация за извършените промени в бюджета на Община Борово за 2023 г. за периода от приемането на бюджета за 2023 г. до 30.09.2023 г.
Решение № 558 Относно: Промени в бюджета на Община Борово за 2023г.
Решение № 559 Относно: Избиране на временно изпълняващи длъжността Кмет на Община Борово и кметове на кметства с. Екзарх Йосиф, с. Обретеник, с. Горно Абланово и с. Батин.
Решение № 560 Относно: допълнение на списък на служители, имащи право на заплащане на  транспортните разходи в Приложение № 13 към т.6.2. „Образование“ към Решение № 542 по Протокол №50/18.09.2023г.
Решение № 561 Относно: утвърждаване на годишен план за ползване на дървесина на Община Борово за 2023 година.

 

18.09.2023
20.09.2023

РЕШЕНИЕ № 542 Относно: Приемане бюджета на Община Борово.
РЕШЕНИЕ № 543 Относно: Издаване на запис на заповед от община Борово в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ финансиране на разходи за ДДС към заявка за авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.021-0017-C01 / 13.06.2023г. за проект „Реконструкция и рехабилитация на улични водопроводи с разваляне и възстановяване на асфалтова настилка в гр. Борово“, финансиран по процедура BG06RDNP001-7.021 Вода „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е. ж. в селските райони“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.
РЕШЕНИЕ № 544 Относно: Издаване на запис на заповед от община Борово в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане към заявка за авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.021-0017-C01 / 13.06.2023г. за проект „Реконструкция и рехабилитация на улични водопроводи с разваляне и възстановяване на асфалтова настилка в гр. Борово“, финансиран по процедура BG06RDNP001-7.021 Вода „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е. ж. в селските райони“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.
РЕШЕНИЕ № 545 Относно: Приемане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на община Борово за 2022г., отчета за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз към 31.12.2022 г. и годишния отчет за състоянието на общинския дълг на Община Борово за периода 01.01.2022г.-31.12.2022г.
РЕШЕНИЕ № 546 Относно: Покана от Председателя на Асоциацията по ВиК-Русе за свикване на извънредно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията и необходимост от определяне на представител на Община Борово
РЕШЕНИЕ № 547 Относно: Отпускане на еднократна помощ на лицето Пламен Фердинандов Йорданов с постоянен адрес с. Обретеник, общ. Борово, област Русе, ул. «Първи май» № 32.
РЕШЕНИЕ № 548 Относно: Подадено Искане от Силвана Иванова Янкова за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете по чл. 4 от ПРУОЕФПРДБОБ.
РЕШЕНИЕ № 549 Относно: подадено искане от Айсел Таир Мъстънова за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете по чл. 4 от ПРУОЕФПРДБОБ.
РЕШЕНИЕ № 550 Относно: Отмяна на Решение № 532 по Протокол № 48/26.07.2023 г. на Общински съвет-Борово относно продажба на УПИ VIII-701 в кв. 76 по регулационния план на с. Обретеник, община Борово, чрез публичен търг с явно наддаване.

 

23.08.2023
26.08.2023

РЕШЕНИЕ № 540 Относно: Кандидатстване с проектно предложение с наименование: „Зелена инфраструктура за подобряване защитата и опазването на природата и биоразнообразието, включително в градските райони) по Програма Интеррег VI-A „Румъния – България“ 2021-2027
РЕШЕНИЕ № 541 Относно: Даване на съгласие за закупуване на дълготрайни материални активи.

 

 

