Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Местни избори на
27 октомври 2019 г.

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XII издание 2019 >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Новини и обяви

 

14.08.2019
Заповед №346/01.08.2019 г. на Кмета на Община Борово за осигуряване на реда и сигурността по време на панаира, както и приятното и спокойно протичане на традиционния панаир на град Борово

 

13.08.2019
Община Борово обявява ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии  - общинска собственост за МЕСТНИ ТЪРГОВЦИ.
- Заповед за откриване на процедурата;
- Документация и условия за участие в търга;
- Образци на документи;
- Проект на договор;
- Технологичен план и Карнет-опис.

 

13.08.2019
Община Борово обявява ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии - общинска собственост.
- Заповед за откриване на процедурата;
- Документация и условия за участие в търга;
- Образци на документи;
- Проекто-договор
- Технологични планове, Карнет-описи и Сортиментни ведомости.

 

12.08.2019
Община Борово обявава ОТКРИТ КОНКУРС за възлагане на дейности в горски територии с предмет: Добив на маркирана дървесина на корен – собственост на Община Борово и товарене, транспортиране и разтоварване на добита дървесина (дърва за огрев) до обектите на възложителя през 2019 година за нуждите на лица с намалена работоспособност с и над 70%, ветерани от войните, детски градини, училища, социални услуги, читалища, кметства, пенсионерски клубове и доброволци, в горски отдели от общински горски територии на Община Борово"
- Заповед за откриване на процедурата;
- Документация за участие в открит конкурс за възлагане на дейностите: Добив на маркирана дървесина на корен – собственост на Община Борово и товарене, транспортиране и разтоварване на добита дървесина (дърва за огрев) до обектите на възложителя през 2019 година: Образци на документи; Проект на договор;
- Технологичен план, Карнет-опис.

 

09.08.2019

Скъпи съграждани,

Приемете моите най-сърдечни поздравления по случай големия празник Курбан Байрам!

Празникът ни учи на мъдрост и толерантност и ни прави още по-отговорни и по-добронамерени към ближния!

Нека да съхраним духа на разбирателството, запазвайки дълбоките морални устои на вярата, както и вярата в човещината и търпението, в милосърдието и вечните човешки добродетели!

От сърце желая много здраве, щастие, късмет и благоденствие на всички мюсюлмани от нашата община, на техните семейства и приятели, които почитат и празнуват свещения празник Курбан Байрам!

Валентин Панайотов
Кмет на Община Борово

 

 

07.08.2019

ВАЖНО!!!
О Б Я В Л Е Н И Е

Общинският съвет в град Борово обявява процедура за определяне на 2 /двама/ съдебни заседатели за Окръжен съд – Русе, за срок от 4 години, считано от датата на полагане на клетва по чл.69 от ЗСВ.
Кандидатите за съдебни заседатели могат да бъдат дееспособени български гражданин, които отговарят на следните условия:
• са на възраст от 21 до 68 години;
• имат настоящ адрес в общината, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;
• имат завършено най-малко средно образование;
• не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
• да не страда от психически заболявания.
• да не са съдебни заседатели в друг съд;
• да не са общински съветници от съдебния район, за който са избрани;
• да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
• да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който са избрани.
• да не е избиран за съдебен заседател повече от два последователни мандата към същия съд.
Лицата, които отговарят на тези условия и желаят да бъдат избрани за съдебни заседатели, следва да подадат в срок до 30.08.2019 г. в деловодството на Общински съвет - Борово - Заявление за кандидатстване за съдебен заседател /Приложение №1/;
Към него да приложат:
• Декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ /Приложение №2/;
• Декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ /Приложение №3/;
• Писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ /Приложение №4/;
• Данни за лицата по чл.68, ал.3, т.5 от ЗСВ /Приложение №5/.
• Подробна автобиография, подписана от кандидата;
• Мотивационно писмо;
• Нотариална заверено копие от диплома за завършено образование;
В случай, че Общинският съвет го предложи за избирането му за съдебен заседател, в 7-дневен срок следва да представи:
• Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
• Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.
Предложените кандидати за съдебни заседатели от Общинския съвет ще бъдат обсъдени от Временна комисия на Общинския съвет. Същата в срок до 10.09.2019 г. ще изготви докладна записка за разглеждане от съвета. Той от своя страна – на редовното си заседание за месец септември 2019 г. ще избере чрез избор двама съдебни заседатели.
Определените от Общинския съвет за съдебни заседатели в срок до 18.09.2019 г. представят:
1. Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване.
2. Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16.07.1973 година.
За работата си, съдебните заседатели получават възнаграждение, което се равнява на 1/22 на ден от 50% на основната заплата, съответно на районен или окръжен съдия.
Повече информация ще получите на тел. 0879 223 273

