Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Избори за ЕП и НС-09.06.2024

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XVII издание 2024 >>>

Преброяване 2021

- Информация >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Борово


За контакти с община Борово:
гр. Борово, област Русе,
ул. „ Н. Вапцаров ” № 1А.
Пощенски код: 7174
Централа: 08140 / 22 - 53, 22 - 90;
                   0893 / 352 888
Кмет на община Борово:
 Валентин Великов

Днешният град Борово е наследник на село Борово, а то от своя страна на образуваното през 1948 г. от сливането на селата Горазд и Горна Манастирица село Горна Манастирица. Новият градоустройствен план е изготвен през 1957 г., а селищна система с център с. Борово се обособява от 1 януари 1979 г. с указ № 2295 от 1978 г. на Държавният съвет на Народна Република България. Повече от тридесет години Община Борово със седалище в град Борово съществува в настоящия си състав от седем населени места – Борово, Волово, Брестовица, Обретеник, Екзарх Йосиф, Горно Абланово и Батин.
С Указ № 2907 от 5 септември 1984 г. Държавният съвет на НРБ обявява Борово за град.
Най-важно историческо наследство на града ни представлява Сребърното трайкийско съкровище от ІV в. пр. Хр., от времето на Одриския цар Котис I (383/5-359г. пр.Хр.).
Намирането на съкровището през 1974 г. активизира дейността и на археолозите, и на иманярите. Провеждат се археологически проучвания на могилите от съществуващ тракийски некропол №№ 1 до 8, в могила № 6 е открито зидано съобръжение – гробница от македонски тип, построено от добре обработени в лицевите си части варовикови блокове, без спойка. Гробницата е датирана към същия период ІV-ІІІ в. пр. Хр.

В град Борово се намират административни, образователни, културни и социални учреждения, които изграждат съвременния му облик.
Общинска администрация – Борово предоставя на гражданите следните административни услуги – гражданска регистрация и административно обслужване, устройство на територията, общинска собственост, търговия и транспорт, екология и селско стопанство, данъчни услуги.
Светско образование в селата, съставяли Борово – Горна Манастирица и Горазд имат 125-годишна традиция. На 01 септември 1886 г. в село Горна Манастирица отваря врати първото светско училище. Днес Средно общообразователно училище “Св. Климент Охридски” се счита за негов наследник и през 2010 г. отбеляза тържествено големия юбилей. Днес в училището се обучават ученици от І до ХІІ клас.

Предучилищното отглеждане и възпитание се предоставя от педагогическия колектив на ОДЗ “Славейче”. Децата в него са на възраст от 0 до 8 години.
Читалищното дело в град Борово преповтаря модела на образователното. Първоначално читалища са открити в селата Горна Манастирица – през 1898 г., в Горазд – 1926 г. Инициатори и създатели и в двете села са учителите от местните училища. С обединяването на двете села се обединяват и техните читалища. С протокол № 1 от 13 февруари 1949 г. обединението е факт, а обединеното читалище вече се нарича “Искра”. Днешната сграда на читалището е построена през 1970 г. със средства от самооблагането. Тя става гордост за боровчани с добре обзаведения си и оборудван театрален салон за около 500 души, а библиотеката и до днес е образец за богат книжовен фонд, който наброява над 47 000 тома.

Съвременното читалище “Искра 1898” се утвърди като едно от водещите читалища в област Русе, работещо активно по проекти, модерно оборудвано, стремящо се да поддържа огромната си материална база и функциониращите самодейни колективи. Гордост на читалището са създадените в началото на 90-те години на 20-ти век танцови формации – “Ритмика” – за модерен балет и “Искрица” – за народни танци.

Община Борово и Народно читалище “Искра 1898” са организатори на фолклорният фестивал “От Дунав до Балкана”. Той се провежда вече четири години, предстои провеждането на петото юбилейно издание. Фестивалът е част от празничната програма, посветена на дните на Община Борово през месец. Септември.

Една отлична културна инициатива, която очаква следващото си издание е театралната постановка на открито, реализирана с участието на над 100 боровчани от 4 до 87 години “Един пазарен ден от началото на ХХ век”.

 

За разлика от образователното и читалищното дело социалните услуги в община Борово нямат столетна история, но затова пък те имат сигурно бъдеще.
Най-старата социална услуга в общината става общинска отговорност през 2003 г. Нейният капацитет и числеността на персонала й непрекъснато се увеличава. От 2008 г. услугата “Домашен социален патронаж” има капацитет 231 места: 67 в Борово, 37 – в с. Обретеник, 67 – в с. Екзарх Йосиф и 60 – в с. Горно Абланово, и осигурява работа на 15 човека. Кухните майки в Борово и Горно Абланово извършват доставка на храна в съседните села Волово, Брестовица и Батин.
В момента на територаята на град Борово се реализират три социални услуги, делегирана от държавата дейност – Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с увреждания “Детелина”; Дневен център за деца с увреждания “Слънце” и Защитено жилище за лица с интелектуални затруднения “Бъдеще”.

В град Борово функционират три пенсионерски клуба – “Здравец”, “Бай Гатьо” и “Еделвайс”, а на територията на общината - общо 9. Други нестопански организации:
В град Борово функционират:
• Туристическо дружество “Белите брези”;
• Ловна дружинка;
• Футболен клуб “Борово 2000”;
• Общинска организация на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва;

Предприятия и териториални подразделения на държавни институции:
Единственото общинско предприятие в община Борово “Горски фонд и чистота” е създадено през 2007 г. В момента то управлява две ключови дейности сметосъбиране и поддръжка на депо и общинския горски фонд, осигурява 15 работни места във всички населени места на общината.
С дългогодишно успешно участие на трудовия пазар в града са фирмите ПТК “Елком”, “Икон-ООД”, “Бороимпекс” АД, ЕТ “Пламен Пенчев – А”, “Спирала” ЕООД, “Червен – 2000-ООД”, както и ПК “Единство”, ЗКПУ “Горна Манастирица” и ЗКПУ “Горазд”.

Град Борово има добре развита магазинна мрежа, аптека, пощенски клон на Териториално поделение „Български пощи”, клонове на банките ДСК-АД и СКБ- АД. Има изградена кабелна мрежа и достъп до Интернет. Функционира седмично общинско радиопредаване.

 

В град Борово се намират териториални подразделение на държавни институции – общинска служба “Земеделие и гори”, отдел “Социална закрила” и специалист “Закрила на детето” към Дирекция “Социално подпомагане” – град Борово, както и филиал на Дирекция “Бюро по труда” – град Бяла. За улеснение на гражданите те са настанени в сграда общинска собственост с адрес – ул. “Климент Охридски” № 1.