26.07.2023
31.07.2023

РЕШЕНИЕ № 524 Относно: относно Изменение и допълнение на т.1.1 от Решение № 468/28.02.2023 г. на Общински съвет гр. Борово.
РЕШЕНИЕ № 525 Относно: Даване на съгласие за разходване на средства от Проект № BG05SFPR002-2.001-0092-C01 „Грижа в дома за жителите на община Борово“  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 по Процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, съгласно сключен Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между Министерство на труда и социалната политика и Община Борово и проекта на решение.
РЕШЕНИЕ № 526 Относно: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Борово, касаещи дейността на Общинска администрация през първото полугодие на 2023г.
РЕШЕНИЕ № 527 Относно: Отчет за дейността на Общински съвет – Борово за периода от 01.01.2023 г. до 30.06.2023 година.
РЕШЕНИЕ № 528 Относно: Отчет за получените от кмета на Община Борово  средства за командировки за периода от 01.04.2023 г. до 31.06.2023 г./вкл./
РЕШЕНИЕ № 529 Относно: Отчет за получените от Председателя на Общински съвет – Борово командировъчни пари за периода от 01.04.2023 г. до 30.06.2023 г./вкл./
РЕШЕНИЕ № 530 Относно: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Борово за 2023 г.
РЕШЕНИЕ № 531 Относно: Продажба на УПИ XIV – 693 в кв.76 по регулационния план на с. Обретеник, на лице, притежаващо право на собственост върху законно изградена сграда, построена върху земя – частна общинска собственост.
РЕШЕНИЕ № 532 Относно: Продажба на УПИ VIII - 701 в кв.76 по регулационния план на с. Обретеник, община Борово, чрез публичен търг с явно наддаване.
РЕШЕНИЕ № 533 Относно: Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за изменение на Общия устройствен план /ОУП/ на Община Борово, одобрен с Решение №211 по Протокол №15/25.01.2017г. г. на Общински съвет-Борово.
РЕШЕНИЕ № 534 Относно: Даване на съгласие Община Борово, съвместно с Община Иваново и Община Русе да учреди МИРГ /Местна инициативна рибарска група/ с водещ партньор Община Русе.
РЕШЕНИЕ № 535 Относно: Определяне на състав на комисия от служители на общинската администрация за проверки на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ.
РЕШЕНИЕ № 536 Относно: Предложение за включване на Основно училище „П. Р. Славейков“- с. Обретеник като средищно училище, съгласно Постановление № 128 на МС от 29.06.2017г. в Списъка на средищните детски градини и училища за 2023/2024 учебна година.
РЕШЕНИЕ № 537 Относно: Разрешаване формирането и дофинансирането на маломерни самостоятелни паралелки с пълняемост под задължителния минимум, в общинските училища на територията на Община Борово, за учебната 2023/2024 г.
РЕШЕНИЕ № 538 Относно: получено Писмо с вх. № 12-09-3/12.06.2023 година от Агенция «Пътна инфраструктура» и обявяване във връзка с това имоти и части от имоти – публична общинска собственост, в частна общинска собственост.
- Приложение 1
- Приложение 2
РЕШЕНИЕ № 539 Относно: Откриване на процедура по изготвяне на предложение за 1 съдебен заседател за Окръжен съд-Русе от района на Общински съвет-Борово.

 

 

28.06.2023
03.07.2023
РЕШЕНИЕ № 515 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 на ОбС-Борово за базисните наемни цени на обекти, общинска собственост със стопанско, търговско и административно предназначение.
РЕШЕНИЕ № 516 ОТНОСНО: Приемане на План за провеждане на заседания на ОбС и Програма за работата на ОбС Борово за второто полугодие на 2023 г.
РЕШЕНИЕ № 517 ОТНОСНО: Публикуван на интернет страницата на Община Борово Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Борово.
РЕШЕНИЕ № 518 ОТНОСНО: Изменение и допълнение на т.1.1 от Решение № 468/28.02.2023 г., изм. и доп. с Решение № 503/26.04.2023 г. на Общински съвет гр. Борово.
РЕШЕНИЕ № 519 ОТНОСНО: Публикуван на интернет страницата на Община Борово Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството, организацията и дейността на Общинско предприятие „Обществено хранене и социални услуги“ при Община Борово, Област Русе.
РЕШЕНИЕ № 520 ОТНОСНО: Приемане на Методика за предоставяне на интегрирана здравно-социална услуга „Грижа в дома“ по проект № BG05SFPR002-2.001-0092-С01 „Грижа в дома за жителите на община Борово“
РЕШЕНИЕ № 521 ОТНОСНО: Информация за подготовката на Община Борово за пожароопасен оперативен сезон 2023 г.
РЕШЕНИЕ № 522 ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 479 по Протокол № 41/28.02.2023г. на ОбС - Борово за промяна предназначението на имоти-общинска собственост
РЕШЕНИЕ № 523 ОТНОСНО: Даване на съгласие за разходване на средства от приключил Проект № BG05M9OP001-6.004-0135 „Патронажна грижа+в община Борово”, по процедура BG05M9OP001-6.004 ”Патронажна грижа + ”, осъществен се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