Приложения за кандидати за съдебни заседатели

 

 

26.07.2019

Съобщение

Община Борово  уведомява местната общност, че със заповед № 336 от 24.07.2019 г. на Кмета на Община Борово Валентин Панайотов, е открита Бюджетна процедура за съставяне на проекта за бюджет на Община Борово за 2020  г. и бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години. 

Предложения се приемат в срок до 01.10.2019 г. и могат да се подават в писмен вид на един от следните адреси:

- гр.Борово, обл.Русе, пощ.код 7174, ул. „Н.Й.Вапцаров“ № 1а;

- ел.поща: borovo@borovo.org;

- в Центъра за административни услуги гр.Борово /в  сградата на Община Борово/;

От администрацията

 

25.07.2019
Заповед № 336/24.07.2019 г. на Кмета на Община Борово

 

24.07.2019

СЪОБЩЕНИЕ 

       УВЕДОМЯВАТ се всички живущи на територията на Община Борово, че в землището на с. Горно Абланово е констатиран положителен резултат за болестта „Африканска чума по свинете” на дива свиня и е обявена инфектирана зона А с радиус 2 км. От констатираното огнище, в което се забранява достъп на външни лица.

Засегнатите райони са обозначени с табели, а именно:
       • В землището на с. Горно Абланово – м. Мало османската чешма, м.Широкото ливаде,  м. Петко баир, м. Данлъка, м. Айорман, м. Голямата пещера, м. Малката пещера, м. Пещерата, помпената станция, от южния край на селото (стопанския двор) до м. Дядо Лиловата чешма;
      •   В землището на с. Ценово – м. Курт орман.
При констатиране на външни лица в зоните, нямащи отношение към предприетите в нея мерки, същите подлежат на наказание съгласно Законът за горите.

23.07.2019 г.

 

17.07.2019
ДО
ВСИЧКИ ПЧЕЛАРИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА С. БАТИН И С. ГОРНО АБЛАНОВО, ОБЩИНА БОРОВО

Във връзка с получено Уведомително писмо от ОДБХ – Русе, на 18.07.2019 година /четвъртък/ ще се извърши дезинсекционна обработка против комари  по поречието на река Дунав,  чрез авиационно третиране. Същото ще се извърши от изгрев слънце до 10часа преди обяд. Ще бъде обхваната ивица от приблизително 2 км южно от брега на река Дунав.
Препаратът, с който ще се извършат третиранията, е от семейството на пиретроидите – Ефциметрин 10 ЕК.
Третиранията ще се извършат при спазване разпоредбите на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

 

16.07.2019

СЪОБЩЕНИЕ

 

До всички стопани отглеждащи свине в личните си стопанства
на територията на Община Борово
 

 

      С оглед необходимостта от ранна превенция и/или ликвидиране на последствията от заболяването Африканска чума по свинете се Уведомяват  всички жители на територията на Община Борово, област Русе, че съгласно Заповед № 6-95-00-474/10.07.2019 г. на Областния управител на област Русе в срок до 20.07.2019 г. всички немаркирани домашни свине и такива отглеждани в нерегламентирани частни стопанства на територията на Област Русе, следва да бъдат умъртвени от стопаните си.
     След изтичане на този срок, компетентните органи в лицето на Областна дирекция по безопасност на храните Русе, ще пристъпят къмхуманното им умъртвяване, съгласно действащата нормативна база.

 15.07.2019 г.

Информация за Африканска чума

Африканска чума - цветна брошура

 

28.06.2019
Съобщение и мотиви за промяна за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на общинско социално предприятие за озеленяване и благоустройство в Община Борово./приет с № 486 /27.12.2018 г. на ОбС – Борово/
Проект на Правилника.

