Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Местни избори на
27 октомври 2019 г.

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XII издание 2019 >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Новини и обяви

 

10.02.2020
Заповед № 038 от 10.02.2020г. на Кмета на Община Борово за отмяна на бедственото положение на територията на Община Борово

 

07.02.2020
Заповед № 036/07.02.2020г. на Кмета на Община Борово за обявяване на бедствено положение на територията на Община Борово

 

06.02.2020
Заповед № 034 от 04.02.2020 г. на Кмета на Община Борово за забрана пашата на селскостопански животни за 2020 г. в горски територии, попадащи в землищата на Община Борово

 

05.02.2020
Заповед №032/27.01.2019г. за одобряване на Подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/  на ПИ 05611.169.53, 05611.169.54, 05611.169.55 по кадастрална карта на гр.Борово, общ.Борово.

 

31.01.2020
   Съобщeние относно Заповед №032/27.01.2020г. на Кмета на Община Борово с която се одобрява Подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ на ПИ 05611.169.53, 05611.169.54, 05611.169.55 по кадастрална карта на гр.Борово, общ.Борово.
  Съобщение относно заповед №031/27.01.2020г. с която се одобрява задание и се разрешава изработване на Подробен устройствен план – Изменение на плана за регулация /ПУП-ИПР/ на УПИ VI-53 и УПИ XI-56, в кв.4 по регулационен и кадастрален план на с.Волово, общ. Борово

 

28.01.2020
1.Заповед №032 от 27.01.2020г. за одобряване на ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор №№05611.169.53;05611.169.54;05611.169.55 /нов ПИ №05611.169.57/ по кадастралната карта на гр.Борово;
2.ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор №№05611.169.53;05611.169.54;05611.169.55 /нов ПИ №05611.169.57/ по кадастралната карта на гр.Борово;

 

22.01.2020
Заповед за прекратяване на категория парагр 5
Заповед за прекратяване на категория чл 137

 

14.01.2020
Съобщение за публично обсъждане на проекта за бюджет за 2020г.

 

08.01.2020
Обявление за изработен и входиран проект за: Подробен устройствен план - изменение на план за регулация /ПУП-ИПР/ на УПИ VII-481 и УПИ XVI-481 кв.71, с.Горно Абланово, общ.Борово.

Обявление за изработен и входиран проект за: Подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ на ПИ 05611.169.53, 05611.169.54, 05611.169.55 по кадастрална карта на гр.Борово, общ.Борово.

 

02.01.2020
Заповеди на Директора на ОД "Земеделие" - гр.Русе за разпределение ползването на имоти - полски пътища, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи в землищата на община Борово

 

 

31.12.2020
Обявяване на процедура за подбор на здравен медиатор
Заявление здравен медиатор

 

23.12.2019
Заповед № 092/20.12. 2019 г. на Кмета на Община Борово

 

04.12.2019
Обявление за издадена заповед №065/29.11.2019г. на Кмета на Община Борово, с която се одобрява задание и се разрешава изработване на Подробен устройствен план - изменение на план за регулация /ПУП-ИПР/ на УПИ VII-481 и УПИ XVI-481 кв.71, с.Горно Абланово, общ.Борово.

 

12.11.2019
Заповед №10/07.11.2019г. на кмета на общ.Борово с която се одобрява задание и се разрешава изработване на Подробен устройствен план - изменение на план за регулация /ПУП-ИПР/ на УПИ IV-756 и УПИ V-755 кв.84, гр.Боро

 

04.11.2019
На основание чл.124a, ал.2 от ЗУТ е издадена Заповед №505/30.10.2019г. на Кмета на Община Борово, с която се одобрява задание и се разрешава изработване на Подробен устройствен план - изменение на план за регулация /ПУП-ИПР/ на УПИ VII-550 и XVII-550, кв.53, с.Обретеник, общ. Борово. Проектът се намира в Дирекция „УТОС” при Община Борово

 

31.10.2019
Съобщение до всички пчелари и населението на община Борово

 

 

Архив "Новини и обяви 2018-2019"

Архив "Новини и обяви 2016-2017"

Архив "Новини и обяви 2015" >>