Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Избори за членове
на Европейския парламент
на 26 май 2019 г.

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XII издание 2019 >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 

Заповед №172/22.04.2019 г. на Кмета на Община Борово за временно поставяне на агитационни материали на територията на Община Борово.

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Във връзка с предстоящите избори за членове на Европейският парламент от Република България на 26 май 2019 г., Ви информираме, че за избирателите от избирателна секция 002 в град Борово, мястото за гласуване ще бъде на бул.“Шести септември“ №35 – Сдружение с нестопанска цел – Бизнес център – град Борово /до Застрахователно дружество ЕВРОИНС/.За повече информация: Община Борово
Тел. 08140/2253 вът.116 и 136
Отдел ГРАО

 

П О К А Н А  

ДО  

МЕСТНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ 
ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ 
В 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

цялата покана

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

    •Във връзка с предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., Община Борово уведомява, че до 15.04.2019 г (понеделник) вкл. гражданин на друга държава-членка на ЕС, който отговаря на условията и желае да бъде вписан в избирателен списък, представя декларация по образец в общинската администрация по адреса на пребиваване в Република България.
   
    •Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват  до 11.05.2019 г. (събота) вкл.   желанието си в писмена форма чрез заявление по образец по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е  направено искане за гласуване по настоящ адрес. Към заявлението се прилагат: копие от документи от ТЕЛК, НЕЛК или медицинска епикриза за здравословното им състояние, които установяват, че заболяването на избирателя е причинило такива увреждания, които не му позволяват да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство.  Подписаното саморъчно заявление може да бъде подадено от упълномощено лице, в общината /кметството/, изпратено по пощата или електронно на  - e-mail: borovo@borovo.org.
На територията на всяко населено място се назначава най-малко една подвижна секционна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10 избиратели, подали заявления.
  
   •Заявление за вписване на избирател в списъците по настоящ адрес, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места се прави писмено в населеното място по настоящ адрес на лицето до 11.05.2019 г. (събота) включително.
 
    •Заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци, се приемат до 18.05.2019 г. (събота)  включително.
Заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия, заявления за вписване на избирател в списъците по настоящ адрес и заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци, гражданите могат да подават в ГРАО в сградата на общината на ул. „Никола Й. Вапцаров” № 1А всеки работен ден от 08.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 17.00 ч. и в кметствата  на територията на Община Борово.
Информация и справки по избирателни списъци 081402253, вътр. 136.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I, за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 

Заповед 137/01.04.2019 на Кмета на Община Борово за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци на територията на Община Борово

Заповед № 136/01.04.2019 г. на Кмета на Община Борово за образуване на избирателните секции на територията на Община Борово.