 

20.06.2019
Съобщение до всички пчелари и населението на община Борово!

 

17.06.2019
Съобщение до всички пчелари и населението на община Борово!

 

13.06.2019
Съобщение до всички пчелари и населението на община Борово!

 

07.06.2019
Съобщение до всички пчелари и населението на община Борово!

 

05.06.2019
Съобщение до всички пчелари и населението на община Борово!

 

20.05.2019
Съобщение до всички пчелари и населението на община Борово!

 

16.05.2019г.
Съобщение до всички пчелари и населението на община Борово!

 

09.05.2019
Съобщение до всички пчелари и населението на община Борово!
Заповед №РД-04-1/02.05.2019г. на Директора на ОД "Земеделие" - гр.Русе за определяне на пожароопасен сезон в земеделските земи на Област Русе

 

08.05.2019
Подробен устройствен план - изменение на план за регулация /ПУП-ИПР/ на УПИ V-379, IV-380, VI-378 и VIII-377, кв.58, с.Екзарх Йосиф, общ.Борово одобрен със № заповед 181/30.04.2019г. на Кмета на общ.Борово

 

07.05.2019
Обява за одобрено задание за изработване на ПУП - ПП на "Теленор -България" ЕАД

 

23.04.2019
Заповед №170/22.04.2019 г. на Кмета на Община Борово

 

17.04.2019
Обява за инвестиционно намерение за "Преустройство на базова станция "Galoper"

Обява и уведомление за инвестиционно намерение с предмет „Подобряване на условията за корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав“
Обява
Уведомление за нвестиционно намерение

ПРОТОКОЛ № 1 за разпределение на мери и пасища в землището на с.Батин
ПРОТОКОЛ № 2 за разпределение на мери и пасища в землището на с.Горно Абланово
ПРОТОКОЛ № 3 за разпределение на мери и пасища в землището на с.Обретеник
ПРОТОКОЛ № 4 за разпределение на мери и пасища в землището на с.Екзарх Йосиф
ПРОТОКОЛ № 5 за разпределение на мери и пасища в землището на с.Брестовица
ПРОТОКОЛ № 6 за разпределение на мери и пасища в землището на гр.Борово

 

16.04.2019
Осигуряване на пожарната безопасност в защитените територии.  

 

16.04.2019
ПРОЕКТ „ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА БОРОВО“
Обявление по проект „Заедно за община Борово“
Заявление за подбор на експерти по проект „Заедно за община Борово“

 

12.04.2019
П О К А Н А  

ДО  

МЕСТНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ 
ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ 
В 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

цялата покана

 

11.04.2019
Обява за инвестиционно намерение

 

10.04.2019

Община Борово отправя покана за представяне на кандидатури в направленията, съгласно чл. 3 от Процедурата за избор на членове на Съвета на децата.

Уважаеми ученици,

В срок до 24 май 2019 г. можете да кандидатствате за членове на Националния детски консултативен орган – Съвет на децата, което е нов шанс за всеки един от вас да покаже своите лидерски умения на национално равнище. За да участвате в конкурса, трябва да изпратите попълнени документите – формуляр за кандидатстване и мотивационно писмо на е-мeйл: borovo@borovo.org или на адрес: ул. Никола Вапцаров № 1а, п.к.7174, гр.Борово, обл.Русе.
Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето и от 2003 г. работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е младите хора от различни административни области и деца от уязвими групи да участват в процеса за изработване на политики и вземане на решение, като представители на техните връстници.
Процедура по избиране на кандидати за членове на Съвета на децата.
Съставът на Съвета се формира от по един представител от всичките 28 административни области и 5 квоти за деца от уязвими групи, като изборът се извършва в 4 направления и всеки кандидат може да кандидатства само по едно от тях.
   Направленията са:
     A) членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др,;
     Б) представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;
   В) представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца;
       Г) индивидуални кандидатури.
Важно уточнение, ученик, който кандидатства по направление А), Б) и В) трябва да получи подкрепата на съответната организация и да приложи към документите и протокол, доказващ получената номинация.
На общинско ниво се избират тримата кандидати от всяко едно направление, получили най-много точки, като оценяването се извършва от 5-членна оценителна комисия, която е назначена от кмета на съответната община до 30 май. В състава на органа, извършващ подбор влизат – експерт от общинската администрация, представител на местните медии, един общински съветник, представител на бизнеса, представител на неправителствена организация и/или социална услуга.

