Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Избори за Народно събрание
26.03.2017

- - Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- X издание 2017 >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Новини и обяви

 

13.02.2018
Обявление за изготвен проект на ПУП-ИПР на УПИ ІV-129 и УПИ V-130 в кв.8 по рег. и кад.план на с.Обретеник.

 

12.02.2018
Съобщение за събиране на дарения

 

31.01.2018
- Обява за инвестиционно предложение
- Заповеди на Директора на ОД "Земеделие" - гр.Русе за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землищата на община Борово

 

26.01.2018
- Обявление и документи за кандидатстване за лични асистенти /домашни помощници
- Обявление и документи за кандидати за ползване на услугата "Личен асистент" или "Домашен помощник".

 

24.01.2018

В началото на 2018 година Община Борово стартира изпълнението на проект „ Иновативни подходи за предприемачество и стартиране на самостоятелна заетост в Община Борово“, договор № BG05M9OP001-4.001-0002.
Проектът се финансира от   Оперативна програма“ Развитие на човешките ресурси “, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд,  процедура „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“.
Основната цел на проекта е да спомогне  транснационалното сътрудничество  за обмяна на опит, добри практики и трасфериране на социални иновации в придобиването  на нови знания и умения в сферата на стартирането на самостоятелната стопанска дейност и предприемачество в община Борово от Анкона, Италия.
Дейностите са насочени  към трансфер на две социални иновации от Анкона, Италия. Едната е ориентирата към разработване на модел за работа с лица, желаещи да започнат самостоятелна стопанска дейност и обучението им.  Другата е развитие на бизнес център.
Целевата група обхваща 20 лица с желание  да започнат стопанска дейност в т.ч. безработни и самостоятелно заети лица,  служители в микро-предприятия, кооперации, земеделски производители.
Дейностите включват:
  - повишаване капацитета на партньорите и заинтересованите страни по отношение на разработването, прилагането, мониторинга и оценката на иновативни подходи;
  - адаптиране и трансфериране на иновативни практики за предприемачество и стартиране на собствен бизнес;
  - развитие на Бизнес център– Борово;
  - оценка на постигнатите резултати и приложимостта на внедрените иновативните практики;
  - разпространение на постигнатите резултати;
  - управление и администриране;
  - информация и комуникация.

Очаквани резултати:
  1. идентифицирани пет и трансферирани две соцални иновации от Анкона, Италия;
  2. приложени партньорски подходи за развитие на пазара на труда в община Борово за намаляване на безработицата и стимулиране на местното икономическо развитие;
  3. изградени специфични умения за стартиране на самостоятелна стопанска дейност сред  желаещи заети лица и безработни;
  4. създаден и развит Бизнес център;
  5. повишен  административен капацитет в общинската администрация за прилагането на ефективни и ефикасни политики за стимулиране на икономическата актиност.

Общата стойност на проекта е 174 733. 64 лв.
Продължителност на проекта : 12 месеца
Партньори:
FVB S.R.L. – Анкона, Италия
Клуб „Отворено общество“ – Русе

 

                                Проект  BG05M9OP001-4.001-0002
                          „Иновативни подходи за предприемачество и
                     стартиране на самостоятелна заетост в Община Борово”
,
            финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“,
               съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

 

11.01.2018
Обява от "Мобилтел" ЕАД

 

10.01.2018
Обявление

 

05.01.2018

Съобщение

Община Борово уведомява всички заинтересовани лица, че на 12.01.2018 г. /петък/ от 13,30 часа в заседателната зала в сградата на общината ще се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет за 2018 г. и прогнозата в местните дейности за следващите три години /2019 до 2021 г./

 

02.01.2018

ОБЩИНА Б О Р О В О, ОБЛАСТ Р У С Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Борово уведомява, че в изпълнение на писмо с изх.№ 26-00-1182 от 12.12.2017.г. на Министерство на околната среда и водите извозването и депонирането на отпадъците, събрани от населените места на територията на Община Борово през 2018 година ще се извършва на регионално депо за отпадъци в град Русе.
Това се налага, поради спиране експлоатацията на депото в град Бяла до края на 2017 година и предстоящото му закриване.
Предвид това, НАПОМНЯМЕ, че в съдовете за битовите отпадъци могат да се изхвърлят САМО БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, получени от домакинството.
В съдовете за битови отпадъци е забранено изхвърлянето на ОТПАДЪЦИ ОТ РАСТИТЕЛЕН И ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД, получени от селскостопански дейности, както и на строителни отпадъци или отпадък от отоплителни уреди на твърдо гориво /пепел, сгурия и подобни/.
Отпадъците от хартия, картон и пластмаса се изхвърлят в контейнерите за разделно събиране с жълт цвят.
Отпадъците от стъкло се изхвърлят в контейнерите за разделно събиране в зелен цвят.
При нарушение на посочените правила за събиране на отпадъци ще се налагат глоби в размер между 300 и 4000 лева, съгласно Наредба № 17/ ОбС Борово за управление на отпадъците.
Призоваваме всички граждани и организации да спазват стриктно посочените правила за събиране на отпадъците.
Неспазването на правилата ще доведе до увеличаване на разходите за транспортирането и депонирането на отпадъците, както и до увеличаване на таксата за битови отпадъци.

 

Архив "Новини и обяви 2015" >>

Архив "Новини и обяви 2016-2017"