Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Избори за ЕП и НС-09.06.2024

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XVII издание 2024 >>>

Преброяване 2021

- Информация >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Данъчни услуги

 

1. КАО Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и
незавършено строителство – 10,00 лв.

обикновена - 14 дни
експресна - в рамките на работния ден-такса, увеличена 100%.
Необходими документи:
- заявление /по образец/;
- квитанция за платена такса;
- копие на  документ, удостоверяващ  право на собственост;
- декларация по чл.14 от ЗМДТ /за ЮЛ/;
- удостоверение за степен на завършеност на строежа /при незавършено
строителство/;

 съдебно  удостоверение /при съдебно разпореждане/;
 документ за самоличност;
 нотариално заверено пълномощно /ако е приложимо/.
1.1. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж – 10,00 лв.
1.2. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване – 10,00 лв.

2. КАО За удостоверение за данъчна оценка на земеделска земя – 5,00 лв.
■ обикновена -14 дни
■ експресна- в рамките на  работния ден-такса, увеличена 100%.
Необходими документи:
- заявление /по образец/;
-  квитанция за платена такса;
-  копие на документ, удостоверяващ право на собственост;
- удостоверение за характеристиките на имота, издадено от „Общинска служба по земеделие”- гр. Борово;
-  съдебно  удостоверение /при съдебно разпореждане/;
-  документ за самоличност;
-  нотариално заверено пълномощно /ако е приложимо/.

3. За услуги по радостни ритуали – 35,00 лв.

4. За заверка на молба-декларация за нотариален акт по обстоятелствена проверка
Такса: 5,00 лв.
Срок: в рамките на деня

5. За всички други видове удостоверения по искане на граждани;
Необходими документи:
- заявление /по образец/;
-  квитанция за платена такса;
- документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно;
Такса: 5,00 лв.
Срок: в рамките на деня
5.1. Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство – 5,00 лв.
5.2. Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък – 5,00 лв.
5.3. Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси – 5,00 лв.
5.4. Издаване на удостоверение за декларирани данни – 5,00 лв.

6. За преписи от документи.
Необходими документи:
-  заявление /по образец/;
-  квитанция за платена такса;
- документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно.
Такса: 3,00 лв.
Срок: в рамките на деня
6.1. Издаване на копие от подадена данъчна декларация – 3,00 лв.
6.2. Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства – 3,00 лв.
6.3. Издаване на препис от документ за платен данък върху недвижими имоти и такса за битови отпадъци – 3,00 лв.

7. За изготвяне на информация за длъжника и неговото имущество по искане на съдебни изпълнители – 5,00 лв.
● обикновена – 14 дни
● необходими документи
-искане от съдебен изпълнител
-документ за платена такса

8. Предоставяне на данъчна и осигурителна информация за държавни институции – безплатна.

9. Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху недвижими имоти за новопостроени или придобити по друг начин имоти на територията на общината, съгласно чл. 14 от ЗМДТ.
Такса: безплатно
Срок: веднага

10. Приемане и обработване на декларация за имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, съгласно чл. 25, ал. 2 от ЗМДТ.
Такса: безплатно
Срок: веднага

11. Приемане и обработване на декларации за облагане с данък върху наследствата, съгласно чл. 32 от ЗМДТ.
Такса: безплатно
Срок: веднага

12. Приемане и обработване на декларации за облагане с данък при придобиване на имущества, съгласно чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ.
Такса: безплатно
Срок: веднага

13. Приемане и обработване на декларации за облагане с данък върху превозни средства, съгласно чл. 54 от ЗМДТ.
Такса: безплатно
Срок: веднага

14. Приемане и обработване на декларации за освобождаване на такса за сметосъбиране, сметоизвозване и за обезвреждане на битови отпадъци.
Такса: безплатно
Срок: веднага

15. Издаване на удостоверение за платен данък върху недвижими имоти и такси за битови отпадъци.
Такса: 5 лв.
Срок: 7 дни

16. Издаване на удостоверение за платен данък върху наследство.
Такса: 5 лв.
Срок: 7 дни

17. Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по ЗМДТ (чл. 87, ал. 6 ДОПК).
Такса: 5 лв.
Срок: 7 дни

18. Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени данъци, такси, глоби и имуществени санкции на основание чл.129, ал. 1 ДОПК.
Такса: безплатно
Срок: веднага