Критериите, по които се оценяват кандидатите са:
     -  Активност;
     - Креативност;
     - Толерантност;
     - Ангажираност към общата кауза;
     - Умение за водене на преговори и участие в групови дискусии;
     - Ориентираност към резултати;
     - Организаторски умения;
    -  Доказани умения да работи, мотивира и обединява децата от областта;
     - Умение за изказване на позиция от името на другите деца от областта;
    - Възможност за пътуване без придружител (не се отнася за деца от уязвими групи, които имат нужда от подкрепа).

Всеки кандидат се оценява по зададените критерии по петобалната система (1- не отговаря, 5- напълно отговаря), като критерият „Толерантност” се оценява с „Да” или „Не”. При отрицателно становище по критерий „толерантност“ кандидатът не може да бъде предложен за член на Съвета на децата.
При индивидуално кандидатстване се оценяват уменията на кандидата да взаимодействие с другите деца в областта, които ще представлява.
В чл. 23 от приложената Процедура за избор на членове на Съвета на децата можете да се запознаете със специалното условие за класиране и на деца от уязвими групи.

Срокове:
     - до 24 май – кандидатите изпращат необходимите документи;
     - до 15 юни – кметът изпраща одобрения грид-чек до областния управител;
     - до 30 юли – областният управител изпраща одобрените кандидати на областно ниво до председателя на ДАЗД;
    - до 20 септември – председателят на ДАЗД изпраща покана на одобрените за членове на Съвета на деца;
     - до 30 септември – одобреният кандидат за член на Съвета заявява писмено своето желание за участие, придружено с родителско съгласие.

Декларация непълнолетни лица от 14 до 18 години

Декларация пълнолетни лица до 14 години

Формуляр индивидуален

Формуляр от името на организацията

 

09.04.2019г.
Съобщение до всички пчелари и населението на община Борово!

 

04.04.2019
Заповед за пожароопасен сезон в горските територии на община Борово за 2019г. 

 

01.03.2019

СЪОБЩЕНИЕ:

На 27.02.2019г., Община Борово подписа договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018-0012-C01/BG05M9OP001-2.018-0012-2014BG05M2OP001-C01 за осъществяването на проект: "Заедно за община Борово", по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1, по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Проектът „Заедно за община Борово“ ще се изпълнява от община Борово в партньорство с Клуб „Отворено общество“ – Русе, Обединено детско заведение „Славейче“, гр. Борово, Основно училище „Петко Рачев Славейков“, с. Обретеник и Основно училище „Христо Ботев“, с. Горно Абланово. За успешно изпълнение на предвидените дейности, като асоциирани партньори ще участват Агенция по заетостта, Агенция за социално подпомагане, Регионална здравна инспекция и РУО на МОН . Основната цел на проекта е създаване на комплексен и устойчив модел за интеграция на лица от маргинализирани общности в сътрудничество с всички заинтересовани страни в община Борово. При изпълнение на проекта ще бъде приложен интегриран подход, който включва дейности по ОП РЧР, свързани с подкрепа за подобряване достъпа до заетост, мотивиране и активиране на безработни лица, заетост, подобряване достъпа до образование, социални и здравни услуги, както и мерки за развитието на местните общности и преодоляването на негативни стереотипи, които се допълват от ОП НОИР, където са включени дейности, свързани с образователния процес в двете училища и филиалите на детската градина, в т.ч. превенция на отпадането от училище и работа с родителите. Проектът е в съответствие с целите на Плана за действие на община Борово в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите.

Основната цел на проекта е създаване на комплексен и устойчив модел за интеграция на лица от маргинализирани общности в сътрудничество с всички заинтересовани страни на местно ниво в община Борово.

