Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Избори за ЕП и НС-09.06.2024

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XVII издание 2024 >>>

Преброяване 2021

- Информация >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Общинско предприятие

 

Общинското предприятие „Горски фонд и чистота” е създадено с решение на Общинския съвет през м. Септември 2006 г.
Предметът на дейност на предприятието се определя в две направления:
1.Управление, стопанисване и охрана на общинския горски фонд – предприятието стопанисва и управлява около 1300 ха общински горски фонд.
2.Управление на дейност „Чистота” – извършва всички дейности по сметосъбиране, транспортиране и депониране на отпадъци на територията на община Борово.
Общинското предприятие е бюджетно звено със спомагателни за общината функции и е изцяло финансирано от местните приходи. Ръководи се от директор, пряко подчинен на кмета на общината. Численост на заетите в рамките на предприятието – 13 човека.

 

За контакти:
гр. Борово, област Русе,
ул. „Шести септември” № 35.
Телефон: 08140 2253/144;