Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Избори за Народно събрание
26.03.2017

- - Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XI издание 2018 >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Други услуги

 

КАРТИ ЗА ПАРКИРАНЕ С ПРЕФЕРЕНЦИИ И ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ОТ ОБЩИНА БОРОВО

От началото на м. септември общинска администрация Борово започва да приема заявления за изготвяне на карти за преференциално паркиране на хора с увреждания.
Картата се издава по образец, съобразен със стандартизирания модел на европейската общност от Приложението към Препоръка 98/376/ЕО на ЕС относно картата за паркиране на хора с увреждания.
Право на такава карта имат лица с трайни увреждания, регистрирани по постоянен адрес на територията на община Борово, за които органите на медицинската експертиза са установили степен на намалена работоспособност или са определили вид и степен на увреждане 50 и над 50 %.
За издаване на карта за безплатно паркиране, правоимащите лица подават в Центъра за административни услуги, в сградата на общинска администрация Борово, следните документи:
1.Заявление-декларация по образец
2.Копие от свидетелството за регистрация на автомобила
3.Копие от лична карта
4.Копие от актуално ЕР на ТЕЛК
5.Актуална снимка – паспортен формат.
6.Копие от нотариално заверено пълномощно, ако заявлението се подава от представител на лицето.
Картата за паркиране на МПС, обслужващо хора с увреждания, се издава за срок, не по-дълъг от срока на експертизата на ТЕЛК.
Услугата се извършва в 14-дневен срок от подаване на заявлението и е безплатна.

заявление-декларация >>