 

Специфични цели:
     1. Създаване на предпоставки за намаляване на бедността чрез интеграция на пазара на труда;
     2. Преодоляване на условията за социално изключване чрез осигуряване на достъп до образование и обучение;
     3. Намаляване на риска от социална изолация чрез подобряване на социални и здравни услуги;
     4. Преодоляване на негативните нагласи в местната общност;
     5. Осигуряване на подкрепа за социализация и интеграция чрез извънкрасни форми на образование и обучение.

 

Срок за изпълнение: 01.03.2019 – 31.12.2020 година.

Стойност на бюджета по ОП НОИР: Общо 278 631.32 лева, от които
     Финансиране от ЕС ЕСФ: 236 836.62 лева
     Национално финансиране:  41 794.70 лева
     Стойност на бюджета по ОП РЧР: Общо 445 942.83 лева, от които
     Финансиране от ЕС ЕСФ:  379 051.41 лева
     Национално финансиране: 66 891.42 лева

 

Проект: „Заедно за община Борово,финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, договор BG05M9OP001-2.018-0012-C01/BG05M9OP001-2.018-0012-2014BG05M2OP001-C01

 

27.03.2019
Обявление за изработен и входиран за одобрение проект за: "Подробен устройствен план - изменение на план за регулация /ПУП-ИПР/ на УПИ V-379, IV-380, VI-378 и VIII-377, кв.58, с.Екзарх Йосиф, общ.Борово".

 

25.03.2019
Съобщение до всички пчелари и населението на община Борово

 

15.03.2019
Заповед №089/15.03.2019г. на Кмета на Община Борово за забрана брането и продажбата на диворастящи застрашени и защитени растения под ограничителен режим на ползване на територията на община Борово

 

01.03.2019

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Борово уведомява, че в периода 01 - 10 март 2019г., ще се приемат заявления за участие в процедурата по разпределение на пасища и мери от Общинския поземлен фонд за стопанската 2019/2020 година по реда и условията на чл. 37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
Формуляр на заявлението и съпътстващите го приложения са, както следва:

- Заявление по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ;

- Приложение №1 - Опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни, отглеждани в животновъдния обект;

- Приложение №2 - Опис на собствени и ползвани имоти с НТП - пасища и мери;

- Декларация-площ;

- Годишен план за паша 2019/2020 стопанска година;

- Приложение №1 към ГПП 2019/2020 стопанска година.

 

01.03.2019
Заповед № 058 от 28.02.2019 г. на Кмета на Община Борово за забрана пашата на селскостопански животни за 2019 г. в горски територии, попадащи в землищата на Община Борово

 

22.01.2019
Заповеди на Директора на ОД "Земеделие" - гр.Русе за разпределение на ползването на имоти - полски пътища, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи в землищата на община Борово

 

17.01.2019
Община Борово ОБЯВЯВА КОНКУРС за назначаване на държавни служители на длъжностите:
1.Директор на специализирана администрация – Дирекция „Икономически,
административно-правни, хуманитарни дейности и устойчиво развитие” в Община Борово;
2.Директор на специализирана администрация - Дирекция „Устройство на територията
и общинската собственост” в Община Борово.
Обява за конкурса
Заявление за участие
Декларация чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС
Информация за конкурса в Административния регистър ======>
https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/for_settlement/05611

04.02.2019
Списък на допуснатите участници

 

07.01.2019

Съобщение

Община Борово уведомява всички заинтересовани лица, че на 15.01.2019 г. /вторник/ от 13,30 часа в заседателната зала в сградата на общината ще се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет за 2019 г. и прогнозата в местните дейности за следващите три години.

 

 

 

18.12.2018
Заповед 528

 

05.12.2018
Съобщение за одобрен Подробен устройствен план – План за застрояване и изменение на план за регулация /ПУП-ПЗ и ИПР/ на УПИ III-908 и УПИ VIII-908 в кв.99 по плана на стопански двор в с.Горно Абланово, общ.Борово

 

12.11.2018

 

10.11.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ:

На 08.11.2018 г. Община Борово подписа договор за безвъзмездна финансова помощ №BG05M90P001-2.010-0188-С01 за осъществяването на проект „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство на общински обекти и площи в Община Борово- „БОР“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M90P001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.