31.05.2023
06.06.2023

Решение № 505 ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване с проект „Реконструкция и рехабилитация на улични водопроводи с разваляне и възстановяване на асфалтова настилка в гр. Борово“ за безвъзмездна финансова помощ пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/.
Решение  № 506 ОТНОСНО: Приемане на активи, финансирани от „ВиК“ ООД – град Русе през 2022 год. и даване на съгласие за преминаването им в управление на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от същия оператор.
Решение № 507 ОТНОСНО: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Борово за 2023 г.
Решение № 508 ОТНОСНО: Продажба на ПИ с идентификатор 05611.1.830 по КК на гр. Борово на лице, притежаващо право на собственост върху законно изградена сграда, построена върху земя – частна общинска собственост
Решение № 509 ОТНОСНО: Утвърждаване на максимална цена за добив и транспорт на един пространствен куб. м. дървесина за 2023 година и определяне на цени за продажба на стояща дървесина на корен на предвидените за добив дървесни видове през 2023 година.
Решение № 510 ОТНОСНО: Подадено Искане за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете по чл. 4 от ПРУОЕФПРДБОБ.
Решение № 511 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна помощ по реда на Правилника за реда и условията за отпускане на помощи на жители на Община Борово.
Решение № 512 ОТНОСНО: Разполагане на паметник на Игнат Канев от с. Горно Абланово.
Решение № 513 ОТНОСНО: Приемане на Годишни отчети за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета средства през 2022 г. на читалищата в Община Борово.
Решение № 514 ОТНОСНО: получена Покана за свикване на редовно общо събрание от Съветът на директорите на Университетска многопрофилна болница за активно лечение «Канев» АД и упълномощаване на представител на Община Борово в общото събрание.

 

12.05.2023
12.05.2023

Решение № 504 ОТНОСНО: Мотивирано предложение за разрешаване  изработване на Проект за Подробен устройствен план-Парцеларен план /ПУП-ПП/ на водопровод от ПИ 02854.101.132 от с. Батин до ПИ 02854.205.148 до ловна хижа, остров „Батин“ в землището на с. Батин, Община Борово за нуждите на „Северноцентрално държавно предприятие-ДП Габрово.

 

28.04.2023
26.04.2023

Решение № 492 Относно: Даване на предварително съгласие за промяна предназначението на част от имоти общинска собственост, и разрешаване изработване на ПУП за разширяване на площта за изграждане на ФЕЦ на „ХЕЛИУС АКТИВ“ ЕООД;
Решение № 493 Относно: Даване на съгласие за прекратяване на Рамкови споразумения с Хелиус Актив ЕООД и с Уинд Актив ЕООД.
Решение № 494  Относно: Отмяна на Решение № 391 по Протокол № 33/27.07.2022 г. на Общински съвет-Борово, относно отдаване под наем на 900 кв.м., представляващи терен – паркинг, разположен в кв. 11 по регулационния план на с. Волово, общ. Борово – публична общинска собственост.
Решение № 495 Относно: Отчет за получените от Председателя на Общински съвет – Борово командировъчни пари за периода от 01.01.2023 г. до 31.03.2023 г./вкл./.
Решение № 496 Относно: Отчет за получените от Кмета на Община Борово средства за командировки за периода от 01.01.2023 г. до 31.03.2023 г./вкл./.
Решение № 497 Относно: Допълнение на списък на служители, имащи право на заплащане на транспортните разходи в Приложение № 1, т.1.3.1. „общинска администрация и други дейности“ към Решение № 448 по Протокол №39/21.12.2022г.
Решение № 498 Относно: Приемане на Годишен план за изпълнение на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Борово за 2023 година.  
Решение № 499 Относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2023 г.
Решение № 500 Относно: Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Борово 2023-2024 г
Решение № 501 Относно: Приемане на Краткосрочна  програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива в Община Борово 2023-2026.
Решение № 502 Относно: Публикуван на интернет страницата на Община Борово Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Борово.
Решение № 503 Относно: Изменение и допълнение на т.1.1 от Решение № 468/28.02.2023 г. Общински съвет гр. Борово.

 

22.03.2023
20.03.2023

Решение 486 ОТНОСНО: Информация за извършените промени в бюджета на Община Борово за 2022 г. за периода от 01.10.2022 г. до 31.12.2022 г.
Решение 487 ОТНОСНО: Подадено Искане за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете по чл. 4 от ПРУОЕФПРДБОБ.
Решение 488 ОТНОСНО: Приемане на Анализ на потребностите от социални услуги на територията на Община Борово, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво.
Решение 489 ОТНОСНО: Допълнение на списък на служители, имащи право на заплащане на транспортните разходи в Приложение № 3, т.1.3.3. „социални дейности“ към Решение № 448 по Протокол №39/21.12.2022г.
Решение 490 ОТНОСНО: Определяне на застроените имоти – частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане.
Решение 491 ОТНОСНО: Приемане на показатели със срок от 01.04.2023г. до 31.12.2023г.

 

13.03.2023
13.03.2023г /извънредно заседание/

Решение № 484 ОТНОСНО: Писмена покана от управителя на ВиК ООД-гр. Русе за свикване на извънредно Общо събрание на съдружниците.“
Решение № 485 ОТНОСНО: Получена Покана от Председателя на Асоциацията по ВиК-Русе за свикване на редовно присъствено заседание  Общото събрание на Асоциацията и необходимост от определяне на представител на Община Борово.

