Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Избори за ЕП и НС-09.06.2024

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XVII издание 2024 >>>

Преброяване 2021

- Информация >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Съобщения по чл.32 от ДОПК


 

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 001 / 29.01 .2019 год.

 

До  Гюнайдън Акифов Амишев

Адрес:
с.Обретеник

 

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение в Община Борово, област Русе, в  МДТ при Димитър Бонев – старши инспектор
за връчване на Акт за установяване на задължения по чл.103.ал.3 от ДОПК № 2463-41/ 08.01.2019 г.

Адрес на  МДТ:   град  Борово община Борово обл.Русе  „Н.Вапцаров” № 1А,

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК същият ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

Служител в Община Борово, МДТ:

Димитър Бонев  – Ст.инспектор МТД

 

 

 

 

Дата на окачване: 30.01.2019 г.

 

Дата на смъкване:……………

е се счете за редовно връчен.