цялото съобщение

 

01.11.2018

25.10.2018
До всички пчелари и населението на Община Борово

25.10.2018
Заповед №433/24.10.2018 г. на Кмета на Община Борово за определяне на границите на районите и честотата на сметосъбиране и сметоизвозване за 2019 г.  

 

19.10.2018
До всички пчелари и населението на Община Борово

 

08.10.2018
Подробен устройствен план – План за застрояване и изменение на план за регулация /ПУП-ПЗ и ИПР/ на УПИ III-908 и УПИ VIII-908 (нов УПИ XI-951),   кв.99  по плана на стопански двор в с.Горно Абланово, общ.Борово

 

03.10.2018
Обявление за ПУП-изменение на план за регулация /ПУП-ИПР/ на УПИ I-61 и УПИ II -Общ., кв.25 в с. Екзарх Йосиф, общ.Борово

 

02.10.2018
Заповеди на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Русе относно одобряване разпределението на масивите за ползване на земеделски земи, в т.ч. разпределението на имотите по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ (т.нар. "бели петна") в землищата на територията на Община Борово

 

27.09.2018
Обявление за одобрено задание на ПУП

 

18.09.2018

ПОКАНА
за
Учредително събрание на ЮЛНЦ с наимеование
„БИЗНЕС ЦЕНТЪР“, ГРАД БОРОВО

 

Уважаеми представители на бизнеса и НПО,

Уважаеми граждани на Община Борово,

Община Борово реализира проект № BG05M9OP001-4.001-0002-С01 „Иновативни подходи за предприемачество и стартиране на самостоятелна заетост в община Борово“, финансиран по процедура BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ към Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския социален фонд.
Каним Ви за провеждане на Учредително събрание за създаване на сдружение с нестопанска цел – „БИЗНЕС ЦЕНТЪР“, ГРАД БОРОВО. Учредителното събрание ще се проведе на 25.09.2018 г., от 11:00 ч., в Заседателната зала на Община Борово, при следния проект за дневен ред:
1.Вземане на решение за учредяване на сдружение с нестопанска цел – „БИЗНЕС ЦЕНТЪР“, град Борово;
2.Приемане на Устав на сдружението;
3.Избор на Управителен съвет;
4.Други.
Бизнес центъра ще бъде регистриран по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Писмените материали по дневния ред са на разположение в Община Борово, ул. „Никола Вапцаров“ №1.

Лице за контакт: Ралица Страхилова – Ръководител проект /п/
Телефон за връзка:0896710860
e-mail: borovo@borovo.org

 

05.09.2018
ПРОТОКОЛ НАГРАДЕН ФОНД НА ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „ОТ ДУНАВ ДО БАЛКАНА“ – БОРОВО 2018 Г.

 

04.09.2018
Съобщение

 

04.09.2018
Обява за публично обсъждане на Годишния отчет за изпълнението на бюджета, на сметките за средства от ЕС и на чуждите средства на Община Борово за 2017 г.
     Приложение

 

31.08.2018
Съобщение за инвестиционно намерение

 

24.08.2018
Заповеди на кмета на община Борово

 

16.08.2018
Съобщение – Бюджет 2019

 

15.08.2018
Заповеди на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Русе относно определяне на комисии, които да ръководят сключването на споразумение между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2018/2019 година в землищата на територията на Община Борово

 

10.08.2018
Заповед на Кмета на община Борово за обявяване на традиционен панаир на гр. Борово

 

02.08.2018
Обявление за изработен Подробен устройствен план

 

15.06.2018
Обявление за публикуван ПУП - ПП в Държавен вестник

 

07.06.2018
Списък на спортни обекти и съоръжения - общинска собственост, предвидени да бъдат отдадени под наем през 2018 год. на основание чл.75, във връзка с чл.74 и чл.76 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта
1. Списък на спортни обекти и съоръжения - общинска собственост, предвидени да бъдат отдадени под наем през 2018 год. на основание чл.75, във връзка с чл.74 и чл.76 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта ;
2. Приложение №1 - Декларация за липса на обстоятелства;
3. Приложение №2 - Декларация по чл.73, ал.4, т.7 във връзка с ал.5 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта.