 

07.03.2023
28.02.2023

Решение № 467 ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Борово за 2023 година
Решение № 468 ОТНОСНО: Приемане на някои показатели, които да са в сила от 01.01.2023година до приемане бюджета на Община Борово за 2023година.;
Решение № 469 ОТНОСНО: Отчет за състоянието на общинската собственост на Община Борово и резултати от нейното управление през 2022 година.;
Решение № 470 ОТНОСНО: Продажба на ПИ 752 в кв. 75 в с. Обретеник на лице, притежаващо право на собственост върху законно изградена сграда, построена върху земя - частна общинска собственост.
Решение № 471 ОТНОСНО: Продажба на УПИ VIII - 543 в кв. 26 в с. Горно Абланово, община Борово с площ 800 кв.м., чрез публичен търг с явно наддаване.;
Решение № 472 ОТНОСНО: Приемане на План за провеждане на заседания на Общински съвет Борово и Програма за работата на Общински съвет Борово за първото полугодие на 2023година.;
Решение № 473 ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общински съвет-Борово и на неговите комисии за периода от 01.07.2022г. до 31.12.2022година.
Решение № 474 ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Борово, касаещи дейността на общинска администрация през второто полугодие на 2022 година.
Решение № 475 ОТНОСНО: Допълнение на списък на служители, имащи право на заплащане на транспортните разходи в Приложение № 1 по т.1.3.1 към Решение № 448 по Протокол 39 /21.12.2022 г.
Решение № 476 ОТНОСНО: Приемане на Доклад на Община Борово за 2022 година в изпълнение на Областната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите /2021-2030/ на Област Русе.
Решение № 477 ОТНОСНО: Допълнение на списък на служители, имащи право на заплащане на транспортните разходи в Приложение № 2 по т.1.3.2 към Решение №448 по Протокол № 39/ 21.12.2022 година.
Решение № 478 ОТНОСНО: Отчет на работата на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ за изминалата 2022 година.
Решение № 479 ОТНОСНО: Промяна предназначението на имоти - общинска собственост
Решение № 480 ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на Програма за управление на отпадъците на Община Борово.
Решение № 481 ОТНОСНО: Мотивирано предложение за разрешаване изработване на Проект за Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване за УПИ I - за поликлиника и УПИ II - училище, спортна зала, общежитие, работилница към училището, кв. 36 по плана на гр. Борово, ул. "Климент Охридски" и ул. "Белите брези.
Решение № 482 ОТНОСНО: Решение за предоставяне на пасища и мери от общинския поземлен фонд, находящи се на територията на община Борово за общо и индивидуално ползване на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни по реда на чл. 37и и чл. 37о от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за стопанската 2023/ 2024 година.„
Решение № 483 ОТНОСНО: Утвърждаване обема на ползване на дървесина от горски територии, собственост на Община Борово за 2023 година.

 

06.02.2023
25.01.2023

Решение № 456 ОТНОСНО: Актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2023-2025 година.
Решение № 457 ОТНОСНО: Поемане на краткосрочен дълг по реда на чл. 103, ал.1 от Закона за публичните финанси – безлихвен заем от централния бюджет.
Решение № 458 ОТНОСНО: Отчет за получените от кмета на Община Борово средства за командировки за периода от 01.10.2022 г. до 31.12.2022 г./вкл./.
Решение № 459 ОТНОСНО: Подадено искане за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете по чл. 4 от ПРУОЕФПРДБОБ.
Решение № 460 ОТНОСНО: Отчет за получените от Председателя на Общински съвет – Борово командировъчни пари за периода от 01.10.2022 г. до 31.12.2022 г.
Решение № 461 ОТНОСНО: Кандидатстване по Проект „Красива България“ – Кампания 2023г. на община Борово.
Решение № 462 ОТНОСНО: Получена Покана от Председателя на АВиК-Русе за свикване на извънредно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията и необходимост от определяне на представител на Община Борово.
Решение № 463 ОТНОСНО: Получена писмена покана от управителя на „ВиК“ ООД-гр.Русе за свикване на неприсъствено Общо събрание.
Решение № 464 ОТНОСНО: Приемане на Общински план за младежта на Община Борово за 2023г. и Отчет за изпълнение на Общинския план за младежта на Община Борово за 2022г.
Решение № 465 ОТНОСНО: Приемане на Отчет за дейността на Общинско предприятие „Горски фонд и чистота“ за изминалата 2022г.
Решение № 466 ОТНОСНО: Определяне на размера на основните месечни заплати на кметовете в Община Борово, считано от 01.12.2022