Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Избори за членове
на Европейския парламент
на 26 май 2019 г.

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XII издание 2019 >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Решения

30.05.2019
29.05.2019

Решение №547 Относно: Актуализиране на индикативните годишни разчети за сметките за средства от Европейския съюз за 2019 г. – актуализация 3
Решение №548 Относно: Промени в бюджета на Община Борово за 2019 г.
Решение №549 Относно: Промени в бюджета на Община Борово за 2019 г. във връзка с постъпления от продажба на общински нефинансови активи.
Решение №550 Относно: Предприемане на действия за възмездно придобиване на имот – частна собственост.

 

08.05.2019
30.04.2019

РЕШЕНИЕ № 535 ОТНОСНО: Информация за извършените промени в бюджета на Община Борово за 2019 г. за периода от 01.01.2019 г. до 31.03.2019 г.
РЕШЕНИЕ № 536 ОТНОСНО: Актуализиране на индикативните годишни разчети за сметките за средства от Европейския съюз за 2019г.-актуализация №2.
РЕШЕНИЕ № 537 ОТНОСНО: Отчет за получените от кмета на Община Борово средства за командировки за периода от 01.01.2019 г. до 31.03.2019 г./вкл./
РЕШЕНИЕ № 538 ОТНОСНО: Отчет за получените от Председателя на Общински съвет – Борово командировъчни пари за периода от 01.04.2019 г. до 30.06.2019 г.
РЕШЕНИЕ № 539 ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от Община Борово в полза на ДФ “Земеделие, обезпечаваща авансово плащане по Договор №18/07/2/0/00326 от 03.07.2018г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ по мярка 7. „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014-2020г., сключен между Община Борово и ДФ „Земеделие“.
РЕШЕНИЕ № 540 ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от Община Борово в полза на ДФ “Земеделие, обезпечаваща авансово плащане по Договор №18/07/2/0/00326 от 03.07.2018г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ по мярка 7. „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014-2020г., сключен между Община Борово и ДФ „Земеделие“.
РЕШЕНИЕ № 541 ОТНОСНО: Приемане на активи, финансирани от „ВиК“ ООД – град Русе през 2018 год. и даване на съгласие за преминаването им в управление на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от същия оператор.
РЕШЕНИЕ № 542 ОТНОСНО: Даване на съгласие за изграждане на два детски центъра „Книжки и играчки – хайде елате и вие с нас“ в гр. Борово, с адрес: бул. „Шести септември“ № 35 и с.Горно Абланово с адрес: пл. „България“ №2.
РЕШЕНИЕ № 543 ОТНОСНО: Осигуряване на съфинансиране за изпълнение на проект „Well connected nodes Giurgiu - Borovo to TEN-T transport network“, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България INTERREG VA 2014-2020г., приоритетна ос 1: PA1 - A well connected region.
РЕШЕНИЕ № 544 ОТНОСНО: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2019 г.
РЕШЕНИЕ № 545 ОТНОСНО: Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Борово за 2019г.
РЕШЕНИЕ № 546 ОТНОСНО: Приемане на Годишен отчет за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета средства през 2018 г. на читалищата в Oбщина Борово.

 

29.03.2019
27.03.2019

РЕШЕНИЕ № 525 ОТНОСНО: Информация за извършените промени в бюджета на Община Борово за 2018 г. за периода от 01.10.2018 г. до 31.12.2018 г.
РЕШЕНИЕ № 526 ОТНОСНО: Актуализация на индикативните годишни разчети за сметките за средства от Европейския съюз за 2019г.-актуализация №1.
РЕШЕНИЕ № 527 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна помощ на Мария Панайотова Станчева от с.Обретеник, общ. Борово, обл. Русе.
РЕШЕНИЕ № 528 ОТНОСНО: Приемане на Годишен отчет на Плана за действие по изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Борово – 2018 година и Приемане на Годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Борово – 2020 година.
РЕШЕНИЕ № 529 ОТНОСНО: Одобряване на задание и разрешаване изготвяне на проект на Подробен устройствен план-Парцеларен план /ПУП-ПП/ на подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД на територията на Община Борово.
РЕШЕНИЕ № 530 ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 501 по Протокол № 37/30.01.2019г.
РЕШЕНИЕ № 531 ОТНОСНО: Определяне на застроени имоти – частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане.
РЕШЕНИЕ № 532 ОТНОСНО: Издаване на Запис на заповед от Община Борово в полза на Министерство на труда и социалната политика (МТСП), обезпечаващ авансово плащане по Административен договор № BG05M9OP001-2.018-0012-C01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Приоритетна ос 2: „намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ и Административен договор № BG05M9OP001-2.018-0012-2014BG05M2OP001-C01 по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, Приоритетна ос 3:“Образователна среда за активно социално приобщаване“ по процедура BG05M9OP001-2.018 – „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 1.
РЕШЕНИЕ № 533 ОТНОСНО: Издаване на Запис на заповед от Община Борово в полза на Министерство на труда и социалната политика (МТСП), обезпечаващ авансово плащане по Административен договор № BG05M9OP001-2.018-0012-C01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Приоритетна ос 2: „намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ и Административен договор № BG05M9OP001-2.018-0012-2014BG05M2OP001-C01 по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, Приоритетна ос 3:“Образователна среда за активно социално приобщаване“ по процедура BG05M9OP001-2.018 – „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 1.
РЕШЕНИЕ № 534 ОТНОСНО: Одобряване на Споразумение за съвместни дейности в изпълнение на Препоръка на Европейския съюз относно интеграция на дълготрайно безработни лица на пазара на труда.

