Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Избори за Народно събрание
26.03.2017

- - Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- X издание 2017 >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Търговия и транспорт


1. Категоризация на туристически обекти (заведения за обществено хранене и развлечения)
  ♦ Необходими документи:
  - Заявление по образец.
  - Удостоверение за актуална съдебна регистрация на лицето – оригинал или заверен препис или копия от документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност;
  - Удостоверение, че лицето не е в процедура по ликвидация или несъстоятелност – оригинал или заверен препис;
  - Справка за професионална и езикова квалификация на персонала в обекта – по образец;
  - Копия от документите, удостоверяващи професионалната и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект;
  - Формуляр за определяне на категорията по образец;
  - Копия от документите за собственост на обекта;
  - Копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
  - Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация;
  - Нотариално заверено пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
  - Документ за платена такса за категоризиране; съгласно тарифата по чл.55, ал.4 от Закона за туризма.
  ♦ Срок: 14 дни
  ♦ Такса: Съгласно тарифата по чл.55, ал.4 от Закона за туризма.

2. Издаване и заверка на маршрутни разписания за автобуси, обслужващи линии от републиканската и областна транспортна схема
  ♦ Срок: 3 дни
  ♦ Такса: безплатно

3. Съгласуване на маршрутни разписания за специализиран превоз
  ♦ Срок: 3 дни
  ♦ Такса: безплатно

4. Заверка на дневници (регистри) за покупка и продажба на черни и цветни метали и производните им
  ♦ Срок: 14 дни
  ♦ Такса: 5 лв.

5. Заверка на хотелски регистър
  ♦ Срок: 3 дни
  ♦ Такса: безплатно

6. Съгласуване на маршрутна схема за автобуси над 22 бр. места, извършващи туристически превози
  ♦ Срок: 7 дни
  ♦ Такса: безплатно