 

30.05.2018
До всички пчелари и населението на Община Борово

 

22.05.2018
До всички пчелари и населението на Община Борово
До всички пчелари и населението на Община Борово
До всички пчелари и населението на Община Борово

 

16.05.2018
Обявление относно заповед №160/10-05-2018 г. за одобрено задание и разрешаване изработване на ПУП - ИПР и ПЗ в кв.116 в гр.Борово

 

14.05.2018
ДО ВСИЧКИ ПЧЕЛАРИ И НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА БОРОВО
ДО ВСИЧКИ ПЧЕЛАРИ И НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА БОРОВО
ДО ВСИЧКИ ПЧЕЛАРИ И НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА БОРОВО

 

14.05.2018
Обява до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение за "Преустройство на базова станция за глас и/или данни на "БТК" ЕАД VT5330 "Gorno Ablanovo"

 

11.05.2018
До всички пчелари и населението на Община Борово

 

10.05.2018
Регионално сдружение за управление на отпадъците за Регион Борово (Бяла, област Русе)

 

24.04.2018
ДО ВСИЧКИ ПЧЕЛАРИ И НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА БОРОВО

 

16.04.2018
Протокол за разпределение на пасища и мери от Общински поземлен фонд (ОПФ) в землището на с. Екзарх Йосиф между правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти в землището, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни

 

13.04.2018
ДО ВСИЧКИ ПЧЕЛАРИ И НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА БОРОВО
ДО ВСИЧКИ ПЧЕЛАРИ И НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА БОРОВО
ДО ВСИЧКИ ПЧЕЛАРИ И НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА БОРОВО

 

12.04.2018
Заповед № 126/05.04.2018 г. на Кмета на Община Борово

 

04.04.2018
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса за заемане на длъжността Главен експерт „Бюджет и човешки ресурси” в Дирекция “Обща администрация” в Община Борово

 

30.03.2018
Отчет – информация за 2017 година въз основа на чл. 71 от Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите

 

20.03.2018
Община Борово ОБЯВЯВА КОНКУРС за назначаване на държавен служител на длъжност - Главен експерт "Бюджет и човешки ресурси".
Обява за конкурса
Заявление за участие
Декларация чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС
Информация за конкурса в Административния регистър

 

13.03.2018

ТРЕТА НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ "ВЕЛИКДЕН ЗА ВСЕКИ" - "ДАРИ ПРАЗНИК НА БАБА И ДЯДО"

ЧАСЪТ НА ЗЕМЯТА 2018 г.

 

12.03.2018
Заповед №061/07.03.2018 г. на Кмета на Община Борово - одобрява Подробен устройствен план

 

01.03.2018
- Съобщение;
- Заявление по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ;
- Приложение №1 - Опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни, отглеждани в животновъдния обект;
- Приложение №2 - Опис на собствени и ползвани имоти с НТП - пасища, мери и ливади;
- Декларация по чл.99, ал.1, т.4 от ППЗСПЗЗ;
- Декларация-площ;
- Годишен план за паша_2018/2019 стопанска година;
- Приложение №1 към ГПП 2018/2019 стопанска година.

 

28.02.2018
Обявление 28-00-6

 

13.02.2018
Обявление за изготвен проект на ПУП-ИПР на УПИ ІV-129 и УПИ V-130 в кв.8 по рег. и кад.план на с.Обретеник.

 

31.01.2018
- Обява за инвестиционно предложение
- Заповеди на Директора на ОД "Земеделие" - гр.Русе за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землищата на община Борово

 

26.01.2018
- Обявление и документи за кандидатстване за лични асистенти /домашни помощници
- Обявление и документи за кандидати за ползване на услугата "Личен асистент" или "Домашен помощник".