 

12.03.2019
11.03.2019

РЕШЕНИЕ № 524 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ на Димитър Колев Русанов.

 

08.03.2019
27.02.2019

РЕШЕНИЕ № 507 ОТНОСНО: Годишен отчет за 2018 година по изпълнение на Програмата за управление на Община Борово за мандат 2015-2019 година.
РЕШЕНИЕ № 508 ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Борово, касаещи дейността на общинска администрация през второто полугодие на 2018г.
РЕШЕНИЕ № 509 ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общински съвет – Борово и на неговите комисии за периода от 01.07.2018 г. до 31.12.2018 година.
РЕШЕНИЕ № 510 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете – Радост Радослав Величкова.
РЕШЕНИЕ № 511 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна помощ на Сашо Иванов Димитров от с.Екзарх Йосиф, общ. Борово, обл. Русе.
РЕШЕНИЕ № 512 ОТНОСНО: Създаване на Общинско социално предприятие за благоустройство и озеленяване в Община Борово – „БОР“.
РЕШЕНИЕ № 513 ОТНОСНО: Приемане на Общински план за младежта на Община Борово за 2019г.
РЕШЕНИЕ № 514 ОТНОСНО: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Борово през 2019 г.
РЕШЕНИЕ № 515 ОТНОСНО: Решение за предоставяне на пасища и мери от общинския поземлен фонд, находящи се на територията на община Борово за общо и индивидуално ползване на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни по реда на чл.37и и чл.37о от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за стопанската 2019/2020 година.
РЕШЕНИЕ № 516 ОТНОСНО: Учредяване право на ползване за устройване на постоянен пчелин върху част от общински поземлен имот в землището на с.Батин за срок от 10 години.
РЕШЕНИЕ № 517 ОТНОСНО: Продажба на 6 броя УПИ в кв.88 по регулационния план на с.Горно Абланово.
РЕШЕНИЕ № 518 ОТНОСНО: Преобразуване на общински имоти от частна общинска собственост в публична общинска собственост.
РЕШЕНИЕ № 519 ОТНОСНО: Утвърждаване на годишен план и обем на ползванията на дървесина от горски територии, собственост на община Борово за 2019г. и определяне на цени за продажба на дървесина.
РЕШЕНИЕ № 520 ОТНОСНО: Определяне на конкретен размер на индивидуалните основни месечни работни заплати на кметовете в Община Борово
РЕШЕНИЕ № 521 ОТНОСНО: Промяна на Решение №498, взето с Протокол №37 от 30.01.2019 г. относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 19 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Борово, приета с Решение №24/30.01.2008 г., посл. изменена с Решение № 158/28.09.2016 г. на Общински съвет – Борово, в частта на §5, §6, §7, §8, §10 и §11, върнато от Областния управител на област Русе за ново обсъждане
РЕШЕНИЕ № 522 ОТНОСНО: Продажба на обособени части от Комбинирана сграда в с.Екзарх Йосиф
РЕШЕНИЕ № 523 ОТНОСНО: Промени в Инвестиционната програма за 2019 г. на Община Борово - актуализация № 1.

 

04.02.2019
30.01.2019

РЕШЕНИЕ № 493 ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Борово за 2019 година.
РЕШЕНИЕ № 494 ОТНОСНО: Приемане бюджета на Община Борово за 2019 год.
РЕШЕНИЕ № 495 ОТНОСНО: Отчет за получените от кмета на община Борово средства за командировки за периода 01.10.2018 г. до 31.12.2018 г./вкл./
РЕШЕНИЕ № 496 ОТНОСНО: Отчет за получените от председателя на Общински съвет - Борово командировъчни пари за периода от 01.10.2018 г. до 31.12.2018 г.
РЕШЕНИЕ № 497 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете – Владимир Петров Минев.
РЕШЕНИЕ № 498 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 19 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Борово, Област Русе /Приета с Решение № 24/30.01.2008 год., изм. Решение № 169/29.12.2008 год., изм. Решение №310 /28.12.2009 г., изм. Решение №474 /31.01.2011 г., изм. Решение №343 /18.12.2013 г., изм. Решение № 158 /28.09.2016 г.. на Общински съвет- гр. Борово/
РЕШЕНИЕ № 499 ОТНОСНО: Приемане на Мониторингов доклад за изпълнение на Плана за действие на Община Борово в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2018-2020) за 2018година.
РЕШЕНИЕ № 500 ОТНОСНО: Отчет за работата на общинската Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) за 2018 година.
РЕШЕНИЕ № 501 ОТНОСНО: Приемане на План за действие за общинските концесии за 2019 г.
РЕШЕНИЕ № 502 ОТНОСНО: Преобразуване на част от имот в с.Екзарх Йосиф от публична общинска собственост в частна общинска собственост.
РЕШЕНИЕ № 503 ОТНОСНО: Продажба на ПИ с идентификатор 05611.1.1151 по КК на гр.Борово на лице, притежаващо право на собственост върху законно изградена сграда, построена върху земя – частна общинска собственост
РЕШЕНИЕ № 504 ОТНОСНО: Отдаване под наем на терен №1 разположен в централен парк на гр. Борово
РЕШЕНИЕ № 505 ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещение, разположено на втория етаж в сградата на ЦСРИ - гр.Борово, което да се използва като кабинет за физиотерапевтични и рехабилитационни процедури
РЕШЕНИЕ № 506 ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общинско предприятие „Горски фонд и чистота” за 2018г.