Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Избори за Народно събрание
26.03.2017

- - Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XI издание 2018 >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Проекти, планове, програми

 

Проекти:

Проект "Нови възможности за грижа"

Експониране на местното етнографско, историческо и природно наследство

Изграждане на туристическата инфраструктура – съоръжения и места за отдих в
   Община Борово, област Русе

Текущи проекти

Проект "Подкрепи ме!" - приключен

 

 

Планове:

Общински план за развитие 2007-2013

Актуализиран документ по изпълнението и приложимостта на Общински план за
   развитие, 2007-2013 г. на Община Борово

 

 

Програми:

Програма за управление на Община Борово мандат 2011 – 2015 г.

Годишен отчет за 2012 година по изпълнение на Програма за управление на община
   Борово 2011 – 2015 година

Програма за развитие на туризма в община Борово 2011-2014 г.

Общинска програма за опазване на околната среда /ОПООС/ 2011-2014 г.

Програма за управление на дейностите по  отпадъците на община Борово, 2010 – 2014 г.

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в   Община – БОРОВО през 2012 г.

Общинска програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета 2012-2015г

Архив на документи 2007-2011 >>