Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Местни избори на
27 октомври 2019 г.

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XII издание 2019 >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Новини и обяви

 

20.03.2020

- Съобщение до всички пчелари и населението на община Борово

 Съобщение че със Заповед №99/18.03.2020г. се одобрява Подробен устройствен план - изменение на план за регулация /ПУП-ИПР/ на УПИ VII-481 и УПИ XVI-481 кв.71, с.Горно Абланово, общ.Борово. 

Съобщение, относно зап.№98/18.03.2020г. за одобрен Подробен устройствен план - изменение на план за регулация /ПУП-ИПР/ на УПИ IV-756 и УПИ V-755 кв.84, гр.Борово, общ.Борово.

Съобщение, относно зап.№97/18.03.2020г. за одобрен Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и изменение на план за улична регулация /ПУП-ИПР и ИПУР/ на УПИ VI-53 и УПИ XI-56 и изменение на улична регулация от О.Т.4 до О.Т.6 в кв.4 по регулационен и кадастрален план на с.Волово, общ.Борово.

 

19.03.2020

16.03.2020
Заповед на Кмета за въвеждане на организация за приложение на мерките за противоепидемична защита на територията на община Борово до 29.03.2020 или до отмяна на извънредните мерки на Националния оперативен щаб и Министерството на здравеопазването.

 

13.03.2020
Заповед № 086/13.03.2020г. на Кмета на Община Борово за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на община Борово.

 

13.03.2020
- Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия в обекти с обществено предназначение в условията на епидемично разпространение на COVID-19
- Съвети на Световната здрвна организация за превенция срeщу зараза с COVID-19
- Препоръки на националния оперативен щаб за предотвратяване разпространението на COVID-19 в административните структури на страната

 

 

 

06.03.2020
Заповед №074/05.03.2020г. на Кмета на Община Борово за забрана брането и продажбата на диворастящи застрашени и защитени растения под ограничителен режим на ползване на територията на община Борово

 

 

 

01.03.2020

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Борово уведомява, че в периода 01 - 10 март 2020г., ще се приемат заявления за участие в процедурата по разпределение на пасища и мери от Общинския поземлен фонд за стопанската 2020/2021 година по реда и условията на чл. 37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
Формуляр на заявлението и съпътстващите го приложения са, както следва:
- Заявление по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ;
- Приложение №1 - Опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни, отглеждани в животновъдния обект;
- Приложение №2 - Опис на собствени и ползвани имоти с НТП - пасища и мери;
- Декларация-площ;
- Годишен план за паша 2020/2021 стопанска година;
- Приложение №1 към ГПП 2020/2021 стопанска година.

 

28.02.2020
Отчет за изпълнението на програмата за енергийна ефективност и за управление на потреблението на енергия през 2019г.

 

21.02.2020
- Заповед за забрана провеждането на пазари или събирания на домашни или други птици на територията на община Борово
- Съобщение с изх.№26-225-4#1/20.02.2020г. за издадена заповед 49/18.02.2020г. за одобрен ПУП
- Обявление за входиран Подробен устройствен план - изменение на план за регулация /ПУП-ИПР/ на УПИ IV-756 и УПИ V-755 кв.84, гр.Борово, общ.Борово.

 

19.02.2020
ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.18a, ал.10 от АПК, по повод съобщение с изх. №94С-60-4#1/08.01.2020г.

 

18.02.2020
Обявление 94E-11-1
Обявление 26-242-1

 

10.02.2020
Заповед № 038 от 10.02.2020г. на Кмета на Община Борово за отмяна на бедственото положение на територията на Община Борово

 

07.02.2020
Заповед № 036/07.02.2020г. на Кмета на Община Борово за обявяване на бедствено положение на територията на Община Борово

 

06.02.2020
Заповед № 034 от 04.02.2020 г. на Кмета на Община Борово за забрана пашата на селскостопански животни за 2020 г. в горски територии, попадащи в землищата на Община Борово

 

05.02.2020
Заповед №032/27.01.2019г. за одобряване на Подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/  на ПИ 05611.169.53, 05611.169.54, 05611.169.55 по кадастрална карта на гр.Борово, общ.Борово.

 

31.01.2020
   Съобщeние относно Заповед №032/27.01.2020г. на Кмета на Община Борово с която се одобрява Подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ на ПИ 05611.169.53, 05611.169.54, 05611.169.55 по кадастрална карта на гр.Борово, общ.Борово.
  Съобщение относно заповед №031/27.01.2020г. с която се одобрява задание и се разрешава изработване на Подробен устройствен план – Изменение на плана за регулация /ПУП-ИПР/ на УПИ VI-53 и УПИ XI-56, в кв.4 по регулационен и кадастрален план на с.Волово, общ. Борово

 

28.01.2020
1.Заповед №032 от 27.01.2020г. за одобряване на ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор №№05611.169.53;05611.169.54;05611.169.55 /нов ПИ №05611.169.57/ по кадастралната карта на гр.Борово;
2.ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор №№05611.169.53;05611.169.54;05611.169.55 /нов ПИ №05611.169.57/ по кадастралната карта на гр.Борово;

 

27.01.2020
Обявяване на процедура за подбор на здравен медиатор
Заявление здравен медиатор

 

22.01.2020
Заповед за прекратяване на категория парагр 5
Заповед за прекратяване на категория чл 137

 

14.01.2020
Съобщение за публично обсъждане на проекта за бюджет за 2020г.

 

08.01.2020
Обявление за изработен и входиран проект за: Подробен устройствен план - изменение на план за регулация /ПУП-ИПР/ на УПИ VII-481 и УПИ XVI-481 кв.71, с.Горно Абланово, общ.Борово.

Обявление за изработен и входиран проект за: Подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ на ПИ 05611.169.53, 05611.169.54, 05611.169.55 по кадастрална карта на гр.Борово, общ.Борово.

 

02.01.2020
Заповеди на Директора на ОД "Земеделие" - гр.Русе за разпределение ползването на имоти - полски пътища, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи в землищата на община Борово

 

23.12.2019
Заповед № 092/20.12. 2019 г. на Кмета на Община Борово

 

04.12.2019
Обявление за издадена заповед №065/29.11.2019г. на Кмета на Община Борово, с която се одобрява задание и се разрешава изработване на Подробен устройствен план - изменение на план за регулация /ПУП-ИПР/ на УПИ VII-481 и УПИ XVI-481 кв.71, с.Горно Абланово, общ.Борово.

 

12.11.2019
Заповед №10/07.11.2019г. на кмета на общ.Борово с която се одобрява задание и се разрешава изработване на Подробен устройствен план - изменение на план за регулация /ПУП-ИПР/ на УПИ IV-756 и УПИ V-755 кв.84, гр.Боро

 

04.11.2019
На основание чл.124a, ал.2 от ЗУТ е издадена Заповед №505/30.10.2019г. на Кмета на Община Борово, с която се одобрява задание и се разрешава изработване на Подробен устройствен план - изменение на план за регулация /ПУП-ИПР/ на УПИ VII-550 и XVII-550, кв.53, с.Обретеник, общ. Борово. Проектът се намира в Дирекция „УТОС” при Община Борово

 

31.10.2019
Съобщение до всички пчелари и населението на община Борово

 

 

Архив "Новини и обяви 2018-2019"

Архив "Новини и обяви 2016-2017"

Архив "Новини и обяви 2015" >>