 

24.01.2018

В началото на 2018 година Община Борово стартира изпълнението на проект „ Иновативни подходи за предприемачество и стартиране на самостоятелна заетост в Община Борово“, договор № BG05M9OP001-4.001-0002.
Проектът се финансира от   Оперативна програма“ Развитие на човешките ресурси “, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд,  процедура „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“.
Основната цел на проекта е да спомогне  транснационалното сътрудничество  за обмяна на опит, добри практики и трасфериране на социални иновации в придобиването  на нови знания и умения в сферата на стартирането на самостоятелната стопанска дейност и предприемачество в община Борово от Анкона, Италия.
Дейностите са насочени  към трансфер на две социални иновации от Анкона, Италия. Едната е ориентирата към разработване на модел за работа с лица, желаещи да започнат самостоятелна стопанска дейност и обучението им.  Другата е развитие на бизнес център.
Целевата група обхваща 20 лица с желание  да започнат стопанска дейност в т.ч. безработни и самостоятелно заети лица,  служители в микро-предприятия, кооперации, земеделски производители.
Дейностите включват:
  - повишаване капацитета на партньорите и заинтересованите страни по отношение на разработването, прилагането, мониторинга и оценката на иновативни подходи;
  - адаптиране и трансфериране на иновативни практики за предприемачество и стартиране на собствен бизнес;
  - развитие на Бизнес център– Борово;
  - оценка на постигнатите резултати и приложимостта на внедрените иновативните практики;
  - разпространение на постигнатите резултати;
  - управление и администриране;
  - информация и комуникация.

Очаквани резултати:
  1. идентифицирани пет и трансферирани две соцални иновации от Анкона, Италия;
  2. приложени партньорски подходи за развитие на пазара на труда в община Борово за намаляване на безработицата и стимулиране на местното икономическо развитие;
  3. изградени специфични умения за стартиране на самостоятелна стопанска дейност сред  желаещи заети лица и безработни;
  4. създаден и развит Бизнес център;
  5. повишен  административен капацитет в общинската администрация за прилагането на ефективни и ефикасни политики за стимулиране на икономическата актиност.

Общата стойност на проекта е 174 733. 64 лв.
Продължителност на проекта : 12 месеца
Партньори:
FVB S.R.L. – Анкона, Италия
Клуб „Отворено общество“ – Русе

 

                                Проект  BG05M9OP001-4.001-0002
                          „Иновативни подходи за предприемачество и
                     стартиране на самостоятелна заетост в Община Борово”
,
            финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“,
               съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

 

11.01.2018
Обява от "Мобилтел" ЕАД

 

10.01.2018
Обявление

 

05.01.2018

Съобщение

Община Борово уведомява всички заинтересовани лица, че на 12.01.2018 г. /петък/ от 13,30 часа в заседателната зала в сградата на общината ще се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет за 2018 г. и прогнозата в местните дейности за следващите три години /2019 до 2021 г./

 

02.01.2018

ОБЩИНА Б О Р О В О, ОБЛАСТ Р У С Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Борово уведомява, че в изпълнение на писмо с изх.№ 26-00-1182 от 12.12.2017.г. на Министерство на околната среда и водите извозването и депонирането на отпадъците, събрани от населените места на територията на Община Борово през 2018 година ще се извършва на регионално депо за отпадъци в град Русе.
Това се налага, поради спиране експлоатацията на депото в град Бяла до края на 2017 година и предстоящото му закриване.
Предвид това, НАПОМНЯМЕ, че в съдовете за битовите отпадъци могат да се изхвърлят САМО БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, получени от домакинството.
В съдовете за битови отпадъци е забранено изхвърлянето на ОТПАДЪЦИ ОТ РАСТИТЕЛЕН И ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД, получени от селскостопански дейности, както и на строителни отпадъци или отпадък от отоплителни уреди на твърдо гориво /пепел, сгурия и подобни/.
Отпадъците от хартия, картон и пластмаса се изхвърлят в контейнерите за разделно събиране с жълт цвят.
Отпадъците от стъкло се изхвърлят в контейнерите за разделно събиране в зелен цвят.
При нарушение на посочените правила за събиране на отпадъци ще се налагат глоби в размер между 300 и 4000 лева, съгласно Наредба № 17/ ОбС Борово за управление на отпадъците.
Призоваваме всички граждани и организации да спазват стриктно посочените правила за събиране на отпадъците.
Неспазването на правилата ще доведе до увеличаване на разходите за транспортирането и депонирането на отпадъците, както и до увеличаване на таксата за битови отпадъци.

 

Архив "Новини и обяви 2015" >>

Архив "Новини и обяви 2016-2017"